Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A 8.9.2008 F1B 11.9.2008 Jødedom,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A 8.9.2008 F1B 11.9.2008 Jødedom,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A 8.9.2008 F1B 11.9.2008 Jødedom, kristendom, islam

2 2 Hva er et livssyn? Inneholder minst tre viktige elementer: En virkelighetsoppfatning Et menneskesyn En etikk

3 3 Religiøse livssyn åndelig virkelighet ut over det materielle Verdslige livssyn ingen virkelighet ut over den materielle Alle religioner er også livssyn, men ikke alle livssyn er religioner. Alle på et visst modenhetsnivå har et livssyn. Refleksjon varierer.

4 4 Spissformulert: religion sitter i beina, livssyn i hodet religion er et kollektivt fenomen, livssyn et individuelt religion er et livsmønster, livssyn et rasjonale (Afdal m.fl.:1997:46)

5 5 Hva er en religion? Relegere (lat.) – å være bundet til noe Eidhamars definisjon: Religion er tro på makter og ordninger som overstiger den materielle og sansbare virkeligheten. De kan være personlige eller upersonlige. Mennesket har et forhold til dem, oppfatter dem som vesentlige og forsøker å innrette livet sitt etter dem. (Eidhamar 2002: 14.)

6 6 Mening Religioner vil gi svar på menneskers livsspørsmål og gi livet mening

7 7 Oppsummering for små barn: Blander forestillinger fra ulike livsområder: Fantasi og virkelighet over i hverandre Følelser viktigere enn det kognitive Uklar forståelse av tid og rom Vanskelig å skille detalj - hovedpoeng Manglende evne til abstrakt tenkning Overfører pos./ neg. erfaringer til det religiøse området

8 8 Hvordan svare når barn spør? Ta dem alvorlig: De spør for å få svar. Svar på det de spør om: Det enkle er ofte det beste.

9 9 3.5 Etikk, religion og filosofi Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna –erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger –tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier –utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet –får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen –får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner –får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen –blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. (Rammeplanen kap. 3.5, s. 40-41)

10 10 Faget KRL i det tverrfaglige Fra ”Studiets mål”, 1. semester: Studenten skal ved semesterets slutt ha kunnskaper om barnehagens verdigrunnlag og oppgaver ha kunnskap om hovedtrekk i noen aktuelle religioner og livssyn med vekt på høytider ha innsikt i utfordringer det religiøse og kulturelle mangfoldet representere for barnehagen og førskolelæreren

11 11 Sju dimensjoner ved religioner Den dogmatiske og filosofiske dimensjonen Den narrative eller mytiske dimensjonen Den etiske og juridiske dimensjonen Erfaringsdimensjonen Den praktiske og rituelle dimensjonen Den sosiale og institusjonelle dimensjonen Den materielle dimensjonen Ninian Smart 1989:10-11 etter Sødal 2006:39.

12 12 Den vestlige religionsfamilien jødedommen – kristendommen - islam Fellestrekk i historisk tilblivelse Monoteisme Religiøse skrifter: Til dels felles religiøse fortellinger Lineær tidsoppfatning

13 13 Jødedommen – hovedtrekk http://www.dmt.oslo.no http://www.dmt.oslo.no Trosbekjennelsen: ”Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene på huset ditt og på portene dine.” (5. Mosebok kapittel 6, vers 4-9.)

14 14 Hellige skrifter Tanak: - Toraen (Mosebøkene) - Profetene (nevim) - Skriftene (ketuvim) Talmud – skriftlig utgave av den muntlige loven

15 15 Sabbaten Ukentlig helligdag på lørdag - Den dagen Gud hvilte etter skapelsen Baking av to sabbatsbrød, challa Tenning av to sabbatslys Sabbatsmåltid i hjemmet fredag kveld Synagogegudstjeneste lørdag formiddag Seremoni når sabbaten er slutt (havdalah) Arbeid ikke tillatt på sabbaten: tolkes forskjellig

16 16 Jødiske høytider Rosh Hashana – jødisk nyttår. Tilgivelse. Jom Kippur – den store forsoningsdagen Sukkot – løvhyttefesten – til minne om Guds beskyttelse under ørkenvandringen Hanukka – tempelet tilbake. Oljeunderet. Purim – dronning Ester Pesach – til minne om exodus: utgangen fra Egypt Shavout – mottakelsen av Toraen på Sinai

17 17 Hanukka Evighetslampen i tempelet brant i åtte dager, til ny olje var skaffet: Et under Hanukka varer i åtte dager Den åttearmede lysestaken tennes, ett lys for hver dag. Mat med olje: Berlinerboller Gaver Dreidel-spill

18 18 Purim Karnevalspreget fest til minne om dronning Ester, en jødisk kvinne som var gift med kong Xerxes. Kongen visste ikke at hun var jøde. Den onde Haman ved kongens hoff ville utrydde alle jødene i landet Dronning Ester var var modig og sterk og gikk til kongen og bad for sitt folk. Utryddelsen ble hindret og Haman ble straffet. Dronning Ester er et viktig kvinneforbilde. Historien kan leses i Esters bok i Tanak

19 19 Purim Hele historien om dronning Ester leses under feiringen, i Oslo i det jødiske samfunnshuset ved synagogen Barna snurrern på skrangler (rashinim), tramper med beina og lager bråk hver gang den onde Hamans navn nevnes Hannahs mor baker kaker med skjult syltetøy inni: Kakene skal minne om Haman og ondskapen han skjulte

20 20 Pesach Exodus – utgangen fra Egypt De sju landeplagene Moses som fører dem ut Frigjøring fra slavekår Sederaften Symbolsk mat ”Hvorfor er denne kvelden annerledes enn alle andre kvelder?” Hele utvandringshistorien gjenfortelles

21 21 Henrik Wergeland og jødene

22 22 Jødedommen åpenbaringsreligion Gud har åpenbart seg med sine handlinger i historien

23 23 Kristne trostradisjoner Den norske kirke er liten i verdenssammenheng Ca. 85% av befolkningen i Norge er medlem av Den norske kirke Ca. 90% av befolkningen i Norge står tilsluttet en kristen trostradisjon Se oversikt hos Sødal s. 99

24 24 Religionen i verden med størst utbredelse Lærestrider har ført til splittelse Den romersk-katolske kirke Den ortodokse kirke Protestantiske kirker Den angelikanske kirke Pinsebevegelser Kristendommen - hovedtrekk

25 25 Jesus fra Nasaret Bygger på Jesu liv og forkynnelse Jesus som Messias, Guds sønn Jesus som frelser, forsoner menneskene med Gud (Jeshua (gr.) = Herren frelser) Troen på oppstandelsen avgjørende

26 26 Jesus fra Nasaret Historisk person Født i Betlehem Nedstammet fra kong David Vokste opp i Nasaret Var jøde Offentlig virke i ca. 3 år Henrettet av Pontius Piltaus under påskehøytid i Jerusalem, antagelig i år 30 (NB: Jødisk påske – pesach)

27 27 Hellig skrift Bibelen: - Det gamle testamente (GT) – felles med jødenes Tanak, men forstås og tolkes forskjellig - Det nye testamente (NT), bl.a. med de fire evangeliene om Jesu liv

28 28 Søndag Ukentlig hvile- og helligdag Oppstandelsesdagen Gudstjenestefeiring Hver søndag har egne navn og temaer

29 29 Sakramenter – hellige handlinger Den norske kirke: - Dåp - Nattverd Den katolske kirke har sju sakramenter Noen kristen kirkesamfunn praktiserer voksendåp / troendes dåp NB: Variasjoner mellom kristne trostradisjoner / kirkesamfunn

30 30 Kristne høytider Jul – til minne om Jesu fødsel i Betlehem Påske – til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse Pinse – til minne om at Jesu disipler fikk Den hellige ånd Kristi himmelfartsdag – til minne om at Jesus ble tatt opp til himmelen etter sin død og oppstandelse

31 31 Kristen jul Juletreet – kristen symbolikk: -Treet -Stjerner -Hjerter -Engler -Kuler -Lenker

32 32 Kristen påske Palmesøndag – Jesus rir inn i Jerusalem på en eselfole og hylles som konge Skjærtorsdag – fotvasking og det siste måltidet – nattverden innstiftes – Jesus tas til fange – Peters fornektelse Langfredag – Jesus dømmes, korsfestes og dør Første påskedag – kvinnene går til graven - oppstandelsen

33 33 Kristendommen - åpenbaringsreligion Gud har åpenbart seg i verden gjennom Jesus Kristus som Guds sønn

34 34 Islam ”Det finnes ingen annen Gud enn Allah og Muhammad er hans profet” Har eksistert fra evighet av Stiftet av Gud selv Muhammad den siste og viktigste i profetrekken Alle er født muslimer, men ikke alle vet det Islam betyr underkastelse – lydighet viktig

35 35 Historikk Muhammad født i Mekka ca. 570 Mekka med helligdommen Kaba sentral i arabisk religion: polyteistisk Mekka viktig pilegrimsby: Gode inntekter Muhammad tidlig foreldreløs Opplært som karavanehandler Kontakt med jøder og kristne: monoteisme Åpenbaringer av engelen Gabriel (Jibril) Motstand: Flukten til Medina i 622 Muslimsk herredømme over Mekka i 630

36 36 Underkastelse – Guds vilje Islam betyr underkastelse og lydighet: - lydighet mot Gud - lydighet i forholdet barn – voksen - å leve som muslim Englene følger Guds befaling - er usynlige, men kan åpenbare seg - to som sitter på hver sin skulder og skriver opp gode og onde gjerninger

37 37 Hellig skrift - Koranen Den eneste åpenbaringen av den evige og uskapte ”Bokens mor” Åpenbart muntlig via engelen Gabriel til profeten Muhammad Samlet skriftlig etter Muhammads død Åpenbart på arabisk: kan ikke endres eller oversettes Muslimer viser Koranen stor respekt

38 38 Koranene vises stor respekt - ved oppbevaring - ved lesing - renselse før lesing

39 39 Hadith Samling av fortellinger om handlinger eller utsagn fra profeten Muhammad Svært omfattende litteratur Formidles gjerne muntlig Stor praktisk betydning i islam

40 40 Islam omfatter hele livet: Regler for alle livsområder Vanskelig å skille religion og kultur: Utøvelse av islam varierer fra kultur til kultur Religion og kultur / samfunn

41 41 Islamsk praksis: Islams fem søyler

42 42 Bekjennelsen ”Det finnes ingen annen Gud enn Allah og Muhammad er hans profet” Finnes gjengitt i Hadith Hviskes inn i øret til nyfødte barn Resiteres ved kallelsen til bønn

43 43 Bønnen Fem ganger daglig Rituell renhet: - renselse før bønnen - bønneteppe Bes med kroppen, munnen og hjertet Vendt mot Kabaen i Mekka Fredagsbønn i moskeen

44 44 Almissen / Den rituelle avgiften Etisk plikt å hjelpe trengende muslimer 2,5% av visse deler av formuen Innvandrede muslimer: Ofte til trengende i hjemlandet

45 45 Fasten Fastemåneden ramadan Faste fra soloppgang til solnedgang Festmåltid etter solnedgang og før soloppgang Barn (og noen andre) fritatt fra fasten Festen Id al fitr etter at ramadan er slutt

46 46 Pilegrimsreisen Alle muslimer som har mulighet til det, skal reise på pilegrimsferd til Mekka minst én gang i livet Fast tidspunkt på året Faste rituelle handlinger gjennomføres

47 47 Ramadan – fastemåneden Id al fitr – festen etter ramadan Id al adah – festen etter pilegrimsmåneden

48 48 Kunstneriske uttrykk Bildeforbudet – strengt eller mer liberalt Kalligrafi Ornamentikk Mosaikk (NB: tenk matematikk – form, symmetri mm.)

49 49 Islam - åpenbaringsreligion Gud har åpenbart seg i verden gjennom Koranen

50 50 Kilder Eidhamar, Levi Geir (2002): Små mennesker – stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen. Høyskoleforlaget. Sødal, Helje Kringlebotn (2006): Kristen tro og tradisjon i barnehagen. Høyskoleforlaget Afdal, Geir m.fl. (1997): Tro, livstolkning og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. Tano Aschehoug. Holhjem, Bodil Hov og Jangaard, Anne-Ruth (2000): - Hannah er jøde. - Jonas er kristen - Komel er muslim - Ressursbok (Bøker i serien På samme jord – en bokserie om religioner og livssyn for barn.) Læremiddelforlaget – Skagerrak Forlag.


Laste ned ppt "1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell KRL  RLE 5 stp Fagansvarlig / faglærer: Anne-Ruth Jangaard F1A 8.9.2008 F1B 11.9.2008 Jødedom,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google