Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikt og annet konfidensialitetsvern (+ innledning til juridisk del av emnet) Prof. Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikt og annet konfidensialitetsvern (+ innledning til juridisk del av emnet) Prof. Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikt og annet konfidensialitetsvern (+ innledning til juridisk del av emnet) Prof. Dag Wiese Schartum

2 Om forholdet mellom personopplysningsloven og annen lovgivning vedr. behandling av personopplysninger Personopplysningsloven inneholder generelle regler vedrørende behandling av personopplysninger I tillegg gjelder det en rekke spesielle regler i annen lovgivning: –“Registerlover” og -forskrifter –Straffeloven –Straffeprosessloven –Domstolloven –Særlig forvaltningslovgivning mv Disse andre lovene går ofte foran eller supplerer personopplysningsloven Mange bestemmelser i slik annen lovgivning regulerer spørsmål om informasjonstilgang –Tillater etablering av informasjonssamlinger (personregistre) –Setter forbud mot tilgang/spredning (jf særlig taushetsplikt) –Pålegger eller gir adgang til å gi/innhente opplysninger Det er slike regler vedrørende tilgang til personopplysninger vi skal se på i denne delen av kurset I tillegg kommer personopplysningsrett som ikke er basert på lov og forskrift, men som er basert på domsavgjørelser

3 Oversikt: Bestemmelser som regulerer tilgang til personopplysninger Typer bestemmelser som begrenser andres tilgang: Krav til rettslig grunnlag Forbud mot videregivelse Begrensninger i videregivelses- måter og/eller -tider Beskyttelse mot “angrep” (mv) Typer bestemmelser som fremmer andres tilgang: Innsynsrettigheter Dokumentasjonsplikter Opplysningsplikter Opplysningsretter (mv) Det avgjørende er hva slike regler samlet innebærer for hver behandling av personopplysninger, jf: “Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.” (fvl § 13 f) Hovedbegrunnelser: Konfidensialitet Privatliv Tillit Hovedbegrunnelser: Effektiv myndighetsutøvelse Informasjonsfrihet Andre samfunnsinteresser Tillit

4 Forbud/straff for “offentlig meddelelser om personlige og huslige forhold Et bilde på konfidensialitetsvern Person har opplysninger VennLege Lærer Taushetsplikt (aktiv/passiv) Forbud/straff for “inntrengning” Tjeneste -mann Krav til sikring av personopplysninger

5 Viktige bestemmelser som begrenser flyt av personopplysninger Personopplysningsloven: Samtykke (og tilbaketrekking); §§ 8 og 9, jf § 2 nr 7 og § 27 Formålsbegrensning; § 11 b og c Informasjonssikkerhet; § 13 Forvaltningsloven og div. særlover: Taushetsplikter; fvl §§ 13 - 13f, helsepersonelloven § 21 Straffeloven: Brevbrudd; § 145 første ledd Datainnbrudd; § 145 andre ledd Avlytting; § 145a nr 1 Hemmelig opptak; § 145a nr 2 Krenkelse av privatlivets fred; § 390 Åndsverkloven: Retten til eget bilde; § 45c Domstolloven: Forbud mot fotografering mv (bl.a.); § 131a

6 Viktige bestemmelser som svekker betydningen av begrensningene av informasjonsflyt Div. forvaltningslover mv Eksplisitt plikt til å gi informasjon likningsloven § 4-1, politiloven § 8 Implisitt plikt til å gi informasjon f.eks. folketrygdlovens regler om pensjoner og stønader Regler om plikt, rett mv, til å videregi informasjon (jf neste forelesning) Straffeprosessloven Kommunikasjonsavlytting; § 216a Annen kommunikasjonskontroll; § 216b


Laste ned ppt "Taushetsplikt og annet konfidensialitetsvern (+ innledning til juridisk del av emnet) Prof. Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google