Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anleggsregnskap SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes Formål  Komponenten for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anleggsregnskap SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes Formål  Komponenten for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anleggsregnskap SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes Formål  Komponenten for anleggsregnskap (FI-AA) brukes til å styre og overvåke anleggsmidler med SAP-systemet. I finansregnskapet brukes den som en reskontro under hovedboken for å gi detaljert informasjon om transaksjoner som omfatter anleggsmidler. Fordeler  Anleggsmiddelets samlede levetid fra innkjøpsordre eller første anskaffelse (muligvis administrert som anlegg under utførelse) til avgang.  Beregner verdier for avskrivning og renter  Avskrivningsprognose Viktige prosessforløp som dekkes  Anskaffelse ved kjøp med leverandør  Anskaffelse med automatisk motkontering  Avgang med inntekt  Salg av anleggsmidler uten kunde  Etteraktivering  Oppskrivninger  Avregning av anlegg under utførelse  Anmodning om forskuddsbetaling for anleggsmidler under utførelse  Avskrivningskonteringskjøring  Avskrivningsprognose/primærkostnadsbudsjettering

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikasjoner som kreves Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Anleggsregnskapsfører Regnskapsfører for kreditorreskontro Regnskapsfører for hovedbok

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljert prosessbeskrivelse 1 Anskaffelse ved kjøp med leverandør En anskaffelse av et eksternt anleggsmiddel er en forretningstransaksjon som er resultat av en anskaffelse av et anleggsmiddel fra en forretningspartner. Anskaffelsen kan konteres integrert med eller uten kreditorreskontro. Anskaffelse med automatisk motkontering Anleggsmiddelet kan konteres automatisk mot avregningskontoen for anskaffelse av anleggsmidler. Avgang med inntekt Et anleggsmiddel selges, og du får en inntekt. Salget konteres mot en kunde. Et anleggsmiddel selges, og du får en inntekt. Salget konteres mot en avregningskonto. Et anleggsmiddel må kasseres, og du får ingen inntekt. Salg av anleggsmidler uten kunde Salg av anleggsmidler med delvis avgang uten kunde

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Detaljert prosessbeskrivelse 2 Etteraktivering Etteraktivering representerer etterfølgende rettelser i anskaffelses- og produksjonskostnadene (APK) for et anleggsmiddel. Oppskrivninger En oppskrivning er vanligvis en endring av anleggsmiddelets verdivurdering. Avregning av anlegg under utførelse Anlegg under utførelse (AuU) er en spesiell form for varige driftsmidler. Anlegg under utførelse kan behandles for summarisk avregning eller etter detaljpost.

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Detaljert prosessbeskrivelse 3 Avskrivningskonteringskjøring Avskrivningskonteringen bør kjøres regelmessig fordi avskrivningskontoene ikke oppdateres umiddelbart. Systemet oppretter konteringsbilag for hvert avskrivningsområde og kontogruppe i henhold til konteringssyklusene som er angitt i systemtilpasning. Avskrivningsprognose/primærkostnadsbudsjettering Du kan også kontere den planlagte avskrivningen som planlagte kostnader til kostnadsstedet eller internordrer som de enkelte faste anleggsmidlene tilordnes til.

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Oversikt Anleggsregnskapsfører Hendelse Asset Explorer Anleggsstam -dataene må opprettes Anleggsmiddelanskaffelse Avganger Firmakodeuavhengig overføring Etteraktivering Oppskrivning Ekstraordinær avskrivning Anlegg under utførelse Periodisk behandling Informasjonssystem

8 ©2012 SAP AG. All rights reserved.8 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Anleggsmiddelanskaffelse Anleggsregnskapsfører Hendels e Anskaffel se med kreditorr eskontro Anskaffelse med automatisk motkontering Anleggsmiddel anskaffet Anskaffelse integrert med kreditorreskontro 162 Oversikt Ja Ne i

9 ©2012 SAP AG. All rights reserved.9 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Avganger Anleggsregnskapsfører Hendelse Avgang med forventet inntekt Avgang på grunn av kassasjon Anleggsmiddel som skal til avgang Avgang med inntekt og kunde 162 Oversikt Ne i Avgang med kunde Avgang med inntekt uten kunde Ne i Ja

10 ©2012 SAP AG. All rights reserved.10 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Anlegg under utførelse Anleggsregnskapsfører Hendelse Vedlikeholde avregningsregler Kapitalanleggsmiddel må konstrueres uten investeringsordre 162 Oversikt Kreditorreskontro Kontere anmodning om forskuddsbetaling Kontere forskuddbetaling Forskuddsbetalin g godkjent Kontere sluttfaktura Avregne forskuddsbetaling Opprette AuU/ Anlegg for avregning (155.02)

11 ©2012 SAP AG. All rights reserved.11 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Periodisk behandling Anleggsregnskapsf ø rer Hendelse Periodisk avslutning Ny beregning av verdier 162 Oversikt Åpne og lukke regnskapsperiod e for annlegsregnska pet Avskrivnings- konteringskjøri ng Kontere anskaffelses- og produksjons- kostnader Liste over enkeltkonteri nger for anlegg Avskrivningspro gnose og primærkostnads- budsjettering Årsav- slutnin g Regnskapsårssk ifte for anleggsmiddel Avstemmings- konto Årsavslutnin g for anleggsmidl er Avregne anlegg under utførelse (164) Ja Ne i Avskrivnings -kjøring Avregne AuU Regnskapsføre r Hovedbok

12 ©2012 SAP AG. All rights reserved.12 Forklaring SymbolBeskrivelseBruks- kommentarer Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioproses s eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført SymbolBeskrivelseBrukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Eksternfor SAP Forretnings- aktivitet / - hendelse Enhetsprosess Prosessref eranse Under- prosess- referanse Proses s- beslut- ning Diagram- tilknytning Utskrift / dokument Faktiske finanstall Budsjett- planlegging Manuell proses s Eksister- ende versjon / data Beslut- ning om best å tt / ikke best å tt

13 ©2012 SAP AG. All rights reserved.13 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Laste ned ppt "Anleggsregnskap SAP Best Practices. ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes Formål  Komponenten for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google