Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anleggsregnskap SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anleggsregnskap SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anleggsregnskap SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Scenariooversikt – 1 Formål  Komponenten for anleggsregnskap (FI-AA) brukes til å styre og overvåke anleggsmidler med SAP-systemet. I finansregnskapet brukes den som en reskontro under hovedboken for å gi detaljert informasjon om transaksjoner som omfatter anleggsmidler. Fordeler  Anleggsmiddelets samlede levetid fra innkjøpsordre eller første anskaffelse (muligvis administrert som anlegg under utførelse) til avgang.  Beregner verdier for avskrivning og renter  Avskrivningsprognose Viktige prosessforløp som dekkes  Anskaffelse ved kjøp med leverandør  Anskaffelse med automatisk motkontering  Avgang med inntekt  Salg av anleggsmidler uten kunde  Etteraktivering  Oppskrivninger  Avregning av anlegg under utførelse  Anmodning om forskuddsbetaling for anleggsmidler under utførelse  Avskrivningskonteringskjøring  Kontere anskaffelses- og produksjonskostnader  Avskrivningsprognose/primærkostnadsbudsjettering Formål og fordeler:

3 Scenariooversikt – 2 Obligatorisk  SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp  Anleggsregnskapsfører  Regnskapsfører for kreditorreskontro  Økonomisjef SAP-applikasjoner som kreves:

4 Scenariooversikt – 3 Anskaffelse ved kj ø p med leverandør  En anskaffelse av et eksternt anleggsmiddel er en forretningstransaksjon som er resultat av en anskaffelse av et anleggsmiddel fra en forretningspartner. Anskaffelsen kan konteres integrert med eller uten kreditorreskontro. Anskaffelse med automatisk motkontering  Anleggsmiddelet kan konteres automatisk mot avregningskontoen for anskaffelse av anleggsmidler. Avgang med inntekt  Et anleggsmiddel selges, og du får en inntekt. Salget konteres mot en kunde.  Et anleggsmiddel selges, og du får en inntekt. Salget konteres mot en avregningskonto.  Et anleggsmiddel må kasseres, og du får ingen inntekt. Salg av anleggsmidler uten kunde  Salg av anleggsmidler med delvis avgang uten kunde Detaljert prosessbeskrivelse:

5 Scenariooversikt – 4 Etteraktivering  Etteraktivering representerer etterfølgende rettelser i anskaffelses- og produksjonskostnadene (APK) for et anleggsmiddel. Oppskrivninger  En oppskrivning er vanligvis en endring av anleggsmiddelets verdivurdering. Avregning av anlegg under utførelse  Anlegg under utførelse (AuU) er en spesiell form for varige driftsmidler.  Anlegg under utførelse kan behandles for summarisk avregning eller etter detaljpost. Anmodning om forskuddsbetaling for anleggsmidler under utførelse  Forskuddsbetalinger for anleggsmidler under utførelse er anskaffelser av anleggsmidler som må aktiveres og rapporteres som separate poster i balanseregnskapet. Detaljert prosessbeskrivelse:

6 Scenariooversikt – 5 Avskrivningskonteringskj ø ring  Avskrivningskonteringen bør kjøres regelmessig fordi avskrivningskontoene ikke oppdateres umiddelbart.  Systemet oppretter konteringsbilag for hvert avskrivningsområde og kontogruppe i henhold til konteringssyklusene som er angitt i systemtilpasning. Kontere anskaffelses- og produksjonskostnader  I tillegg til kontering av avskrivninger (med avskrivningskonteringskjøringen) er den viktigste periodiske behandlingen du utfører konteringen av endringer i eiendelsverdi. Endringene omfatter alle konteringer som påvirker anleggsmiddelets produksjonskostnad, også anskaffelser, avganger osv. Avskrivningsprognose/prim æ rkostnadsbudsjettering  Du kan også kontere den planlagte avskrivningen som planlagte kostnader til kostnadsstedet eller internordrer som de enkelte faste anleggsmidlene tilordnes til. Detaljert prosessbeskrivelse:

7 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Oversikt Anleggsregnskapsfører Hendelse Asset Explorer Anleggsstam- dataene må opprettes Økonomisjef Anleggsmiddelanskaffelse Avganger Firmakodeuavhengig overføring Etteraktivering Oppskrivning Overføring av reserver Ekstraordinær avskrivning Anlegg under utførelse Periodisk behandling Informasjonssystem Kontroller konsistens

8 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Anleggsmiddelanskaffelse Anleggsregnskapsfører Hendelse Anskaffel se med kreditorre skontro Anskaffelse med automatisk motkontering Anleggsmiddel anskaffet Anskaffelse integrert med kreditorreskontro 162 Oversikt Ja Nei

9 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Avganger Anleggsregnskapsfører Hendelse Avgang med forventet inntekt Avgang på grunn av kassasjon Anleggsmiddel som skal til avgang Avgang med inntekt og kunde 162 Oversikt Nei Avgang med kunde Avgang med inntekt uten kunde Nei Ja

10 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Anlegg under utførelse Anleggsregnskapsfører Hendelse Aktivert anlegg under utførelse Kapitalanleggsmiddel må konstrueres uten investeringsordre 162 Oversikt Kreditorreskontro Kontere anmodning om forskuddsbetaling Kontere forskuddbetaling Forskuddsbetaling godkjent Kontere sluttfaktura Avregne forskuddsbetaling

11 Prosessforløpsdiagram Anleggsregnskap – Periodisk behandling Anleggsregnskapsf ø rer Hendelse Periodisk avslutning Ny beregning av verdier 162 Oversikt Anleggsmidler ved åpning og lukking av regnskaps- periode Avskrivnings- konteringskjøring Kontere anskaffelses- og produksjons- kostnader Liste over enkeltkonteringe r for anleggsmidler Avskrivningsprognos e og primærkostnads- budsjettering Årsav- slutning Regnskapsårsskifte for anleggsmiddel Avstemmings- konto Årsavslutning for anleggsmidler Avregne anlegg under utførelse (164) Ja Nei Avskrivnings- kjøring

12 Forklaring SymbolBeskrivelseBruks- kommentarer Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioproses s eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført SymbolBeskrivelseBrukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Ekstern for SAP Forretnings- aktivitet / - hendelse Enhetsprosess Prosessref eranse Under- prosess- referanse Proses s- beslut- ning Diagram- tilknytning Utskrift / dokument Faktiske finanstall Budsjett- planlegging Manuell proses s Eksister- ende versjon / data Beslut- ning om best å tt / ikke best å tt

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "Anleggsregnskap SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google