Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Periodeavslutning for finansregnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Periodeavslutning for finansregnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Periodeavslutning for finansregnskap
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
Ved hjelp av komponenten for avslutningsarbeider kan du forberede og utføre aktivitetene som kreves for dagsavslutning, månedsavslutning og årsoppgjør. Systemet inneholder en rekke standardrapporter for dette som du kan bruke til å generere evalueringer og analyser direkte fra alle konterte kontosaldoer. Fordeler Ved hjelp av systemet kan du gjøre følgende: utarbeide balanse og resultatregnskap dokumentere konteringsdataene Viktige prosessforløp som dekkes dagsavslutning månedsavslutning årsoppgjør

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Økonomisjef Økonomisjef (Norge) Ansvarlig for kreditorreskontro Debitorreskontrosjef

4 Detaljert prosessbeskrivelse 1
Dagsavslutning i finansregnskap Oppdatere omregningskurser Tomrom i bilagsnummereringen Fakturanumre brukt to ganger Vise kompaktjournal for bilag

5 Detaljert prosessbeskrivelse 2
Månedsavslutning i finansregnskap (I) Oppdatere omregningskurser Tomrom i bilagsnummereringen Fakturanumre brukt to ganger Åpne og lukke regnskapsperioder Utføre periodiske konteringer Registrere periodiske konteringer Kjøre batchinputmappe Automatisk avregning av spesialprosess for VM/IF-avregningskonto Analysere VM/IF-avregningskontoer Automatisk avregning av VM/IF-avregningskonto Kontere korreksjonsposteringer

6 Detaljert prosessbeskrivelse 3
Månedsavslutning i finansregnskap (II) Valutavurdering Kontere mva. Forskuddsvis omsetningsoppgave for mva. Sammenligne dokumenter/transaksjonstall Avslutte forrige regnskapsperiode Saldorenteberegning Vise bilagsjournalen Resultatanalyse

7 Detaljert prosessbeskrivelse 4
Årsoppgjør i finansregnskap Opprette arbeidskalender for nytt år Overføre kunde-/leverandørsaldoer Overføre regnskapssaldoer Omgruppere fordringer/gjeld Saldobekreftelse, debitorreskontro Saldobekreftelse, kreditorreskontro Endelig avslutning og frigivelse av regnskapsrapportering Avslutte forrige regnskapsperiode Vise bilagsjournalen

8 Prosessforløpsdiagram
Prosess 1: Dagsavslutning Hendelse Oppdaterer Vurdering Rapportering Regnskapsfører Hovedbok Oppdatere omregnings-kurser Vise kompakt bilagsjournal Økonomisjef Prosess-beslutning Tomrom i bilagsnummer-tildelingen Fakturanumre tildelt to ganger

9 Prosessforløpsdiagram
Prosess 2: Månedsavslutning (I) Hendelse Oppdaterer Vurdering Kontering Økonomisjef Prosess-beslutning Prosess-beslutning Prosess-beslutning 3 Oppdatere omregning-skurser Tomrom i bilagsnummer-tildelingen Kontere korreksjons-posteringer Utføre periodiske konteringer Åpne og lukke regnskaps-perioder Fakturanumre tildelt to ganger Valutavurde-ring Registrere periodiske konteringer Avslutte forrige regnskaps-periode Sammenligne dokumenter/transaksjonstall Kontere mva. Kjøre batchinput-mappe 2 6 Forskuddsvis omsetningsoppgave for mva. Saldoren-teberegning 5 4

10 Prosessforløpsdiagram
Prosess 2: Månedsavslutning (II) Hendelse Avregning Rapportering Økonomisjef 4 Analysere VM/IF-avregnings-konto Vise bilagsjour-nalen Automatisk avregning av VM/IF-avregnings-konto Resultat-analyse 3 2 Ansvarlig for kreditor-reskontro Automatisk avregning av spesialprosess for VM/IF-avregningskonto

11 Prosessforløpsdiagram
Prosess 3: Årsoppgjør Hendelse Oppdaterer Rapportering Økonomi-sjef Prosess-beslutning Opprette arbeidskalender for nytt år Regnskapsfører Hovedbok Overføre kunde-/leverandør-saldoer Overføre regnskapssaldoer Endelig avslutning og frigivelse av regnskaps-rapportering Gruppere om fordringer/gjeld Avslutte forrige regnskapsperiode Vise bilagsjournalen Debitorres-kontroans-varlig Saldobekreftelse, debitorreskontro Ansvarlig for kreditorres-kontro Saldobekreftelse, kreditorreskontro GL = hovedbok

12 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

13


Laste ned ppt "Periodeavslutning for finansregnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google