Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014.  Skolestart  Informasjon om SSP på Valler vgs  Nye utfordringer innen IT/IKT  Valg som elevene må ta på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014.  Skolestart  Informasjon om SSP på Valler vgs  Nye utfordringer innen IT/IKT  Valg som elevene må ta på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014

2  Skolestart  Informasjon om SSP på Valler vgs  Nye utfordringer innen IT/IKT  Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2014/2015  Skolearena og Itslearning  Karriereveiledning og sosialpedagogisk oppfølging  Helsetjenesten ved Valler  Samarbeid mellom skole og hjem  Nærpoliti og Valler  Møte m/kontaktlærerne Program

3 Skolestart for Vg1 elevene på Valler:  Elever fra 19 forskjellige ungdomsskoler  Organisering i klasser og møte m/kontaktlærer og faddere  Bli kjent med skolen  Læremidler  PC/MAC - BYOD  Nettvett og den digitale ringpermen  Møte m/ ledelsen: Forventninger til våre elever Tilstedeværelse gir resultater/fravær Skolens rutiner på ulike områder Klassens time  Kalvøyadagen

4 Fullført og bestått – sammenslått alle trinn SkoleårVallerAFK (Stud.spes) 2013/201491 % (foreløpige tall)NA 2012/201393,2 %85,9 % 2011/201288,3 %84,1 % 2010/201193,7 %84,7 % 2009/201094,3 %83,2 % 2008/200993,0 %83,6 % 2007/2008*93,7 %85,5 % 2006/2007**97,6 %89,7 % * Vg1 og Vg2 ** Bare Vg1

5 Hvor kommer årets elever fra? Seks andre ungdomsskoler med en elev. Totalt 22 ungdomsskoler Bjørnegård2716 % Gjettum2113 % Hauger1710 % Ramstad1610 % Bekkestua159 % Vøyenenga127 % Rykkinn106 % Torstad106 % Belset85 % Mølladammen64 % Landøya42 % Hosletoppen21 % Vollen21 %

6 Fra U-skole til VGS – og hva innebærer det?  Nye settinger, må forholde seg til nye klassevenner.  Elevenes alder. De er 16 år. Det har juridisk betydning. De er fortsatt i et par år under 18 år – det har også juridisk betydning.  Vallerrevyen er viktig, men også utfordrende på enkelte måter.  Karakterutviklingen fra U-skole til VGS  Gjennomsnitt U-skole inneholder andre fag enn gjennomsnitt Vg1 – fem fag «blir borte» og det er fag som nesten alle elever har gode karakterer i.  Skjerpede krav i læreplanene for Vg1 sammenlignet med U- skolen der fagene er «de samme»  Gjennomsnittet faller i Vg1 på nesten alle skoler. På Valler mindre eller omtrent det samme som de fleste andre skoler

7 Fravær i vgs - sykdom  Alt fravær er fravær og kommer på vitnemålet spesifisert for hvert skoleår – i utgangspunktet.  Inntil hele 10 dager – kvotefravær - kan strykes fra vitnemålet per skoleår under visse forutsetninger  Sykdom fra og med fjerde dag – må dokumenteres fra lege  Sykdom fra og med første dag for elever med kronisk sykdom – må dokumenteres fra lege  Dersom eleven har avtalt med rektor/faglærer om arbeid et alternativt sted, regnes det ikke som fravær.

8 Fravær i vgs – idrett, kultur, politikk mm  Fravær som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan strykes fra første fraværsdag innen rammen av de 10 «kvotedager». Også slikt fravær må dokumenteres  Deltakelse i elevrådsarbeid og ulike alternative skoleaktiviteter, skal det ikke føres fravær for på vitnemålet, skal ryddes etter hvert.  Alt planlagt eller kjent fravær skal registreres i Skolearena på forhånd av eleven, gjerne med forklaring/årsak  Se informasjon om registrering og etterarbeid av fravær på Skolearena som ligger på ITL.

9 Organisering av klassene  Vi forsøker å få klassene mest mulig like - ut fra de opplysninger vi har  Gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen  Fordeling av gutter og jenter  Ungdomsskole som elevene kommer fra  Vi viste ikke hvem som er venner, heller ikke det motsatte – og kan derfor ikke ta hensyn til det.  Vi åpnet for å levere ønske om å få bytte klasse fredag ettermiddag – tre ønsker

10 Vallers tilbud - Studiespesialisering  I Vg1 er det bare ett alternativ med mange felles fag i klassene  Elevene velger individuelt fremmedspråk  Elevene velger individuelt matematikk

11 Felles fag i klassene i Vg1  Engelsk 5 tSkriftlig eller muntlig eksamen  Geografi 2 tMuntlig eksamen  Kroppsøving 2 t  Naturfag 5 tMuntlig eksamen  Norsk 4 t  Samfunnsfag 3 tMuntlig eksamen  Klassens time 1 t  Totalt22 t

12 Matematikk i Vg1 – 5 t – Gruppedelt fag  Matematikk 1PSkriftlig eller muntlig eksamen  Tilbud først og fremst for de som bare vil ha matematikk som obligatorisk fellesfag. Fortsetter til 2P eller til S-løp  Matematikk 1TSkriftlig eller muntlig eksamen  Tilbud først og fremst for de som vil ha matematikk som programfag i 2. og eventuelt i 3. klasse. R-løp eller S-løp  Matematikk R1Skriftlig eller muntlig eksamen  Tilbud til de som har lest matematikk 1T før de begynte i videregående. Fortsetter til R2 og eventuelt matematikk ved UiO mens de går i Vg3

13

14 Fremmedspråk i Vg1  På alle studieforberedende 3-årsløp må alle elever ha fremmedspråk  Elever med nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg2  enten på nivå 2 i samme fremmedspråk  eller nivå 1 i et annet fremmedspråk  Elever uten nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg3  på nivå 1+2 (OBS: 3 års løp)  alternativt på nivå 2 som privatist

15 Fremmedspråk i Vg1 - Valler  Fransk, nivå 2  Spansk, nivå 2  Tysk, nivå 2  Tysk, nivå 1  Privatist i fremmedspråk, som regel morsmål (15/9)

16 Skolens timeplan (ringeplan)

17 Øktene i timeplanen på Valler  Stort sett er det 90-minutters økter på fire av ukens dager.  Onsdagen har 45-minutters enheter  Onsdag brukes som fagdag  Onsdag brukes alternativt  Onsdag leses med singeltimer  Onsdag kan være fridag  Viktig å følge med på Skolekalenderen i Skolearena og Fagkalenderen i ITL

18 Fagdag for Vg1 på Valler  Fagdag betyr at elevene har bare ett fag hele dagen.  Totalt er det 4 runder med 6 fagdager i skoleåret  Fire fag er med i fagdagssystemet for Vg1  Engelsk  Naturfag  Norsk  Samfunnsfag

19 Vg2 og Vg3 på Valler  Vg2  8 timer klassefag  4 timer fremmedspråk  18 eller 20 timer individuelt valgte fag  Vg3  15 timer klassefag  15 timer individuelt valgte fag Mer om dette i oktober/november

20 Individuelt valgte fag på Valler. OBS: Tilbud  Realfag  Biologi  Fysikk  Kjemi  Matematikk  Teknologi og forskning  Språk, samfunnsfag og økonomi  Engelsk  Fransk  Historie og filosofi  Næringslivsøk.  Politikk, ind. og samf.  Psykologi  Rettslære  Samfunnsøkonomi  Spansk  Tysk  Formgiving  Visuelle kunstfag

21 Generell studiekompetanse  Generell studiekompetanse vil si at eleven anses som i stand til å gjennomføre et studium på høgskole- eller universitetsnivå.  Alle som får vitnemål for fullført og bestått 3-årsløp på Valler oppnår generell studiekompetanse  De fleste studiesteder krever bare generell studiekompetanse.

22 Spesiell studiekompetanse  En del studiesteder krever at elevene har bestått spesielle fag. De fleste studiesteder har ikke spesielle krav.  Fagkombinasjonen definerer studiestedets spesielle krav.  Disse fagene danner grunnlaget for arbeid innen de aktuelle studier.  Kravene til fagkombinasjon varierer for ulike studier.  Alle fag som er med i et studiesteds spesielle krav tilbys på Valler.  De fleste fag som er med i kravene til spesiell studie- kompetanse er realfag.

23 Førstegangsvitnemål  Førstegangsvitnemål er det vitnemål som elevene får etter 3 år.  4 eller 5 år bare med helt spesielle grunner  Sykdom  Omsorg  Studieår i utlandet  Omvalg av studieprogram  Ekstra fag innen 3 år kommer med  Ekstra fag etter 3 år kommer ikke med  Forbedret fag innen 3 år kommer med  Forbedret fag etter 3 år kommer ikke med

24 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge  Gruppe 1 – basert på førstegangsvitnemål (tidligere omtalt som primærvitnemål).  Bare skolepoeng teller  Bare til og med fylte 21 år  Gruppe 2 – basert på forbedringsvitnemål  Både skolepoeng og ulike andre tilleggspoeng teller

25 Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge  Skolepoeng  Karakterpoeng (gjennomsnitt x 10)  Bonuspoeng for spesielle fag (max 4 poeng)  Tilleggspoeng – bare i inntaksgruppe 2  Alderspoeng  Fag fra universitet eller høyskole  Yrkespraksis  Folkehøyskole

26 Valler og elevers datamaskiner  Nytt system fra og med august 2013 for Vg1  BYOD – Ta med deg den datamaskin du har  Visse minstekrav må oppfylles  Ha en internettleser som kan åpne ITL  Ha oppdatert antivirus  Ha nettverkskort som kan kommunisere med skolens trådløsnett  Elevene velger selv om de vil bruke en Windowsbasert PC eller en MAC  Elevene velger selv om de vil kjøpe i fylkets tilbud, kjøpe fra andre eller bruke noe de har fra før  Fylkets tilbud er åpent ut april

27 Valler og elevers datamaskiner  Elevene er selv ansvarlig for vedlikehold, service og reparasjon. For maskiner kjøpt via fylkesavtalen vil det bli inn- og utlevering på skolen.  Elevene velger selv om datamaskinen er i skapet de har eller bæres rundt på skolen  Elevene velger selv om datamaskinen er med hjem eller er i skapet de har.  Lærer kan gi beskjed om at det er timer alle skal ha med seg sin datamaskin

28 Valler og styring av elevers datamaskiner  I undervisning og ved prøver skal bruk bestemmes av faglærer eller skolen sentralt.  Elevene har veldig klart sagt at de ønsker en streng styring.  Styringen kan være «klapp sammen og pakk ned»  Kommer elektronisk styring av tilgang til Internett på ulike nivåer  Helt stengt  Eksamensaktuelle web-sider  ITL og noen læremiddelsider  Nesten helt åpent  Styring via program i ITL

29 Valler og ITL  ITL er et felles valg for alle skoler i Akershus.  Valler har som mål at alle elever og alle lærere daglig skal være på ITL  Fagkalender  Fagressurser  Oppgaver ut og inn  Vurdering og tilbakemelding  Plagiatkontroll i fag det er aktuelt  Prøvemodus med styring av elevers tilganger  Foreldre har ikke egen ITL-pålogging – sentralt bestemt.

30 Valler og Skolearena  Fra ITL er det link over til Skolearena  På Skolearena ligger skolens felleskalender med detaljer for hele skoleåret – ikke alt er på plass nå.  På Skolearena registrerer elever og faglærere elevers fravær  På Skolearena vil elever kunne lese de offisielle karakterer når de blir kunngjort

31 Vurdering  Underveisvurdering  Halvårsvurdering i januar.  Halvårsvurdering i juni i fag som ikke er avsluttende  Standpunktkarakteren skal fortelle om elevens slutt- kompetanse i faget - i en sum av alle fagets deler.  Standpunktkarakteren bygger på den kompetansen elevene viser ved jevn deltakelse i timene og ved spesielle prøver

32 Rådgivertjenesten ved Valler  Sosialpedagogisk oppfølging av enkeltelever og klasser  Karriereveiledning gruppevis og for enkeltelever  uke 34: Mottakssamtale  uke 35/36: Karrieremappe – Hvem er jeg, forventninger  uke 39: Kartlegging av interesser – bruk av tester  uke 42: Presentasjon av skolens fagtilbud  uke 44: Gruppeveiledning – Inntakskrav og konsekvenser av valg  uke 49/50: Fagvalg for Vg2 og Vg3 Presentasjon fra rådgiverne

33 Kontakt skole - hjem  Generell informasjon på skolens hjemmeside – www.valler.vgs.no www.valler.vgs.no  Torsdag 20/11: Kontaktmøte ang elevenes fagvalg  Uke 4 og 5 i 2015 (ca): Utviklingssamtaler. Kontaktlærer innkaller  For øvrig: Ta kontakt med kontaktlærer, faglærer, rådgiver, helsesøster eller skolens ledelse. Epostadresser og telefon på skolens hjemmeside

34 Dagens samling – 2. del  Klasse 1STA: May-Lin SvantesenRom 11  Klasse 1STB:Robert Pehrson Rom 13  Klasse 1STC:Elisabeth BucholdtRom 15  Klasse 1STD:Olav HoldenRom 21  Klasse 1STE:Lill HalvorsenRom 23  Klasse 1STF:Andreas D. Haraldsrud Rom 03


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Torsdag, 28. august 2014.  Skolestart  Informasjon om SSP på Valler vgs  Nye utfordringer innen IT/IKT  Valg som elevene må ta på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google