Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© NBF 1998 §17. MELDINGSFORLØPETS VARIGHET A MELDINGSFORLØPET BEGYNNER Meldingsforløpet for en side begynner når én fra makkerparet ser på fremsiden av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© NBF 1998 §17. MELDINGSFORLØPETS VARIGHET A MELDINGSFORLØPET BEGYNNER Meldingsforløpet for en side begynner når én fra makkerparet ser på fremsiden av."— Utskrift av presentasjonen:

1 © NBF 1998 §17. MELDINGSFORLØPETS VARIGHET A MELDINGSFORLØPET BEGYNNER Meldingsforløpet for en side begynner når én fra makkerparet ser på fremsiden av kortene sine**. **Dette er for å forhindre f.eks. en diskusjon om system etter at man har sett på kortene for neste giv. B DEN FØRSTE MELDING Den første melding avgis av den spiller som på mappen er angitt som giver C PÅFØLGENDE MELDINGER Spilleren på giverens venstre side avgir neste melding, og deretter hver spiller i tur og orden med urviseren.

2 © NBF 1998 §17. MELDINGSFORLØPETS VARIGHET D KORT FRA FEIL MAPPE Hvis en spiller** som av vanvare har tatt opp kortene fra feil mappe avgir en melding, blir denne meldingen annullert. Hvis VM har rukket å melde etter meldingen som ble annullert, skal TL annullere spillet ved dette bordet og tildele justert score dersom den feilendes nye melding har vesentlig annen betydning enn den som ble annullert (disiplinærstraff - se §90). Når spillet som den feilende tok opp kortene fra skal spilles, skal TL tillate at spillet spilles som normalt hvis den feilende gjentar sin opprinnelige melding. Hvis meldingen den feilende avgir avviker på noen måte, skal TL annullere spillet og tildele justert score (disiplinærstraff - se §90). **Kun én spiller har tatt opp kortene fra feil mappe, de andre tre har tatt kortene fra riktig mappe.

3 © NBF 1998 §17. MELDINGSFORLØPETS VARIGHET E AVSLUTNING AV MELDINGSFORLØPET Meldingsforløpet avsluttes når alle fire spillere passer eller når en gitt melding blir etterfulgt av tre passer i tur og orden, og åpningsutspillet er snudd med billedsiden opp (når det gjelder en pass utenfor tur som er godtatt - se §34).

4 © NBF 1998 §18. BUDENE A KORREKT FORM Et bud angir et antall trekk fra en til syv samt en benevnelse. (Pass, dobler og redobler er meldinger, men ikke bud.) B OPPHEVELSE AV ET BUD Et bud opphever et foregående bud hvis det angir samme antall trekk i en høyere rangerende benevnelse, eller et høyere antall trekk i en hvilken som helst benevnelse. C TILSTREKKELIG BUD Et bud som opphever det umiddelbart foregående bud, er et tilstrekkelig bud.

5 © NBF 1998 §18. BUDENE D UTILSTREKKELIG BUD Et bud som ikke opphever det umiddelbart foregående bud, er et utilstrekkelig bud. E RANGERING AV GRAND OG FARGER Rangeringen av grand og farger er i nedadstigende rekkefølge: grand, spar, hjerter, ruter, kløver. F Organisasjonene i de forskjellige sonene i WBF kan tillate andre måter å melde på enn å melde muntlig, f.eks. ved at det kan benyttes meldebokser.

6 © NBF 1998 §19. DOBLINGER OG REDOBLINGER A DOBLINGER 1.LOVLIG DOBLING En spiller kan bare doble det siste av foregående bud. Dette budet må være avgitt av en motstander, og det må ikke ha kommet andre meldinger enn pass imellom. 2.KORREKT FORM FOR DOBLING En spiller som dobler, skal ikke nevne antallet av trekk eller benevnelse. Den eneste korrekte form er å bruke det ene ordet "dobler"**. **Ved bruk av meldebokser skal kortet for dobling legges på bordet når man dobler. 3.DOBLING AV FEILAKTIG ANGITT BUD Hvis en spiller som dobler nevner et feilaktig bud, eller et feilaktig antall trekk eller en feilaktig benevnelse, blir det å betrakte som om han har doblet det faktisk avgitte bud. (§16 om urettmessig informasjon kan komme til anvendelse.)

7 © NBF 1998 §19. DOBLINGER OG REDOBLINGER B REDOBLINGER 1.LOVLIG REDOBLING En spiller kan bare redoble den sist foregående dobling. Denne doblingen må være avgitt av en motstander, og det må ikke ha kommet andre meldinger enn pass imellom. 2.KORREKT FORM FOR REDOBLING En spiller som redobler, skal ikke nevne antallet av trekk eller benevnelse. Den eneste korrekte form er å bruke det ene ordet "redobler"**. **Ved bruk av meldebokser skal kortet for redobling legges på bordet når man redobler. 3.REDOBLING AV FEILAKTIG ANGITT BUD Hvis en spiller som redobler, nevner det doblede bud på en feilaktig måte, eller nevner feilaktig antall trekk eller benevnelse, blir det å betrakte som om han har redoblet det faktisk avgitte bud. (§16 om urettmessig informasjon kan komme til anvendelse.)

8 © NBF 1998 §19. DOBLINGER OG REDOBLINGER C OPPHEVELSE AV DOBLING ELLER REDOBLING Enhver dobling eller redobling blir opphevet av et påfølgende lovlig bud. D SCORING AV DOBLET ELLER REDOBLET KONTRAKT Hvis et doblet eller redoblet bud ikke blir opphevet av et påfølgende lovlig bud, forhøyes scoren som angitt i §77.

9 © NBF 1998 §20. GJENTAGELSE OG FORKLARING AV MELDINGER A NÅR MELDINGEN IKKE ER TYDELIG OPPFATTET En spiller som ikke hører en melding tydelig, kan straks forlange at den blir gjentatt. B GJENTAGELSE AV MELDINGENE UNDER MELDINGSFORLØPET Under meldingsforløpet har enhver spiller rett til å få alle* tidligere meldinger gjentatt når spilleren er i tur til å melde, med mindre spilleren ifølge lovene er nødt til å passe. Også alerter bør tas med i gjentagelsen. *En spiller kan ikke be om en delvis gjentagelse av foregående meldinger, og kan heller ikke stanse gjentagelsen før den er fullført.

10 © NBF 1998 §20. GJENTAGELSE OG FORKLARING AV MELDINGER C GJENTAGELSE ETTER AVSLUTTENDE PASS 1.SPØRSMÅL OM ÅPNINGSUTSPILL Etter den avsluttende pass har hver av motspillerne rett til å spørre om hvem som har åpningsutspillet (se §§47E og 41). 2.GJENTAGELSE AV MELDINGENE Spilleføreren og hver av motspillerne kan, når det første gang er deres tur til å spille, be om at alle* foregående meldinger blir gjentatt (se §§41B og 41C). *En spiller kan ikke be om en delvis gjentagelse av foregående meldinger, og kan heller ikke stanse gjentagelsen før den er fullført. D HVEM KAN GJENTA MELDINGSFORLØPET? Når en spiller ber om å få gjentatt meldingene, er det bare motstanderne som skal svare.

11 © NBF 1998 §20. GJENTAGELSE OG FORKLARING AV MELDINGER E KORRIGERING AV FEIL I GJENTAGELSEN Alle spillerne, også blindemann eller en spiller som ifølge lovene er nødt til å passe, er ansvarlig for at eventuelle feil i gjentagelsen blir rettet omgående (se §12C1 når en ukorrigert gjentagelse fører til skade). F FORKLARING AV MELDINGER 1.UNDER MELDINGSFORLØPET Under meldingsforløpet og før den avsluttende pass kan enhver spiller, når det er hans tur til å melde, be* om en full forklaring på motstandernes meldinger (spørsmål kan stilles om avgitte meldinger eller om andre relevante meldinger som ikke er avgitt). Svaret bør normalt gis av makkeren til den spiller som har avgitt den melding det spørres om (se §75C**). *§16, som omhandler urettmessig informasjon, kan komme til anvendelse. Arrangøren kan også fastsette regler om skrevne forklaringer. (NBF har påbudt systemkort.) **§75C: Når en spiller som svar på spørsmål fra en motstander forklarer hva makkers melding eller spill betyr (se §20), skal han avdekke all den spesielle informasjon som han får ut av det gjennom en makkeravtale eller erfaring fra makkerskapet. Men han behøver ikke avsløre slutninger som kan trekkes på grunnlag av generelle kunnskaper og erfaring.

12 © NBF 1998 §20. GJENTAGELSE OG FORKLARING AV MELDINGER forts. 2.UNDER SPILLET Etter den avsluttende pass og gjennom hele spillet kan hver av motspillerne be* om forklaring av motstandernes meldings- forløp når det er hans egen tur til å spille. Når det er spilleførers eller blindemanns tur å spille, kan spillefører be om forklaring på en motstanders melding eller på motstandernes motspillskonvensjoner. *§16, som omhandler urettmessig informasjon, kan komme til anvendelse. Arrangøren kan også fastsette regler om skrevne forklaringer. (NBF har påbudt systemkort.)

13 © NBF 1998 §21. MELDING BASERT PÅ UKORREKTE OPPLYSNINGER A MELDING BASERT PÅ EGEN MISFORSTÅELSE En spiller kan ikke endre sin melding dersom meldingen er avgitt på grunnlag av egen misforståelse. B MELDING BASERT PÅ UKORREKTE OPPLYSNINGER FRA MOTSTANDER 1.ENDRING AV MELDING Helt til meldingsforløpet er avsluttet (se §17E) kan en spiller uten straff forandre en melding som det er sannsynlig at han har avgitt som følge av ukorrekte opplysninger fra en motstander (unnlatelse av omgående å alertere en konvensjonell melding eller spesialavtale betraktes som ukorrekt opplysning hvis alertering forlanges av arrangøren). Forutsetningen for å rette en melding er imidlertid at spillerens makker ikke har avgitt noen påfølgende melding.

14 © NBF 1998 §21. MELDING BASERT PÅ UKORREKTE OPPLYSNINGER 2.ENDRING AV MELDING HOS MOTSTANDEREN ETTER KORREKSJON Når en spiller velger å forandre sin melding på grunn av ukorrekte opplysninger (som under 1. ovenfor), kan denne spillers VM i sin tur forandre en eventuell påfølgende melding uten straff (med mindre motstanderens tilbaketrukne melding har formidlet så vesentlig informasjon at det skader den ikke- feilende side. I så fall kan turneringslederen tildele et justert resultat). (Når det gjelder urettmessig informasjon fra tilbaketrukne meldinger - se §16C.) 3.NÅR DET ER FOR SENT Å FORANDRE EN MELDING Når det er for sent å forandre en melding, kan turneringslederen tildele et justert resultat (§40C kan komme til anvendelse).

15 © NBF 1998 §22. FREMGANGSMÅTEN ETTER AT MELDINGSFORLØPET ER AVSLUTTET A INGEN AV SPILLERNE HAR AVGITT BUD Etter at meldingsforløpet er avsluttet uten at noen av spillerne har avgitt bud, legges hendene tilbake i mappen uten at det spilles. Det skal ikke gis om igjen. B ÉN ELLER FLERE SPILLERE HAR AVGITT BUD Hvis noen av spillerne har avgitt bud, vil det avsluttende budet fastsette kontrakten, og spillet begynner.

16 © NBF 1998 §23 NÅR DET FORVOLDES SKADE VED IRREGULÆR PASS I mange andre paragrafer som foreskriver straff for lovbrudd under meldingsforløpet, vil det bli vist til denne paragrafen. Når straffen for en uregelmessighet vil tvinge den feilendes makker til å passe ved neste tur, og TL finner at den feilende på det tidspunkt da feilen ble begått kunne vite at den tvungne pass sannsynligvis ville skade den ikke-feilende side, skal han forlange at meldingene og spillet fortsetter og vurdere tildeling av justert score (se §72B1).

17 © NBF 1998 §24. KORT SOM ER VIST ELLER SPILT UT UNDER MELDINGSFORLØPET Når turneringslederen finner at en spiller under meldingsforløpet har opptrådt slik at ett eller flere av spillerens kort er vist med fremsiden synlig for hans makker, skal TL forlange at kortet eller kortene blir lagt på bordet med fremsiden opp og bli liggende slik til meldingsforløpet er avsluttet. hvis den feilende deretter blir motspiller, kan spillefører behandle kortet eller kortene som straffekort (§50). Dessuten:

18 © NBF 1998 §24. KORT SOM ER VIST ELLER SPILT UT UNDER MELDINGSFORLØPET A LAVT KORT SOM IKKE ER SPILT UT FOR TIDLIG Hvis det dreier seg om et enkelt kort med rang lavere enn honnør, og det ikke er spilt ut for tidlig, blir det ikke ytterligere straff. B ET ENKELT HONNØRKORT ELLER ET FOR TIDLIG UTSPILT KORT Hvis det er et honnørkort som er vist eller et hvilket som helst kort som er spilt ut for tidlig, er straffen at den feilendes makker må passe neste gang det er hans tur til å melde (se §23 når det gjelder en pass som skader den ikke-feilende side). C TO ELLER FLERE KORT ER FREMVIST Hvis to eller flere kort er fremvist, er straffen at den feilendes makker må passe neste gang det er hans tur til å melde (se §23 når det gjelder en pass som skader den ikke-feilende side).

19 © NBF 1998 §25. LOVLIGE OG ULOVLIGE ENDRINGER AV MELDING A OMGÅENDE ENDRING AV MELDING Helt til hans makker har avgitt en påfølgende melding, kan en spiller bytte ut en melding avgitt i vanvare med den melding spilleren hadde planlagt å avgi, men bare hvis han gjør det eller forsøker å gjøre det umiddelbart** ("i samme åndedrag"). Hvis den sist avgitte melding er lovlig, blir den stående uten straff. **Ved bruk av meldebokser kan en spiller forandre sin melding hvis det er åpenbart at han ikke hadde til hensikt å avgi den melding som er lagt på bordet. Rettelsen kan ikke gjøres som følge av at spilleren har ombestemt seg.

20 © NBF 1998 §25. LOVLIGE OG ULOVLIGE ENDRINGER AV MELDING B FORSINKET ELLER OVERLAGT ENDRING En melding kan endres før VM har meldt, men hvis den blir byttet ut på en måte som er i strid med pkt. A ovenfor skjer følgende: 1. DEN SISTE AVGITTE MELDING KAN AKSEPTERES Den sist avgitte melding kan bli akseptert (behandlet som lovlig) dersom den feilendes VM godtar den*. I så fall blir den stående, og meldingsforløpet fortsetter uten straff. Hvis den feilendes VM har meldt før lovbruddet er blitt påtalt, og TL finner at VM avga sin melding ut fra den feilendes opprinnelige melding, vil den feilendes sist avgitte melding bli stående uten straff, og VM kan trekke tilbake sin melding uten straff (men se §16C2). *Hvis det opprinnelige budet var utilstrekkelig anvendes §27.

21 © NBF 1998 §25. LOVLIGE OG ULOVLIGE ENDRINGER AV MELDING 2.DEN SIST AVGITTE MELDING BLIR IKKE AKSEPTERT Hvis den sist avgitte melding ikke blir akseptert, blir den annullert. Dessuten gjelder følgende: a)DEN FØRSTE MELDING VAR ULOVLIG Hvis den først avgitte melding av ulovlig, blir den feilende straffet etter den paragraf som kommer til anvendelse for lovbruddet (og bestemmelsene om utspillsstraff i §26 kan komme til anvendelse overfor den sist avgitte melding). b)DEN FØRSTE MELDING VAR LOVLIG Hvis den først avgitte melding var lovlig, må den feilende enten:

22 © NBF 1998 §25. LOVLIGE OG ULOVLIGE ENDRINGER AV MELDING 1)LA DEN FØRSTE MELDING BLI STÅENDE La den først avgitte melding bli stående, og i så fall er straffen at den feilendes makker må passe neste gang denne er i tur til å melde (se §23 når det gjelder pass som skader den ikke- feilende side) - eller: 2)AVGI EN ANNEN MELDING Avgi en hvilken som helst annen lovlig melding, i så fall fortsetter budgivningen som normalt (men den feilendes makker kan ikke basere noen melding på informasjon fra den tilbaketrukne meldingen); den feilende side* kan ikke oppnå større score enn middels minus (se §12C1). *Den ikke-feilende side får den scoren de oppnådde på spillet. C UTSPILLSSTRAFF Både i tilfelle b1) og b2) ovenfor, vil den feilendes makker bli ilagt en utspillsstraff (se §26) hvis han blir motspiller.

23 © NBF 1998 §26. TILBAKETRUKKET MELDING - UTSPILLSSTRAFF Når en feilende spiller trekker tilbake en melding og velger å avgi en annen* melding som sin endelige i denne tur, vil følgende skje dersom han blir motspiller: *En melding som gjentas med en helt annen betydning, skal betraktes som en annen melding. A MELDINGEN HENVISTE TIL EN BESTEMT FARGE Hvis den tilbaketrukne melding henviste til en bestemt farge eller bestemte farger, og: 1.FARGEN BLIR VIST SENERE Hvis denne fargen blir vist senere i meldingsforløpet av sam- me spiller, blir det ingen utspillsstraff, men se §16C. 2.FARGEN BLIR IKKE VIST SENERE Hvis denne fargen ikke blir vist senere i meldingsforløpet av samme spiller, kan spillefører enten

24 © NBF 1998 §26. TILBAKETRUKKET MELDING - UTSPILLSSTRAFF 1) forlange, at den feilendes makker spiller ut denne fargen (eller hvis meldingen henviste til flere farger, én bestemt av disse farger) første gang han har utspillet, innbefattet åpningsutspillet; eller 2) forby den feilendes makker å spille ut denne farge (eller hvis meldingen henviste til flere farger, én bestemt av disse farger) første gang han har utspillet, innbefattet åpningsutspillet, og dette forbudet gjelder så lenge han beholder utspillet. B ANDRE MELDINGER SOM TREKKES TILBAKE Når det gjelder andre meldinger som blir trukket tilbake, kan spilleføreren forby den feilendes makker å spille ut én bestemt farge* første gang han skal spille ut, innbefattet åpningsutspillet, og et slikt forbud gjelder så lenge den feilendes makker beholder utspillet. *Spilleføreren spesifiserer denne fargen første gang den feilendes makker får utspillet.

25 © NBF 1998 §27. UTILSTREKKELIG BUD A GODTAGELSE AV UTILSTREKKELIG BUD Ethvert utilstrekkelig bud kan bli godtatt (behandlet som lovlig) dersom den feilendes VM velger å gjøre det. Hvis denne spilleren melder, er det automatisk godtatt. B UTILSTREKKELIG BUD SOM IKKE BLIR GODTATT Hvis et utilstrekkelig bud som er avgitt i riktig tur ikke blir godtatt, skal det rettes til et tilstrekkelig bud eller pass. 1.DET UTILSTREKKELIGE BUD ER IKKE KON- VENSJONELT, OG BLIR ERSTATTET MED LAVESTE TILSTREKKELIGE MED SAMME BENEVNELSE

26 © NBF 1998 §27. UTILSTREKKELIG BUD a) INGEN STRAFF Hvis det viser seg helt uimotsigelig at både det utilstrekkelige budet og det korrigerte budet ikke var konvensjonelt, og dersom budet blir korrigert med lavest mulig tilstrekkelige bud med samme benevnelse, fortsetter meldingene som om uregelmessigheten ikke var skjedd (§12C2 kommer ikke til anvendelse i denne situasjonen, men se pkt. b) nedenfor). b) TILDELING AV JUSTERT RESULTAT Hvis turneringslederen dømmer at det utilstrekkelige budet formidlet såpass vesentlig informasjon at det skadet den ikke- feilende side, skal TL tildele et justert resultat.

27 © NBF 1998 §27. UTILSTREKKELIG BUD 2.DET UTILSTREKKELIGE BUD VAR KONVENSJONELT, ELLER DET BLIR KORRIGERT MED ET HVILKET SOM HELST ANNET BUD ELLER MED PASS Dersom enten det utilstrekkelige budet eller det lavest tilstrekkelig budet med samme benevnelse kan ha vært konvensjonelt, eller dersom budet blir korrigert med et hvilket som helst annet tilstrekkelig bud eller med pass, må den feilendes makker som straff passe hver gang det er hans tur til å melde (anvendt §10C1, og se §23 om pass som skader den ikke-feilende side; utspillsstraff ifølge §26 kan også komme til anvendelse).

28 © NBF 1998 §27. UTILSTREKKELIG BUD 3.FORSØK PÅ Å KORRIGERE ET UTILSTREKKELIG BUD MED DOBLING ELLER REDOBLING Hvis den feilende forsøker å erstatte et utilstrekkelig bud med en dobling eller redobling, blir denne melding annullert. Som straff må den feilendes makker passe resten av meldingsforløpet. (Se også §23 om pass som skader den ikke-feilende side. Utspillsstraff ifølge §26 kan også komme til anvendelse.) E UTILSTREKKELIG BUD UTENFOR TUR Hvis en spiller avgir et utilstrekkelig bud utenfor tur, kommer §31 til anvendelse.

29 © NBF 1998 §28. MELDING BETRAKTES SOM AVGITT I TUR A TVUNGEN PASS FRA HM En melding blir betraktet som avgitt i rett tur, når en spiller melder når det er HMs tur til å melde, dersom denne motstander ifølge lovene er tvunget til å passe. B MELDING AV SPILLER I TUR ANNULLERER MELDING UTENFOR TUR En melding blir betraktet som avgitt i rett tur når den avgis av den spiller som stod i tur til å melde før det er fastsatt straff for meldingen utenfor tur avgitt av en motstander. Ved å avgi en slik melding forspiller man retten til å få ilagt straff for uregelmessigheten, og meldingene fortsetter som om motstanderen ikke hadde meldt ved denne anledning. Meldingen utenfor tur annulleres, og den feilende kan, når han er i tur, melde hva han vil uten ytterligere straff enn eventuelt etter §16C2.

30 © NBF 1998 §29. FREMGANGSMÅTEN ETTER AT DET ER MELDT UTENFOR TUR A TAP AV RETT TIL Å FÅ ILAGT STRAFF Etter en melding utenfor tur kan den feilendes VM velge å melde, og forspiller derved retten til å få ilagt straff. B ANNULLERING AV MELDING UTENFOR TUR En melding utenfor tur blir annullert (men se også pkt. A ovenfor), og meldingen går tilbake til den spiller som stod i tur til å melde. Den feilende kan avgi enhver lovlig melding i rett tur, men den feilendes side kan bli ilagt straff ifølge §§30, 31 eller 32**. **§30 omhandler pass utenfor tur, §31 omhandler bud utenfor tur, §32 omhandler dobling eller redobling utenfor tur

31 © NBF 1998 §29. FREMGANGSMÅTEN ETTER AT DET ER MELDT UTENFOR TUR CKONVENSJONELT BUD Dersom en melding utenfor tur er konvensjonell, skal bestemmelsene i §§30, 31 og 32 gjelde fargen (fargene) meldingen viser og ikke benevnelsen av meldingen.

32 © NBF 1998 §30. PASS UTENFOR TUR Når en spiller har passet utenfor tur (og meldingen er annullert fordi muligheten til å godta meldingen ikke er benyttet - se §29), skjer følgende: A FØR NOEN AV SPILLERNE HAR AVGITT BUD Når en spiller har passet utenfor tur før noen av spillerne har avgitt bud, må den feilende som straff passe neste gang han er i tur til å melde. §72B1 kan komme til anvendelse.

33 © NBF 1998 §30. PASS UTENFOR TUR B ETTER AT DET ER AVGITT BUD 1.NÅR DET ER HM'S TUR TIL Å MELDE Etter at en av spillerne har avgitt bud og det blir passet utenfor tur når det er HMs tur til å melde, må den feilende som straff passe neste gang han er i tur til å melde (hvis denne passen utenfor tur var en konvensjon som refererte til en spesifikk farge eller flere farger, kan utspillsstraff som beskrevet i §26 komme til anvendelse). 2.NÅR DET ER MAKKERS TUR TIL Å MELDE a)HVA DEN FEILENDE MÅ GJØRE Etter at en spiller har avgitt bud, må den feilende som har passet utenfor tur - når det er makkers tur til å melde - som straff passe resten av meldingsforløpet. §72B1 kan komme til anvendelse.

34 © NBF 1998 §30. PASS UTENFOR TUR b)HVA DEN FEILENDES MAKKER KAN GJØRE Den feilendes makker kan avgi ethvert tilstrekkelig bud eller passe, men ikke doble eller redoble i den aktuelle melderunde. §72B1 kan komme til anvendelse. 3.NÅR DET ER VM'S TUR TIL Å MELDE Etter at en spiller har avgitt bud, og det meldes pass utenfor tur når det er den feilendes VM som skal melde, blir passen betraktet som en forandring av melding og §25 kommer til anvendelse.

35 © NBF 1998 §30. PASS UTENFOR TUR C NÅR PASSEN ER KONVENSJONELL Når en pass som avgis utenfor tur er konvensjonell, kommer §31 til anvendelse og ikke §30. En pass er konvensjonell dersom den ifølge spesiell avtale lover mer enn en nærmere angitt styrke, eller hvis den kunstig lover eller benekter verdier utenfor den fargen som sist er blitt nevnt.

36 © NBF 1998 §31. BUD UTENFOR TUR Når en spiller har avgitt et bud utenfor tur, og budet er annullert (fordi muligheten til å godta budet ikke er blitt benyttet - se §29), skjer følgende: A DET ER HM'S TUR TIL Å MELDE Når den feilende har avgitt et bud (eller en konvensjonell pass på makkers melding - i så fall kommer pkt. A2 nedenfor til anvendelse) når det er den feilendes HMs tur til å melde, skjer følgende: 1.HM PASSER Hvis denne motstander passer, må den feilende gjenta den melding som ble avgitt utenfor tur, og hvis det er en lovlig melding, blir det ingen straff.

37 © NBF 1998 §31. BUD UTENFOR TUR 2.HM PASSER IKKE Hvis denne motstander avgir et lovlig* bud, en dobling eller redobling, kan den feilende avgi en hvilken som helst lovlig melding (også pass). Når denne melding: *Hvis HM avgir en ulovlig melding, blir det straffet på normal måte. a)MELDINGEN GJENTAR SAMME BENEVNELSE gjentar den samme benevnelse som meldingen utenfor tur var avgitt i, må den feilendes makker som straff passe neste gang det er hans tur til å melde (se §23 om pass som skader den ikke-feilende side). b)MELDINGEN GJENTAR IKKE SAMME BENEVNELSE ikke gjentar den samme benevnelse som meldingen utenfor tur var avgitt i, kan utspillsstraff ifølge §26 komme til anvendelse, og som straff må den feilendes makker passe resten av meldingsforløpet (se også §23 om pass som skader den ikke-feilende side).

38 © NBF 1998 §31. BUD UTENFOR TUR B DET ER MAKKERS ELLER VM'S TUR TIL Å MELDE Når den feilende avgir et bud når det er makkers tur til å melde, eller VMs tur til å melde og den feilende ikke har meldt tidligere*, må den feilendes makker som straff passe resten av meldingsforløpet (se også §23 om pass som skader den ikke-feilende side). Utspillsstraff ifølge §26 kan også komme til anvendelse. *Hvis en spiller senere i meldingsforløpet avgir bud når det er VMs tur til å melde, blir det betraktet som forandring av melding (§25).

39 © NBF 1998 §32. DOBLING ELLER REDOBLING UTENFOR TUR Den av motstanderne som står i tur til å melde, kan godta en dobling eller redobling utenfor tur (se §29), bortsett fra at en ukorrekt dobling eller redobling aldri kan bli godtatt (dersom den motstander som står nærmest for tur, likevel melder etter slik melding - se §35A). Hvis den uregelmessige melding ikke blir godtatt, blir den annullert, og utspillsstraff ifølge §26B kan komme til anvendelse. Dessuten: A NÅR DET ER MAKKERS TUR TIL Å MELDE Hvis dobling eller redobling utenfor tur er blitt avgitt på den feilendes makkers tur til å melde, skal den feilendes makker som straff passe resten av meldingsforløpet (se også §23 når det gjelder pass som skader den ikke-feilende side).

40 © NBF 1998 §32. DOBLING ELLER REDOBLING UTENFOR TUR B NÅR DET ER HM'S TUR TIL Å MELDE Hvis en dobling eller redobling utenfor tur er avgitt når det er den feilendes HMs tur til å melde, skjer følgende: 1.HM PASSER Hvis den feilendes HM passer, må den feilende gjenta sin dobling eller redobling som er avgitt utenfor tur, og det blir ingen straff hvis ikke doblingen eller redoblingen er ukorrekt - i så fall kommer §36 til anvendelse. 2.HM AVGIR ET BUD Hvis den feilendes HM avgir et bud, kan den feilende i rett tur avgi en hvilken som helst lovlig melding, og som straff må den feilendes makker passe resten av meldingsforløpet (se også §23 når det gjelder pass som skader den ikke-feilende side).

41 © NBF 1998 §33. SAMTIDIGE MELDINGER En melding som avgis samtidig med en melding fra den spiller som stod i tur til å melde, betraktes som en påfølgende melding.

42 © NBF 1998 §34. RETTEN TIL Å MELDE TAPES IKKE Når en melding blir fulgt av tre passer, og en av passene ble avgitt utenfor tur, blir ikke meldingsforløpet avsluttet, hvis en av spillerne derved blir berøvet sin rett til å melde i den aktuelle melderunde. Meldingene går tilbake til den spiller som gikk glipp av sin tur. Alle påfølgende passer blir annullert, og meldingene fortsetter som om det ikke hadde skjedd noen uregelmessighet.

43 © NBF 1998 §35. GODTAGELSE AV UKORREKT MELDING Når det er avgitt en ukorrekt melding som spesifisert nedenfor, og den feilendes VM melder før det er fastsatt en straff, blir det ingen straff for den ukorrekte meldingen (utspillsstraff ifølge §26 kommer ikke til anvendelse), dessuten gjelder: A DOBLING ELLER REDOBLING Hvis den ukorrekte melding var en dobling eller redobling som ikke er tillatt ifølge §19, blir denne melding og alle påfølgende meldinger annullert. Meldingen går tilbake til den spiller som står for tur til å melde, og meldingsforløpet fortsetter som om det ikke har skjedd noen uregelmessighet.

44 © NBF 1998 §35. GODTAGELSE AV UKORREKT MELDING B MELDING FRA SPILLER SOM ER PÅLAGT Å PASSE Hvis en spiller som ifølge lovene er tvunget til å passe, melder noe annet enn pass, blir denne meldingen og alle påfølgende lovlige meldinger stående. Men hvis den feilende var tvunget til å passe resten av meldingsforløpet, må han fremdeles passe ved alle påfølgende anledninger. C BUD PÅ MER ENN SYV TREKK Hvis den ukorrekte melding var et bud på mer enn syv trekk, blir denne melding og alle påfølgende meldinger annullert. Den feilende må erstatte sin melding med pass, og meldingene fortsetter som om det ikke har skjedd noen uregelmessighet.

45 © NBF 1998 §35. GODTAGELSE AV UKORREKT MELDING E MELDING ETTER AVSLUTTENDE PASS Hvis den ukorrekte melding var en melding etter meldingsforløpets avsluttende pass, blir denne melding og alle påfølgende meldinger annullert uten straff.

46 © NBF 1998 §36. UKORREKT DOBLING ELLER REDOBLING Enhver dobling eller redobling som ikke er tillatt ifølge §19, blir annullert. Den feilende må erstatte meldingen med en lovlig melding, og som straff må den feilendes makker passe resten av meldingsforløpet (se også §23 om pass som skader den ikke-feilende side). Utspillsstraff ifølge §26 kan komme til anvendelse. (Hvis meldingen er avgitt utenfor tur - se §32. Hvis den feilendes VM melder - se §35A.)

47 © NBF 1998 §37. MELDING SOM BRYTER PÅBUD OM Å PASSE Et bud, en dobling eller redobling fra en spiller som ifølge lovene er pålagt å passe, blir annullert. Som straff må begge spillerne på den feilende side passe resten av meldingsforløpet (se også §23 om pass som skader den ikke-feilende side). Utspillsstraff ifølge §26 kan komme til anvendelse. (Hvis den feilendes VM melder - se §35B.)

48 © NBF 1998 §38. BUD PÅ MER ENN SYV TREKK Det er aldri tillatt å spille eller score kontrakter på mer enn syv trekk. Bud på mer enn syv trekk blir annullert, og som straff må begge spillerne på den feilende side passe resten av meldingsforløpet (se også §23 om pass som skader den ikke-feilende side). Utspillsstraff ifølge §26 kan komme til anvendelse. (Hvis den feilendes VM melder - se §35C.)

49 © NBF 1998 §39. MELDING ETTER AVSLUTTENDE PASS En melding som avgis etter meldingsforløpets avsluttende pass, blir annullert. Dessuten A PASS ELLER MELDING AV SPILLEFØRERENS SIDE Hvis meldingen er pass fra en motspiller, eller en hvilken som helst melding fra den fremtidige spillefører eller blindemann, blir det ingen straff. B ANDRE MELDINGER AV MOTSPILLER Hvis meldingen er et bud, en dobling eller redobling fra en motspiller, kan utspillsstraff ifølge §26 komme til anvendelse. (Hvis den feilendes VM melder - se §35D.)

50 © NBF 1998 §40. MAKKERAVTALER A RETT TIL Å VELGE MELDING ELLER SPILLEMÅTE En spiller kan velge en hvilken som helst melding eller spillemåte. Dette omfatter også meldinger som er bevisst villedende - og meldinger eller spillemåter som avviker fra allment akseptert eller på forhånd meddelt bruk av konvensjoner, uten å meddele betydningen av dem på forhånd. En forutsetning er at slike meldinger eller spillemåter ikke er basert på makkeravtaler.

51 © NBF 1998 §40. MAKKERAVTALER B SKJULTE MAKKERAVTALER ER FORBUDT Forutsetningen for at en spiller skal kunne avgi en melding eller foreta et spill som er basert på en spesiell makkeravtale, er: at motstanderne har rimelig mulighet for å forstå meningen. Eller: at spillerens side har forklart bruken av slike meldinger eller spillemåter i samsvar med den ansvarlige organisasjons turneringsbestemmelser.

52 © NBF 1998 §40. MAKKERAVTALER C TURNERINGSLEDERENS AVGJØRELSER Hvis turneringslederen bestemmer at en side er blitt skadelidende fordi dens motstandere har unnlatt å forklare den fulle betydning av en melding eller spillemåte, kan TL fastsette et justert resultat. D BESTEMMELSER OM KONVENSJONER Den ansvarlige organisasjon** kan fastsette bestemmelser om bruken av melde- eller spillekonvensjoner. EBL kan dessuten fastsette bestemmelser om makkeravtaler (selv om det ikke dreier seg om konvensjoner) som tillater at makkerparets åpningsmeldinger på ett-trinnet kan gjøres med hender som mangler en konge eller mer på middels styrke. EBL kan delegere dette ansvaret. **Med ansvarlig organisasjon menes normalt de nasjonale forbund. I Norge er dette NBF. **I Norge fastsettes tillatte melde- og spillekonvensjoner av NBF.

53 © NBF 1998 §40. MAKKERAVTALER E SYSTEMKORT 1.RETTEN TIL Å PÅBY SYSTEMKORT Ansvarlig organisasjon** kan påby bruk av systemkort, der makkerparene må sette opp en liste over sine konvensjoner og andre avtaler. Den kan også fastsette bestemmelser for bruken av systemkort, innbefattet krav om at begge spillere i et makkerpar bruker samme system (slike bestemmelser må ikke legge bånd på stil og dømmekraft, bare på metoden). ** Med ansvarlig organisasjon menes normalt de nasjonale forbund. I Norge er dette NBF, som har påbudt at systemkort skal benyttes. 2.BRUK AV MOTSTANDERNES SYSTEMKORT Under meldingsforløpet og spillet kan enhver spiller unntatt blindemann studere motstandernes systemkort hver gang spilleren er i tur til å melde eller spille. Men han kan ikke se i sitt eget systemkort*. *Spilleren har ikke rett til å gjøre bruk av noe som helst hjelpemiddel for sin beregning eller spilleteknikk under meldings- eller spilleforløpet. Det er imidlertid tillatt å studere sitt eget forsvar mot sterkt kunstige systemer.


Laste ned ppt "© NBF 1998 §17. MELDINGSFORLØPETS VARIGHET A MELDINGSFORLØPET BEGYNNER Meldingsforløpet for en side begynner når én fra makkerparet ser på fremsiden av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google