Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operativsystemer.  En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen.  Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operativsystemer.  En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen.  Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Operativsystemer

2  En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen.  Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen samtidig.  Det er derfor behov for å organisere hvordan prosessene/trådene skal samkjøres. Operativsystemer

3  Hvis alle trådene på et system kjørte hver for seg uten å ha noe med andre tråder å gjøre vil det ikke være vanskelig å fordele tid til dem i prosessor.  Det som gjør prosessering vanskelig er at tråder kan samarbeide og være avhengige av hverandre. Operativsystemer

4  Det er behov for synkronisering av tråder i to tilfeller.  Samarbeid mellom tråder  Konkurranse mellom tråder Operativsystemer

5  Tråder kan i forskjellige situasjoner samarbeide.  En tråd kan iblant ha som oppgave å utføre en oppgave for en annen tråd. Operativsystemer

6  Et eksempel på samarbeid mellom tråder er når to tråder jobber mot en felles liste.  Den ene tråden kan ha til oppgave å henge objekter på listen.  Den andre tråden kan ha til oppgave å fjerne objekter fra listen. Operativsystemer

7  Konkurranse mellom tråder oppstår når to tråder ønsker å bruke den samme ressurs på samme tidspunkt.  Et eksempel er to tråder som samtidig forsøker skrive til samme fil. Operativsystemer

8  Et annet eksempel på konkurranse om en ressurs er to tråder som skriver til skjermen samtidig.  Dette fører gjerne til kollisjoner og rotete utskrifter. Operativsystemer

9  Eksempel på kollisjon når to tråder skriver til skjermen samtidig.  Tråd 1 skriver Hallo  Tråd 2 skriver Hei  Resultatet på skjermen kunne bli  HaHellio Operativsystemer

10  Det vil iblant skje at flere tråder samtidig konkurrerer om en ressurs.  Det er derfor behov for systemer som sørger for at tråder ikke kolliderer. Operativsystemer

11  Når kun en tråd har tilgang til en ressurs på et bestemt tidspunkt kalles dette eksklusiv rådighet.  Eksklusiv rådighet heter Mutual Exclusion på engelsk. Operativsystemer

12  Eksklusiv rådighet er når en tråd har fått rettighet til en ressurs slik at den har eksklusiv tilgang til ressursen.  Eksklusiv tilgang vil si at andre tråder lukkes ute og ikke får tilgang til ressursen. Operativsystemer

13  En måte å oppnå eksklusiv tilgang på er å bruke en semafor.  En semafor kan beskrives som et heltall.  Semaforen kan ha verdien 0, 1, …,n, hvor n er et tall som vi bestemmer. Operativsystemer

14  For eksempel kan to tråder som skal skrive samtidig til skjermen bruke en semafor for å unngå kollisjoner.  Semaforen kan ha verdiene 0 eller 1.  Verdi = 0 Skjermen er i bruk  Verdi = 1Skjermen er i ikke bruk Operativsystemer

15  Før trådene skriver til skjermen sjekker de semaforen.  Er semaforen ledig, det vil si har verdien 1, settes verdien til 0, og tråden har eksklusiv rådighet over skjermen.  Når tråden er ferdig med skjermen settes verdien til semaforen lik 1 igjen. Operativsystemer

16  En semafor kan ha flere tallverdier enn 0 og 1.  Iblant kan det være mulig at flere tråder kan få tilgang til en ressurs samtidig.  Da kan man benytte en semafor med flere tallverdier. Operativsystemer

17  En semafor med tallverdier 0, 1, 2 vil kunne tillate to tråder samtidig.  Semaforen kan starte med verdien 2.  Hver tråd som entrer semaforen avtar verdien med 1.  Når verdien er 0 vil ikke flere tråder slippes inn i semaforen. Operativsystemer

18  class Semaphore er en klasse i.NET Framework Class Library.  Her er det to funksjoner som kontrollerer semaforen.  WaitOne()Semaforen avtar med 1  Release()Semaforen øker med 1 Operativsystemer

19  WaitOne() avtar verdien til semaforen med 1 og medfører at andre tråder stenges ute når verdien er lik 0.  Release() skjer når tråden forlater semaforen og verdien til semaforen øker med 1. Operativsystemer

20  Semaforer kan brukes på forskjellige måter.  En semafor som kun benyttes til å oppnå eksklusiv rådighet kalles gjerne en Mutex.  En Mutex er en semafor som bare kan ha verdiene 0 og 1. Operativsystemer

21  Mutexer kan bli implementert av mer spesialiserte og raskere rutiner enn en semafor.  Når man programmerer vil det derfor lønne seg å bruke en Mutex istedenfor en semafor når man ønsker å oppnå eksklusiv rådighet. Operativsystemer

22  En annen type semafor kalles for Semafor for synkronisering.  Gitt to tråder A og B som samarbeider.  Tråd A må ikke passere et punkt p1 i koden før tråd B har nådd et punkt p2 i sin kode. Operativsystemer

23  Måten en semafor for synkronisering virker på er at tråd A blokkerer semaforen når den starter.  Når tråd A har kommet til punkt p1 frigjør den semaforen slik at tråd B vet at tråd A har kommet til punkt p1. Operativsystemer

24  Istedenfor å benytte semafor for å få til synkronisering kan en benytte Events.  Events brukes i tilfeller der en tråd må vente på at noe er utført i en annen tråd. Operativsystemer

25  Et eksempel på tråder som må vente på hverandre er når en tråd skal lese en fil som en annen tråd har skrevet.  Tråden som skal lese filen kan ikke lese den før den andre tråden er ferdig med å skrive den. Operativsystemer

26  Class EventWaitHandle er en klasse i.NET Framework Class Library som kan benyttes for å synkronisere tråder som må vente på hverandre. Operativsystemer

27  I Class EventWaitHandle er det to funksjoner  WaitOne()Blokkerer tilgang  Set()Tillater tilgang Operativsystemer

28  Noen ulemper med semaforer 1. Tråder er ikke tvunget til å bruke semaforer. Det kan være tråder som ikke har semafor når det er nødvendig. 2.Ukorrekt bruk av semafor kan føre til vranglås (Deadlock ). Operativsystemer

29 3.Blokkering av en semafor er uendelig, det er ikke mulig å bestemme blokkering for en bestemt tidsperiode. 4. Hvis en tråd med lav prioritet som sultes får tilgang til en semafor, kan dette låse systemet fordi andre tråder med høyere prioritet ikke får tilgang. Operativsystemer

30  Monitor er en måte å synkronisere på som er noe annerledes enn ved semafor.  Oppgaven til en monitor er å sørge for at bare en tråd får tilgang til noen data på et bestemt tidspunkt. Operativsystemer

31  En monitor brukes på et stykke programkode (for eksempel en klasse).  Dataene som skal benyttes av tråder kan bare nås via koden i monitoren.  For å sikre eksklusiv rådighet benyttes noe som kalles en condition variabel. Operativsystemer

32  En condition variabel er en variant av en semafor som kan ha verdien 0 og 1.  Hver gang en tråd går inn i eller forlater en monitor signaliserer den til en condition variabel. Operativsystemer

33  class Monitor er en klasse i.NET Framework Class Library.  Objekter fra klassen Monitor kan synkronisere adgang til kode vi skriver.  Dette betyr at bare en tråd kan nå koden om gangen. Operativsystemer

34  Class Monitor har funksjoner som er med på å regulere adgang til objekter fra klassen.  Enter()Lukker objektet  TryEnter()Forsøker å lukke  Exit()Åpner objektet Operativsystemer

35  Når flere tråder konkurrerer om en ressurs kan det oppstå noe som kalles vranglås (deadlock).  Tråder som har status vranglås er i den situasjon at hver tråd venter på en ressurs som er opptatt av en annen tråd. Operativsystemer

36  Et eksempel på vranglås er  To tråder har hver sin fil åpen for skriving. Begge tråder forsøker å åpne den andre trådens fil.  Begge tråder vil vente evig fordi en fil som er åpen for skriving, kan ikke åpnes av en annen tråd. Operativsystemer

37

38  Prosessplanlegging (CPU Scheduling) er oppgaven å behandle deling av prosessor mellom en gruppe med prosesser/tråder.  Planlegging heter på engelsk Scheduling. Operativsystemer

39  Prosessplanlegging av tråder skiller seg ikke fra annen planlegging.  For eksempel planlegging av  Bruk av undervisningsrom.  Trafikkflyt ved trafikkregler. Operativsystemer

40  Prosessplanlegging kan gjøres på mange forskjellige måter.  Hvordan dette skal gjøres på best mulig måte har derfor vært et forskningsproblem. Operativsystemer

41  Man kan skille mellom to typer algoritmer for prosessplanlegging  Ikke preemptive algoritmer  Preemptive algoritmer  Med preemptiv menes at operativsystemet griper inn. Operativsystemer

42  Ikke preemptive algoritmer lar en prosess som har kommet inn i prosessor kjøre til den er ferdig.  Preemptive algoritmer lar prosesser kjøre bare et bestemt intervall. Det vil si at prosesser hele tiden bytter på å kjøre. Operativsystemer

43  På en datamaskin er det vanligvis mange tråder som venter på å komme inn i prosessor.  Når en tråd er ferdig i prosessor og en ny tråd skal lastes inn, må prosessplanleggeren (Scheduler) bestemme hvilken tråd som skal lastes inn.  Hvilken tråd som skal lastes inn bestemmes ved en prosessplanleggingspolitikk. Operativsystemer

44  En prosessplanleggingspolitikk (Scheduling policy) må bestemme to ting 1. Når tiden er inne for en tråd til å forlate prosessor. 2. Hvilken tråd som er den neste til å lastes inn i prosessor. Operativsystemer

45  Det er fire årsaker til at en tråd forlater prosessor  Tråden er ferdig (programslutt).  Tråden behøver en ressurs, men denne er for øyeblikket ikke tilgjengelig.  Tråden bestemmer frivillig å forlate prosessor.  Tråden må forlate prosessor fordi den har brukt opp tiden den får være i prosessor. Operativsystemer

46  Å fjerne en tråd fra prosessor og å laste inn en ny tråd kalles trådutskifting (Context Switching).  En tråd som er i prosessor bruker flere registre som har data og informasjon om tråden.  Ved trådutskifting må derfor dataene i disse registrene lagres, slik at de kan lastes inn i prosessor neste gang tråden kjøres. Operativsystemer

47  Windows benytter preemptiv prosessplanlegging.  Tråder tillates å være i prosessor en bestemt tid som kalles et quantum.  Et quantum er et tidsintervall som en tråd kan være i prosessor før den byttes ut med en annen tråd. Operativsystemer

48  Lengden til et quantum varierer fra system til system.  I Windows 7 er et quantum 2 klokkeintervaller.  På Windows server systemer 12 klokkeintervaller.  Et klokkeintervall er ca. 10 millisekunder. Operativsystemer

49  Trådene kan dele bruk av prosessor på to måter  Frivillig deling av prosessor.  Ufrivillig deling av prosessor. Operativsystemer

50  Frivillig deling av prosessor vil si at trådene er programmert til å forlate prosessor selv.  En prosessplanlegger som benytter frivillig deling av prosessor kalles en ikke preemptiv prosessplanlegger. Operativsystemer

51  Et problem ved å bruke frivillig deling av prosessor som system er at det kan dukke opp tråder som ikke vil samarbeide. Operativsystemer

52  Ufrivillig deling av prosessor vil si at systemet har et avbrytelsessystem som kan avbryte en tråd som kjører i prosessor.  Dette systemet bruker gjerne en timer som avbryter prosessen når det har gått et bestemt intervall. Operativsystemer

53  Prosessplanleggeren bestemmer hvilke tråder som skal inn i prosessor og hvor lenge trådene får bli i prosessor.  Hvordan prosessplanleggeren organiseres har derfor stor innvirkning på datamaskinens hastighet og ytelse. Operativsystemer

54  En tråd som prosessplanleggeren lar komme inn i prosessor ganske lett, vil ha høy ytelse.  Motsatt vil en tråd som sjelden kommer inn i prosessor, ha lav ytelse. Operativsystemer

55  Hvordan prosessplanleggeren bør organiseres avhenger av hva operativsystemet skal brukes til.  Prosesser i et sanntidsoperativsystem skal reagere med en gang.  De må derfor prioriteres mye høyere enn prosesser i et vanlig operativsystem. Operativsystemer

56  Prosessplanleggings algoritmer som er laget for moderne operativsystemer bruker prioritet til å bestemme hvilke prosesser som skal få tilgang til prosessor.  Hver tråd gis en prioritet som angir hvor viktig tråden er. Operativsystemer

57  En prosessplanlegger som benytter frivillig deling av CPU kalles en ikke preemptiv prosessplanlegger.  Vi skal se på noen måter som en ikke preemptiv prosessplanlegger kan arbeide på. Operativsystemer

58  Noen måter en ikke preemtiv prosessplanlegger kan arbeide på er  First come first served  Shortest job next  Priority scheduling  Deadline scheduling Operativsystemer

59  First come first served strategien lar trådene komme inn i prosessoren etter hvert som de blir startet.  En måte å organisere dette på er at trådene henges på en liste etter hvert som de er klare til å komme inn i prosessoren. Operativsystemer

60  Trådene henges bakerst på lista etter hvert som de kommer.  Den som er først på lista kommer inn i prosessoren.  First come first served strategien fungerer ikke bra i praksis og er lite brukt. Operativsystemer

61  Shortest job next strategien er at den tråden som går raskest å utføre hentes først inn i prosessor.  Denne strategien minsker ventetiden da de små trådene går fort unna.  Ulempen med strategien er at det kan føre til sulting av store tråder hvis det er mange små. Operativsystemer

62  Prioritet prosessplanlegging vil si at trådene får plass i CPU etter hvilken prioritet de har.  Ulempen med denne metoden er at det kan føre til sulting av tråder med lav prioritet. Operativsystemer

63  I sanntidssystemer er det ofte nødvendig at noen tråder må kunne kjøre ferdig i prosessor for å kunne holde en tidsfrist.  Systemets ytelse avhenger av at slike tidsfrister overholdes.  Dette kalles for Deadline Scheduling på engelsk. Operativsystemer

64  Noen måter en preemtiv prosessplanlegger kan arbeide på  Round Robin.  Køer med ulike nivåer.  Forgrunn og bakgrunn prosesser. Operativsystemer

65  Round Robin er den mest brukte av alle prosessplanlegging algoritmer.  Ideen bak Round Robin er at alle trådene skal få like mye tid i prosessoren.  Hver prosess får et tidsintervall kalt et quantum. Operativsystemer

66  Køer med ulike nivåer er et system der alle tråder med samme prioritet henges på en liste.  Køer med ulike nivåer er derfor en utvidelse av prioritet systemet.  Det er mange forskjellige strategier for at alle lister skal få tid i prosessor. Operativsystemer

67  Forgrunn og bakgrunns prosesser er en måte å organisere tråder på.  Tråder i forgrunnen kjører på prosessor for å utføre oppgaver for en bruker.  Tråder i bakgrunnen slipper til når det er anledning til det. Det vil si når det ikke er noen aktive tråder i forgrunnen. Operativsystemer

68  Prosessplanlegging er ikke så viktig på PC-er  På en PC kjører en bruker oftest bare et program, for eksempel en tekstbehandler.  Dagens PC-er er blitt så raske at prosessor fint klarer alle oppgaver. Operativsystemer

69  Prosessplanlegging er mye viktigere på en server i nettverk enn på en PC.  På en server er det ofte mange prosesser som konkurrerer om tid i prosessor. Operativsystemer

70  Hvilken prosessplanlegging algoritme vi skal bruke avhenger av operativsystemet.  Vi skal se på tre ulike operativsystemer  Batch systemer  Interaktive systemer  Sanntidssystemer Operativsystemer

71  Batch systemer utfører en oppgave beskrevet på en fil.  I Batch systemer er det derfor ingen bruker som venter på respons.  Batch systemer brukes fortsatt en del i forretningsverdenen. Operativsystemer

72  For Batch systemer brukes derfor en av følgende to algoritmer  Ikke preemptive algoritmer. En prosess kjører i prosessor til den er ferdig.  Preemptive algoritmer med lang tid for hver prosess i prosessor. Operativsystemer

73  Målet med prosessplanlegging algoritmer for Batch systemer er  Få utført flest mulig jobber på kortest mulig tid.  Holde prosessor aktiv hele tiden. Operativsystemer

74  På et interaktivt system, hvor en bruker kommuniserer med datamaskinen, er preemtive algoritmer nødvendig.  Preemptive algoritmer sørger for at ikke en prosess får datamaskinen til å henge om det blir en feil (bug) i prosessen. Operativsystemer

75  Målet med prosessplanlegging algoritmer for Interaktive systemer er  Kunne reagere på handlinger raskest mulig.  Kunne tilfredsstille brukerens forventninger til systemet. Operativsystemer

76  I sanntidssystemer er preemptive algoritmer i blant ikke nødvendig.  Sanntidssystemer kjører prosesser med høy prioritet som er klar til å reagere på ytre hendelser i systemet. Operativsystemer

77  Målet med prosessplanlegging algoritmer for sanntidssystemer er  Kunne reagere på handlinger med en gang.  Ting må skje på riktig tidspunkt. Det vil si at systemet må være forutsigbart. Operativsystemer

78  Generelt kan vi si at målet med prosessplanlegging algoritmer for alle systemer er  Gi alle prosesser tilgang til prosessor.  Utnytte systemet best mulig. Operativsystemer


Laste ned ppt "Operativsystemer.  En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen.  Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google