Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alice Bailey From Bethlehem to Calvary, 1937, s. 284

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alice Bailey From Bethlehem to Calvary, 1937, s. 284"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alice Bailey From Bethlehem to Calvary, 1937, s. 284
”Tiden har kommet da tjeneste må tilta og uttrykke seg i videre og mer inkluderende linjer. Vi må lære å tjene slik som Kristus tjente, å elske alle mennesker slik som Han elsket dem og stimulere alle vi møter slik at de også kan tjene og elske og bli medlemmer av riket, ved å bruke potensialet for vår åndelige livskraft og kvaliteten i vår tjeneste. Når dette blir tydelig, og når vi er klare til å gjøre de nødvendige oppofrelser og forsakelser, vil det bli en raskere manifestasjon av Guds rike på jorden. Kallet er ikke for fanatikere eller for galninger som har skjemmet guddommen i et forsøk på å uttrykke det. Kallet er for sunne og normale mennesker som kan forstå tiden, se hva som må bli gjort, og vie sine liv til å uttrykke for verden kvalitetene til borgerne av Sjelenes rike: kjærlighet, visdom, stillhet, frihet fra separativitet, hat og særegne trospunkter. Når slike mennesker kan bli samlet sammen i store antall skal vi få oppfylt englenes sang i Betlehem, ’Fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i.’”

2 Alice Bailey (1880-1949) okkultist som skrev mange bøker
mesteparten av hennes verker det ble diktert telepatisk av ånden Djwal Khul. leder av det teosofiske samfunn blir regnet blant de aller viktigste New Age-matriarkene.

3 Mot Historiens Klimaks AB
405.6: Satan kan fremstille det falske så likt det sanne at det bedrar dem som vil bli bedratt og som gjerne vil slippe den selvfornektelse og det offer som sannheten krever.

4 Frafall –Jesus i bergprekenen
MTT 7, Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett {er uten lov}!

5 Frafall – Jesus på Oljeberget
MTT 24, Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias." Og de skal villede mange. MTT 24, På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. MTT 24,24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.

6 Frafall –Paulus til tessalonikerne
2TE 2,3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 2TE 2, Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen.

7 Frafall –Paulus til Timoteus
1TI 4,1 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2TI 4,3 - 4 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.

8 Frafall –Peter 2PE 2,1 Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. 2PE 3, Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang. Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt {lovløs villfarelse}.

9 Frafall –Johannes 1JO 4,1 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. ÅPE 12,17 Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus. ÅPE 13,7 - 8 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.

10 Frafall –Johannes Åp 13,12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret - det som hadde fått sitt banesår leget. Åp 13,14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret - det som var såret med sverd, men livnet til. Åp 19,20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

11 Frafall –Johannes Åp 20,4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år.

12 GULLKALVEN 2 Mos 19, Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lyn. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var i leiren, skalv av redsel. 17 Men Moses førte folket ut av leiren, til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. 18 Hele Sinai-fjellet stod i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. 19 Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte så en kunne høre hans røst.

13 GULLKALVEN 2 Mos 20, Hele folket hørte tordenbraket og hornlåten og så lynene og fjellet i røk. Da de så og hørte dette, skalv de av redsel og holdt seg langt borte. 19 De sa til Moses: "Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi!" 20 Da sa Moses til folket: "Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder." 21 Så ble folket stående langt unna, mens Moses nærmet seg den mørke skyen hvor Gud var.

14 BUDENE Gud talte alle disse ord:
2 Mos 20,1-5 Gud talte alle disse ord: 2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! ...

15 GULLKALVEN 2 Mos 20,22-23 Herren sa til Moses: Så skal du si til israelittene: Dere så hvordan jeg talte til dere fra himmelen. 23 Dere skal ikke lage dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller gull skal dere ikke lage dere. 2 Mos 20, 26 Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at du ikke skal blottes foran det.

16 GULLKALVEN 2 Mos 24,3 Da Moses kom og bar fram for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, svarte de samstemmig: "Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde." 2 Mos 24,7 Så tok han paktsboken og leste den opp for folket, og de sa: "Vi vil være lydige og gjøre alt det Herren har sagt."

17 2 Mos 24,1 Gud sa til Moses: "Stig opp til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste! Og bøy dere til jorden og tilbe, mens dere ennå er langt borte. 2 Mos 24,9-11 Så gikk Moses og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste opp på fjellet. 10 Der fikk de se Israels Gud. Under hans føtter var det som et gulv av safirsten, klart som himmelen selv. 11 Men han løftet ikke sin hånd mot Israels gjeveste menn. De skuet Gud, og de spiste og drakk.

18 MOSES STIGER OPP PÅ FJELLET TIL HERREN
2 Mos 24,12-18 Siden sa Herren til Moses: "Kom opp på fjellet til meg og bli der en stund, så skal jeg gi deg steintavlene med loven og budene, som jeg har skrevet opp for å veilede folket." 13 Da gikk Moses av sted sammen med Josva, tjeneren sin. Og Moses steg opp på Guds fjell. 14 Han sa til de eldste: "Bli her og vent på oss til vi kommer igjen! Aron og Hur er jo hos dere. Er det noen som har en sak, kan han gå til dem." 15 Så steg Moses opp på fjellet. Da la skyen seg tett omkring toppen, 16 og Herrens herlighet senket seg ned på Sinai-fjellet. Skyen skjulte fjellet i seks dager. Den sjuende dagen ropte Herren på Moses fra skyen. 17 For israelittene var Herrens herlighet å se til som en fortærende ild på fjelltoppen. 18 Moses gikk inn i skyen og steg opp på fjellet, og han var på fjellet i førti dager og førti netter.

19 ARON LAGER GULLKALVEN 2MO 32,4-6 Han (Aron) tok imot gullet, støpte det om og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de: "Dette er din gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt!" Da Aron så det, bygde han et alter for guden og ropte ut: "I morgen er det høytid for Herren!" Dagen etter stod folket tidlig opp og bar fram brennoffer og kom med måltidsoffer. De satte seg ned for å spise og drikke, og så stod de opp for å danse.

20 GULLKALVEN 2MO 32,17-18 Da Josva hørte hvordan folket ropte og larmet, sa han til Moses: "Det lyder hærrop i leiren." Moses svarte: "Dette er ikke seierssang og ikke skrik over nederlag; det er sang og skrål jeg hører."

21 Paulus om gullkalven 1KO 10,7 Dere skal heller ikke bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. For det står skrevet: Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så stod de opp for å danse. 1KO 10,6 Disse hendelsene peker fram mot vår tid; de skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, som de hadde det. 1KO 10,11 Det som hendte med dem, skulle være advarende eksempler; det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.

22 Paulus og EGW om gullkalven
TM s 98-99: “1KO 10,1-5 {ISRAEL I ØRKENEN SOM ADVARENDE EKSEMPEL} Brødre, dette vil jeg at dere skal vite: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og de spiste alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus. Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.” Israels erfaring som er referert i de ovenstående ord av apostelen, og som nedskrevet i 105. og 106. salme, inneholder advarende eksempler som Guds folk i disse siste dager spesielt trenger å studere. Jeg ber innstendig om at disse kapitlene blir lest minst en gang hver uke.

23 EGW om GULLKALVEN I A&O s : De som tilhørte flokken av fremmede, var de første til å murre og vise utålmodighet. De var også foregangsmenn i det frafallet som fulgte. … De få som våget å karakterisere forslaget om et gudebilde som avgudsdyrkelse, ble mishandlet, og de mistet til sist livet i den alminnelige forvirring og oppstyret som fulgte. Aron var engstelig for sin egen sikkerhet, og i stedet for å forsvare Guds sak gav han etter for mengdens krav. … A&O s 296: Hvor ofte, i vår egen tid, er kjærlighet til fornøyelser forkledd som en “form for gudfryktighet”! En religion som tillater mennesker å hengi seg til selviske eller sanselige nytelser, samtidig med at de holder fast på gudstjenestens form er like tiltalende for massene nå som på Israels tid. Også i dag finnes det føyelige personer som i likhet med Aron har ledende posisjoner i menigheten. De gir etter for de uomvendtes ønsker og oppmuntrer dermed til synd.

24 DANSEN RUNDT GULLKALVEN II
3T s 340: Her ser vi Arons svakhet. Hadde han stått med sant moralsk mot og dristig irettesatt lederne i denne skamfulle forespørselen, ville hans ord i rette tid ha avverget dette skrekkelige frafallet. Men hans ønske om å være populær i menigheten, og hans frykt for å pådra seg deres misnøye, ledet ham til feigt å ofre hebreernes troskap i det avgjørende øyeblikket.

25 EGW om GULLKALVEN II A&O s 300: Da Moses kom tilbake til leiren og stod ansikt til ansikt med opprørerne, la folket merke til hvordan hans harde irettesettelse og den harme han la for dagen da han knuste de hellige lovtavlene, var en skarp motsetning til brorens behagelige talemåte og rolige opptreden, og de holdt med Aron.

26 DANSEN RUNDT GULLKALVEN III
2MO 32, Så gikk Moses tilbake til Herren og sa: "Å, dette folket har gjort en stor synd! De har laget seg en gud av gull. Å, om du ville tilgi dem deres synd! Kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i!"

27 DANSEN RUNDT GULLKALVEN IV
2MO 32, Så gikk Moses tilbake til Herren og sa: "Å, dette folket har gjort en stor synd! De har laget seg en gud av gull. Å, om du ville tilgi dem deres synd! Kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i!" Aron viste toleranse Moses viste kjærlighet

28 DANSEN RUNDT GULLKALVEN V
De mente de tilba Gud i Himmelen De hentet symboler fra Egypt De hentet metoder fra Egypt Musikken var larmende Musikken stimulerte seksualdriften Musikken var ubehagelig for Moses som nettopp hadde vært i Guds nærvær Tilbedelsen var motbydelig for Gud

29 “Herren har vist meg at det som du har beskrevet fant sted i Indiana, vil finne sted like før nådetiden avsluttes. Enhver merkelig ting vil bli framført. Det vil bli roping, med trommer, musikk og dansing. Sansene til rasjonelle mennesker vil bli så forvirret at de ikke blir pålitelige til riktige vurderinger. Og dette blir kalt Den Hellige Ånds verk. Selected Messages, vol. 2, p. 36

30 “De tingene som fant sted i fortiden vil finne sted i framtiden
“De tingene som fant sted i fortiden vil finne sted i framtiden. Satan vil gjøre framførelse av musikk til en snare. " (Selected Messages, vol. 2, p. 38).

31 JEROBOAM OG GULLKALVEN
1 Kong 12,27-31: Skal dette folket dra opp til Jerusalem og bære fram offer i Herrens hus, kan de igjen komme til å vende sitt hjerte til Juda-kongen Rehabeam, som var deres herre. Så dreper de meg og gir seg under Rehabeam igjen." 28 Kongen holdt råd, og så laget han to gullkalver og sa til folket: "Nå har dere lenge nok dratt opp til Jerusalem. Se, her er dine guder, Israel, de som førte deg opp fra Egypt." 29 Den ene gullkalven satte han opp i Betel og den andre i Dan. 30 Dette førte til synd. Folk gikk helt til Dan og trådte fram for gullkalven der. 31 Jeroboam bygde også hus på offerhaugene og satte hvem han ville til prester, selv om de ikke var av Levis ætt.

32 JEROBOAMS KREATIVE TILBEDELSESFORM
Stilen var motivert av frykt for å miste tilhengere Han rådførte seg med profesjonelle rådgivere Han tilba Gud med menneskeskapte bilder Han ga folket rabatt Han pulveriserte sannhet Han satte hvem han ville til å lede Tiden for tilbedelse ble flyttet Tilbedelsen førte til synd


Laste ned ppt "Alice Bailey From Bethlehem to Calvary, 1937, s. 284"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google