Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historie •September 2002Regulation 1592/2002 •November 2005Amendment to 1592/2002 •December 2005MDM.032 Working Group.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historie •September 2002Regulation 1592/2002 •November 2005Amendment to 1592/2002 •December 2005MDM.032 Working Group."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historie •September 2002Regulation 1592/2002 •November 2005Amendment to 1592/2002 •December 2005MDM.032 Working Group

2 ANNEX II (e) Revideret. aeroplanes, helicopters and powered parachutes having no more than two seats, a maximum take-off mass (MTOM), as recorded by the Member States, of no more than: (i) 300 kg for a land plane/helicopter, single-seater; or (ii) 450 kg for a land plane/helicopter, two-seater; or (iii) 330 kg for an amphibian or floatplane/helicopter single-seater; or (iv) 495 kg for an amphibian or floatplane/helicopter two-seater, provided that where operating both as a floatplane/helicopter and as a land plane/helicopter, it falls below both MTOM limits, as appropriate; (v) 472.5 kg for a land plane, two-seater equipped with an airframe mounted total recovery parachute system; (vi) 315 kg for a land plane single-seater equipped with an airframe mounted total recovery parachute system; and, for aeroplanes, having the stall speed or the minimum steady flight speed in landing configuration not exceeding 35 knots calibrated air speed (CAS);

3 MIKROFLY & EASA Kommisjonen var av den oppfatning, at mikrofly kanskje ikke lenger automatisk skal være systematisk unntatt fra felles regler, da noen av disse flyenes ytelser nå ligner det man ser i lette motorfly (light aircravt). Kommisjonen ønsker derfor, at det så snart som mulig iverksettes arbeid med å undersøke i hvilken grad visse typer av mikrofly bør være omfattet av felles regler. (Uttalt i forbindelse med revisjon av Annex II Nov 2005)

4 EASA MDM.032 Working Group Forordning for fly, som ikke er komplekse motordrevne fly, brukt i ikke-kommersielle aktiviteter. Regulation of aircravt other than complex motor powered aircravt, used in non-commercial activities

5 RECREATIONAL “Recreational operation” betyr enhver ikke-kommersiell operasjon med et ikke- komplekst motordrevet fly. ‘recreational operation’ means any non commercial operation with a non complex-motor-powered aircravt (Issued with revised Annex II Nov 2005)

6 COMMERCIAL OPERATION Kommersielle operasjoner betyr en betalt luft- fartsaktivitet dekket av kontrakt mellom en operatør og en kunde, hvor kunden ikke, direkte eller indirekte, er eier av det fly som blir brukt til kontraktens formål, og kunden ikke, direkte eller indirekte, er ansatt hos kunden. ‘commercial operation’ means a remunerated aeronautical activity covered by a contract between an operator and a customer, where the customer is not, directly or indirectly, an owner of the aircravt used for the purpose of this contract and the operator is not, directly or indirectly, an employee of the customer (Issued with revised Annex II Nov 2005)

7 Komplekst fly •MTOM > 5700 kg •>9 passengers •>1 pilot •Turbojet (uttalt i forbindelse med revision av Annex II Nov 2005)

8 Spesifikke oppgaver for MDM. 032 (1) •Å utvikle et konsept til regulering av fly som ikke er komplekse motordrevne fly, og som brukes i ikke-kommersielle aktiviterer, etter å ha belyst –Gjeldende ordninger og implementeringsmåter for dette flysegmentet –Annen tilgang til dette luftfartssegmentet, som er gjennomført i andre land –Praktiske erfaringer •Develop a concept for the regulation of aircravt other than complex motor powered aircravt when used in non-commercial activities avter a review of: –Current regulatory system and implementation measures applied to that segment of aviation today –Other approaches to that segment of aviation that have been put in place in other countries –In service experience.

9 Spesifikke oppgaver for MDM. 032 (2) •I utviklingen av dette konseptet står det åpent for gruppen å vurdere –Muligheten for å lage underkategorier av fly i dette luftfartssegmentet –Muligheten for å bruke industrielle standarder •In developing this concept the group may wish to consider; –the possibility of creating sub-categories of aircravt in this segment of aviation –the possibility of using industry standards

10 Spesifikke oppgaver for MDM. 032 (3-1) •Utvikling av implementeringsregler for å utstede “recreational private pilot licence / RPPL” •Utvikling av generelle regler for operasjoner med de angjeldende fly •Nytenkning av nåværende implementeringsmåter i forbindelse med disse flyenes luftdyktighet. Det kan føre til modifikasjoner i “Basic Regulations”, små justeringer i “essential requirements” og utvikling av forskjellig implementering av regler for luftdyktighetsbevis og løpende kontroll med luftdyktigheten. •Develop implementing rules for the issue of recreational private pilot licence •Develop general implementing rules for the operations of the concerned aircravt •Rethink the implementation means today applied to these aircravt in airworthiness. This may lead to modifications to the Basic Regulation, slight adjustments to the essential requirements and the development of different implementing rules for airworthiness and continuing airworthiness.

11 Specifikke oppgaver for MDM. 032 (3-2) •Til slutt, basert på de implementeringsmåter som foreslås, kan innholdet av Annex II bli nyvurdert med henblikk på en bedre tilpasning til de aktuelle behov for det angjeldene segment innen sivil luftfart. •Finally, based on the new implementing measures proposed, the content of Annex II could be reviewed in order to better adapt it to the actual needs of the concerned segment of civil aviation.

12 Tidsplan for MDM.032 (1) •Start på arbeidet i mars 06 (16.3.06) •Midlertidig rapport i juli 06. Den midlertidige rapport vil bli sendt ut som en A-NPA i ovst. med art. 14 i Rulemaking Procedures •Forslag at forordning (EC) 1592/2002 med henblikk på introduksjon av det nye konsept for luftdyktighet skal avleveres i mars 2007 med en forutgående, fremskyndet høringsprosess. •Start of work in March 2006 •Publish interim report on the concept for regulatory system and implementation measures July 2006. The interim report will be circulated as an A-NPA (advance notice of proposed amendment) in accordance with article 14 of the Rulemaking procedures •Opinion to modify regulation (EC) 1592/2002 to introduce the new concept for airworthiness shall be issued by March 2007 following accelerated consultation process.

13 Tidsplan for MDM.032 (2) •Forslag til endring av luftdyktighets-implementeringsregler, som ikke er knyttet til forordning 1592/2002 skal fremkomme mars 2007 med forutgående fremskyndet høring •Elementer til NPA av RPPL-regler skal være klare september 2007 •Elementer til NPA av alminnelige utøvelsesregler skal være klare I september 2007 •Elementer til endring av luftdyktighetsimplementerings- regler og AMC knyttet til endring av 1592/2002 skal være klare september 2007 •Opinion to modify airworthiness implementing rules not linked to the change to regulation (EC) 1592/2002 shall be issued by March 2007 following accelerated consultation process. •Elements for NPA for recreational private pilot licence rules shall be ready by September 2007. •Elements for NPA for general operational rules shall be ready by September 2007. •NPA to change airworthiness implementing rules and associated AMC (acceptable means of compliance) linked to the change to regulation (EC) 1592/2002shall be ready by September 2007.

14 EMFs Pragbesluttning, del 1 EMF forplikter seg til å forsvare de regler, der gjelder for alle medlemsorganisa- sjonerne m.h.t. regler for mikro – utenfor EASA – med henblikk på å unngå reduksjon av noen rettigheter og privilegier. That the European Microlight Federation is committed to defending the regulatory status quo for microlights outside EASA of all its members, with the aim of preventing the erosion of any and all their existing rights and privileges.

15 EMFs Pragbesluttning, del 2 EMF nedsetter en projektgruppe, som har medlemmer, dekkende en stor bredde av synspunkter, til å forberede et forslag til EASA vedrørende luftfartsaktiviterer blant EMFs medlemmer, som er bedre tjent med en ny kategori. That the European Microlight Federation forms a Project Group, to include members from a wide range of views, to prepare a proposal for EASA relating to the aviation activities of its members that might be better suited to a new category.

16 EASA trusler. •Part 21 - design •Part M – luftdyktighet •Medical •Aerial work •Gebyrer •Part 21 - design •Part M - airworthiness •Pilot medicals •Aerial work •Charges

17 ASSESSMENT BODY “Assessment body” betyr en godkjent enhet, som kan verifisere at personer (herunder juridiske -) kan leve opp til de regler som skal sikre at de essential requirements som er fastlagt i denne forordning blir overholdt, og kunne utstede de tilhørende sertifikater. assessment body’ means an approved body which may assess conformity of legal or natural persons with the rules established to ensure compliance with the essential requirements laid down in this Regulation and issue the related certificate;

18 QUALIFIED ENTITY (1) “Qualified entity” betyr en akkreditert enhet, som kan utføre sertifiserings- oppgaver under kontroll av og med ansvar over for EASA eller en nasjonal luftfartsmyndighet (NCAA) ‘qualified entity’ means an accredited body which may conduct certification tasks under the control and the responsibility of the Agency or of a national aviation authority

19 QUALIFIED ENTITY (2) QE, som utfører spesifikke sertifiseringsoppgaver i overensstemmelse med de respektive sertifiseringsprosedyrer på vegne av EASA eller på vegne av medlemsstater, når de sistnevnte utfører sertifiseringsoppgaver etter søknad på grunnlag av denne ordning, skal etterleve kriteriene i Annex V og skal dokumentere, at de har den nødvendige organisasjon og ekspertise. Det skal skje i forbindelse med EASAs akkreditering. Qualified entities conducting specific certification tasks in accordance with the applicable certification procedures on behalf of the Agency, or on behalf of the Member States when those latter carry out certification tasks in application of this Regulation, shall comply with the criteria laid down in Annex V and shall demonstrate possession of the necessary organisation and expertise. These capabilities and means shall be recognised through the issuance of an accreditation by the Agency.

20 QUALIFIED ENTITY 3 Den enhet, dens leder og stab, som er ansvarlige for besiktning og kontroll, skal ikke, verken direkte eller som autoriserte representanter, være involvert i design, produksjon, markedsføring eller vedlikehold av produkter, deler, tilbehør, komponenter eller systemer, eller deres drift, serviceytelser eller bruk. Det utelukker ikke utveksling av teknisk information mellom de involverte virksomheter og QE’en. The entity, its Director and the stavf responsible for carrying out the checks, may not become involved, either directly or as authorised representatives, in the design, manufacture, marketing or maintenance of the products, parts, appliances, constituents or systems or in their operations, service provision or use. This does not exclude the possibility of an exchange of technical information between the involved organisations and the qualified entity.

21 QUALIFIED ENTITY 4 Den enhet og stab, som er ansvarlig for sertifiseringsoppgaver, skal utføre sine oppgaver med størst mulig profesjonell integritet og størst mulig teknisk kompetanse, og skal ikke være underlagt noe press eller motivasjon, særlig av finansiell art, som kunne påvirke deres vurderingevne eller resultatene av deres undersøkelser, særlig fra personer eller grupper, som påvirkes av disse resultater og undersøkelser. The entity and the stavf responsible for the certification tasks must carry out their duties with the greatest possible professional integrity and the greatest possible technical competence and must be free of any pressure and incentive,in particular of a financial type, which could avfect their judgment or the results of their investigations, in particular from persons or groups of persons avfected by the results of the certification tasks.

22 QUALIFIED ENTITY 5 Enheten skal ansette den nødvendige stab og råde over de nødvendige midler til å utføre de tekniske og administrative oppgaver som er forbundet med sertifiseringsprosessen. Den skal også ha adgang til utstyr som er nødvendig for å utføre spesielle kontroller. The entity must employ stavf and possess the means required to perform adequately the technical and administrative tasks linked with the certification process; it should also have access to the equipment needed for exceptional checks.

23 QUALIFIED ENTITY 6 Staben som er ansvarlig for undersøkelser, skal ha følgende kvalifikasjoner: • godt teknisk skolert og ha gode formuleringsevner • tilfredsstillende kunnkaper om de krav som sertifiseringsoppgavene stiller og tilfredstillende erfaring i slike prosesser • evne til å kunne rapportere at undersøkelserne har funnet sted The stavf responsible for investigation must have: – sound technical and vocational training; – satisfactory knowledge of the requirements of the certification tasks they carry out and adequate experience of such processes; – the ability required to draw up the declarations, records and reports to demonstrate that the Investigations have been carried out.

24 QUALIFIED ENTITY 7 Stabens upartiskhet skal være garantert. Dens lønn skal ikke være avhengig av antallet av undersøkelser eller av resultatene av dem. Enheten skal være ansvarsforsikret, medmindre dens ansvar er dekket av en medlemsstat i overensstemmelse med dennes nasjonale lover Staben har taushetsplikt. •The impartiality of the investigation stavf must be guaranteed. Their remuneration must not depend on the number of investigations carried out or on the results of such investigations. •The entity must take out liability insurance unless its liability is assumed by one Member State in accordance with its national law. •The stavf of the entity must observe professional secrecy with regard to all information acquired in carrying out their tasks under this Regulation.

25 RECREATIONAL (synspunkt Jo Konrad) Ikke-kommersiell (hvilket ekskluderer passasjertransport fra A til B, men inneholder instruksjon og skoling) flyging i fly fra 0 og opp til en ikke-definert vektgrense (f.eks. 5700 kg.). Non commercial (which excludes passenger transportation from A to B, but includes instructions and training flights) flying in aircravts from zero up to a (yet to be defined) weight limit (for example 5.700 kg according to the proposed EASA-Recreational Pilot Licence).

26 SYSTEM (synspunkt fra Jo Konrad) Systemet bør inneholde design, produktion, kvalitetssikring, utstedelse av flysertifikat, luftdyktighet og utøvelse. The system should include design, production, quality assurance, licensing, airworthiness and operation.

27 Utstedelse av sertifikat (synspunkt fra Jo Konrad) Systemet bør gøre det muligt for piloter til å gå trinnvis fra enkle ensetere til den EASA (RA-) kategori, som blir bestemt. Reglene bør utformes etter flyets kompleksitet, luftrom og passasjerer – i den offentlige sikkerhetens interesse. It should allow pilots to proceed in the flying community from simple single seated aircravts step by step up into a later EASA category. The requirements shall be dravted according to the complexity of aircravt, airspace and passengers - public safety interest.

28 luftdyktighet (synspunkt fra Jo Konrad) •luftdyktighetskravene bør fastsettes ut fra sikkerhetsinteresser, f.eks. Antall seter, systemenes kompleksitet og MTOW, i overensstemmelse med de sertifiserings- spesifikationer som skal anvendes •Kvalitetssikringen skal starte med en ren produsentdeklarasjon med de nødvendige dokumenter, etterfulgt av en eller flere inspeksjoner fra QE’en •The airworthiness of the aircravt should be demonstrated according to savety interests, for example to numbers of seats, complexity of systems and MTOW, according to the applicable Certification Specifications. •The quality monitoring shall start from a pure manufacturer’s declaration with deposition of documents and production, inspection by a qualified entity, up to additional audits by qualified entities.

29 MDM.032 WG COMPOSITION Leroy, Alain – EASA Certification (Chairman) Altmann, Jürgen – EASA (Secretary) Akerstedt, Hans - EAS Fridrich, Jan - EAS Newby, Graham - EAS Roberts, David - EAS Stuck, Roland - EAS Schuegrav, Rudi - EAS Taddei, Bertrand - EAS Konrad, Jo - IAOPA Pedersen, Jacob - IAOPA Wilson, Mark - ECOGAS Daney, Claude Alain - ECOGAS Barratt, Reinert Christie - CAA Norway Le Cardinal, Hugues - DGAC France Forbes, Graham - CAA UK Morier, Yves - EASA Rulemaking Sivel, Eric - EASA Rulemaking

30


Laste ned ppt "Historie •September 2002Regulation 1592/2002 •November 2005Amendment to 1592/2002 •December 2005MDM.032 Working Group."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google