Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum Rettsinformatikk 2013 Oppdatering rettspraksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum Rettsinformatikk 2013 Oppdatering rettspraksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum Rettsinformatikk 2013 Oppdatering rettspraksis
Sandefjord 23. mai 2013 Øystein Flagstad,

2 Oversikt over utviklingen siste år
Sparsomt med norsk rettspraksis innenfor IKT-området Én avgjørelse fra NKU (Google AdWords) Flere sentrale dommer fra EU-domstolen – hovedvekten vil bli lagt på gjennomgangen av disse Tendensen er «Follow the money» To dommer fra EMD

3 Teppeabo – Teppeland (Google adwords)

4 Teppeabo – Teppeland (Google adwords)
NKU Sak 12/2012 (29. januar 2013) Teppeland hadde kjøpt «teppeabo» som søkeord i Google AdWords (betalte søketreff) Ref. Google AdWords (C-236/08, C 237/08 og C-238/08): Kun varemerkeinngrep ved forvekslingsfare. Se også C-323/09 INTERFLORA (varemerkeinngrep hvis bruken merkbart forstyrrer varemerkeinnehavers bruk for å oppnå eller opprettholde et omdømme hos forbruker

5 Teppeabo – Teppeland (Google adwords)
NKU vurdere kun brudd på markedsføringsloven Markedsføringsloven er ikke harmonisert NKU uttaler at det ligger innenfor deres oppgave å gripe inn mot en etablert praksis som de anser som uheldig Ingen forvekslingsfare, derfor ingen krenkelse av mfl. § 30 Men NKU fant at dette var en krenkelse av mfl. § 25 (generalklausulen)

6 Teppeabo – Teppeland (Google adwords)
bruk av en annens innarbeidede kjennetegn som skjult døråpner for nettrafikk til egne sider er en urimelig utnyttelse av en annens innsats og resultater som rammes av det generelle forbudet i markedsføringslovens § 25 Selv om annonsøren betaler leverandøren av søketjenesten for bruken av konkurrentens kjennetegn, er verdien av søkeordet i det vesentlige konkurrentens fortjeneste. Teppeabo mottar ingen godtgjørelse for bruk av egen goodwill Konklusjon: Kjøp av konkurrentens kjennetegn som søkeord på Google AdWords innebærer en krenkelse av generalklausulen i mfl. § 25, selv om det ikke foreligger forvekslingsfare

7 SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
EU-domstolen, sak C-406/10 Forståelsen av programvaredirektivet (91/250, senere erstattet av Direktiv 2009/24/EF) Et program som kunne kjøre scripts skrevet i «SAS-språket» Er PWLs gjenskaping av programmets funksjonalitet ved samme programmeringsspråk og samme datafilformat en krenkelse av SAS’ opphavsrett? Er det av betydning om PWLs handlinger var i strid med lisensavtalen for programvaren ( bruk av «learning edition») Er gjenbruk av syntaks og ord en krenkelse av opphavsretten til brukermanualen?

8 SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
Art. 1 nr. 2: Idéer og prinsipper som ligger til grunn for programmet er ikke beskyttet, kun slike idéer og prinsippers uttrykksform Sak C-393/09 (Bezpečnostní softwarová asociace): Programmet er beskyttet i alle de former der programmet kan uttrykkes, så som kildekode og objektkode Også forberedende designarbeid kan være beskyttet, hvis det gir mulighet for å gjengi programmet GUI: Gir ikke mulighet til å gjengi programmet Skape nytt program ved bruk av kildekode eller objektkode: Delvis reproduksjon (=krenkelse)

9 SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
WPL hadde ikke tilgang til kildekode eller objektkode Reproduksjon av funksjonalitet ved bruk av samme programmeringsspråk og samme datafilformat er ikke reproduksjon av programmet Bruker har rett til å undersøke programvaren for å bringe på det rene hvilke idéer og prinsipper som ligger til grunn (ref. art. 5 nr. 2 og 3) Vilkår i lisensavtalen som strider mot direktivet er ugyldige (ref. Art. 5 nr. 2 og 3 om rett til undersøkelse) Generaladvokaten: Hvis funksjonalitet kan beskyttes opphavsrettslig, ville dette innebære at det gis mulighet for å monopolisere idéer til skade for utviklingen

10 SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
Reproduksjon av brukermanualen? Nøkkelord, syntaks og kombinasjon av kommandoer er ikke det som skaper verket, men utvalg, plassering og kombinasjonen av disse

11 Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
EU-domstolen sak C-128/11 Spørsmål: Konsumeres spredningsretten ved nedlasting av programvare fra internett? Eller er konsumpsjon begrenset til salg av fysisk eksemplar av programvare (distribusjon på DVD e.l.) Kan erverver lovlig laste ned ny kopi fra Oracles nettside? Gjelder den konsumerte spredningsretten kun programmet i opprinnelig utgave, eller programmet med senere oppdateringer levert under vedlikehold?

12 Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
UsedSoft kjøpte «brukte» lisenser til Oracles programvare for videresalg til sluttkunder Det var gyldige vedlikeholdsavtaler for alle lisensene Saken dreide seg om serverprogramvare med lisens for inntil 25 tilknyttede klienter, som opprinnelig var solgt via nedlasting

13 Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
Direktivbestemmelsene Direktiv 2009/24 art. 4 nr. 2: «salg» er et harmonisert begrep Nedlasting av programvare og inngåelse av lisensavtale utgjør et udelelig hele Formålet er å gjøre kopien varig tilgjengelig for kunden ved betaling av et vederlag som tilsvarer kopiens økonomiske verdi – uten betydning om det skjer ved nedlasting eller fra et fysisk medium Handlingen omfattes ikke av Direktiv 2001/29 artikkel 3 nr. 1 (tilrådighetsstillelse «on demand») – softwaredirektivet er «lex specialis» Softwaredirektivet art. 4 nr. 2 er lex specialis i forhold til Infosoc art. 4, som er begrenset til fysiske eksemplar

14 Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
Det økonomiske argumentet: Salg av DVD og tilbud om nedlastning er reelt sett det samme, og bør likebehandles Konsumpsjonsretten gjelder ikke bare den opprinnelige versjon av programvaren, men programvaren slik denne er etter oppdateringer mottatt under vedlikeholdsavtalen Vedlikehold er en integrert del av salget av lisensen Evigvarende bruksrett også til programvaren slik denne er oppdatert under vedlikehold Vedlikehold skal derfor ikke betraktes som en tjeneste Den opprinnelige erverver må gjøre sin kopi ubrukbar – konsumpsjon kan ikke gi grunnlag for utvidelse av antall brukere

15 Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
Ny nedlasting: Softwaredirektivet art. 5 nr. 1: En rettmessig erverver har rett til å foreta reproduksjon som er nødvendig for å kunne benytte programmet etter dets formål, herunder korrigere feil (ref. åvl. § 39h) Kjøperen av en «brukt lisens» er en slik «rettmessig erverver», og Oracle kan derfor ikke ved lisensavtale begrense erververens rett til å foreta ny installasjon av programmet Oracle: Hvordan kontrollere at den opprinnelige programvaren er avinstallert? (godt spørsmål…) Konsumpsjonsreglene gir ikke grunnlag for oppdeling av antall brukere: Dvs. ikke anledning til å overdra 10 av 25 brukerlisenser

16 Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
Noen refleksjoner: I forarbeidene til 2005-endringen av åndsverkloven § 19 sies det uttrykkelig at nedlasting ikke konsumerer spredningsretten Ingen spesiell regel for konsumpsjon av spredningsrett til datamaskinprogrammer i norsk rett (kun en generell regel for alle verkstyper) Konsumpsjon av spredningsrett for nedlastet musikk og film? Konsumpsjon i norsk rett av spredningsrett til datamaskinprogrammer? Råd: Tidsbegrenset bruksrett

17 Football Dataco Ltd. mfl. vs. Sportradar GmbH
EU-domstolen C-173/11 Hovedspørsmål: I hvilket land har krenkelsen skjedd? (rettsvalg og verneting ved grenseoverskridende krenkelse av databaserettigheter) Spørsmål om krenkelse av rettighetene til en database som inneholder opplysninger om igangværende fotballkamper («Football Live») Football Dataco (et engelsk selskap) hadde samlet inn data Sportradar hadde lastet opp databasen på en internettserver som befant seg i Tyskland Er dette en krenkelse i England?

18 Football Dataco Ltd. mfl. vs. Sportradar GmbH
Forordning 22/2001 art. 5 nr. 3: Skadevolder kan saksøkes på det sted der skadetilføyelsen har foregått eller vil foregå Ikke tilstrekkelig at internettsiden er tilgjengelig på et nasjonalt område Men nettsiden henvender seg til publikum i UK Engelske fotballkamper Engelsk språk (som ikke anvendes generelt i Tyskland) En regel om serverlandville påvirke den effektive virkning av databasevernet Kan være vanskelig å avgjøre hvor serveren befinner seg Avgjørende: Var hensikten å henvende seg til mottakere i landet? I så fall kan sak anlegges også i mottakerlandet

19 Titus Alexander Jochen Donner
EU-domstolen C-5/11 Football Dataco viser til Donner Straffesak i Tyskland: Donner var tiltalt for medvirkning til ulovlig utnyttelse av opphavsrettslig beskyttede verker Donner bosatt i Tyskland, og var direktør i et italiensk spedisjonsselskap (Inspem) Italiensk selskap Dimensione tilbød reproduksjoner av Bauhaus-møbler ved hjelp av en tyskspråklig hjemmeside og annonser i tyske tidsskrifter Møblene var ikke vernet i Italia, men var vernet i Tyskland Er handlingen skjedd (også) i Tyskland?

20 Titus Alexander Jochen Donner
Ved salg: Møblene ble merket med kundens navn og lagt på lager (i Italia) Hvis kundene ikke ønsket å hente selv, anbefalte Dimensione å benytte Inspem Inspem betalte ved henting i Italia, og krevde så betaling av kunden i Tyskland Ved manglende henting ble varene returnert til Italia, og Inspem ble refundert kjøpesummen

21 Titus Alexander Jochen Donner
Domstolen: Næringsdrivende som retter sin markedsføring mot medlemmer av allmennheten bosatt i et annet land, skal anses for å ha foretatt spredning i den stat handlingene er rettet mot Restriksjonen er ikke i strid med EU-traktatens regler om fri bevegelse av varer (art. 36 tillater unntak fra art. 34 for beskyttelse av industriell og kommersiell eiendomsrett) Generaladvokaten: Beskyttelse av spredningsretten kan gi anledning til en kunstig oppdeling av markedet

22 ITV Broadcasting Ltd. mfl. vs. TVCatchup Ltd.
EU-domstolen C-607/11 TVCatchup gjorde TV-sendinger tilgjengelig via internett (direkte og tidsforskutt) Det var kun personer som allerede hadde lovlig tilgang til TV-sendingene som fikk tilgang Spørsmål: Er dette «communication to the public» som angitt i 2001/29 art. 3 nr. 1? Domstolen: Tilrådighetsstillelse som angitt i art. 3 nr. 1 konsumerer ikke spredningsretten Direktiv 93/83: Ny tillatelse kreves for samtidig, uendret og uforkortet viderepsredning via satellitt eller kabel

23 ITV Broadcasting Ltd. mfl. vs. TVCatchup Ltd.
Tilrådighetsstillelse foretatt av en annen organisasjon enn den opprinnelige krever ny klarering, selv om det er snakk om den samme «allmennheten» Derfor ikke nødvendig å se på om det er en ny krets (ref. Football Association Premier League)

24 Bonnier Audio AB mfl. Vs. Perfect Communication Sweden AB
EU-domstolen C-461/10 Spørsmål om utlevering av identiteten til abonnent i forbindelse med opplasting av lydbøker Dette faller utenfor virkeområdet for direktiv 2006/24/EF (Datalagringsdirektivet) Direktiv 2002/58/EF (Kommunikasjonsverndirektivet) sammenholdt med Direktiv 2004/48/EF (Håndhevelsesdirektivet) tillater medlemmene å innføre ordninger for utlevering av identitet Forutsetter konkrete indisier for at det er skjedd en krenkelse, og at hensynet til enkeltperson ikke overstiger hensyn for utlevering

25 EMD: Fredrik Neij og Peter Sunde vs. Sverige
EMD sak 40397/12 (dom av 19. februar 2013) Pirate Bay-grunnleggerne hevdet at dommen mot dem innebar en krenkelse av EMK Art. 10 Art. 10 nr. 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.

26 EMD: Fredrik Neij og Peter Sunde vs. Sverige (forts.)
Art. 10 nr. 2 The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society (…) for the prevention of (…) crime, (…) for the protection of (…) rights of others (…) Hovedspørsmålet var om inngrepet var necessary in a democratic society

27 EMD: Fredrik Neij og Peter Sunde vs. Sverige (forts.)
Også immaterielle rettigheter er beskyttet av EMK (Protokoll 1 Artikkel 1) Art 1. Protection of property Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. Art. 1 omfatter også immaterielle rettigheter Derfor en avveining mellom Art. 10 og Protkoll 1 Art. 1 Søknaden ble avvist som «manifestly ill-founded»

28 EMD: Ashby Donald mfl. v. Frankrike
EMD sak 36769/08, dom av 10. januar 2013 Gjengivelse på internett av fotografier fra motevisninger Avveining mellom ytringsfrihet (EMK Art. 10) og fotografens rettigheter (EMK Protokoll 1 Art. 1) (Dommen er for øvrig kun tilgjengelig på fransk)

29 USA: Associated Press v. Meltwater
Dom av 21. mars 2013 fra District Court for the Southern District of Manhattan (USA) Tilgjengeliggjøring av artikler fra nettaviser via Meltwaters nyhetsvarslingstjeneste var ikke «fair use» At de enkelte nettstedene ikke hadde sperret mot søkemotorindeksering ved bruk av robots.txt innebærer ingen «implied license» til denne typen bruk «Permitting Meltwater to take the fruit of AP’s labor for its own profit, without compensating AP, injures AP’s ability to perform this essential function of democracy» Meltwater dømt for copyright infringement

30 30


Laste ned ppt "Forum Rettsinformatikk 2013 Oppdatering rettspraksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google