Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett Innleiing – hausten 2010 Kåre Lilleholt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett Innleiing – hausten 2010 Kåre Lilleholt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett Innleiing – hausten 2010 Kåre Lilleholt

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Føremålet med innleiinga Plassering og avgrensing av faget Oversyn over dei vidare førelesingane

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Privatautonomi Rettsleg plikt til å yte kan byggje på avtale ’Yteplikt’ og ’krav’ KD krav yteplikt

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Krav Krav som rettar seg mot bestemte formuesgode Personleg hefte for krav

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avtalefridom Avtalefridom er utgangspunktet Avgrensingar av avtalefridommen –konkurransereglar –forbrukarreglar –m.m.

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Gjensidige yteplikter Den eine yteplikta er betinga av oppfyllinga av ei anna plikt KD D K

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Grunnlag for krav Privatautonomien Skadebotansvar Negotiorum gestio; tilbakeføring av verdiar; avlegging av urettkomen vinst Lov Offentleg vedtak M.m.

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Emnet Mest om gjensidige yteplikter bygde på avtale (kontraktsrett) Særleg om plikt til å betale pengar

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Litteratur Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett eller Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte og Trygve Bergsåker, Pengekravsrett Tilleggsstoff: Olav Torvunds førelesingar på nettet

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kontraktsretten – oversynoversyn Innhaldet av yteplikta Mishald av yteplikta (avtalebrot) Verknader av mishald

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Innhald av yteplikta Når skal det ytast? –tid –stad Kva skal ytast? –kvantitet –kvalitet

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Mishald Forseinking Mangel Mishald av andre plikter

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Verknader av mishald For mishaldarens yting –fasthalding –avhjelp For den andre partens yting (gjensidigverknader) –prisavslag –heving –tilbakehalding av vederlag Skadebot

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fasthalding Materielt krav på gjennomføring Tvangsfullføring Indirekte konsekvensar for andre mishaldsverknader Avbestilling –rett til å fasthalde betalingskrav mot å tilby oppfylling?

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avhjelp Retting Omlevering

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Prisavslag Opptening av vederlag Reduksjon av vederlag Proporsjonal reduksjon Rettekostnader

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Heving Bortfall av yteplikt pga. mishald Andre tilfelle med bortfall –uventa hindring –avtalen er ikkje bindande

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Heving pga. mishald Normalt vilkår om vesentleg mishald Hevingsoppgjeret –ex nunc –ex tunc

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Tilbakehalding av vederlag Forfall (yting mot yting) Sikre krav pga. mishald

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Skadebot Modell 1: ansvar dersom det er mishald og ingen fritaksgrunn? Modell 2: ansvar dersom det er mishald og ansvarsgrunnlag Økonomisk tap Årsakssamanheng

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Direktekrav (krav mot bakre ledd) Krav mot andre enn avtaleparten ImportørSeljarKjøpar

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Yteplikt og endra tilhøve To hovudvariantar –oppfylling av yteplikta blir uventa tyngjande –vederlaget blir uventa lite verdt

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Innfallsvinklar til endra tilhøve Fastlegging av yteplikta Endring av yteplikta ut frå brestande føresetnader e.l. Revisjon på anna grunnlag (urimelege avtalevilkår, avtalelova § 36) Fritak for mishaldsverknader

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fritak for mishaldsverknader pga. endra tilhøve Bortfall av plikt til naturalyting? Bortfall av skadebotansvar?

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oversyn over førelesingane Stort sett samanfall mellom systematikk og kronologi

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forseinking Forseinking som ein hovudtype av mishald Når er ytinga forseinka? –fastlegging av rett tid og stad –forhold på kreditors side Verknader av forseinking –fasthalding, heving, tilbakehalding av vederlag, skadebot

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Mangelsvurderinga Mangel som ein hovudtype av mishald Fastlegging av kva som er rett oppfylling, eller fastlegging av kva som er mangel?

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oppfyllingsvanskar og risikofordeling Bruke av uttrykket ’risiko’ –faren for ugunstig utvikling –verknaden av ugunstig utvikling Kor langt går yteplikta? Forhold på kreditors side Modifikasjon av yteplikta pga. oppfyllingsvanskar

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Reklamasjon som vilkår for mishaldsverknader Reklamasjon og fristar Tillhøvet til forelding

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Heving pga. mishald Heving og andre bortfallsgrunnar Vilkår for heving Hevingsoppgjeret

31 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avbestilling To former –avbestilling mot å halde den andre parten skadeslaus –avbestilling mot bortfall eller reduksjon av eiga yteplikt Retten til å avbestille Oppgjeret etter avbestilling

32 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Retting Grunnlag for krav om retting Innhald av retteplikta Reklamasjonsfristar for rettearbeid

33 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Prisavslag Vilkår Proporsjonalt eller kostnadsdekning

34 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Skadebotansvar Ansvarsgrunnlag Årsakssamanheng Utmåling

35 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Direktekrav Lovreglar Avtalegrunnlag Ulovfesta grunnlag Skadebot utafor kontrakt

36 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Forbrukarspørsmål i obligasjonsretten Forbrukarlovgjevinga Marknadsføring og informasjonsplikt Urimelege avtalevilkår Lovgjeving om forbrukarkontraktar

37 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Europeisk kontraktsrett Forbrukarvern i fellesskapsretten Revisjon av forbrukarretten Sams referanseramme for europeisk kontraktsrett?

38 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pengekrav Gjeldsbrev Overdraging av pengekrav Betalingstid Renter Motrekning Oppgjerskorreksjon Forelding

39 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Kontraktsrevisjon Kontraktsregulering av irregulær utvikling Force majeure Føresetnadslæra Avtalelova § 36


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Obligasjonsrett Innleiing – hausten 2010 Kåre Lilleholt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google