Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øvingsforelesning 3 Grafer, BFS, DFS og hashing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øvingsforelesning 3 Grafer, BFS, DFS og hashing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øvingsforelesning 3 Grafer, BFS, DFS og hashing
Alg. Dat Øvingsforelesning 3 Grafer, BFS, DFS og hashing

2 Dagens tema Grafer Hashing Øving 2: Redd Ratatosk
Terminologi Representasjon av grafer Bredde først søk (BFS) Dybde først søk (DFS) Hashing Hashfunksjoner, hashtabeller Kollisjonshåndtering Øving 2: Redd Ratatosk Øving 3: Kobra lærer å stave

3 Terminologi: Grafer Node Kant Nabo Sykel Rettet graf DAGs Trær

4 Generelle grafer vs. trær
Grafer er en overordnet, generell struktur Et tre er en graf som er sammenhengende, asyklisk og urettet I graftraversering er ”farging” nyttig I en graf kan man oppdage grå eller svarte noder på nytt Vi må huske hvilke noder vi har sett

5 Representasjon av grafer
En graf består av noder og relasjoner G = (V, E). V er alle nodene, E er relasjoner mellom nodene (i dagligtale: kanter)

6 Representasjon av grafer
En graf består av noder og relasjoner G = (V, E). V er alle nodene, E er relasjoner mellom nodene (i dagligtale: kanter)

7 Representasjon av grafer
En graf består av noder og relasjoner G = (V, E). V er alle nodene, E er relasjoner mellom nodene (i dagligtale: kanter)

8 Representasjon av grafer
En graf består av noder og relasjoner G = (V, E). V er alle nodene, E er relasjoner mellom nodene (i dagligtale: kanter)

9 Nabolister Hver node har en liste over sine naboer
Nyttigst hvis det er få kanter i forhold til antall noder (en sparse graf). Node Naboer a c, d b c, e c d e f

10 Nabomatrise En nxn matrise der en nabo er representert med en verdi
Nyttig hvis grafen er tett (dense graf) a b c d e f 1

11 Vektede nabolister Hver node har en liste over sine naboer, med vekt som tilleggsinformasjon Node Naboer a c:5, d:4 b c:3, e:1 c d:2 d a:2 e f:4 f 5 3 4 1 2 2 4

12 Vektet nabomatrise En nxn matrise der en nabo er representert med kostnaden til tilsvarende kant a b c d e f 5 4 3 1 2 5 3 4 1 2 2 4

13 Bredde først søk (BFS) En enkel algoritme for å søke i en graf
Har en kø over oppdagede (grå) elementer Vi har en mengde/liste av besøkte(ferdige) noder Se side 531 i Cormen

14 Bredde først søk (BFS) Begynn med å legge startnoden i kø
Så lenge det finnes noder i køen: Plukk ut en node x fra starten av køen Legg alle naboer som ikke er besøkte eller oppdagede inn i køen (vi oppdager/gråfarger dem) Legg x inn i besøkt-mengden (farge den sort)

15 Kode for BFS def bfs(root): queue = Queue() queue.put(root) while len(queue) > 0: node = queue.pop() # gjør noe fancy med noden her node.colour = Black for adj in node.adjacent: if adj.colour == White: adj.colour = Grey queue.add(adj)

16 Bruk av BFS Finne korteste vei fra en node til alle andre, i en uvektet graf BFS er en viktig grunnstein for mer avanserte algoritmer

17 Kjøretid BFS Med naboliste: O(V + E) Med nabomatrise: O(V2)
Må besøke alle noder (V), og sjekke alle kanter (E) Med nabomatrise: O(V2) Må besøke alle noder (V), og sjekke alle mulige kanter (V2) (Den første blir O(V+E) fordi vi ikke sikkert kan si at hverken V>E eller E<V. For den andre kan vi helt sikkert si at V2>V, så derfor blir den O(V2)

18 Dybde først søk (DFS) Også en enkel algoritme for å søke i en graf
Starter i en node og ”søker i dybden så langt det går” før den trekker seg tilbake og fortsetter igjen ved første mulighet Se side 541 i Cormen

19 Implementere DFS Kan implementeres via både rekursjon og iterasjon
Med rekursjon så kaller metoden seg selv Dette er en (ikke veldig) treg måte å gjøre det på Også lettest å implementere :> Med iterasjon har man nodene i en stakk (Ikke mye) kjappere, behøver ikke rekursive kall

20 Kode for rekursiv DFS def dfs(node): node.colour = Grey for adj in node.adjacent: if adj.colour == White: dfs(adj) # gjør noe fancy med noden her node.colour = Black

21 Iterativ DFS Tar vare på nodene i en stakk.
Alle noder er hvite før man oppdager dem Når en node blir oppdaget blir den fargelagt grå, og lagt til i stakken. En node er ferdig når alle dens barn er ferdigbehandlet; da taes noden ut av stakken og fargelegges svart

22 Bruk av DFS Brukes i mange andre algoritmer Kjøretid: O(V + E)
Strongly connected components (neste gang) Topologisk sortering (neste gang) Kjøretid: O(V + E) Alle noder(V) må besøkes, og alle kanter(E) må sjekkes

23 Hashing og hashtabeller
Problemet vi søker en løsning på: Man har et lite/moderat antall elementer, i et stort verdiområde. Hvordan lagre og søke etter disse effektivt? Eks: Telefonnummer og navn på ansatte. Direkte-adressering vil kreve altfor stor plass.

24 Hvordan løser hashing dette?
Hashing er en måte å konvertere verdier fra et stort utfallsrom til et som er mye mindre. Hashing gir en form for fingeravtrykk av en verdi. Vi kan bruke dette til å lagre og hente data effektivt fra en liten og kompakt tabell

25 Eksampel på hashing Vil kunne finne de ansattes navn ut fra telefonnummeret. Lagre navnet til hver person på posisjonen angitt av siste siffer: > Arne Hansen > ”Fins ikke!” 1 2 3 Arne Hansen 4 5 Per Arnesen 6 7 8 9 Hans Persson

26 Hashing Hashfunksjon: h(k) = x h er hashfunksjonen vi har valgt oss
k er hashnøkkelen, hele eller deler av dataene x er hashen av nøkkelen, dvs. posisjonen der vi plasserer dataene i en hashtabell

27 Valg av hashfunksjon Mål: transformere potensielt store data til en indeks i en tabell Påkrevd egenskap: Deterministisk Ønsket egenskap: Uniform fordeling Ønsket egenskap: Kjapp å utføre

28 Valg av hashfunksjon Noen eksempler på enkle, gode funksjoner
(Se Cormen kap. 11): Divisjonsmetoden (”modulo-metoden”) h(k) = k mod m

29 Valg av hashfunksjon Noen eksempler på dårlige hashfunksjoner:
En konstant funksjon: h(k) = 20 Java 1.1 (før 1998): java.lang.String.hashCode() benyttet kun de første 16 bokstavene i en string til å generere hashen.

30 Hashtabeller: Fordelene
Oppslag i O(1) tid Innsetting i O(1) tid Sletting i O(1) tid O(1) betyr ”konstant tid” Dvs. at hastigheten på operasjonene ikke er avhengig av antall elementer i tabellen NB! Dette er average-case, ikke worst case

31 Håndtering av kollisjoner
Kjeding (”chaining”) Lagrer en lenket liste i hver hash-bøtte Hvis vi får mange kollisjoner tar det tid å lete etter elementene Fordel: Enkelt å implementere Ulempe: Kan bli tregt, og kan bli en del overhead

32 Håndtering av kollisjoner
Lineær søking Hvis det er en kollisjon, prøv neste plass i tabellen Ulempe: ”Primary clustering” – yter enda dårligere enn kjeding hvis man har mange kollisjoner

33 Håndtering av kollisjoner
Kvadratisk søking Hvis det er en kollisjon, prøv å hoppe videre slik: For hopp i: Posisjon = (h(k) + a*i + b*i2) mod m Fordel: Yter bedre enn de to forrige Ulempe: ”Secondary clustering” – kan fremdeles bli problemer hvis mange elementer hasher til samme posisjon

34 Håndtering av kollisjoner
Dobbel hashing Bruker 2 hashfunksjoner, h1(k) og h2(k) Prøv først plass h1(k) i tabellen Hvis det oppstår kollisjon, prøv å hoppe h2(k) posisjoner videre helt til vi når en åpen plass Fordel: Enkel og kjapp å implementere

35 Øving 2: Redd Ratatosk Hvorfor vil BFS være bedre enn DFS her?
Ratatosk har lik sjanse til å være på hvert nivå Færre noder per nivå nært roten av treet BFS sjekker da først de mest sannsynlige nodene Løsningsforslag ligger ute BFS bruker kø DFS bruker stakk

36 Øving 2: Redd Ratatosk Tweak-løsning
Vi vet allerede hvilken node Ratatosk er i Trenger ikke å lese all input, og konstruere tre Husk koblinger ”barn->forelder”, fremfor andre veien La Ratatosk ”klatre ned” treet ved å følge koblingene Denne spesifikke løsningen er ikke eksamensrelevant

37 Øving 3: Kobra lærer å stave

38 Øving 3: Kobra lærer å stave
def bygg(ordliste): Skal bygge et tre ut fra ei liste av (ord, posisjon) Skal returnere rot-noden def posisjoner(ord, indeks, node): Skal returnere ei liste av posisjoner der ”ord” matcher Hvis man møter spørsmålstegn, må man sjekke alle subtrær rekursivt, ved å spesifisere indeks og node i nye kall til posisjoner


Laste ned ppt "Øvingsforelesning 3 Grafer, BFS, DFS og hashing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google