Start av PHP Slutt av PHP test"> Start av PHP Slutt av PHP test">

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP

2 I dag l Datatyper, variabler, operatorer l Kontrollstrukturer l Inkludering av filer l Kodegjennomgang l Oppgaveløsning på lab

3 Generelt PHP kode <?php echo "test "; print "test"; ?> Start av PHP Slutt av PHP test

4 Kommentarer i PHP kode <?php echo "Hei alle sammen "; echo "Har alle det bra? "; echo "Ja det må de jo, de lærer jo PHP scripting. "; echo "Det var alt i dette scriptet."; ?> Hei alle sammen Har alle det bra? Ja det må de jo, de lærer jo PHP scripting. Det var alt i dette scriptet. // Hei alle sammen Ja det må de jo, de lærer jo PHP scripting. Det var alt i dette scriptet. /* ** */ Hei alle sammen Har alle det bra? Det var alt i dette scriptet. Merk linjeskift

5 Variabler l Merk $ foran variabelen l Ingen deklarering av typer, finner det ut selv l Bruk bare engelske bokstaver, store/små og tall l Ikke mellomrom, men _ kan brukes <?php echo ”Eksempler på variabler: "; $navn = "Ole Olsen"; $alder = 21; $inntekt = 45000.00; $stilling = "Student"; ?> String Heltall Desimal String

6 Variabler <?php echo "Eksempler på variabler: "; $navn = "Ole Olsen"; $alder = 21; $Inntekt = 45000.00; $stilling = "Student"; echo "Alderen til $navn er $alder. "; echo "$navn tjener $Inntekt som $stilling.”; ?> Eksempler på variabler: Alderen til Ole Olsen er 21. Ole Olsen tjener 45000 som Student. Case sensitivt!

7 <?php echo "Eksempler på variabler: "; $karakter_Per = "A"; $karakterOla = "B"; $alder_Per = 24; $AlderOla = "23"; echo “Per fikk $karakter_Per, han er $alder_Per "; echo “Ola fikk $karakterOla, han er $AlderOla"; ?> Eksempler på variabler: Per fikk A, han er 24 Ola fikk B, han er 23 Ikke start med stor bokstav Brukes spesielt senere (sessions)

8 <?php $alderPer = 24; $alderOla = 23; $alderLine = "23"; $alderKari = "Tjue tre"; $sammenlagt1= $alderPer + $alderOla; $sammenlagt2= $alderPer + $alderLine; $sammenlagt3= $alderPer + $alderKari; echo "Per og Ola er til sammen: $sammenlagt1. "; echo "Per og Line er til sammen: $sammenlagt2. "; echo "Per og Kari er til sammen: $sammenlagt3. "; ?> Per og Ola er til sammen: 47. Per og Line er til sammen: 47. Per og Kari er til sammen: 24.

9 Sammenslåing av tekststrenger <?php echo "Eksempler på variabler: "; $fornavn = "Ole"; $etternavn = "Olsen"; $navn1 = $fornavn. $etternavn; $navn2 = $fornavn. " ". $etternavn; echo "Navnet er: $navn1. "; echo "Navnet er: $navn2."; ?> Eksempler på variabler: Navnet er: OleOlsen. Navnet er: Ole Olsen. Merk mellomrom

10 <?php $tall1 = 25.05; $tall2 = 5; $sum = $tall1 + $tall2; $differanse = $tall1 - $tall2; $produkt = $tall1 * $tall2; $kvotient = $tall1 / $tall2; echo "Summen er : $sum. "; echo "Differansen er : $differanse. "; echo "Produktet : $produkt. "; echo "Kvotienten : ".$kvotient; ?> Summen er : 30.05. Differansen er : 20.05. Produktet : 125.25. Kvotienten : 5.01 Merk forskjellen !

11 Operators rekkefølge <?php $tall1 = 2; $tall2 = 4; $tall3 = 10; $resultat = $tall1 * $tall2 + $tall3; echo "2 * 4 + 10 = ". $resultat. " "; $resultat = $tall1 * ($tall2 + $tall3); echo "2 * (4 + 10) = $resultat"; ?> 2 * 4 + 10 = 18 2 * (4 + 10) = 28

12 Økning av en variabel <?php $antall = 1; $antall = 2; $antall = $antall + 1; $antall ++; $antall +=1; $antall +=2; echo $antall; ?> 7

13 Casting, endre datatype <?php $pris = 23.55; $hele_kroner = (integer)$pris; echo "En pris på $pris kr gir $hele_kroner hele kr. "; $pris_string = (string)$hele_kroner; $utskrift = "En pris på $pris kr gir ".$pris_string." hele kr."; echo $utskrift; ?> En pris på 23.55 kr gir 23 hele kr.

14 En generell kontrollstruktur l Starter med { og slutter med } l Husk vanlige parenteser rundt uttrykket l Ikke ; etter utrykket, men inne i strukturen Kodeord (uttrykk) { setninger som utføres; dersom uttrykket er sant; }

15 Beslutninger, if setning <?php $alder = 20; if ($alder >= 20) { echo "Du er gammel nok til å kjøpe brennvin på polet!"; } ?> Du er gammel nok til å kjøpe brennvin på polet!

16 Sammenlikningsoperatorer == likhet != ikke likhet > større enn >= større eller lik < mindre enn <= mindre eller lik <?php $alder = 20; if ($alder > 19) { echo "Du er gammel nok!"; } if ($alder >= 20) { echo "Du er gammel nok!"; } ?>

17 If-else <?php $alder = 18; if ($alder > 18) { echo "Du er over 18"; } else { echo ”Du er 18 eller yngre"; } ?> Du er 18 eller yngre

18 If-elseif-else <?php $alder = 15; if ($alder > 19) { echo "Du er over 19"; } elseif ($alder > 17) { echo "Du er over 17"; } elseif ($alder > 15) { echo "Du er over 15"; } else { echo "Du er mindre eller lik 15"; } ?> Du er mindre eller lik 15

19 Logiske operatorer - AND, and, && - OR, or, || -! (betyr NOT eller IKKE) <?php $alder = 13; if ($alder >= 13 and $alder <= 19) { echo "Du er tenåring"; } ?> Du er tenåring

20 Switch – alternativ til elseif <?php $dagIUken = 5; switch ($dagIUken) { case 6 : echo "Lørdag"; break; case 7 : echo "Søndag"; break; default : echo "Det er ikke helg"; break; } ?> Det er ikke helg Switch kan brukes når det er eksakte verdier som skal testes Husk å bruke break!

21 While- løkker <?php $teller = 0; while ($teller<10) { echo "$teller "; $teller++; // eller $teller=$teller+1; } ?> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Husk å øke telleren ellers blir det en uendelig løkke

22 For-løkker <?php for ($teller=0;$teller<10;$teller++) { echo "$teller "; } ?> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 StartverdiLoop så lengeØkning

23 Inkludering av filer (includes) l Vi bruker inkludering av filer hovedsaklig for: –Gjennbruk av kode –Enklere vedlikehold l Vanlig å dele opp ulike deler av et script i isolerte deler (topp, bunn, meny) l Inkludering gjøres med funksjonen include

24 Ulike filer for å bygge opp nettstedet main.php topp.html meny.php bunn.html

25 PHP kode for denne siden l Nå kan de ulike filene endres uten at alle sidene på nettstedet behøver å endres l Dersom f.eks toppteksten skal endres for alle sidene så kan det gjøres en gang i topp.html

26 Include forts. l www (blogg) –Reise »Norge l Bilder.php –Include../Sverige/Bilder.php »Sverige l Bilder.php –Include../../Bil/Bilder.php –Bil »Bilder.php –Bruk prikk- syntaks –Uten denne kun inludering av filer fra samme katalog


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google