Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KOSTRA Nøkkeltall for 2006 Datagrunnlaget Hva er nytt? Tfl, 02.03.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KOSTRA Nøkkeltall for 2006 Datagrunnlaget Hva er nytt? Tfl, 02.03.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KOSTRA Nøkkeltall for 2006 Datagrunnlaget Hva er nytt? Tfl, 02.03.07

2 KOSTRA • Relevant styringsinformasjon for kommune og stat –De rette opplysningene –Sammenlignbart mellom kommuner –Sammenlignbart over tid • Effektivisere rutiner –Elektronisk rapportering og publisering –Samordne  datainnhold  vei –Gjenbruk –Oppgavebyrde

3 Endringer baseres på • Innspill fra arbeidsgruppene –Til regnskapskontoplanen –Til tjenesterapporteringen • Reaksjoner fra brukerne –Etter behandling i/anbefaling fra regnskapsgruppa –Etter behandling i arbeidsgruppa • Ønsker om utvikling –Initiert av  Fagdepartementer  Arbeidsgrupper  SSB –Behandlet i Samordningsrådet

4 Endringer i regnskapskontoplanen • Art –Utgifter  Eks: Lønn, vedlikehold, overføring –Inntekter  Eks: Brukerbetaling, skatt, avgift, refusjon • Funksjon –Gruppering av tjenester som  Henvender seg til en bestemt type brukere  Skal dekke et bestemt behov Eks: Barnehage som deles i –Førskole –Styrket tilbud til førskolebarn –Skolelokaler og skyss

5 Arter • Skillet mellom aktive og passive driftsmidler opphører. • Skille mellom kjøp og leie innføres på art 200/220. Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing: –Art 210 Kjøp, leie og (finansiell) leasing av transportmidler –Art 200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler –Art 220 Leie av driftsmidler (operasjonell leasing)  Finansiell leasing –Økonomisk risiko og kontroll hos leietaker => ”kjøp” –Eiendel og forpliktelse balanseføres  Operasjonell leasing –Leie etter ”ordinære” vilkår  Se Norsk regnskapsstandard nr 14 Leieavtaler

6 Funksjoner, kommune • F 170 Premieavvik er delt i to: –170 Årets premieavvik –171 Amortisering av tidligere års premieavvik • F 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging er delt i tre –301 Plansaksbehandling –302 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker –303 Kart og oppmåling

7 Funksjoner, fylkeskommune • F 470 Premieavvik er delt i to: –470 Årets premieavvik –471 Amortisering av tidligere års premieavvik • Fra studieretninger til utdanningsprogrammer –521 Studiespesialisering –522 Bygg- og anleggsteknikk –523 Elektrofag –524 Design og håndverksfag –525 Restaurant- og næringsmiddelfag –526 Helse- og sosialfag –527 Idrettsfag

8 Funksjoner, fylkeskommune (forts.) –528 Teknikk og industriell produksjon –529 Musikk, dans og drama –530 Medier og kommunikasjon –531 Naturbruk –532 Service og samferdsel –538 Allmennfaglige studieretninger (gammel ordning) –539 Yrkesfaglige studieretninger (gammel ordning) (15 tidligere funksjoner)

9 Utvidelser av publisering • Egne faktaark for –Kvalitetsindikatorer –Sysselsetting • Utvidelse av faktaark –Nytt datagrunnlag i pleie og omsorg (IPLOS) –Utvidelse av gebyrsatser/ brukerbetalinger (barnehager)

10 10 Kvalitet – øyet som ser Myndighet Tjenestemottaker Pårørende Tjenesteutøver

11 Andel elever som består eksamen Strykninger av planlagte operasjoner Barnehageassistenter med fagutdanning Ventetid? Antall innbyggere per fysioterapiårsverk? Fürst & Høverstads def.

12 Tolkningen av nøkkeltall Sosialtjenesten • Økonomisk sosialhjelp per mottaker: –En reduksjon i antall mottakere er positivt  Flere ut i jobb  Mindre penger ut –Utbetaling per mottaker øker  De tunge brukerne er igjen Barnehager • Andel ansatte –100% kvinner er negativt –1-? % menn er positivt, men –100% menn er negativt

13 Utvidelser av publisering (forts.) Sysselsatte og årsverk i kommunen • Avtalte årsverk korrigert for langtids fravær (≈ utførte årsverk) – for kommunen som konsern – for kommunen – for ulike områder i kommunen • Avtalte årsverk –for kommunen som konsern –for kommunen –for ulike områder i kommunen • Sysselsatte –….

14 Flere faktaark med konserntall • Finansielle nøkkeltall, adm., styring og fellesutgifter • Tannhelse … • Vann, avløp, avfall/renovasjon (VAR) • Samferdsel • Bolig • Brann- og ulykkesvern ??

15 IPLOS Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk • Kartlegger –Personopplysninger –Funksjonsevne –tjeneste-/omfang –diagnose –bruk av ikke kommunale døgntilbud • Grunnlaget for statistikk over brukere av pleie- og omsorgstjenestene i 2007 • 2 prøveinnsendinger gjennomført • 80 prosent av kommunene leverte filuttrekk til SSB • KOSTRA-skjemaene skal leveres i tillegg

16 Bruk av IPLOS i KOSTRA* • Videreføres fra 2005 –Økonomiske nøkkeltall –Endringer i regnskap (funksjon) skjer først for 2007 • Gradvis overgang –Tall per 31.12. –Nøkkeltallene de samme som tidligere –Datagrunnlaget hentes fra IPLOS  Bruksrater og brukersammensetning  Tjenestenivå/kvalitet  Produktivitet –Senere bl.a. sammenligning med snitt for året * Kilde: KOSTRA 2006 Rapport fra arbeidsgruppe for pleie- og omsorgstjenester

17 Tekniske endringer • Rutiner samordnes med SSBs øvrige rutiner –Skjemaproduksjon –Rapportering –Publisering • Mer utbredt bruk av Statistikkbanken –Grunnlagsdata rett fra Statistikkbanken –Inngang fra flere kanter –Mer fleksible tabeller • Utvikling av Statistikkbanken –Lagre søk

18 Hvordan ser det ut så langt? • Nettleserbasert løsning (online) • Uklart hvor mange som benyttet den –Svarprosenten for tjenesteskjemaer bedre enn fjoråret –regnskaper klart bedre –fylkeskommuner omtrent 100% –Mindre ressurser på purring => mer tid på kvalitetssjekk av data og analyse av tallene

19 Veien videre • Fortsatt fokus på kvalitet –Kvalitetsindikatorer –Datakvalitet  Effektivisere rutiner for –Kvalitetskontroll –Kommunikasjonen med kommunene –Tverrgående revisjon –Mottaks- og produksjonsrutiner  Faktaark for konsern –Presentasjonen av tallene


Laste ned ppt "1 KOSTRA Nøkkeltall for 2006 Datagrunnlaget Hva er nytt? Tfl, 02.03.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google