Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnadsbilder i pleie og omsorg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnadsbilder i pleie og omsorg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnadsbilder i pleie og omsorg
Formål Identifisere muligheter for bedre styringsdata for hjemmetjenestene Vise muligheter for å splitte ressurs- og tjenestedata på ulike målgrupper i hjemmetjenesten Vise variasjon i ressursbruk pr bruker i ulike målgrupper hjemmetjenesten Vise muligheter for framtidig bruk av IPLOS-data og forbedring av KOSTRA Skaffe grunnlag for bedre vurdering og dialog om tjenesteprofil, prioriteringer og endringsbehov Skaffe lokal dokumentasjon til deltakerkommunene Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

2 Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS
Metode Aggregere IPLOS individdata til gruppering av brukerne etter funksjonsnivå (ADL), andre behovskjennetegn (eksempelvis diagnose) og mengde/type tjenester de mottar Koble aggregerte IPLOS individdata med grupperte økonomi-/ressursdata Teste reliabilitet for mulige nye styringsdata ved gruppering av koblede data etter alder boligarena grad av funksjonstap hos brukeren diagnose Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

3 Kvalitetssikret datagrunnlag fra 13 kommuner
IPLOS-data for brukere av hjemmetjenester, hvorav brukere med timetjenester Ressursdata: korrigert regnskap 2005 – brutto lønnsutgift inklusive sykelønnsrefusjon knyttet til direkte tjenesteyting –totalt 2,3 mrd. kr. Annen informasjon som gir grunnlag for gruppering av brukere og ressursdata i hensiktsmessige undergrupper Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

4 Gruppere brukere og ressursbruk etter type boligarena
KOSTRA-tallet Lønnsutgift pr tjenestemottaker skjuler for store variasjoner og splittes i 3: Ordinære hjemmetjenester Heldøgns omsorg for eldre (HDO) Heldøgns omsorg for utviklingshemmede (HDU) Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

5 Gruppere brukere og ressursbruk etter funksjonsevne
Gode nøkkeltall kan utvikles etter grad av funksjonstap hos brukerne, f. eks. brukere med lette, middels og tunge funksjonstap Best resultat med atskilte boligarenaer Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

6 Gruppere brukere og ressursbruk etter alder
Gruppering etter alder gir mening, men det er behov for bedre presisering av de høye utgiftene for brukere under 67 år Under 67: Utgiftene varierer ikke med alder. Derimot gir det mening å dele gruppen inn etter funksjonsnivå, særlig grad av kognitiv svikt Resultatene er et OBS i forhold til inntektssystemet for kommunene Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

7 Prioritering og produktivitet – nye muligheter med IPLOS
Prioritering kan forbedres ved å skille ut effektene av kommunens praksis for vurdering av brukerbehov og tildeling av tjenester Produktivitet kan forbedres ved å vise gjennomsnittskostnader for relevante utvalg av brukere etter funksjonsnivå, alder og boligarena Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

8 Dekningsgrader – nye muligheter med IPLOS
KOSTRA-dekningsgrad (andel av befolkning som har hjemmetjenester) vil forbedres ved å skille ut effektene av henholdsvis: Demografiske forhold (stor/liten andel eldre osv) Kommunens prioriteringsatferd, dvs praksis for å gi tjenester, åpent/trangt nåløye som påvirker hvor stor andel av befolkningen som får tjenester (andel lette/middels/tunge) Vise ordinære hjemmetjenester atskilt fra HDO/HDU Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

9 KOSTRA i dag og i framtida
Kommune A: (et vanlig bilde): ”Åpent nåløye” for å gi litt tjenester til alle, ”smører tynt utover”, svak differensiering ut i fra brukerbehov, har mange eldre Vil i dag score: Høyt på prioritering (store utgifter) Høyt på dekningsgrad (mange får tjenester) Høy produktivitet (middels/lav gjennomsnittskostnad) Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

10 KOSTRA i dag og i framtida II
Kommune B (mer sjeldent bilde) Middels raus praksis, ”trangt nåløye” for å gi tjenester til de med små behov, dekker større behov, god differensiering, mange eldre Vil i dag score: Middels på prioritering (begrenser utgiftene ved konsentrasjon om brukere med middels/større behov) Lavt på dekningsgrad (færre får tjenester) Lav produktivitet (høye gjennomsnittskostnader pr bruker) Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

11 KOSTRA i dag og i framtida III
Styringssignaler pr i dag: svært godkjent til kommune A kommune B får signaler om å øke kapasiteten og bli mer produktiv Utvidet datagrunnlag for KOSTRA med IPLOS skaper grunnlag for nye nøkkeltall som viser: behovskjennetegn hos kommunens brukere kommunens praksis for vurdering av brukerbehov og tildeling av tjenester Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

12 KOSTRA i dag og i framtida IV
Styringssignaler med nye nøkkeltall: Kommune A får gult lys: ”Er dette god fordelingspolitikk, vurder egen praksis”. Utvikle bedre differensiering og behovsdekning for brukere med middels – store behov. Kommune B får grønt lys: ”Godt samsvar mellom brukerbehov og tjenester”: God differensiering, OK prioritering (sum utgifter er middels), dekningsgrad er middels, produktivitet er tilfredsstillende - (Det er produktivt og effektivt å yte mye til brukere med store behov.) Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS

13 Nye muligheter med IPLOS. Konklusjoner
IPLOS inn som grunnlag for KOSTRA – nye nøkkeltall knyttes til brukergrupper, alder, omfang/type funksjonssvikt og boligarena IPLOS bør justeres (kodeverk) IPLOS - en ny dimensjon som kan støtte kommunens interne dialog om utvikling av tjenestene på signal fra nye KOSTRA-tall Kommunesektoren må etablere egen kompetanse og organisasjon for å utnytte mulighetene i fellessonen mellom KOSTRA og IPLOS Kan få kritisk dårlig datakvalitet dersom data ikke anvendes Ressurssenter for omstilling i kommunene og Rune Devold AS


Laste ned ppt "Kostnadsbilder i pleie og omsorg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google