Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettering for generelt kostnadssted

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettering for generelt kostnadssted"— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettering for generelt kostnadssted
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
Under arbeidet med årsbudsjettet vil lederne for ikke-produserende kostnadssteder, for eksempel salg, markedsføring, administrasjon, forskning og utvikling og så videre, sette opp budsjetter for ulike kostnadstyper/- arter for sine respektive kostnadssteder. Fordeler Mulighet for sammenligning av budsjetterte og faktiske kostnader, overvåking av kostnader for kostnadssteder Viktige prosessforløp som dekkes Kontrollere kostnadsstedsstamdata Kontrollere versjonsgyldighet for den aktuelle budsjettperioden Kopiere foregående års budsjett eller faktiske data som grunnlag for planleggingen Overføre budsjettert avskrivning fra eiendeler Angi budsjetteringsprofil Last ned kostnadsarter til regneark for inntekts-/utgiftsbudsjett Oppdater budsjettverdier for inntekter og utgifter eksklusive produksjon Last opp kostnadsarter for utelatelsesoperasjoner for inntekter og utgifter Planlegg periodiseringskostnader, statistiske nøkkeltall og vurderinger Bekreft budsjett for ikke-produksjonskostnadssenter Kopier AOP-versjonen til faktisk versjon 0 og sperr begge versjonene for planlegging

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Konserncontroller

4 Detaljert prosessbeskrivelse
Budsjettering for generelt kostnadssted Etter å ha kontrollert kostnadsstedenes stamdata og versjoner, kan du kopiere foregående års faktiske utgifter for kostnadsstendene til en årsbudsjettversjon i kostnadssenterregnskapet. Som et alternativ kan budsjettdataene fra foregående år også bli brukt som utgangspunkt for budsjettet. Den budsjetterte faste eller variable avskrivningen per kostnadssted overføres til årsbudsjettversjonen separat. Dataene i denne versjonen er lastet ned til regneark etter kostnadsart og kostnadssted. Lederne for de ulike kostnadsstedene går gjennom og oppdaterer budsjettverdiene i henhold til sine behov og budsjetter. De reviderte tallene lastes tilbake til SAP. Kostnadsstedplanlegging i SAP vurderes og sluttstilles (kalkulatoriske kostnader, statistiske nøkkeltall, sekundærfordelinger). Dataene i årsbudsjettversjonen kopieres til aktiv versjon 0. Budsjettet låses i begge versjoner.

5 Prosessforløpsdiagram
Budsjettering for generelt kostnadssted Hendelse Kostnadssteds-lder: Oppdater budsjett i Excel-filen og send tilbake til konsern-controller Bekreft budsjett for ikke-opera-sjonelle kostnadssteder Årlig generell budsjettering Siste budsjet-teringstrinn Konsercontroller Kopiere forrige års faktiske data eller budsjett Last opp kostnadsarter for inntekter og utgifter Produksjons-kostnadssteds-budsjettering (176) Kopier AOP til aktiv versjon Overfør budsjet­tert avskrivning fra eiendeler Budsjetter statistiske nøkkeltall Lås AOP og aktiv versjon for budsjettering Last ned kostnadssteds-budsjett og generer Excel-fil Budsjetter og utfør sekundær-fordeling Send fil til kostnads-steds-leder Budsjetter kalkulatoriske kostnader Kostnadssteds-rapport: Faktisk/bud-sjett/avvik AOP= Annual Operating Planning (årlig operativ budsjettering) SOP= Sales and Operations Planning (salgs- og operasjonsbudsjettering)

6 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

7


Laste ned ppt "Budsjettering for generelt kostnadssted"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google