Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scenariooversikt – 1 Formål og fordeler: Formål Fordeler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scenariooversikt – 1 Formål og fordeler: Formål Fordeler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettering for generelt kostnadssted SAP Best Practices Baseline Package

2 Scenariooversikt – 1 Formål og fordeler: Formål Fordeler
Under arbeidet med årsbudsjettet vil lederne for ikke-produserende kostnadssteder, for eksempel salg, markedsføring, administrasjon, forskning og utvikling og så videre, sette opp budsjetter for ulike kostnadstyper/-arter for sine respektive kostnadssteder. Fordeler Mulighet for sammenligning av budsjetterte og faktiske kostnader, overvåking av kostnader for kostnadssteder Viktige prosessforløp som dekkes Kontrollere kostnadsstedsstamdata Kontrollere versjonsgyldighet for den aktuelle budsjettperioden Kopiere foregående års budsjett eller faktiske data som grunnlag for planleggingen Overføre budsjettert avskrivning fra eiendeler Angi budsjetteringsprofil Last ned kostnadsarter til regneark for inntekts-/utgiftsbudsjett Oppdater budsjettverdier for inntekter og utgifter eksklusive produksjon Last opp kostnadsarter for utelatelsesoperasjoner for inntekter og utgifter Planlegg periodiseringskostnader, statistiske nøkkeltall og vurderinger Bekreft budsjett for ikke-produksjonskostnadssenter Kopier AOP-versjonen til faktisk versjon 0 og sperr begge versjonene for planlegging

3 Scenariooversikt – 2 SAP-applikasjoner som kreves: Obligatorisk
SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Kostnadscontroller Kostnadsstedsleder

4 Scenariooversikt – 3 Detaljert prosessbeskrivelse:
Budsjettering for generelt kostnadssted Etter å ha kontrollert kostnadsstedenes stamdata og versjoner, kan du kopiere foregående års faktiske utgifter for kostnadsstendene til en årsbudsjettversjon i kostnadssenterregnskapet. Som et alternativ kan budsjettdataene fra foregående år også bli brukt som utgangspunkt for budsjettet. Den budsjetterte faste eller variable avskrivningen per kostnadssted overføres til årsbudsjettversjonen separat. Dataene i denne versjonen er lastet ned til regneark etter kostnadsart og kostnadssted. Lederne for de ulike kostnadsstedene går gjennom og oppdaterer budsjettverdiene i henhold til sine behov og budsjetter. De reviderte tallene lastes tilbake til SAP. Kostnadsstedplanlegging i SAP vurderes og sluttstilles (kalkulatoriske kostnader, statistiske nøkkeltall, sekundærfordelinger). Dataene i årsbudsjettversjonen kopieres til aktiv versjon 0. Budsjettet låses i begge versjoner.

5 Prosessforløpsdiagram
Budsjettering for generelt kostnadssted Hendelse Årlig driftsbudsjett FIKSERT årlig driftsbudsjettering Kostnadscontroller Kontroller stamdata på kostnadssted (188) Kontroller at versjoner er gyldige for den aktuelle budsjett-perioden Budsjetterte verdier for kostnadssted AOP – Budsjett for produksjonskostnadssted (176) Budsjettert sekundær-fordeling Budsjetterte verdier for kostnadssted Budsjetterte verdier for kostnadssted Kopier faktiske data for forrige år som en basis for AOP Kopiere budsjett for forrige år som grunnlag for årsbudsjett Kopier AOP til aktiv versjon Statistisk nøkkeltallsbudsjettering Budsjetterte verdier for kostnadssted AOP – Inntektskostnad for salgsoverføring (173) Budsjetterte verdier for kostnadssted Overfør budsjettert avskrivning fra eiendeler Angi budsjetterings-profil Budsjettere kalkulatoriske kostnader Budsjetterte verdier for kostnadssted Last ned kostnadsarter til Excel for inntekts-/utgiftsbudsjett Lås AOP og den aktive versjonen for budsjettering Last opp kostnadsarter for utelatelsesopera-sjoner for inntekter og utgifter Budsjetterte verdier for kostnadssted Ja Kostnadsstedsleder Er dataene riktige? Oppdater budsjettverdier for utelatelses-operasjoner for inntekter Nei AOP = årsbudsjettering

6 Prosessforløpsdiagram
Budsjettering for generelt kostnadssted Hendelse Årlig driftsbudsjett FIKSERT årlig driftsbudsjet-tering Kostnadscontroller Kontroller stamdata på kostnadssted (188) Kontroller at versjoner er gyldige for den aktuelle budsjettperioden Overfør budsjettert avskrivning fra eiendeler Angi budsjetterings-profil AOP – budsjettet for driftskost-nadssted Budsjetterte verdier for kostnadssted Kopier AOP til aktiv versjon Budsjetterte verdier for kostnadssted Kopier faktiske data for forrige år som en basis for AOP Kopiere budsjett for forrige år som grunnlag for årsbudsjett AOP – Overføring av inntektskost-nader av salg Last ned kostnadsarter til Excel for inntekts-/utgiftsbudsjett Last opp kostnadsarter for utelatelsesopera-sjoner for inntekter og utgifter Budsjetterte verdier for kostnadssted Lås AOP og den aktive versjonen for budsjettering Ja Kostnads-stedsleder Er dataene riktige? Oppdater budsjettverdier for utelatelses-operasjoner for inntekter Nei AOP = årsbudsjettering

7 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

8 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "Scenariooversikt – 1 Formål og fordeler: Formål Fordeler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google