Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strand høsten Alice A. Bailey Boken Telepati, del 2,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strand høsten Alice A. Bailey Boken Telepati, del 2,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strand høsten 2014. Alice A. Bailey Boken Telepati, del 2,
Læren om det eteriske legeme. Alfhild L. K. Larsson. Alfhild L. K. Larsson.

2 Læren om det eteriske legeme.
Her kommer et fundamentalt utsagn- så fundamentalt, at det bestemmer og kontrollerer all tenkning vedrørende det eteriske legeme: Eterlegeme er hovedsakelig dannet av den eller de dominerende energier, som mennesket, gruppen, nasjonen eller verden reagerer på i enhver gitt tidsepoke eller verdensepoke.

3 Det er seks viktige utsagn:
1. Det er ingen ting i det manifesterende univers – solar, planetarisk eller i de forskjellige naturriker – som ikke har en energiform, subtil og uhånd- gripelig, men likevel betydelige som kontrollerer, styrer og betinger det ytre fysiske legeme og som er det eteriske legemet.

4 2. Den energiform – som ligger bak
solsystemet, planetene og alle former innen for deres bestemte avgrensende omkrets – er selv betinget og styrt av den fremherskende solare eller plane- tariske energi, som uopphørlig og uten avbrytelse i tid skaper den, forandrer og kvalifiserer den. Det eteriske legeme er utsatt for en uopphørlig forandring. Dette gjelder makrokosmos så vel som mikrokosmos og – gjennom menneskeheten – til sist de underliggende natturriker.

5 3. Det eteriske legeme er sammen-
satt av innbyrdes avhengige og sirkulerende kraftstrømmer, som kommer fra et eller fra flere av vårt planetariske livs syv plan eller bevissthetsområder.

6 4. Disse energistrømmer og dette
system av tett sammenvevde kraft- strømmer er relatert til de syv brennpunkter eller sentre, som finnes i det eteriske legeme. Disse sentre har hver især relasjon til visse typer av innstrømmende energi. Når den energi, som når eterlegeme, ikke forbindes med et spesielt senter, forblir det senter uvirksomt og sovende; når den forbindes og senteret er sensitivt over for denne påvirkning, da blir senteret levende og mottagelig og utvikler seg til en kontrollerende faktor i dette menneskets liv på det fysiske plan.

7 består av atomer – hver med sitt
5. Det tette fysiske legeme, som består av atomer – hver med sitt eget individuelle liv, lys og aktivitet – holdes sammen av og er uttrykk for de energier, som eterlegeme består av. Disse er, som vi skal se, av to slags:

8 De energier, som (gjennom
sammen knyttende >>strømmer av sterke energi<<)danner det underleggende eteriske legeme som helhet og i relasjon til alle fysiske former. Den form er da kvalifisert av det generelle liv og vitaliteten på det plan, hvor legemets beboer fungerer og det vil si hvor hans bevissthet normalt befinner seg.

9 b. De spesifikke og spesialiserende
energier, som mennesket (på sitt spesifikke utviklingstrinn, i sine daglige livsomstendigheter og gjennom sine medfødte anlegg) velger å la seg styre i sine daglige aktiviteter.

10 6. Det eteriske legeme har mange
kraft sentere, som kan reagere på en mangfoldighet av energier fra det planetariske liv, men vi skal se på de syv viktigste sentre, som responderer på de syv strålers innstrømmende energier. Alle mindre sentre betinges av de syv større sentre; dette er et punkt, som en ofte glemmer. Det er her, at viten om egoets og personlighetens stråler er nyttig.

11 Det er veldig viktig dette tema om energier, fordi det er bestemmende for og gjør mennesket til det, som det er i ethvert gitt øyeblikk og antyder det plan, hvor et menneske skal fungere og måten, som han skal styre sine omgivelser, livsomstendigheter og alle forhold. Hvis han forstår dette, vil han også forstå, at han må flytte sin oppmerksomhet fra det fysiske eller astrale plan til det eteriske bevissthetsplan .

12 Hans mål vil da være å avgjøre, hvilke energier som burde beherske hans daglige uttrykk. Han vil også forstå, at hans holdning, ferdigheter og forståelse stadig skifter til et høyere nivå, så vil hans eteriske legeme bestandig forandre seg og respondere på nye energier.

13 Fra et synspunkt kan det eteriske legeme betraktes på to måter: For det første, som gjennomtrenger, ligger bak og opptar hele det fysiske legeme. For det andre, som det brer seg ut over den fysiske form og omgir den liksom som en aura. Utviklings- stadiet bestemmer hvor stort det etiske legeme stekker seg ut over det fysiske legemes overflate.

14 Det kan være fra noen få cm eller flere
Det kan være fra noen få cm eller flere. Det er kun i dette område, at vital legemet kan studeres med letthet, når man først har tatt stråleaktiviteten fra de fysiske atomer i betraktning. Inne i den fysiske legeme gjennom- trenger det eteriske legemes nettverk hver eneste del. Det er på nåværende tidspunkt især forbundet med nerve- systemet, som >>fødes>>, næres, kontrolleres og forsynes med energi av sin eteriske gjenpart.

15 Denne gjenpart er til stede i millioner av bitte små strømmer eller energilinjer, som Østens okkultister kaller >>nadier<<. Disse nadier er formidlere av energi. De er i virkeligheten energien selv og bærer energiens egenskap fra den bevissthetssfære, hvor >>legemets beboer>> på dette tidspunkt måtte være fokusert.

16 Dette kan være astralplanet eller den åndelige triades plan, for ingen av energiene fra et eller annet plan, uansett hvor høyt, kan kontrollere det fysiske legeme, unntatt på denne måte. Alt etter bevissthetens fokusering, psykens bevissthetsstadium, styrken av dens aspirasjon eller ønske og utviklings- stadiet eller den åndelige status vil den type energi være, som disse nadier bærer og formidler til det ytre nervesystem.

17 De syv sentre befinner seg i eterlegeme
De syv sentre befinner seg i eterlegeme. De er tett forbundet med det fysiske legeme gjennom nadienes nettverk. Fem av senterne finnes i den eteriske gjenpart av ryggsøylen, og energien passerer gjennom virvlene i rygg- søylen og sirkulerer siden gjennom det eteriske legeme. De tre hoved- senterne befinner seg: det ene ligger over hodets isse, det andre like foran øynene og pannen og det tredje ved bakhodet like over det sted, hvor rygg- søylen ender. Dette er åtte sentere, men det er syv, da senteret ved bakhodet og milten, ikke regnes med i innvielses- prosessen.

18 Utvikling av det eteriske legeme deles i to historiske stadier:
1. Det stadium, hvorav den eteriske energi, som fløt gjennom mottagelige sentere og som en konsekvens skapte de endokrine kjertler, gradvis begynte å ha en definitiv virkning på blodet; energien virket utelukkende gjennom dette medium i lang tid. Det gjør den fortsatt, for livs aspektet av denne energi aktiverer blodet gjennom senterne og deres redskaper. Derfor bibelens ord om, at <<blodet er livet>>.

19 2. Etter hvert som menneskerasen
utviklet seg, bevisstheten vokste, og visse store ekspansjoner fant sted, begynte senterne å utvide deres nytte gjennom nadiene for så å virke på og gjennom nervesystemet; dette skapte en bevisst planlagt aktivitet på det fysiske plan i overens- stemmelse med menneskets plan i evolusjonen.

20 Slik skapte den innstrømmende energi, som formet det eteriske legeme, en nødvendig eterisk mekanisme med en dertil svarende fast fysisk gjenpart; som man vil bemerke av dens forbindelse med blodet via kjertlene og med nerve-systemet via nadiene (gjennom de syv sentre).

21 Formidleren av to aspekter av energi; den ene var kama-manas (begjær- lavere tenkning) og det andre atma- buddhi (åndelig vilje – åndelig kjærlighet), der hvor det dreier seg om det fremskredne del av menneskeheten. Her er det optimal mulighet etter som evolusjonsloven fortsatt dominerer all manifestasjon. Det som gjelder for makrokosmos gjelder også for mikrokosmos.

22 Planetariske og menneskelige sentre.
1. Det planetariske Logos arbeider gjennom de tre viktigste sentere: a. Senteret, hvor Guds vilje er kjent Shamballa. b. Senteret, hvor Guds kjærlighet manifesterer seg Hierarkiet. c. Senteret, hvor Guds intelligens utvikler den evolusjonære prosess Menneskeheten.

23 2. De tre viktigste sentere, både
de planetariske og de menneskelige, eksisterer i eterisk substans, og de produserer kanskje og kanskje ikke, fysiske korrespondanse. Ikke alle mestere arbeider f.eks. gjennom et fysisk legeme. De har ikke desto mindre et eterisk legeme, som består av substans fra kosmisk – eterisk plan – dvs. buddhiske, atmiske, modadiske og logoiske nivåer – og disse plan er de fire kosmiske etere, den høyere motsvarighet til våre eteriske plan; disse høyere plan er de fire øverste plan av det kosmiske – plan.

24 Inntil de velger, ved den sjette innvielse (>>avgjørelsen<<), en av de syv veier til deres ytterste bestemmelse, fungerer mesterne i deres kosmiske – eteriske legemer. Disse tre viktigste energisentre er tett forbundet med hverandre og gjennom sine egne individuelle viktigste sentre (hode, hjerte og strupe) er disippelen i forbindelse med de tre planetariske sentre.

25 3. Monaden er å finne på det andre
kosmiske eteriske nivå, det monadiske plan. Når antahkaranaen er bygget, kan den kosmiske – eteriske substans langsomt begynne å erstatte den alminnelige og velkjente eterisk substans, som er grunnlaget for menneskets faste fysiske legeme. 4. Den stråle hvor monaden befinner seg – en av de tre hovedstråler og derfor forbundet med et av de tre store sentere – bestemmer:

26 a. Disippelen opptagelse i et av de
tre departementer innen for det hierarkieske arbeide, dvs. en sjel på første stråle vil normalt inngå i en ashram som den , mesteren M. står for i Manuens departement; en disippel på andre stråle vil inngå i en ashram på andre stråle som (D.K) og derfor i Kristi departement; en sjel på tredje stråle vil bli opptatt i en av de ashramer (og de er mange), som hører til Sivilisasjonens Herre, mester R.

27 b. Alle, som kommer i innkarnasjon
på en av attributstrålene – den fjerde, femte, sjette eller den syvende stråle, finner til sist vei til en av de tre store aspektstråler. Forandringen eller over- gangen fra èn stråle til en annen skjer, når det eteriske legeme inneholder en tilstrekkelig substans av den laveste av de kosmiske etere.

28 Den buddhiske substans; dette er fundamentalt for alle, på alle stråler, for ved tidsalderens slutt, når den innviendes eteriske legeme består av kosmisk-eterisk substans, vil de tre stråler bli til to og senere vil enda en absorpsjon finne sted inne i den andre stråle av kjærlighet - visdom, som er vårt nåværende solsystems stråle.

29 Strålene er de syv emanasjoner fra de <<syv ånder foran Guds trone>>. Deres emanasjoner kommer fra det monadiske bevissthetsplan, fra det andre kosmiske- eteriske plan. På et vis må det sies, at disse syv store og levende energier i sin helhet utgjør det planetariske Logos`eteriske lege- me. De evolusjonære prosess kan sies at det dreier seg om eliminering av den fysiske substans, som ligger mellom det tette fysiske legeme og det astrale følelseslegeme og erstatter den med substansen fra de fire høyere plan, de kosmiske etere.

30 Den første innvielse er menneskets egen sjel og når det er tatt, kan et vist mål av buddhisk energi strømme inn og prosessen med overføring av de høyere etere til erstatning av de lavere fortsette. Dette forårsaker konflikt; personlighetens eterlegeme avviser den innstrømmende høyere eter og det oppstår kriser i den innviendes liv.

31 Fremgang og innvielse har for oss vært presentert i form av karakter- oppbygning og tjeneste for menneske- heten. Denne synsvinkel skaper også konflikt, og personligheten kjemper med sjelen. Parallelt med denne kon- flikt foregår det en annen kamp mellom de etere, som utgjør disippelens eteriske legeme og de nedstrømmende høyere etere. Dette er ikke bevist, men det er en kamp, som især påvirker det fysiske legemets helsetilstand og som er i fem naturlige stadier, som vi kaller innvielse.

32 Symbolikken i innvielsens stav lærer oss, at denne stav (under innvielsesprosessen), ført av Kristus eller Verdens Herre, som det nå kan være, brukes til å stabilisere de høyere etere i personligheten gjennom en til- førsel av høyere energi, som den innviede blir i stand til å beholde det, som kommer ovenfra, for at det kan oppfylles, som det står skrevet: >>som foroven, så forneden<<.

33 De energier som krysser hverandre i planetens eteriske legeme, er et nettverk av kvadrater. Når skapelses- prosessen er ferdig og evolusjonen er ferdig med sin oppgave, vil disse kvadrater bli til et nettverk av triangler.

34 Jordklodens eteriske legeme er en arv fra det tidligere solsystem og formålet og hensikten er å forvandle det til et nettverk av triangler i dette solsystem. I det neste av denne trehet av sol - systemer ( det tredje eller siste ), hvor Gud virkelig gjør si vilje, vil det eteriske legeme fra begynnelsen være et triangel- netteverk, men dette blir forvandlet til et nettverk av sammen hengende sirkler eller forbundne ringer som uttrykk for fullbyrdelsen av tett knyttede relasjoner.

35 I det nåværende solsystem vil resultatet av utviklingen for det eteriske legeme bli en kontakt mellom alle tre punkter i de enkelte triangler, så de danner en nifoldig forbindelse og en nifoldig energi strøm; dette er i overens- stemmelse med den kjensgjerning, at 9 er innvielsens tall og på det tidspunkt, hvor det bestemte antall disipler har tatt de ni mulige innvielser, vil denne triangulære formasjon i det planetariske eter- legeme være komplett.

36 Den første triangel ble formet av Sanat Kumara og vi kaller de tre energier, som sirkulerer gjennom den, for det er de tre store aspektstråler. De fire attributtstråler former deres egne triangler og er ansvarlig for <<kvadratene>>, gjennom deres energier på nåværende tidspunkt passerer. Slik begynte transformasjonen av det nedarvede eteriske legeme og det har fortsatt siden. I menneskets eteriske legeme har vi en repetisjon av den samme prosess i den triangel av energier, som ble skapt ved relasjon mellom monade, sjelen og personligheten.

37 Det er vanskelig for mennesker å forestille seg om dette nettverk av triangler og samtidig se dem i deres helhet og anta den runde form, som utgjør det planetariske eteriske legeme eller dets eteriske sfære. Grunnen er at hele det eteriske legeme er i konstant bevegelse og forandrer seg ustanselig og at energiene, det består av, er i stadig sirkulasjon.

38 Sentrene er i virkeligheten de <<energikrysningspunkter>>, som forekommer der, hvor eterlegemes syv triangler eller transformerende punkter befinner seg. Sett fra Shamballas synsvinkel ligner sentrene i et menneske en triangel med et punkt i midten. Fra Hierarkiets synspunkt er det annerledes. Vi har de syv sentre avbildet som lotus- blomst med forskjellige antall blader, det er en triangel med sitt kommuniserende punkt i hjertet av lotusblomsten, som også kalles <<juvelen i lotusblomsten>>.

39 Et menneskes personlighet betinges av sirkelen, som er lotusblomstens utstrålende innflytelse og et samspill er etablert. Lotusblomsten betinges av sjelen og betinger på sin side >>innflytelsessfæren i lotusblomstens aura<< og når dermed inn og betinger personlighetens liv. Triangelen betinges av den åndelige triade, når antahkaranaen er bygget eller ved å bli bygget og først inspirerer og oppildner den på sin side sjelen for senere ødelegge den. Punktet i sentrum antyder monadens liv, først i dens laveste uttrykk som fysisk liv og vitalitet og til sist som et >>sensivitetens punkt<<.

40 Derfor sier vi : 1. Punktet i sentrum, antyder monadens liv.
2. De forbundne energier i den egoiske lotus, betinget av sjelen. 3. Strålingssfæren, lotusblomstens innflytelse, som betinger personligheten. 4. Triangelen av energi, betinget av den åndelige triade.

41 Det planetariske liv - et senter i solsystemet.
1. Energi fra det planetariske senter, Shamballa, benytter hodesenteret, den tusenbladede lotus, når mennesket er tilstrekkelig utviklet. Dette senter er formidleren av den guddommelige vilje i det åndelige menneskets liv, som virker gjennom den åndelige triade. Det er kun aktivt anvendelig når antahkaranaen er konstruert eller ved å bli konstruert.

42 2. Energi fra det planetariske senter,
Hierarkiet, anvender hjertesenteret. Dette senter er formidleren av gud- dommelig kjærlighet (uttrykk hoved- sakelig som vilje-til-det-gode), som virker gjennom sjelen hos den individuelle aspirant eller disippel; dette blir mulig, når kontakt med sjelen til en vis grad er oppnådd og aspiranten er på vei til å en sjelsintegrert personlighet.

43 3. Energi fra det tredje planetariske senter, menneskeheten,
benytter strupesenteret og virker gjennom den integrerte personlighet og derfor kun, når en relativt høy grad av utvikling er nådd. Strupesenteret blir kun skapende og åndelig aktivt, når den lavere natur i noen grad er underordnet den idealistiske aspirasjon. Det må være en aspirasjon, som hele det integrerte menneske er et instrument for og av en så omfattende natur, at den vil bringe alle menneskets skapende evner til utfoldelse.

44 I dette solsystem er hjertesenteret som regel det første, som vekkes og blir aktivt; så fort det er liv i dette senter og et vist mål av aktivitet, kan de andre to store sentre begynne å våkne. Motsvarigheten til dette kan sees i det faktum, at Hierarkiet er mellomleddet eller formidlende part mellom det planetariske hodesenter og strupesenter, mellom Shamballa og menneskeheten. Det er derfor det legges stor vekt på hjerteaspektet i hele denne lære.

45 Det er to sentere som betraktes som >>mottagende og distribuerende faktorer<< på denne måten: 1. Ajnasenteret virker i forbindelse med de tre store sentere, men på menneskets nåværende utviklings- trinn hovedsakelig som distribuerende sjelkraft og åndelig energi, som mottas fra hjertesenteret og strupesenteret.

46 2. Solarplexsus senteret virker i forbindelse med sakralsenteret og med senteret ved ryggsøylens basis; det virker også med alle de underordnende sentere under mellom-gulvet ,oppsamler og forvandler deres energier og transmitterer >>det, som er blitt renset<<, inn i de høyere energier.

47 Her er en måte å bygge sitt livs tempel og hele sin livsform : 1
Her er en måte å bygge sitt livs tempel og hele sin livsform : 1. Menneskets eteriske legeme er en integrert del av det planetariske- eteriske legeme og mottagelig over for den frie distribusjon av de mange sirkulerende energier.

48 2. De tre periodiske legemer, som utgjør menneskets ytre uttrykk og som gjør han til det, han er (monaden, sjelen og personligheten), er hver især relatert til de tre planetariske sentre: Shamballah, Hierarkiet og menneske- heten og derfor også til menneskets tre viktigste sentere.

49 3. De tre senterne i mennesket, som finnes over mellomgulvet (hode-, hjerte- og strupesenteret) er mottagerorganer for energier, som kommer fra de planetariske sentere. 4. Redskapet for distribusjonen av de energier, som mottas fra hode-, hjerte og strupesenteret, er ajna- senteret mellom øyenbrynene.

50 5. Redskapet for den renselse, forvandling og overføring av energiene fra alle sentre under mellomgulvet, er solarplexus senteret. Det er gjennom dette senter, at størstedelen av menneskene på nåværende tidspunkt virker. Det er det viktigste kontrollerende senter både for motagende og distri- busjon av energi inntil, hjerte- senteret våkner og begynner å styre personligheten.

51 Det er viktig å huske relasjonen mellom senterne: 1
Det er viktig å huske relasjonen mellom senterne: 1. Mellom senterne under mellom- gulvet og senterne over dette. 2. Mellom de tre viktigste sentere innbyrdes. 3. Mellom de tre viktigste sentere og de tre planetariske sentere. Alt dette må forbindes med og sees som sirkulerende energier, som fritt beveger seg og sprer seg over eller gjennom jordklodens eteriske legeme (og derfor gjennom menneskets eteriske legeme) i overensstemmelse med Shamballas essentielle formål og under Hierarkiets ledelse.

52 Det er derfor temaet relasjoner, er det fundamentale mønster i den evolusjonære prosess i dette det andre solsystem (av tre systemer), som er >>sønnens<<, hvor det andre guddommelige aspekts kvalitet, kjærlighet, fullkommengjøres. I denne prosess deltar mennesket først ubevist gjennom den lange utviklingssyklus under nødvendig- hetens lov, men når han blir aspirant og tar de første skritt på veien til åndelig modenhet, begynner han å spille en avgjørende rolle, som han fortsetter med, inntil han oppnår åndelig frigjørelse og selv blir et medlem av Hierarkiet, det femte eller åndelig rike, gjennom den fullkomne tjeneste i det fjerde rike, menneskeriket.

53 Forbindelsen mellom det fjerde og femte rike er under fortsatt utvikling og fører nye krefter og mer vitalt liv inn i menneskeslekten, som kan oppfattes bevist av deres mere frem- skredne medlemmer. Distribusjon av energier fra Hierarkiet har et interessant forløp. Som vi vet, er Hierarkiet Kristi, Kjærlighetens Herres, ashram. Vi vet at denne store ashram består av de syv strålers ashramer, som har som sentrum en chohan eller visdom- mens mester; til hver av de syv ashramer er det knyttet en eller flere underordnede ashramer.

54 En ashram er en utstrømmende kilde av hierkiske visninger og inntrykk på verden. Dens >>tilskyndende energier<< og dens intensive krefter er rettet mot utvidelsen av den menneskelige bevissthet gjennom gruppemedlemmenes magnetiske liv, når de utøver deres plikter, verv og ansvar i den ytre verden, denne bevissthetsutvidelse fremmes også av vedvarende aktive vibrasjon hos Ashramens medlemmer, som ikke er i fysisk inkarnasjon og av hele ashramens forende klare tenkning og overbevist innsikt.

55 De fleste aspiranter er vanligvis mest opptatt av selve ashramen
De fleste aspiranter er vanligvis mest opptatt av selve ashramen. Trente disipler er opptatt av det arbeide, som skal gjøres og ashramen – som ashram – spiller en mindre rolle i deres tenkning; de er så opptatt av de nåværende oppgaver og av menneskehetens behov og av dem, de skal tjene, at de sjelden tenker på ashramen eller på mesteren i sin midte.

56 De er en integrert del av den ashramiske bevissthet og deres bevisste beskjeftigelse kalles i de gamle skrifter >>utstråling av det, som strømmer gjennom dem, læren om hjertes doktrine, som er selve sannhetens kraft, av livets lys, født av den strøm, som ikke innviede kaller >>`kjærlighetens lys`.<<

57 Ashramens medlemmer representerer en enhetlig kanal for de nye energier, som på nåværende tidspunkt strømmer inn i verden; disse energier strømmer dynamisk gjennom ashramen ut i menneskenes verden; de strømmer med stor styrke gjennom mesteren i ashrammens hjerte; de beveger seg med >>lysets hastighet<< gjennom den indre sirkel; de blir nedtrappet av dem, som utgjør den ytre sirkel, og det er godt og riktig; de blir ved deres gjennombrudd inn i menneskets verden forsinket av nybegynnere og de nye disipler og det er ikke så godt.

58 De blir forsinket, fordi de nye disipler har vendt verden ryggen og rettet sitt blikk mot det indre mål og ikke på den ytre tjeneste; disse disipler forblir fiksert på mesteren og hans senior disipler og medarbeidere og ikke på den samlede menneskelige nød.

59 Det er viktig, at tjenere overalt – de intelligente mennesker av god vilje – får en forståelse, frisk og klar, at det arbeide, som skal utrettes og de blir >>fremmende kanaler og ikke hemmende faktorer av selviske interesser<< i den guddommelige strøm. Dette krever visjon og mot. Menneskeheten har nå nådd et utviklingstrinn, hvor det er viktig med en forståelse av hiearkiets plan – kal det broderskap, den rette fordeling, internasjonalisme, enhet, eller hva en vil.

60 De planer, Kristus har for menneske- heten frigjøring, er mer moden nå, de måtte vente en tid, hvor tendensen i den menneskelige aspirasjon ble mer synlig og frigjort for slør og blendverk og ønsketenkning. Den nye klare visjonen må oppfattes og til sist virkeliggjøres og alle medlemmer av den nye verdenstjenergruppe må gjøre alt hva en kan for å løfte menneskehetens byrde.

61 Det er et bestemt esoterisk mantra, som uttrykker denne holdning – holdning hos den disippel som strever etter, sammen med andre i felles inn- sats, å forbinde den hierarkiske hensikt med den menneskelige aspirasjon og slik bringe menneskeheten nærmere målet. Hierarkiets hensikt er å forøke menneskets evne til frihet, så det kan utfolde og virke i den >>større fylde av livet<<, som Kristus vil bringe og som forutsetter, at menneskets ånd er fri – fri til å nærme seg det guddommelige og fri til å velge sin egen vei. Mantraet kalles >>disippelens bekreftelse<<.

62 Det forutsetter en vis indre erkjennelse og aksept, som er lett å oppfatte for dem, hvis intuisjonen er tilstrekkelig utviklet, men dens mening bør ikke være utenfor den alvorlig studerendes og tenkers fatteevne, hvis det appellerer til dem som betydningsfullt og motiverer deres innsats.

63 Disippelens bekreftelse:
Jeg er lyspunkt i et større lys. Jeg er en stråle kjærlighetsenergi i strømmen av Guds kjærlighet. Jeg er et punkt av offerild i ilden av Guds vilje. Og slik står jeg. Jeg er en vei som mennesker kan nå. Jeg er en kilde til styrke som hjelper dem å stå. Jeg er en stråle av lys som skinner på deres vei.

64 Og stående slik, vend om og gå på den måten menneskers vei og kjenn Guds veier. Og slik står jeg.

65


Laste ned ppt "Strand høsten Alice A. Bailey Boken Telepati, del 2,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google