Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

C++ for Java-programmerere Åsmund Eldhuset for Abakus Fagkom asmunde *at* stud.ntnu.no

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "C++ for Java-programmerere Åsmund Eldhuset for Abakus Fagkom asmunde *at* stud.ntnu.no"— Utskrift av presentasjonen:

1 C++ for Java-programmerere Åsmund Eldhuset for Abakus Fagkom asmunde *at* stud.ntnu.no http://www.idi.ntnu.no/~asmunde/cpp/

2 Forutsetninger  Du er noenlunde komfortabel med Java  Du kjenner følgende konsepter innen objektorientert programmering:  Klasser  Innkapsling  Arv  Polymorfi  Grensesnitt (interfaces)

3 Litt historie  C ble utviklet på 70-tallet av Brian W. Kernighan og Dennis M. Ritchie  Designet for systemprogrammering under UNIX  C++ ble utviklet på 80-tallet av Bjarne Stroustrup  Bygger på C; første utgave het "C with classes"  Hentet mange ideer fra norskutviklede Simula (verdens første objektorienterte språk)  Både C og C++ er åpne og ISO-standardiserte

4 Argumenter for C++  Raskere enn Java  Java kjøres av en Virtual Machine  C++ kompileres til maskinkode  Gir nærkontakt med systemet  Innfallsport til C, som er enda bedre egnet til system- programmering (operativsystemer, mikrokontrollere etc.)  Du kan gjøre ALT som er mulig å gjøre med datamaskinen  Ett av de mest utbredte programmeringsspråkene; mange eksisterende systemer er skrevet i C++  Mange ferdigskrevne biblioteker  Nerdefaktor ;-)

5 Argumenter mot C++  Mindre nybegynnervennlig  Lett å skyte seg selv så til de grader i foten  Uforsiktighet kan føre til obskure minnelekkasjer  Portabiliteten varierer med hva man foretar seg  Utvikling tar generelt sett lengre tid enn med Java og C#

6 Når bruke C++?  Når du trenger rå hastighet (spill, grafikk, tungregning, algoritmekonkurranser)  Når du driver systemprogrammering  Når du arbeider med eksisterende C++-systemer  Når du har lyst til å leke deg med programmering

7 C++ vs. Java Java  Proprietært (Sun)  Garbage collection  Kjøres av en VM  Samme kompilerte kode kan kjøres overalt  Bruker nesten samme syntaks som C++ C++  Åpent  Manuell minnebehandling  Kompileres til maskinkode  Må rekompileres for hvert nye system; koden kan måtte endres

8 Kompilatorer og IDE'er  Kompilator oversetter koden til maskinkode  IDE = Integrated Development Environment (kombinerer editor, kompilator og debugger)  Linux:  Kompilator: gcc / g++  Debugger: gdb  Editor: det du foretrekker  Windows:  Microsoft Visual Studio (http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualc/)  Bloodshed Dev-C++ (http://www.bloodshed.net/devcpp.html)

9 Bruk av g++  Kompilering: g++ kildefil  Kjøring:./a.out  Kompilere flere filer: g++ kilde1 kilde2...  Endre navnet til outputfilen: g++ -o outputfil kildefil./outputfil  Skyte seg selv i foten: g++ -o kildefil kildefil (sletter kildekoden din)

10 Minimalt program  int main() { return 0; }  Vi legger merke til:  Typen til main() er int, ikke void  Ingen String [] args (skal programmet ta imot argumenter, skriv int argc, char * argv [] )  main() er ikke public static og står ikke inni noen klasse

11 Del I: Grunnleggende C++

12 Hello World // Dette er et Hello World-program #include using namespace std; int main() { cout << "Hello World!" << endl; return 0; }

13 Hello World  Kommentarer lages med // eller /* */  cout << x << endl; tilsvarer System.out.println(x);  #include minner om import, men fungerer ved å "lime inn" en fil (mer om dette senere)  iostream er et bibliotek som inneholder IO-støtte (f.eks. cout )  using namespace minner også om import. Uten dette måtte vi skrive std::cout og std::endl, fordi cout og endl tilhører et namespace (tilsv. en pakke) som heter std.  Man kan ha funksjoner utenfor klasser; main() skal alltid være en slik funksjon

14 Input og output  cout << x; skriver data til skjermen  cout << endl; skriver et linjeskift  cin >> x; leser data fra tastaturet  cin merker hvilken datatype variablene har  cin og cout kan "cascade"s: cout > x >> y >> z; (leser først inn i x, så i y, så i z )

15 Variabler  Variabler lages og brukes på samme måte som i Java  C++ har følgende primitive datatyper:  bool (tilsvarer boolean )  char (tilsvarer byte og til en viss grad char )  short  int  long  float  double  unsigned kan brukes foran heltallstypene  Funksjoner kan også ha void som type

16 If/else, for, while ... fungerer på samme måte som i Java!  Kun én forskjell: betingelser i if/else og while kan være heltall (0 blir false, alt annet blir true )  int x, y; cin >> x >> y; if (y) cout << x / y << endl; else cout << "Nevneren er 0!" << endl;

17 Deklarasjon av funksjoner  Før en funksjon brukes, må kompilatoren vite at funksjonen eksisterer  Dette kan gjøres på to måter:  Funksjonen kan allerede være definert (dvs. at funksjonskoden står lenger oppe i kodefilen)  Definisjonen kan finnes i en annen fil, og funksjonen kan deklareres (dvs. at man bare skriver metodenavnet)  Eksempel: funksjonen int square(int n) { return n * n; } kan deklareres slik: int square(int);

18 Biblioteker og headerfiler  C++-kompilatoren kompilerer én fil av gangen uavhengig av alle de andre  Biblioteksfunksjonene ligger i ferdigkompilerte filer  Headerfiler inneholder deklarasjoner som forteller hvordan biblioteksfunksjonene ser ut  Hvis f.eks. kompilatoren ser int square(int);, stoler den på at det finnes en slik funksjon. Den kompilerer koden som bruker square() og prøver etterpå å koble inn square() sin egen kode  Sammenkoblingsprogrammet kalles for en linker, og er som regel en del av kompilatoren

19 Biblioteker og headerfiler  Man kan selv lage prosjekter som består av flere kodefiler  Koden deles opp i kodefiler (.cpp) og headerfiler (.h)  Headerfilene inneholder deklarasjoner (navn og parameterlister for metoder og klasser)  Kodefilene inneholder definisjoner (den faktiske implementasjonen / koden)  #include "limer inn" koden fra en fil, og skal bare brukes for å inkludere headere

20 Del II: Pekere

21 Pekere  En variabel som inneholder en minneadresse  Bruk * i deklarasjoner for å lage "peker-til-datatype"  Bruk & for å finne adressen til en variabel  Bruk * for å dereferere en peker (lese innholdet i adressen det pekes til)  C++ bruker NULL i stedet for null  int a = 42; int * p = NULL; p = &a; cout << p << endl; cout << *p << endl; p 42 a 0x32 p 42 a 0x040x32

22 pq Triksing med pekere int a = 3; int * p, * q; p = &a; q = &a; *p = 42; cout << a << endl; cout << *q << endl; 3 a 42

23 Peker-til-peker-til... int a, * p, ** q, *** r; a = 42; p = &a; q = &p; r = &q; cout << r << endl; cout << *r << endl; cout << **r << endl; cout << ***r << endl; q p 42 a r

24 Funksjonsargumenter  Alle argumenter sendes som kopi  Følgende gir dermed ikke det tenkte resultatet: void swap(int a, int b) { int temp = a; a = b; b = temp; }  Vi sender pekere i stedet, for da får vi modifisert dataene gjennom pekerne: void swap(int * a, int * b) { int temp = *a; *a = *b; *b = temp; }  Sistnevnte funksjon må kalles slik: swap(&a, &b)

25 Referanser  Et tredje alternativ er å bruke referanser  En referanse er en mellomting mellom peker og "rådata"  Er ikke en kopi av dataene, så endring av en referanse fører til endring av de originale dataene  Kan ikke være NULL  Aksesseres som om det var rådata  void swap(int & a, int & b) { int temp = a; a = b; b = temp; }  Kalles slik: swap(a, b)

26 Arrays  Et array er bare et sammenhengende minneområde av samme datatype  En peker kan derfor brukes til å peke til starten av et array  Arrays lages slik: int * array = new int [4]; array

27 Arrays  Arrays er 0-indekserte og aksesseres som i Java: array[2] = array[1] + array[0];  Bak kulissene foregår oppslag på array[i] slik:  Adressen i array leses  Størrelsen til datatypen som array peker til ganges med i og adderes til adressen for å finne hvor dataene ligger array 4 bytes 0x320x360x400x44 0x32

28 Arrays  Arrays vet ikke hvor store de er, og du får ingen exception hvis du går utenfor grensene  int * array = new int [8]; for (int i = -1; i <= 8; ++ i) cout << array[i] << endl;  Ingen feilmelding  Du får ut data  Programmet kan krasje noen ganger, og fortsette andre ganger  Etter bruk må et array slettes: delete [] array;

29 Flerdimensjonale arrays  int ** array = new int * [3]; for (int i = 0; i < 3; ++ i) array[i] = new int [4]; array

30 Del III: Objektorientering og minnebehandling

31 Klassedeklarasjoner  Klasser i C++ kan ikke være public/private  Deklarasjon og definisjon bør skilles  Deklarasjonen avsluttes med et semikolon  Constructors fungerer som i Java  Deklarasjon: class Person { Person(std::string name, int age); void presentYourself(); std::string name; int age; };

32 Klassedefinisjoner  this er en peker, og man bruker -> for å lese medlemmer via pekere  Person::Person(string name, int age) { this->name = name; this->age = age; } void Person::presentYourself() { cout << "Hei, jeg heter " << name << " og er " << age << " år gammel." << endl; }

33 Innkapsling  Tre nivåer: public, protected, private  public og private er det samme som i Java  Siden C++ ikke har pakker, finnes ikke package/default visibility, og protected gir synlighet bare for subklassene  I stedet for å sette modifikatoren foran hver variabel/funksjon, setter man den som "overskrift"

34 Innkapsling class Person { public: Person(std::string name, int age); void presentYourself(); private: std::string name; int age; };

35 Objekter  Man har både objektvariabler og objektpekere  Objektvariabler inneholder selve objektet, og oppfører seg som om det var en variabel av primitiv datatype – forsvinner automatisk når funksjonen avsluttes  Objektpekere oppførerer seg som Java sine objektvariabler – må allokeres og deallokeres . brukes på objektvariabler, og -> på objektpekere  Objektvariabler: Person p("Aasmund", 20); p.presentYourself();  Objektpekere: Person * p = new Person("Aasmund", 20); p->presentYourself(); delete p;

36 Arv  Tre typer arv: public, protected og private  Vi skal bare se på public, som tilsvarer Java sin type arv  C++ har ikke noe Object som alle klasser arver implisitt (men du kan lage et selv hvis du vil)  C++ støtter multiple inheritance, dvs. at en klasse kan arve fra flere klasser  Java: class Professor extends Person C++: class Professor : public Person

37 Virtuelle funksjoner  Hvis du har følgende i Java: Person p = new Professor(); p.presentYourself(); er det Subclass sin versjon av someFunction() som kjøres  For å få til dette i C++ må man sette virtual foran funksjonsnavnet  Ikke-virtuelle funksjonskall bestemmes ved kompileringstid ut i fra pekertypen  Virtuelle funksjonskall bestemmes ved kjøretid ut fra den egentlige typen til objektet

38 Abstrakte klasser og funksjoner  Abstrakte funksjoner kalles for "pure virtual"  C++ har ikke abstract  Sett = 0 etter en funksjon for å gjøre den abstrakt: int someAbstractFunction(int x) = 0;  Klasser som inneholder "pure virtual"-funksjoner blir automatisk abstrakte (selv hvis de inneholder vanlige funksjoner også)

39 Abstrakte klasser og funksjoner  Java: public abstract class BankAccount { private int balance; public abstract void deposit(int); }  C++: class BankAccount { public: void deposit(int) = 0; private: int balance; };

40 Abstrakte klasser og funksjoner  Abstrakte klasser kan ikke instansieres  new BankAccount() er ikke tillatt  Subklasser som ikke implementerer alle "pure virtual"-funksjoner blir også abstrakte  class SavingsAccount() : public BankAccount { public: void deposit(int amount) { balance += amount - 100; } };

41 Interfaces  C++ har ikke interfaces, men variabelløse, abstrakte klasser gjør samme nytten  Java: public interface IRobberyVictim { void getRobbed(int amount); }  C++: class IRobberyVictim { public: virtual void getRobbed(int amount) = 0; };

42 Interfaces  Java: public class Person implements RobberyVictim  C++: class Person : public RobberyVictim

43 Arrays med objekter  Primitive typer: int * intArray = new int [4];  Objekter: Car * carArray = new Car [4];  Objektpekere: Car ** carPointerArray = new Car * [4]; for (int i = 0; i < 4; ++ i) carPointerArray[i] = new Car();

44 Arrays med objekter a a[0]a[1]a[2]a[3] car car[0]car[1]car[2]car[3]

45 Arrays med objekter cp cp[0]cp[1]cp[2]cp[3] *cp[0] *cp[1] *cp[2] *cp[3]

46 Minnebehandling  C++ har ingen garbage collector  Du er selv ansvarlig for å frigi minne du ikke trenger lenger  Verktøy for dette: delete, delete [], destructors  Regler for trygg minnebehandling:  Ta alltid vare på resultatet fra new  Hver gang du skriver new, husk å plassere en delete på et passende sted  Et objekt som new 'er noe bør også delete det (bruk destructors)

47 Destructors  Klasser kan definere en destructor (bare én, uten parametre), som vil kalles når objektet destrueres  Syntaks: class MyClass { public: ~MyClass(); }; MyClass::~MyClass() {... }

48 delete og delete []  delete frigir minne for et enkelt objekt/primitiv type: int * a = new int; delete a; Car * c = new Car(); delete c;  Hvis delete kalles på en objektpeker, kaller den destructoren til objektet før minnet frigis  delete [] frigir minne for et array  Bruk aldri delete på noe du lagde med new [], og bruk ALDRI delete [] på noe du lagde med new  For de som kan C: Bruk ALDRI free() på noe du lagde med new eller delete på noe du lagde med malloc()

49 delete og delete []  delete [] på et objektarray kaller destructors:  Car * carArray = new Car [4]; delete [] carArray;  delete [] på et objektpekerarray kaller ikke destructors: Car ** carPointerArray = new Car * [4]; for (int i = 0; i < 4; ++ i) carPointerArray[i] = new Car(); for (int i = 0; i < 4; ++ i) delete carPointerArray[i]; delete [] carPointerArray;

50 Templates  Lar deg skrive generisk kode som fungerer med flere datatyper  template void swap(T * a, T * b) { T temp; temp = *a; *a = *b; *b = temp; }  Hver gang du bruker en template-funksjon på en bestemt datatype, lages en ny utgave av koden for funksjonen

51 Operator overloading  Dette gjør at du kan få operatorer til å fungere på egendefinerte klasser  F.eks. kan man ha en vektor-klasse, og så definere + til å bety vektoraddisjon (når + står mellom to vektorer), - til å bety vektorsubtraksjon og * til å bety prikkprodukt  Kan misbrukes – vær påpasselig med å bare definere meningsfylte og intuitive operasjoner (ikke bruk + til subtraksjon)

52 Noen nyttige linker  C++ FAQ Lite: http://www.parashift.com/c++-faq-lite  STL-dokumentasjon (Standard Template Library): http://www.sgi.com/tech/stl/  En av mange C++-tutorials (det er bare å søke etter flere): http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  For de avanserte som vil prøve seg på grafikkprogrammering: http://nehe.gamedev.net/  De klassiske vitsene om selvskudd i foten: http://www-users.cs.york.ac.uk/susan/joke/foot.htm


Laste ned ppt "C++ for Java-programmerere Åsmund Eldhuset for Abakus Fagkom asmunde *at* stud.ntnu.no"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google