Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsutvikling - To fremtidsbilder Etter Leif Holbæk-Hanssens triologi: Metoder og Modeller i Markedsføringen (1975) Ove Jakobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsutvikling - To fremtidsbilder Etter Leif Holbæk-Hanssens triologi: Metoder og Modeller i Markedsføringen (1975) Ove Jakobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsutvikling - To fremtidsbilder Etter Leif Holbæk-Hanssens triologi: Metoder og Modeller i Markedsføringen (1975) Ove Jakobsen

2 Leif Holbæk-Hanssen (1917 – 1991) Professor i markedsøkonomi ved NHH Utviklet faget markedsføring gjennom kritikk av etablert teori og utvikling av nye ideer, begreper og modeller Fremtidens utfordringer kan ikke løses gjennom foreldede ideer Argumenterer for en overgang fra mekanisk til organisk virkelighetsforståelse Diskuterer konsekvenser for vitenskapssyn og forskningsmetoder Utvikler begreper og modeller for en samarbeidende økonomi Omsatte ideene til praktisk handling Hva vi kan lære av erfaringene

3 Avsjelet vitenskap I følge Holbæk-Hanssen har det oppstykkede og ”avsjelede” synet på vitenskap ført til at vi bare sitter igjen med store mengder del-sannheter om den minst menneskelige delen av mennesket og samfunnet. Enda verre blir det når vi har en tendens til å tro at del-sannhetene kan summeres opp til den hele og fulle sannhet.

4 Åndelig storrengjøring For å fange inn de mest alvorlige utfordringene som preger økonomien i det moderne samfunnet argumenterte LHH for at det var nødvendig med en endring i; vår grunnleggende virkelighetsoppfatning, våre metoder for å søke kunnskap, og vår måte å handle på

5 Ideer, tanker og kreativitet Forklaringen på at vi ikke er i stand til løse de store utfordringene samfunnet står overfor er at de ideene vi legger til grunn for vår forståelse ikke er i pakt med dagens virkelighet. Fordi handling alltid er forankret i idegrunnlaget er det i første omgang viktig å bidra til at nye ideer blir utviklet. Ideene nyklassisk økonomi bygger på fanger ikke inn kompleksiteten som preger dagens globaliserte samfunn.

6 Ordmaskerte tankebaner Mange av de ideene som ligger til grunn for økonomisk handling er basert på nedarvede tankemøstre som vi bruker mer eller mindre ubevisst, ofte uten å reflektere over verken gyldighet eller relevans. På denne måten styres våre handlinger av ”ordemballerte og ordmaskerte” tankebaner. Markedskrefter og prismekanismer er eksempler på slike ”ordmaskerte ideer” som ligger til grunn for dagens økonomiske teori og praksis.

7 Den sosiale organismens tre grunnsystemer Inspirasjonssystemet (frihet); Tanker, ideer og impulser som inspirerer til innsikt og innsats Individuelt perspektiv Rettssystemet (likhet); Regulerer forholdet mellom mennesker Nasjonalt perspektiv Økonomisystemet (samarbeid); Husholdering med menneskelige ferdigheter for å tilfredsstille behov Globalt perspektiv

8 Samspillet mellom de tre systemene De tre systemene griper inn hverandre og regulerer hverandre Organismen blir syk hvis; Et av systemene svikter Oppstår ubalanse mellom dem Sykdom kan arte seg som; Stress, apati, ignorans Maktmisbruk, maktesløshet Egoisme og rovdrift på natur Problem; Vi er ofte mer opptatt av å kurrere enn av å finne de opprinnelige årsaker

9 Sykdom i de ulike systemene Inspirasjonssystemet Utestegning av tanker og ideer gjennom dogmatikk og sensur Innenfor det “frie åndsliv” kan byråkratiet gjøre frihet illusorisk Rettssystemet Når rettssystemet svulmer opp fører det til fremmedgjøring Den enkelte har minimal innflytelse på sin egen situasjon Økonomisystemet Frister til hensynsløs utnyttelse av naturressurser og «menneskeressurser» Alle systemene er skadelige dersom de blir dominerende

10 Fremtidsbilde av det sosial-byråkratiske samfunn Konkurransen tvinger stordriftsformer i økende tempo Konsentrasjon av økonomisk makt, nasjonalt og internasjonalt De fremskritt vi har gjort har ført til forurensning, forgiftning, ressursuttømming, energikrise og avmaktsfølelse Krav om økende effektivisering, betales med stress Ovenfrastyring hvor velmenende mennesker ønsker å styre folk på en måte som er til deres eget beste - vekker motstand og fører til fremmedgjøring Selvrealisering forutsetter medbestemmelse – inspirasjonssystemet må gjennomtrenge dele den sosiale organismen

11 Det selvstyrte samfunn som fremtidsbilde Fenomenologisk arbeidsmåte som går bak de ytre kjensgjerninger Virkeligheten skapes av menneskene etter hvert som de tenker, føler og vil realisere en ny virkelighet Grunnprinsipper, utvikle samfunnsorganismens struktur slik at den; Bidrar til å tilfredsstille menneskers materielle og ikke-materielle behov Fremmer bevisst og fornuftig bruk av naturens ressurser Sikrer enkeltmenneskers rett til selvstyre, selvbestemmelse og medbestemmelse i frihet Bidrar til at den enkelte forstår og har innsikt i sin egen stilling i helheten

12 Delstrukturer i et selvstyrt samfunn Frie assosiasjoner; utveksling av erfaringer og organ for samarbeid (frivillig samarbeid på basis av felles innsikt) Frie fellesskap av selvstyrende, selvforvaltende og selveiende enheter, innenfor rammene av demokratisk bestemte lover og regler Dypest sett er det ikke et spørsmål og frihet fra – men frihet til noe: til å utvikle seg og utfolde seg i overensstemmelse med de krefter og muligheter man aner man har Det kan tenkes at et selvstyrt samfunn er mindre effektivt – men det kan være effektivt på en annen måte Det må hele tiden lages nye fremtidsbilder – de er aldri ferdige Det selvstyrte samfunn vil alltid være uferdig

13 Krefter som virker inn på sosiale beslutninger


Laste ned ppt "Samfunnsutvikling - To fremtidsbilder Etter Leif Holbæk-Hanssens triologi: Metoder og Modeller i Markedsføringen (1975) Ove Jakobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google