Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dalane videregående skole Våren 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dalane videregående skole Våren 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dalane videregående skole Våren 2012
Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2012

2 Når du skal velge? Hvilke fag liker du og får godt til? Interesser?
Hva skal du bli? Hvilke fag trenger du i forbindelse med spesielle studier? Jobbmuligheter?

3 Fag- og timefordeling – Vg1
Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Naturfag 5 timer Engelsk 5 timer Kroppsøving 2 timer Samfunnsfag 3 timer Geografi 2 timer Fremmedspråk 4 timer Sum fellesfag timer

4 Fag- og timefordeling – Vg2
Norsk 4 timer 4 timer Kroppsøving 2 timer 2 timer Historie 2 timer 2 timer Fremmedspråk 4 timer 4 timer Matematikk 3 timer 0 timer Sum fellesfag timer timer Matematikk S1 eller R timer Andre programfag timer timer Timer i alt timer 32 timer

5 Fag- og timefordeling – Vg3
Norsk 6 timer Kroppsøving 2 timer Historie 4 timer Religion 3 timer Sum fellesfag timer Programfag timer Timer i alt timer

6 Utdanningsprogram Studiespesialiserende utdanningsprogram
gir studiekompetanse/ opptak til universitet og høyskoler - Realfag (tibys på Dalane vgs) -Språk, samfunnsfag og økonomi (tilbys på Dalane vgs) - Studiespesialiserende med formgivingsfag - Idrettsfag - Musikk, dans og drama Yrkesfaglige utdanningsprogram -elektro, service og samferdsel, design og håndverk, bygg og anleggsteknikk, helse- og sosialfag, teknikk og industriell produksjon m.fl.

7 Realfag Matematikk S og R 1 og 2 Fysikk 1 og 2 Kjemi 1 og 2
Biologi 1 og 2 Teknologi og forskningslære 2 (nettskolen) Geofag 1 (nettskolen)

8 Språk, samfunnsfag og økonomi
Engelsk (int. engelsk, samfunnsfagl. engelsk) Fremmedspråk: tysk, spansk og fransk (nettskolen) Psykologi 1 (nettskolen) og 2 (vanlig) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 Markedsføring og ledelse (nettskole + vanlig) 1 og 2 Rettslære (nettskole + vanlig) 1 og 2 Reiseliv og språk (nettskolen) 1 og 2 Næringslivsøkonomi (Økonomistyring (vanlig)/Økonomi og ledelse (nettskole ?)) Politikk, individ og samfunn (Sosiologi og sosialantropologi/Sosialkunnskap/Politikk og menneskerettigheter)

9 Krav som må oppfylles Minst 90 timer totalt
Minst to faglige fordypninger innefor det programområdet som du har valgt Elever som velger matematikk R1 eller S1, skal ikke ha 3-timers matematikk fellesfag på Vg2, og må derfor velge et ekstra programfag.

10 Blokkskjema Skolens blokkskjema gir oversikt over fagtilbudet.

11 Obs! Noen fag bygger på hverandre, for eksempel Kjemi 2 bygger på Kjemi 1. Andre fag bygger ikke på hverandre og kan leses samtidig eller i omvendt rekkefølge, for eksempel Biologi 2 bygger ikke på Biologi 1 Det er bare lov å ha ett nettskolefag per skoleår.

12 Nettskolen Samarbeid mellom Dalane, Ølen, Strand og Sauda
Digitale læringsressurser Faglærer og medelever på andre skoler Struktur Nettskolen i Rogaland Bli med i en time i Markedsføring og ledelse

13 Faginformasjon - Vg1 Fag må velges innen 1. februar 2012.
Ti : 5. time Aud. Generell informasjon Fr : 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag Ma : 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag On : 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag To : Kl 1800 Aula Informasjon for foresatte Fag må velges innen 1. februar 2012.

14 Elektronisk fagvalg Logg deg på http://val.nirog.no Velg programområde
Velg 3 programfag per år, men elever som velger Matematikk S1 eller R1 på Vg2, må i alt velge 4 programfag på Vg2 2 programfag må være fra det programområdet som du har valgt Du må velge programfag både for Vg2 og Vg3 To av fagene fra eget programområde må også velges i VG3

15 Realfagspoeng Realfagspoeng er et virkemiddel for å stimulere flere elever til å velge realfag. Dette er et ledd i Regjeringens realfagsstrategi. Maksimalt 4 poeng kan oppnås ALLE realfag gir ekstrapoeng, 0,5 poeng per fag R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng hver. Velger du Fysikk 1 og/eller Matematikk R1, bør du minimum ha karakteren 3 (helst 4) i naturfag og matematikk fra 1. klasse

16 Tilleggspoeng for fremmedspråk
Det gis 1 tilleggspoeng for programfaget fremmedspråk III (tysk, fransk, spansk) Skoleåret tilbyr skolen programfag i tysk III og kanskje i fransk III (høyeste nivå). Dels nettbasert og dels klasserombasert (muntlig aktivitet) Det gis 0,5 tilleggspoeng for programfaget fremmedspråk I og II(tysk, fransk, spansk) Skoleåret tilbyr skolen programfag i Fransk I. Nettskolen. Fransk II vil bli tilbudt skoleåret

17 Trenger du mer informasjon
Se læreplanene Spør elever som har faget nå Spør faglærere Spør rådgiver Nils Solberg Spør avdelingsledere Maria Myklebust: 1STA og 2STA Tor Dahle: 1STB og 2STB Tor-Inge Rake: 1STC og 2STC

18 Nyttige lenker www.dalane.vgs.no www.vilbli.no www.utdanning.no

19 Økonomistyring Næringsliv og samfunn Bedriftsetablering
Føre og avslutte regnskap Budsjett Kalkyler Regnskapsanalyse Etikk og miljø I økonomiske beregninger brukes regnearkmodeller og digitale verktøy. Økonomi og ledelse bygger på Økonomistyring

20 Markedsføring og ledelse 1 (Nettskole og ordinær undervisning)
Marked og målgrupper Psykologi og kjøpsadferd Situasjonsanalyse og markedsinformasjon Organisasjon og ledelse Konkurransemidlene

21 Rettslære 1 (Nettskole og ordinær undervisning)
Metodelære Familierett Arverett Arbeidsrett og likestilling Strafferett Rettargangsordninga Jussen står sentralt i privatlivet, arbeidslivet og i samfunnslivet

22 Rettslære 2 (Nettskole og ordinær undervisning)
Erstatningsrett Menneskerettar Avtalerett Kjøpsrett og forbrukarrett Forvaltningsrett Rettslære 1 og rettslære 2 bygger ikke på hverandre

23 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Etablere en virksomhet Planlegge og drive en virksomhet Forretningside Kapitalbehov og finansiering Forretningsplan Ansettelser Markedsstrategi Regnskap og budsjett HMS

24

25 Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur
Fagene er delt inn i tre hovedområder: Språk og språkopplæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur bygger hver for seg på internasjonal engelsk.

26 Politikk, individ og samfunn
3 fag, 5 t/ uke: enten vg2 og/ eller vg3: Sosiologi og sosialantropologi - Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter

27 Sosiologi og sosialantropologi
Hovedområder Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Kulturforståelse Sosialisering Produksjon og arbeid Fordeling av goder

28 Sosialkunnskap Hovedområder Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder
Livsfasene Velferdsforskjeller Sosiale problemer Velfredsstat og menneskerettigheter

29 Politikk og menneskerettigheter
Hovedområder Politiske prosesser og institusjoner Demokrati og medborgerskap Internasjonale politiske systemer og aktører Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter Menneskerettighetenes verdigrunnlag Menneskerettighetene i politisk praksis

30 Psykologi 1 og 2, som ikke bygger på hverandre, kan velges uavhengig!
Psykologi, før og nå Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Helsepsykologi Kommunikasjon Mennesket og læring

31 Matematikk De som har 1P velger 2P på Vg2
De som har 1T velger S1 eller R1 (eller 2P) S1-her arbeides det mer med praktiske anvendelser av matematikken innenfor ulike fag som for eksempel samfunnskunnskap og økonomi R1 -går lengre innenfor rene matematikkfaglige emner og kan danne grunnlaget for matematikkrevende studier for eksempel mange ingeniørstudier. Matematikk er også et redskapsfag. Begge matematikkretningene støtter opp under opplæring og forståelse i andre fag i videregående skole. Dessuten danner faget grunnlag for en rekke videre utdanningsveier innenfor for eksempel bedrifts- og sosialøkonomi, statistikk, teknikk og naturvitenskap. Også innenfor lærerutdanning, samfunnsfaglige studier og studier rettet mot helsevesenet er matematikk et viktig fag. Fraktaler Det gyldne snitt

32 Biologi Faget biologi gir et bra grunnlag for videre studier dersom du ønsker å arbeide med miljøspørsmål innenfor offentlig forvaltning eller bli for eksempel bioingeniør, farmasøyt eller agronom. Faget omhandler alt fra forunderlige ting som skjer i en enkel celles indre til det veltilpassede samspillet som skjer i økosystemene på jorda. Aktuelle temaer innen biologifaget er økologi, botanikk, zoologi, genetikk, genteknologi, evolusjon og miljølære.

33 Fysikk Hvorfor bør du velge fysikk?
Faget skal gi deg en bedre forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Fysikkfaget er et godt grunnlag for mange videre studier i høyere utdanning. Det er et stort behov for fysikere og sivilingeniører med fysikk i sin fagkrets. Yrkesvalget for de som studerer fysikk er mange. Vi finner fysikere i Statoil og Telenor, ved sykehus, i data og kommunikasjonsbedrifter, innen energisektoren og i mange andre bedrifter. Er dette løsningen på monstermastene?(bilde fra Stavanger Aftenblad

34 Kjemi Kunnskaper i kjemi kan dessuten bidra til en utvidet forståelse av andre fag som biologi, fysikk, samfunnskunnskap og geografi. Skal du bli bioingeniør, kjemiingeniør, reseptar, farmasøyt, lege, tannlege, agronom, veterinær og lignende er kjemi et nyttig fag å ha. Enkelte studier krever i dag full fordypning i kjemi. Det gjelder medisin, tannlege og veterinærstudiet. Kjemifaget gir deg faglig bakgrunn til å forstå hvordan stoffer oppfører seg under ulike forhold, og hvilken betydning kjemien har i produksjon (kjemisk industri), i ernæring, helsevesen, i miljø- og forurensingsproblematikk og andre områder som berører vår hverdag. Gjennom det praktiske laboratoriearbeidet vil du lære å omgås kjemikalier på en forsvarlig måte som tar hensyn yil den enkeltes helse og til miljøet rundt.

35 Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi innebærer å konstruere systemer for behandling av informasjon. Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste tiårene. Teknologien har i løpet av kort tid utvidet måter å kommunisere på og skapt nye arbeidsplasser og lærings- og forskningsarenaer. Du får bruk for informasjonsteknologi i mange ulike fagområder ved videre studier. I første omgang er det nyttig i studier i informatikk, men kan også ha relevans i ulike ingeniørstudier, økonomiske studier etc. Grunnleggende digital kompetanse er i det hele tatt en nødvendig basiskunnskap for alle. Programfaget informasjonsteknologi er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for studier innen ulike fagområder og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet. Nettskoletilbud


Laste ned ppt "Dalane videregående skole Våren 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google