Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bønn - telepatisk kontakt til ALT’et gjennom fysiske og ikke-fysiske medvesner + via overselv’et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bønn - telepatisk kontakt til ALT’et gjennom fysiske og ikke-fysiske medvesner + via overselv’et."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bønn - telepatisk kontakt til ALT’et gjennom fysiske og ikke-fysiske medvesner + via overselv’et

2 Angst / - døds-skriket Den aktiviserer ASTRALE hjelpere for å lede dyrets frigjorte astrale kropp over til neste plan

3 Hva bønn kan og ikke kan •Kan ikke NORMALT avverge en skjebne som man må oppleve for å lære den særlige leksjon som OVERSELVET trenger •Altså ikke oppveie KARMALOVEN •MEN: bønnen kan gi en styrke til å gå gjennom sin skjebne, UTEN å bli dratt ned i motløshet og tungsinn •Altså: gi STOR ÅNDELIG PÅFYLL MED LIVSKRAFT OG INDRE STYRKE

4 Det gamle gudebild e •Bønn til en EKSTERN sint, straffende gud, langt vekke ”du arme,syndig menneske!”

5 Bønn; kontakt til de høyere og VIRKELIGE livsaspekter av seg selv •Samt medvesener/hjelpere i usynlige plan / dimensjoner Overselvet / overbevisstheten Merk; alle healingteknikker – virker gjennom Kraften fra dette OVERSELVET

6 Stk. 757 Alle naturlige eller normale bønner blir bønnhørte •…men det blir ikke alltid således som den bedende selv ønsker, men derimot ”som Gud vil”… •dvs. på den måte som i lengden blir til størst velsignelse for den bedende selv, uavhengig av hva han selv måtte tenke om bønnhørelsen i øyeblikket.

7

8 Vær klar og konkret i all komm. Også i den tele- patiske, som bønn er

9 Merk: Bønnen bør helst gjentas flere ganger for å sikre at meningen / ønsket kommer klart gjennom

10 Er det ikke samsvar her, så minsker bønnes effekt

11 MAN KAN IKKE NORMALT BE SEG FRI FRA NATURLIGE VIRKNINGER…..men…: NÅR man skjønner man SELV skal slutte å bebreide og ber i bønn om tilgivelse, KAN karma’n formildnes eller oppløses

12

13 symbol 22 - Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn2 Guddommens/ Altet’s Jeg Gudesønnes JEG De åndelige eller Overfysiske verdener Fysiske plan Dyreriket

14 •Stk 755. Bønnen er en intim kontakt med det øvrige Verdens-Alt - som vi bør formulere i konsentrasjon og helst alene ("gå inn i ditt lønnkammer...") ”Gamledager / bønnemøter”--->>

15 Selv ber jeg alene/ i enerom og snakker HØYT- for slik å bedre konsentrasjonen/fokuset •Ja, Rampa sier for eksempel at vi bør snakke tydelig og høyt - som om vi prater til en gammel og halv-døv mann/kvinne

16 Vi kan be for områder i kroppen der vi har smerte •Husk DU er GUD for ditt kroppsunivers •Smerte kommer av ”lokale kriger” som raser der nede i mikrokosmos •Smerte = kollektive bønner fra våre mikrovesener for sjelekvaler, sorger, melankoli, dødsangst og krigsfrykt. Be om/visualiser de hvite blodlegemer fjerner infeksjoner/virus

17 •757. Miraklene kan kun skje i kraft av åndelige veseners inngripen på det fysiske plan. Ofte omtales de som engler, og avbildes med vinger - hvilket skal symbolisere at det er vesener som kan "bevege seg" mellom de åndelige (finstoffelige) og de fysiske, grovmaterielle verdener.

18 •760. …alle våre ønsker mot Forsynet må være noe som vi selv ønsker å gi til "vår neste". Å forlange noe fra Guddommen, som vi ikke selv ønsker å gi, dersom vi var istand til det - vil nøytralisere våre bønner.

19 Instinktiv tro/naturmennesker Litt intelligens=vanlige mennesker materialister Den innvidde/kosmisk bevisste Fysisk plan Åndelig eller finfysisk plan Høyåndelig plan (trekantene symb.levende enkeltvesner

20

21

22 761. Intet levende vesen kan eksistere uten å være i kontakt med Guddommen. •Hele livet er en "samtale" med Guddommen. •At individet ikke er bevisst i denne "samtale" forandrer intet - for heller ikke det lille spedbarn er bevisst i sine foreldres omsorg.

23 Bønnen FADERVÅR er har en dypere mening jf.Martinus: •"Fader vår, du som er i himmelen" •-en begynnende henvendelse til Altets allestedsnærværende bevissthet. •-man åpner med disse ordene en psykisk kanal til Helhetsvesenet som vi alle er en del av. •-et kallesignal som aktiviserer skytsengelene - Guds lyttende redskaper- som oppfatter og evt. fremlegger forespørselen videre til vesener som tilrettelegger den personlige og kollektive utvikling og skjebne.

24 "Helliget vorde ditt navn" •-man anerkjenner at "alt er såre godt", at ALT som skjer er et ledd I Den Store Planen. •- man ber om å kunne forstå at ALT er en del av Altets/Guds skapelse og livsutfoldelse. •(Hellig betyr i denne sammenheng fullkomment, og ditt navn betyr de evig styrende livslover.)

25 "Komme ditt rike" •-ber om at man kan være i kontakt med den erfaringsdannelse eller skjebne som kan omdanne "dyret" i vår mentalitet til å bli til et riktig menneske. •-ber om at utviklingen må fremskape det fullkomne menneskerike eller verdensstat på kloden,hvor alt er til glede og gavn for helheten, •og hvor alle ønsker å glede hverandre.

26 "Skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden." •-ber om å få være medarbeider i den Guddommelige skaperplan •-ber om å få kraft til å nedbryte de selviske begjær til fordel for vår nestes velvære og lykke. •(Himmelen betyr de åndelige overfysiske dimensjoner eller livsplan)

27 "Gi oss idag vårt daglige brød" •-ber om å få tilgang til de daglige livsfornødenheter og nødvendige ressurser. •-ber altså om at utviklingen må fremskape den fullkomne verdensstat på kloden, der ingen sulter eller lider fysisk overlast •og hvor alle får dekket sine fysiske og åndelige behov.

28 "Og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere" •-her ber vi om å få gjenopprette den indre, normale sjelsro eller "den mentale aksehelling", som kan ha blitt forstyrret av forskjellige årsaker ; f.eks. samvittighetskonflikt etter ukjærlig handling i for eksempel en konflikt med medvesener. •-videre ber vi i denne tanke-konsentrasjon om kraft til å kunne tilgi oss selv, men enda mer viktig - om kraft og styrke til å kunne tilgi alt ubehag (baksnakkelse, forfølgelse og hat) fra andre levende vesener, og styrke til å kunne se dette ubehag som Guddommens personlige undervisning av oss. •Vi høster som vi har sådd.

29 "Led oss ikke inn i fristelse" •-ber om kraft til å mobilisere hele vårt erfaringsmateriale slik at man ikke i ubetenksomhet gjør "gamle" feil på nytt. •-ber om hjelp til å tenke oss godt om før man handler. •-ber om kraft mot åndelig eller tankemessig latskap. •(unngå :.....å det går nok.......)

30 "Men fri oss fra det onde" •-en fortsettelse av den forrige tankekonsentrasjon: •-ber om hjelp så vi ikke forledes til å overse eller ignorere vårt erfaringsmateriale, vår kunnskap eller andres råd og veiledning.

31 "For riket er ditt, makten og æren, i all evighet. Amen " •-en i ydmykhet overgivelse til Guddommens varetekt. •-"Riket" er verdensaltet eller Universet. •-"makten" er dette verdensalts styring og evige regulering, altså Guds vilje og viljeføring. •-"æren" er en anerkjennelse av denne universelle viljeføring som den høyeste fullkomne.


Laste ned ppt "Bønn - telepatisk kontakt til ALT’et gjennom fysiske og ikke-fysiske medvesner + via overselv’et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google