Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny kulturskoletime Nye muligheter KORPS I SKOLEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny kulturskoletime Nye muligheter KORPS I SKOLEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny kulturskoletime Nye muligheter KORPS I SKOLEN

2 Klasseundervisning i musikk som overoppfyller lærerplanen
Et nasjonalt løft for breddekulturen, musikkundervisningen og læring i alle fag Alle kan spille Klasseundervisning i musikk som overoppfyller lærerplanen

3 Bakgrunn Noen års erfaringer fra undervisningskonsepter og samarbeidsprosjekter mellom kulturskole, skole og lokale organisasjoner/ressurser Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen skal tilgjengeliggjøre dette for alle skoler i landet Det tildeles tilskudd tilsvarende 38 timer for 1. til 4. klasse til alle skoler gjennom kommunen Lokal frihet, men tilbudet skal nå alle elevene Bevilgningen er på om lag 177 mill. kr og vil på landsbasis kunne gi 245 nye årsverk i kulturskolene KORPS I SKOLEN

4 Innhold og innretning Det benyttes begrepet kulturskoletilbud for å legge til rette for bruk av kulturskolens lærere i skole og/eller SFO (eller kombinerte stillinger). Timen skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden, men i tillegg til (ikke som del av) fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. KORPS I SKOLEN

5 Innhold og innretning Omfanget tilsvarer 38 årstimer (60-minutterstimer), dvs. like stort omfang som en uketime med undervisning i skolen (38 årstimer). Hvordan disse årstimene fordeles på trinn (for eksempel på ett eller flere trinn) er opp til den enkelte kommune. KORPS I SKOLEN

6 Innhold og innretning Det er kommunen som er ansvarlig for både grunnskolen og kulturskolen og som må legge til rette for et godt samarbeid slik at tilbudet når fram til alle elever. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å tilby elevene på trinn et slikt tilbud. Departementet tar sikte på å sende forslag om dette på høring i løpet av våren Da vil de komme med ytterligere konkretiseringer

7 Vårt mål Styrke musikkundervisningen på skolen
Styrke motivasjon til læring i alle fag spesielt for de svakeste elevene Gi alle barn en lik sjanse til å lære seg å spille et musikkinstrument uavhengig av familie, miljø eller ståsted. Ta vare på vår kulturarv og tradisjoner Sørge for god rekruttering til et aktivt lokalt musikk- og kulturliv Å ha et musikkorps foran i skoletoget på 17. mai

8 Mulighetene Undervisningskonseptene: Korpsiskolen FyFela
Klassekorpsundervisning, men full besetning hvor vi lærer barna å spille inntil 8 toner etter gehør og etter noter i et klassekorps som går og spiller i 17.maitoget. FyFela Klasseundervisning på fele hvor elevene gjennom et 12 ukers opplegg lærer å spille fiolin på løse strenger gjennom bruk av fargekoder KORPS I SKOLEN

9 Fakta Dokumentert at god musikkundervisning med gode kvalifiserte lærere gir: økt motivasjon til læring i alle fag – spesielt for de svakeste elevene. (WOW-faktoren) Dårlig musikkundervisning og dårlige lærere har direkte negativ effekt på elevens motivasjon og læring. Kilde: UNESCO-undersøkelsen KORPS I SKOLEN

10 Fakta 100 korps nedlagt korps på 5 år
Fra til skolemusikanter på 10 år. Halvering av medlemstallet i NMF på ca 20 år Noen påstår at: Skolekorpsene vil bli borte om vi ikke gjør noe Søk ”Korpskrise” på Google KORPS I SKOLEN

11 Korpshistorie 1. guttekorps: 1901
Ift antall innbyggere har Norge vært det landet i verden med flest aktive korpsmusikere Forslag om å søke om å komme på UNESCOs verdensarvliste Dette er vår folkesjel og vår kulturarv I dag: 1800/3000 skoler mangler eget korps

12 Nasjonaldagen Isbiler og svensker først i 17.mai toget…
Vi leier nå inn musikkorps fra Sverige… Vi bruker isbiler, brannbiler, traktorer, trillebår…med musikkanlegg og iPod… Trend: Færre korps, noe oppgang enkelte steder i det siste pga ildsjeler Mål: Hver skole hvert sitt korps i 17.maitoget KORPS I SKOLEN

13 KORPS I SKOLEN

14 2 utfordringer - 1 løsning
Dårlig undervisning + Korpskrise => KIS Innføre Korps i skolen (KIS): Et samarbeidsprosjekt mellom skole, kulturskole, korps, KIS og andre lokale krefter og kompetanse Søk ”Korps i skolen, Klassekorps” på Google KORPS I SKOLEN

15 Legitimitet Læreplanverket (L06) Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004):
”Skapende læring” – Strategi for kunst og kultur i opplæringen Stortingsmelding nr. 30 ( ): ”Kultur for læring” Vi kunne også tatt med: Stortingsmelding nr. 38 – Den Kulturelle Skolesekken , fordi: Eksterne kunstnere Elevaktivitet Husk repporten for sitater! Stortingsmelding nr. 39 (2003) – Ei blot til lyst Kulturskoleutvalget (sept 2010)kolen

16 Fra utd.departementets hjemmeside (KD aktuelt 2/09)
Kreative kunnskaper stimulerer til læring -Å satse sterkt på kunst og kultur i skolen styrker læringen også i lesing, skriving og fremmedspråk, sier professor Anne Bamford, kvinnen bak rapporten ”Wow-faktoren”.... -En elev med selvtillit lærer mer. Å være god i dans, musikk eller drama gjør deg også bedre i fremmedspråk. Land som tar kunst og kultur i skolen alvorlig er også de samme landene som skårer høyt på PISA-undersøkelsen, sa Anne Bamford og viste til sin forskningsrapport laget på oppdrag for UNESCO. Selv om kunst styrker alle elevers læreevne, er betydningen av dette mest påfallende blant elever fra familier uten mye kunstbakgrunn, ofte de ”svakere” i klassen. I denne gruppen kan det påvises en økning i skoleresultater på alt fra 30 til prosent ved styrking av kunst og kulturfag i skolen.

17 Reell instrumentopplæring, noteopplæring og gehørspill
Hva er klassekorps? Bytte ut ordinær musikkundervisning i 3. og/eller 4. klasse med Reell instrumentopplæring, noteopplæring og gehørspill hvor man spiller i grupper og i samspill med hele klassen

18 KORPS I SKOLEN

19 Ambis nytt oppslag om effekten av det 1. aaret

20 Ansvar og bidrag Skolen Kulturskolen Skolekorpset
Er prosjekteier og slipper kulturskole og korps inn som ressurser i undervisningen/gjennomføring Tilgjengeliggjør musikktimen + tilrettelegger for 1 ekstra time Finansierer ordinære læretimer (6x38=228 timer/år fra 1. til 4. klasse) Kulturskolen Kompetente lærerkrefter Kulturskoletimen (38 timer/år for 1. til 4. trinn) Finansiering etter evne/mulighet Skolekorpset Ansvarlig instrumentinnkjøper/-eier Ansvarlig søkepart ift ekstra midler i kommunen og i ulike fond Korps i skolen/Alle kan spille Læremidler, etterutdanning/kursing av lærere, teaching artist, hjelp til implementering/gjennomføring, avtaler for fordelaktige innkjøp/vedlikehold av instrumenter gjennom Korpskortet.

21 Undervisningen KIS undervisningsmateriell for klassekorps
Rett på musikken... Samspill fra første uke Langsom progresjon, alle henger med Gehørbasert i starten og noteopplæring etterhvert Låneinstrument (kun på skolen i starten) Alt skjer på skolen Konsertvirksomhet allerede første høsten, Spiller I 17.maitoget allerede første året Fokus på klassemiljø og trivsel Full janitsjarbesetning, (el-bass alt. tuba) MyFirstWindi

22 Undervisning Gruppeundervisning (1t) Samspill (1t) Treblås Messing
Slagverk og Bass Samspill (1t)

23 Læremidler - 13 bøker til 13 instrumenter - Partitur for læreren
- Digitale filer KORPS I SKOLEN

24 Undervisning Deles inn i 2 grupper etter hvilken toneart de spiller i:
F-gruppen spiller i F-dur natura: F-horn (C-dur), Ess-horn (D-dur), Fløyte (F-dur), Tenorsaksofon (G-dur), Xylofon (F-dur) og Bassgitar (F-dur) B-gruppen spiller i B-dur natura: Trompet (C-dur), Klarinett (C-dur), Bariton (C-dur), Trombone (C-dur) og Altsaksofon (G-dur) Det spilles ”2-stemt” ved at det spilles på kvinten når man spiller i hver sin dur. Det anbefales at det er likevekt mellom gruppene

25 KORPS I SKOLEN

26 KORPS I SKOLEN

27 Undervisning Høst (kapitell 1 og 2)
Bruk god tid på å velge instrument (2-3 uker) Ingen bøker i starten – kun solmisasjon 4 låter med 2 toner, 7 låter med 3 toner Mot slutten vise frem bøkene med visualisering av solmisasjon Vise sammenhengen note og grep på samme melodier Avslutte med JULEKONSERT med ”Julefest og fløytespill” Spiller samme melodi, men i ulike tonearter. Spiller 2-stemt på kvinten Spilles med solmisasjon først og fremst avhengig av hvor langt man har kommet i notelæring.

28 KORPS I SKOLEN

29 KORPS I SKOLEN

30 KORPS I SKOLEN

31 KORPS I SKOLEN

32 KORPS I SKOLEN

33 KORPS I SKOLEN

34 Undervisning Vår (kapitell 3 og 4)
Utvidelse av toneomfanget til 4, 5 og så 6 toner 10 låter tilgjengelig Progresjonen skrus litt opp Ingen solmisasjon – kun noter Stiller opp med eget klassekorps i 17.maitoget og spiller ”Tinnsoldater”. Spiller virkelig 2-stemt, ikke bare på kvinten Orkesterarrangement m/pauser 3 toner: Julefest og fløytespill 4 toner: Tinnsoldater 5 toner: Kinagutten 6 toner: Berget det blå (utfordrende)

35 Bilde fra 17 mai 2010, det storste og mest sjarmerende av tre korps

36 Bass-utfordring

37 KORPS I SKOLEN

38 Måloppnåelse 1.år Spiller 6-7 toner på gehør og etter noter i flerstemt samspill Spiller og marsjerer i 17.maitoget Har grunnleggende ferdigheter på å traktere et instrument og leser noter grunnleggende Klar for å gå inn i juniorkorpset eller ta fatt på andre instrumenter i kulturskolen KORPS I SKOLEN

39 Velg ambisjonsnivå 1. halvt år: 1. år: 2. års:
Spiller 3 toner på gehør og etter noter Har en julekonsert med klassekorpset 1. år: Spiller 6 toner på gehør og etter noter Går i 17.maitoget med klassekorpset 2. års: Spiller 8 toner på gehør og etter noter Mer avanserte arrangement Så å si klar for hovedkorpset Nå handler det om å slutte å spille fremfor å velge å begynne i korpset. KORPS I SKOLEN

40 Erfaringer Styrker musikkundervisningen og overoppfyller læreplanen
Har positiv effekt på læring i andre fag (WOW) og gir fornøyde og trygge elever Viktig med langsom progresjon slik at alle er med Viktig med riktig pedagogikk og lettspilte instrumenter slik at elevene opplever stor grad av mestring Bruker kulturkroner effektivt ved at man når mange Har positiv effekt på kulturlivet. Kan man et instrument... Har positiv effekt for integrering av innvandrere Gir et godt klassemiljø, mindre mobbing, motiverte elever Flerdobler antall skolekorpset på få år (50% forsetter/år) Nye korps oppstår og vi tar vare på vår kulturarv/tradisjon

41 Skoler: ”Suksessfaktorer…”
Legitimitet, undervisning på grunnskolens premisser, forankring i L06 og andre sentrale styringsdokumenter Høy mestringsfølelse Godt undervisningsmateriell å støtte seg på Faglærere/kompetanse fra kulturskolen (wow-faktoren….) Tett samarbeid skole/kulturskole/korps Gi grunnskolen eierforhold, noe å være stolt av God informasjon til foreldrene (mest i starten…) Nye og lettspilte instrumenter!

42 Hva gjør KIS for å hjelpe?
”Innsalg” på skolen. (Så langt lokale initiativ…) Støtte i innføringen/gjennomføringen Spesialutviklede læremidler for klasseundervisning Instrumenter og tilbehør (Sponsoravtaler/utlånsavtaler) Veiledning og hjelp ifm søknad om midler Kursing av lærere: Praktisk og faktisk gjennomgang med lærerne av undervisningsopplegg Erfaringsdeling: Ekskursjon til andre skoler for å se hvordan dette gjennomføres andre steder Seminar/webinar for erfaringsutveksling Jobber med sponsorer og offentlig støtte

43 Hva skal til? Velvillig skole, kulturskole, korps, kommune, …
Instrumenter/søke midler (Korps/KiS/Kommune) Kartlegge kvalifiserte lærekrefter (kulturskolen) som slippes til i skolen. Alternativt lokale musikere Legge opp kursing/etterutdanning av lærere/musikere (KiS) Evt innleie av teaching artist/KIS-lærere (KIS) Se musikktimene i 1. til 4. klasse under ett ift læreplanens mål og omdisponere disse timene for best mulig utnyttelse (Skolen) Jobbe tidlig med rom- og timeplaner (skolen) Sende en mail til med antall elever og så får du et forslag tilbake + Arild sin rapport KORPS I SKOLEN

44 Klassekorps - 25 elever KORPS I SKOLEN Instrumentmix Elever Toneart
Gruppe Lærebok Instrument Anbefalt modell Listepris Sponset KIS-pris Tverrfløyte 2 F Treblås AVAVA X1 Tverrfløyte 6361 med bøyd munnstykke 3 999,00 1 999,50 Klarinett B AVAVA X2 klarinett, modell AX2CL2733S 4 499,00 2 249,50 Altsaksofon AVAVA X1 altsaksofon, modell AX1AYL123 5 999,00 2 999,50 Tenor Saksofon AVAVA X1 tenorsaksofon, modell AX1TYL123 8 999,00 4 499,50 Kornett Messing AVAVA kornett X1, modell AX1CR1023L Baryton AVAVA X1 bariton, modell AX1BR1363L 7 999,00 3 999,50 Trombone junior AVAVA X1 Juniortrombone m/kvartventil, AX1SL826L Waldhorn, F AVAVA X1 Waldhorn, modell AX1FH843F Althorn, Ess AVAVA X1 althorn 4 999,00 2 499,50 Tuba Mess/Bass AVAVA X1 Tuba Eb/F, junior/travel 19 999,00 9 999,50 El. Bass Slagv/Bass Kamoa BASSukulele Klokkespill 1 AVAVA X1 klokkespill 2 499,00 1 249,50 Stortromme Komp AVAVA X1 BASStromme m/bærebøyle og klubbe Skarptromme 4 AVAVA Skarptromme 13", m/bærebøyle og stikker 1st Cymbal AVAVA X1 Cymbal junior 1 999,00 999,50 Totalt 25 Total kostnad før KIS-sponsing ,00 Totalkostnad reell etter KIS-sponsing 79 962,50 F-gruppen 9 B-gruppen 8 Klargjøring brassinstrumenter med servicegaranti 299 2392 Komp-gruppen 6 Klargjøring treblåsinstrumenter med servicegaranti 399 3192 Sum klargjøring 5584 Læremidler, 1 stk lærebok til hver elev, sponsorpris 199 4975 Slagverk/Bass Partitur og lærerhåndbok 499 Ekstra munnstykker Total netto kostnad inkl alt (etter KIS-sponsing) 91 020,50 KORPS I SKOLEN

45 Klassekorps - 25 elever Time- og ressursplan Antall elever 25
Treblås Messing Slagverk/bass Ant læretimer Gruppespilling 8 9 3 Samspill 2 Totalt 5 KORPS I SKOLEN

46 Referanser siden 2009 Ass. rektor ved Flå barneskole:
”Korps i skolen er mye mer enn lettvinn rekruttering til skolekorpset. Gjennom dette har elevene våre fått tilegnet seg mye kompetanse innen musikkfaget. De kan spille et instrument, de kan noter, de har lært seg å være oppmerksomme, de kan både gi ros og de kan ta i mot ros, og ikke minst har de fått en selvtillitt til at de mestrer, og de tør å vise hva de kan. Den lille investeringen som skolen har gjort med en ekstra time i musikk for elevene og en ekstra lærerressurs per uke har betalt seg mangeldobbelt! Dette er et prosjekt vi kommer til å prioritere deltakelse i fremover og som vi trygt kan anbefale videre.” KORPS I SKOLEN

47 Obligatorisk klassekorpsundervisning
Visjon Obligatorisk klassekorpsundervisning på alle skoler 3000 klassekorps KORPS I SKOLEN

48 Ivar Woxmyhr, musikkpedagog og fiolinist i Vestlandsfanden
Alle kan spille

49 Fy Fela Ivar Woxmyhr spiller til daglig i det norske folkerockbandet «Vestlandsfanden», men er også utdannet musikkpedagog. Har jobbet med klasseundervisning på fele i over 25 år på mange skoler, og er nok den med mest erfaring på dette området i Norge Har kjørt undervisningsopplegget i DKS Har utviklet et konsept som fungerer godt hvor elevene opplever meget stor grad av mestring, noe som gir rekruttering til kulturskolen Fy Fela

50 Kort om FyFela Fokus: Rett på musikken. Alle skal med Trivsel og mestring Repertoar: folkedans, viser, pop-rock, folkerock, samtidsmusikk, blues, kirkemusikk og klassisk musikk Lengde: 12 uker: Rytmikk, løse strenger Bruker fargekoder – ikke noter Nye læremidler klart til skolestart 2013 Kursing/innleie av lærere/teaching artist

51 KORPS I SKOLEN

52 KORPS I SKOLEN

53 Måloppnåelse Fornøyde og motiverte elever
Ukens høydepunkt, noe de gleder seg til Elever som er svake i andre får opplever mestring og får selvtillitt Lærer grunnleggende teknikk i felespill Lærer samspill på løse strenger Avslutter med en konsert for stolte foreldre og besteforeldre (som kanskje var litt skeptiske i starten) KORPS I SKOLEN

54 Konsert KORPS I SKOLEN

55 Hva skal til? En velvillig skole som ønsker å oppfylle lærerplanen i størst mulig grad og som ønsker motiverte og lærevillige elever Kursing/innleie av lærere/teaching artists Læremidler fra KIS/AKS Omrokkering av læretimer fra 1. – 4. trinn Send en mail til med antall elever så starter vi der…. KORPS I SKOLEN

56 Mulig ressursallokering
Klasse Ant timer ordinært Omdisp av timer Undervisning 1. 1 2. Rytme/dans/sang 3. 2 5 Klassekorps 4. FyFela Kulturskoletimen Ekstra bevilgning Totalt timer per uke 8 Totalt timer per år 304 KORPS I SKOLEN

57 Hva gjør vi for å hjelpe dere i gang med FyFela?
”Innsalg” på skolen. (Så langt lokale initiativ…) Støtte i innføringen/gjennomføringen Læremidler musikkundervisning Instrumenter og tilbehør (Sponsoravtaler/utlånsavtaler) Veiledning og hjelp ifm søknad om midler Kursing av lærere: Praktisk og faktisk gjennomgang med lærerne av undervisningsopplegg Erfaringsdeling: Ekskursjon til andre skoler for å se hvordan dette gjennomføres andre steder Seminar/webinar for erfaringsutveksling Jobber med sponsorer og offentlig støtte

58 Mer info http://www.korpsiskolen.no/ Alle kan spille Jostein Skare
Jaime Carrizo Ivar Woxmyhr KORPS I SKOLEN


Laste ned ppt "Ny kulturskoletime Nye muligheter KORPS I SKOLEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google