Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 10 Finansiering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 10 Finansiering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 10 Finansiering
BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Kapittel 10 Finansiering BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

2 Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld
Gjeld og egenkapital Eiendeler Egenkapital og gjeld Anleggsmidler Egenkapital Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum eiendeler Sum EK og gjeld Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

3 Kapitalstruktur Gjeldsgrad = Gjeld / Egenkapital
Gjeldsandel = Gjeld / Totalkapital Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital Regnskapsanalysen baserer seg på bokførte verdier (historisk kost prinsippet). Markedsverdien avviker ofte fra bokført verdi. Merverdien angis via skjulte reserver. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

4 Prioriterte parter Kreditorer har prioritet framfor eierne (AksjeL).
Kreditorene får bindende løfte fra bedriften om å betale fremtidige renter og avdrag, uavhengig av bedriftens inntjening. Kreditorene kan bringe bedriften inn for skifteretten (konkurs) hvis kravene ikke innfris. Eierne får utbetalt utbytte først etter at stat og kreditorer har fått sitt. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

5 Gjeldsgrad og risiko Egenkapital er mer risikabel enn gjeld.
Oppgang Nedgang Kontantstrøm før skatt 40 11 – Renter og avdrag 6 – Skatt 3 = Til eierne 23 2 Egenkapital er mer risikabel enn gjeld. Egenkapitalkostnaden er derfor større enn gjeldskostnaden. Hvis det ikke er fare for konkurs kan gjelden ansees som risikofri, og kan lånes til risikofri rente. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

6 Finansiell krise Hvis bedriftens kontantstrøm ikke er stor nok til å betjene gjelden på avtalt måte kan det oppstå en finansiell krise. Mulige løsninger: Privat gjeldsforhandling. Offentlig gjeldsforhandling. Ender med akkord, der alle kreditorer reduserer sine krav med samme prosent. Konkurs. Selskapets verdier fordeles blant kreditorene. Aksjene blir verdiløse. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

7 Konkursrisiko og investeringsrisiko
Investeringsrisikoen er usikkerheten i kontant-strømmen (uansett finansiering, også ved 0 gjeld). Når gjelden er såpass stor at det kan oppstå finansiell krise (konkursrisiko), vil ytterligere gjeld øke risikotillegget i lånerenten (risikokompensasjon til långiverne). Egenkapitalkostnaden er større enn gjeldskostnaden og stiger med gjeldsgraden, fordi eierne også påføres finansieringsrisiko. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

8 Optimal kapitalstruktur
Mange andre forhold enn konkursrisiko og kapitalkostnad spiller inn ved bestemmelse av optimalt forhold mellom gjeld og egenkapital. Fleksibilitet: Ved nedgangsperioder vil høy gjeld redusere den finansielle fleksibiliteten. Skatt: Selskapet reduserer sin skatt med stor gjeld (rentefradrag). Men mottaker må skatte av renteinntekter. Utlånsrestriksjoner: Ofte setter kreditorer maksimal grense for hvor mye et selskap kan få låne, istedenfor å heve renten. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

9 Egenkapital 5 års annuitetslån Fremføring av underskudd Restverdien avskrives, dvs. salgsgevinsten skattlegges EK = – Investering + Lån + Utrangering Kontantstrøm drift – Rente – Skatt – Avdrag BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

10 Egenkapitalmetoden Kapitalkostnaden bør bestå av nominell risikofri skattejustert rente + risikotillegg: 4% + 11% = 15% BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

11 Totalkapitalmetoden Ved totalkapitalmetoden beregnes nominell kontantstrøm etter skatt, uavhengig av finansieringen. Nåverdien beregnes av totalkapitalkostnaden etter skatt: BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

12 Veid gjennomsnittlig kapitalkostnad
Bruk av totalkapitalmetoden og veid gjennomsnittlig kapitalkostnad gir sjelden samme svar som egenkapitalmetoden. Avviket skyldes at formelen forutsetter en nåverdibasert gjeldsgrad, som må holdes konstant i hele prosjektets levetid. Ofte blandes metodene sammen – for å unngå dette anbefales egenkapitalmetoden. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

13 Valg mellom alternative lån
Serielån: 5år, 9% rente etterskuddsvis (K-bank) Serielån: 5år, 9% rente forskuddsvis (B-bank) Serielån: 20 kvartal, 2,46% etterskuddsrente (Gj.) Annuitetslån: 5 år, 6% etterskuddsrente (Statslån) Alle lån er på samme beløp: 40 mill. Statslånet er et subsidiert lån, uten etableringsgebyret på 0,14 mill. Beregner kontantstrøm og nåverdi av lånene etter skatt, samt effektiv rente etter skatt. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

14 K-Bank BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

15 Bergensbanken BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

16 Gjensidige Bank (1+rt)t = (1+r)
Årsrenten må gjøres om til kvartalsrente. Kvartalsrenten må gjøres om til årsrente (1+rt)t = (1+r) BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

17 Subsidiert statslån BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

18 Sammenligning For å finne verdien av subsidiene må en neddiskontere det subsidierte lånet med beste alternative markedsrente BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

19 Obligasjonslån Obligasjonslån er langsiktige lån, og vanligvis pantsikret. Obligasjonslån er imidlertid omsettelige verdipapirer som kan kjøpes og selges også etter at de er utstedt, på linje med aksjer. Kupongrente er den renten som betales på obligasjonens pålydende verdi. Innløsing av obligasjonene (kjøpes tilbake til pålydende) tilsvarer avdragene. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

20 Alternative obligasjonslån
Et obligasjonslån på 100 mill. med avdragstid på 20 år, kupongrente 7%. Markedsrenten for tilsvarende lån er 7%. Obligasjonene omsettes til kurs 100, dvs. pålydende. Innbetalingen er derfor 100 mill. Alternativ A: Tilbakebetaling først etter 20 år. Alternativ B: 1/20 av obligasjonene innløses hvert år etter loddtrekning. Alternativ A er avdragsfritt, mens B har 5 mill årlig avdrag. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

21 Obligasjonslånene: Alt. A og B
BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

22 Innløse obligasjonene 5 år før utløp?
Alternativ B medfører at utestående obligasjoner er 25 mill. etter 15 år (de øvrige er allerede innløst). Kursen er 108, dvs. alle gjenværende obligasjoner kan innløses til 27 mill. Overkursen på 2 mill. kan kostnadsføres, dvs. en sparer 0,56 mill. i skatt. Bør en innløse hele lånet, eller fortsette? BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

23 Innløsing Likeverdig når kapitalkostnaden er 2,98%
Effektiv markedsrente før skatt BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

24 Leasing Utleier finansierer og eier driftsmidlet, men selger driftsretten. Leietaker kjøper bruksretten, men ikke eiendomsretten. Leietaker kan utgiftsføre leiekostnadene, men kan ikke avskrive driftsmidlet. Alternativet til leasing er å kjøpe driftsmidlet selv, eventuelt med låneopptak. Leasing er derfor en finansieringsform. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

25 Leasing varetaxi Kjøpspris kr. 200.000. / Årlig leie kr. 80.000.
Skal brukes i 3 år, kan selges til bokført verdi. Saldoavskrives med 25%. Skattesats 28%. Driftsinntekter budsjettert til kr pr år. Driftsutgifter budsjettert til kr pr år. Driftsinntekter/utgifter følger pristigning på 3% BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

26 Kjøp kontra leasing BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

27 Leasing kontra kjøp BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

28 Differansekontantstrøm
Med unntak av utrangeringsverdien kan de fleste komponentene i differansekontant-strømmen anslåes med stor sikkerhet. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

29 Lønnsomhetsvurdering Leasing
Effektiv rente leasing (nominell, etter skatt) Relevant kapitalkostnad er langsiktig nominell lånerente etter skatt BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

30 Argumenter for leasing
Grunner for leasing: Utleier har høyere skattesats enn leietaker: Samlet skatt blir minst ved leie. Utleier er spesialist på kjøp og salg av investeringsobjekter, eller det er høye transaksjonskostnader ved kjøp. Utleier kan bære risikoen bedre: Avkastningskravet er lavere hos utleier. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

31 Boliglån Lånekalkulator og forskjellige rangeringer av lån basert på effektiv rente finnes flere steder på internett. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

32 Boliglån Først dyrt, så billig Annuitet Serielån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Restån UB 6 % Rente -6 153 Avdrag Kontantstrøm Serielån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Restån UB 80 000 6 % Rente -9 600 -4 800 Avdrag Kontantstrøm Først dyrt, så billig BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

33 Annuitetslån eller serielån?
Annuitetslån mest lønnsomt hvis lånene er lønnsomme (fordi en betaler minst de første periodene) Effektiv rente etter skatt: rs = r(1-s) Forskjellene blir større jo lengre løpetiden på lånet varer. Annuitetslån medfører større rentebetalinger (fordi restgjelden er størst de første periodene) BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

34 Avbetaling En motorsykkel koster kr. 60.000,-.
Den kan alternativt kjøpes på avbetaling: kr ,- kontant og resten betalt over 24 måneder med kr ,- pr. måned. Vi har to alternativer: A – betale kontant: ( ; 0; 0; ….; 0) B – avbetaling: ( ; ; ;…; ) BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

35 Lønnsomhetsvurdering avbetaling
Nominell kontantstrøm før skatt må sammenlignes med nominell kapitalkostnad før skatt. Internrenten til differanse-kontantstrømmen gir effektiv rente pr. måned. r = (1+rt)t - 1 BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

36 Verdi av egenkapital & egenkapitalkostnad
Dagens pris (P0) på en aksje er avhengig av framtidige dividender (Dt) på aksjen: Hvis dividenden har en konstant vekst (v): BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen

37 Prisen på en aksje Hvis dividenden fortsetter å vokse i all framtid (T → ∞), kan verdien på aksjen skrives som: Egenkapitalkostnaden må være lik: Dividenden er skattefri, dvs. egenkapitalkostnaden etter skatt. Størrelsene kan være nominelle eller realverdier. BØK310 Bedriftsøkonomi 2a Rasmus Rasmussen


Laste ned ppt "Kapittel 10 Finansiering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google