Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FN Forente Nasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FN Forente Nasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 FN Forente Nasjoner

2 FN-bygningen i New York:

3 Hva er FNs formål? FN-Pakten: FNs formål og arbeid ble nedfelt i FN-pakten fra Kjernepunktene i traktaten kan oppsummeres slik: FNs fremste mål er å bevare internasjonal fred og sikkerhet og FN har plikt til å treffe tiltak for å fjerne enhver trussel mot freden. FN skal alltid søke ved fredelige midler å løse tvister som kan føre til fredsbrudd. FN skal jobbe for å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner og folk, basert på like rettigheter og selvbestemmelsesrett. FN skal skape samarbeid om å løse de økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemene i verden. Dette er blant annet å utrydde fattigdom, farlige sykdommer og analfabetisme, å stoppe miljøødeleggelser, å jobbe for likestilling og fremme kulturforståelse. FN skal fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker uten hensyn til rase, kjønn, språk eller religion. FN skal være et samlingspunkt for statene i arbeidet for å nå disse målene.

4 De forente nasjoner (FN):
FN ble dannet i Alle verdens selvstendige land kunne bli medlemmer. Man skulle jobbe for å sikre freden, og unngå en ny verdenskrig. FNs generalforsamling: I generalforsamlingen, der alle land er representert, ble det bestemt at landene skulle ha en stemme hver., og viktige avgjørelser avgjøres ved to-tredjedels flertall. Vedtakene som fattes i Generalforsamlingen er kun oppfordringer til medlemslandene. Likevel har de stor betydning. FNs generalforsamling representerer nemlig verdenssamfunnets stemme, og dermed den internasjonale offentlige mening.

5 FNs sikkerhetsråd Sikkerhetsrådet består av fem faste medlemsland. I tillegg er det ti land som rullerer på å sitte to år om gangen. FNs sikkerhetsråd: Den virkelige makten ligger i sikkerhetsrådet. I sikkerhetsrådet sitter det fem faste og ti rullerende medlemsland: De fem faste landene er: USA, Russland, Frankrike, Storbritannia, Kina. De fem faste landene i sikkerhetsrådet har veto- rett. Det betyr at de kan stoppe alle forslag som blir foreslått. Sikkerhetsrådet er det suverent mektigste organet i FN. Rådet er det eneste organet i FN som kan benytte militær makt, og alle medlemsland har plikt til å etterleve rådets beslutninger.

6 FNs fredsbevarende styrker
FNs fredsbevarende styrker er militære styrker utsendt av FNs sikkerhetsråd. Fra 1948 til 2013 har FN etablert 68 fredsbevarende styrker. 16 operasjoner var i virksomhet ved utgangen av april 2013.

7 FNs internasjonale domstoler
Den internasjonale domstolen ligger i Haag, Nederland, og er FNs største juridiske organ. Det ble opprettet som en del av FN-pakten i Domstolens mål er å dømme i konflikter mellom ulike stater. Domstolen har dømt i saker angående blant annet krigskriminalitet, illegal statsinnblanding og etnisk rensing. Den internasjonale straffedomstolen er en internasjonal domstol opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den skal sørge for at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen har sete i Haag i Nederland. Fredspalasset i Haag der domstolen har sete

8 FNs økonomiske og sosiale råd
Det økonomiske og sosiale råd er FNs fellesforum for behandling av økonomiske og sosiale spørsmål. Rådet, som kalles ECOSOC til daglig, skal samordne alt som blir gjort på disse områdene i hele FN-systemet. Her møtes ministre og embetsmenn, og diskuterer viktige økonomiske og sosiale spørsmål. Rådet anbefaler og setter i gang aktiviteter som for eksempel: Påskynde raskere økonomisk vekst i utviklingsland Administrere utviklingsprosjekter Fremme menneskerettigheter Stoppe diskriminering av minoriteter Utnytte vitenskapelige og tekniske landevinninger Oppmuntre til internasjonalt samarbeid på områder som boligmiljø, familieplanlegging og kriminalitetsforebyggelse.

9 FNs oppbygning:

10 Noen kjente FN-organisasjoner:
UNICEF – FNs barnefond UNESCO - FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur UNHCR – FNs høykommissær for flyktninger UNEP – FNs miljøprogram. (Blant annet FNs klimapanel) UNDP – FNs utviklingsprogram (Hjelp til utviklingsland: Demokratibygging, fattigdomsbekjempelse, energi og miljø , konflikt og kriseforebygging, samt forebygging av HIV/AIDS) WHO – Verdens helseorganisasjon IAEA - Det internasjonale atomenergibyrået IMF - Det internasjonale pengefondet TWB – Verdensbanken

11 Video:

12 Kilder: FN-sambandet – http://www.fn.no
Norges FN-delegasjon - Store norske Leksikon – Wikipedia - Strand & Strand. Samfunnskunnskap (2006). Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. Skjønsberg. Underveis historie 10. (2008). Oslo. Gyldendal Norsk Forlag.


Laste ned ppt "FN Forente Nasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google