Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IOP Kilder: Nordahl T., Overland T.,(2001): ”Individuelle Opplæringsplaner”. Liv S. Thesen og Elisabet Brettås , Horten PPT. Thommesen H., Normann T.,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IOP Kilder: Nordahl T., Overland T.,(2001): ”Individuelle Opplæringsplaner”. Liv S. Thesen og Elisabet Brettås , Horten PPT. Thommesen H., Normann T.,"— Utskrift av presentasjonen:

1 IOP Kilder: Nordahl T., Overland T.,(2001): ”Individuelle Opplæringsplaner”. Liv S. Thesen og Elisabet Brettås , Horten PPT. Thommesen H., Normann T., Sandvin T. J., (2003) ”individuell plan” .Stangvik G., (2001) ”Individuelle opplærings og habiliteringsplaner”. St.meld. nr 30 (2004) ”Kultur for læring”. UDF. (2004) Veiledningshefte ”spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring”. LK-06 Foreleser: Rakel K. R. Næss- høgskolelektor i pedagogikk - Høgskolen i Vestfold.

2 IOP og IP- Forskjell Skille mellom Individuell opplæringsplan og Individuell plan, hvor barnet har omfattende hjelpebehov. Retten til individuell plan er hjemlet i pasientrettighetsloven §2-5 og sosialtjenesteloven § 4-3a. Det er mennesker med langvarige og koordinerte tjenester som har denne retten.

3 Hvem skal ha spesialundervisning?
§ 5-1 Rett til spesialundervisning: ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning”(…..) Barn med særlege behov under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp. § 5-7

4 Kriterier for spesialundervisning:
Må være foretatt en sakkyndig vurdering av PPT- Skjønn Elevens behov og ikke årsaken til behovet ingen automatikk i at barn med diagnoser skal ha spesialundervisning. Elevens funksjonsnivå er det avgjørende Det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning

5 Hvem skal ha IOP? Alle elever som etter enkeltvedtak gis rett til spesialundervisning etter § 5-1, skal ha IOP. · § 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa: (…) ”For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidas individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivas.”

6 St.meld 30 Kvalitetsutvalget foreslo å fjerne retten til spesialundervisning. I st.meld 30: ”Kultur for læring” ble ikke dette ønsket innfridd, man valgte å ikke fjerne spesialundervisningen men ønsket et forsterket fokus på tilpasset opplæring (også for de flinke eleven).

7 LK-06 Kompetansemål og krav til mestring
Lokal frihet for skolene i valg av metode og lærestoff Endringer i strukturen i grunnopplæringen. Grunnskolen har et barnetrinn (1.-7.) og et ungdomstrinn (8.-10.) Endret syn på vurdering Nye læreplaner i alle fag

8 Pedagogiske konsekvenser
Kartlegging av enkelteleven viktig (Gjennom samtaler, observasjon, logg, samle på arbeider o,l) Tilpasset opplæring Undervisingsmetodene må varieres Lære må utvide sitt undervisningsrepertoar (bla. gjennom kunnskapsdeling) Mappemetodikk

9 Grunnleggende ferdigheter
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

10 En IOP skal si noe om: Klart definerte mål
Beskrivelse av metodisk tilnærming Vurdering av eventuelle behov for tekniske hjelpemidler Framdriftsplan Hvordan opplæringen skal gjennomføres

11 Hvem er ansvarlige? Utarbeidelse og oppfølging av IOP er skolens/bhg ansvar  Klassestyrer sentral rolle Planen skal være utviklet i et Samarbeid mellom skolen/Bhg og foreldrene og gjerne PPT

12 IOP Klassens plan bør justeres ut fra den individuelle opplæringsplanen slik at enkeltelever med særskilte behov får delta mest mulig i klassen En IOP er et offentlig dokument, og skal oppbevares konfidensielt Hva er IOP nyttig for? (eget ark deles ut)

13 Hensikt med IOP: Gjøre den praktiske opplæringen mest mulig reflektert og begrunnet Planlegging, forberedelse, gjennomføring og evaluering av elevens opplæring

14 Dilemma? Tar planen utgangspunkt i barnets eller skolens beste?
Eks. eleven har sosiale vansker, lager så en plan i norsk og matte. Disse barna har ofte behov for noe annet for å få tilpasset opplæring

15 IOP og kartlegging 4 utviklingsområder:
SPRÅK-TALE (indikasjon på kognitive ferdigheter) MOTORIKK (grov og fin) SOSIALE FERDIGHETER (barn-barn, barn-voksen) ATFERD (utagering-innagering)

16 IOP avviker fra noe, noe må velges bort:
Hva er det eleven ikke makter? Hva er det eleven ikke har interesse for? Hva er det eleven ikke har bruk for? Hva er det eleven har bruk for? Hva er det eleven makter?

17 IOP og evaluering Hva er hensikten med evalueringen?
Hva skal evalueres? Hvordan skal vi evaluere? Når skal det evalueres? Hvem skal evaluere? EVALUERER gjennom hålvårsplan/rapport


Laste ned ppt "IOP Kilder: Nordahl T., Overland T.,(2001): ”Individuelle Opplæringsplaner”. Liv S. Thesen og Elisabet Brettås , Horten PPT. Thommesen H., Normann T.,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google