Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAKT OG ORGANISASJONER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAKT OG ORGANISASJONER"— Utskrift av presentasjonen:

1 MAKT OG ORGANISASJONER
Foreleser: Torbjørn S. Heyerdahl, førsteamanuensis, dr.oecon

2 Makt og organisasjoner
Særtrekk En organisasjon kan sees på som en arena for makt, interessemotsetninger, koalisjonsbygging og konflikt. Konflikt, hestehandel og maktspill mellom aktørene i og mellom en organisasjon og dens omgivelser. Makt er en ressurs -> kjøpsslåing, forhandlinger, manøvrering Interessemotsetninger og koalisjoner Varige forskjeller mellom mennesker og grupper med hensyn til verdier, preferanser, meninger, informasjoner og virkelighetsoppfatninger

3 Makt og organisasjoner
Sentrale begreper: Koalisjon Makt Konflikt Et sentralt historisk bidrag: Karl Marx og hans syn på kapitalismens undertrykkelse. Konflikter gjenspeiler klassemotsetninger.

4 Makt og definisjoner Hva er makt?
Makt er å få en annen person til å gjøre noe som vedkommende ellers ikke ville ha gjort (egen) ”Aktør A påvirker på en eller annen måte aktør B” Thorsvik og Jacobsen 2002 ”A har makt over B i den grad A har et gode som B ønsker. Jo mer B ønsker det godet A har, desto mer makt får A over B. Desto vanskeligere det er for B å tilegne seg fra andre kilder det godet A kontrollerer, desto mer makt får A over B”. Emerson 1962

5 Makt og organisasjoner
Hvem tar beslutningene? Hvem vinner, hvem taper. Hvem har aksess til beslutningsarena? Hvilken betydning har organisasjonsstrukturen? Hvilken betydning har ikke-beslutninger? Hvem når ikke frem, hvilke saker blir ikke behandlet og hvilke beslutninger blir ikke tatt? Hvorfor? Dagsorden. Hva innebærer meningsdannelse? Jo at ”noen” har makt til å definere sosial virkelighet for andre. Resultat: et hegemoni, men også en mer samstemt organisasjon.

6 Makt og organisasjoner
I en organisasjon vil det finnes interne og eksterne interessentkoalisjoner. Interne: ansatte, eiere, ledere Eksterne: samarbeidspartnere, fagforeninger, interessegrupper, offentlige myndigheter, kunder, leverandører, distributører.

7 Makt og organisasjoner
Grunntrekk: Uenighet om mål og virkemidler og ressursfordeling Skiftende koalisjonsdannelse og interessegrupper Uoversiktlige beslutningsprosesser Koalisjonsbygging Konfliktgrunnlag Ressursknapphet Fordelingen av makt

8 Makt og organisasjoner
Makt er forankret i en aktørs avhengighet til en annen. Med andre ord: Det er graden av avhengigheten mellom aktørene i en organisasjon som avgjør graden av makt

9 Makt og organisasjoner
Chester Barnard: Vi bør skille makt og autoritet. Ledere må strebe etter å få autoritet, ikke makt. Fra hierarki og formell makt til autoritet i kraft av å finne en akseptert likevekt i kontraktsforholdet mellom ansatte og ledelse – legitim makt viktig.

10 Max Weber ( ) mente at det var tre former for autoritetsstrukturer – altså forhold som gir lederen herredømme og makt til å kunne befale andre: Tradisjonell (slaveri, tradisjoner, uopplyste) Legal (byråkratiet, rettsstaten) Karismatisk

11 Makt og organisasjoner
Makt betinges av: Maktbalansen Grad av ressursknapphet Uenighet og aktører som er avhengig av hverandre på en eller annen måte Følelsesforhold antipati/sympati Aktualitet og viktighetsgrad

12 Makt og organisasjoner
MAKT og MAKTUTØVELSE I form av tvang fysisk og psykisk I form av manipulering I form av overtalelese I form av autoritet basert på regler og hierarki, kunnskap eller karisma.

13 Makt og organisasjoner
Ulike typer konflikter Horisontale konflikter Vertikale konflikter Kulturkonflikter

14 Makt og organisasjoner
Eskalering av konflikt i organisasjoner Latent konflikt Uenighet Følelsesmessig konflikt Manifestert konflikt

15 Maktformer i organisasjoner
Kontroll over begrensede ressurser

16 Maktformer i organisasjoner
Makt ved kontroll med organisasjonsstruktur, regler og prosedyrer

17 Maktformer i organisasjoner
Kontroll med beslutningsprosessen og Agenda-setting

18 Maktformer i organisasjoner
Kontroll eller besittelse av kunnskap og informasjon

19 Maktformer i organisasjoner
Kontroll av grenser

20 Maktformer i organisasjoner
Evne til å mestre usikkerhet

21 Maktformer i organisasjoner
Kontroll over teknologi, tvangsmidler, sanksjoner og belønningssystemer

22 Maktformer i organisasjoner
Mellommenneskelige allianser, nettverk og kontroll med trekk ved ”uformell organisasjon”.

23 Maktformer i organisasjoner
Symbolikk og normativ makt

24 Maktformer i organisasjoner
Kontroll over fortolkning og symboler

25 Makt og organisasjoner
Empowerment – delegasjon av makt og beslutningsmyndighet gir økt handlefrihet nedover i organisasjonen, men også mer ansvar. Betingelser for Empowerment?

26 Makt og organisasjoner
Kritikk mot perspektivet:


Laste ned ppt "MAKT OG ORGANISASJONER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google