Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

YrkesetikkYrkesetikk Førstelektor Knut-Rune Olsen Undervisning A1ab høst 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "YrkesetikkYrkesetikk Førstelektor Knut-Rune Olsen Undervisning A1ab høst 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 YrkesetikkYrkesetikk Førstelektor Knut-Rune Olsen Undervisning A1ab høst 2008

2 Pensum Arneberg, Per (2008): Pedagogisk dannelse og etikk, Cappelen Akademisk Forlag, kap.1 og 2 (ca.60 sider) Imsen, Gun (2006): Lærerens verden, Innføring i generell didaktikk, Universitetsforlaget, 2006, kap15.

3 Generell etikk og yrkesetikk Lærere har makt og omgås mennesker av alle kategorier og aldre. Derfor trenger vi en godt utviklet generell etisk kompetanse! Forholdet til elevene: Særlig krevende fordi det fordrer krav til nærhet, omsorg og empati- samtidig som det må tas høyde for en viss profesjonell distanse både av hensyn til en selv og til eleven/foresatte. Betydningen av refleksjonskompetanse Handlingstvang og refleksjon

4 Yrkesetikk og rettferdighet Er det noe elever forventer av en lærer så er det: RETTFERDIGHET! Har lærere og elever alltid samme oppfatning av hva som er rettferdig? Er lik behandling det samme som likeverdig behandling?

5 Den profesjonelle skyldfølelsen! Jamf. forholdet mellom etikk og profesjonalitet Det uavsluttede ved arbeidet Resultatorientering vs. TPO og krav til omsorg for den enkelte. Forventning om en perfekt fasade. (Hargreaves 1994)

6 Grunnsyn og etikk Menneskesyn Elevsyn Kunnskapssyn/læringssyn Samfunnssyn

7 Fem ulike måter å takle problemsituasjoner på Prøve å overse problemet (ikke konfrontere) Delegere- med anstrøk av ansvarsfraskrivelse. Autoritær- ikke dialogiske avgjørelser (Lektor Tørrdal!) Tar avgjørelsen på vegne av andre Ekte dialogisk tilnærming der eleven involveres (Lektor Brandt) og ansvarliggjøres. (Oser 1989)

8 Refleksjonsmodellen 1 Forforståelse Presenter dilemmaet fra ulike ståsteder (du selv, elev, foresatte, kolleger etc.) Formuler problemstillingen så klart som mulig. Hvilke normer og verdier er det vi står overfor- åpne og skjulte?

9 Refleksjonsmodellen 2 Analyse Hvilke handlingsalternativer finnes sett fra ulike aktørposisjoner? Hvilke konsekvenser kan ulike alternativer få? Ranger løsningene ut fra ulike aktørposisjoner. Velg et av alternativene og begrunn det. og så: HANDLE OG EVALUERE.

10 Etiske grunnmodeller Pliktetikk: Fokus er på universelle regler som gjelder for alle tilsvarende situasjoner. Konsekvensetikk: Handlingen skal medføre best mulig resultat for de impliserte. Sinnelagsetikk: Godt ment- er moral god nok! Oppgave: Drøft et eksempel ut fra modellen ovenfor

11 Gruppeoppgave om yrkesetikk Drøft med praksislærer betydningen av høy grad av yrkesetisk bevissthet i arbeidet som lærer. Beskriv et yrkesetisk dilemma eller en konkret situasjon som en lærer kan stå overfor i relasjonen til elevene enkeltvis eller som gruppe. Drøft ulike handlingsalternativer ut fra Arneberg, Pedagogisk dannelse og etikk, Imsen, Lærerns verden kap.15 og generell pedagogisk teori slik dere har møtt det i forelesninger og litteraturstudier.

12 Gjennomføring Drøfting sammen med praksislærer og beskrivelse av aktuelt dilemma eller situasjon gjørs ferdig i løpet av 1. praksisperiode. Første utkast til besvarelse leveres seinest tirsdag 11. november. Veiledning og videre beskjeder om framdrift vil bli gitt i forbindelse med prosjektet ”Student veileder student” i uke 48.

13 Mappeoppave om yrkesetikk Omfang 3 til 4 tekstsider pluss vedlagt beskrivelse av dilemma/situasjon Læringsmål I besvarelsen skal gruppa reflektere over utfordringer og ansvar som følge av at de som lærere står i en maktposisjon overfor elevene og blant annet drøfte hvilken betydning ulike syn på forholdet mellom elev- og lærerrollen kan ha for den aktuelle situasjonen. Besvarelsen skal drøfte ulike handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen blant annet i lys av ulike etiske grunnsyn.

14 Kriterier for mappeoppgave Er det en rød tråd i oppgaven? Bruk av teori: Er teorien relevant, brukes den godt i oppgaven? Brukes begreper og faguttrykk på en god måte? Kildebruk: Er kildene korrekt referert? Har gruppa vært konsekvent mht. strategi for kildehenvisninger? Bli problemstillingen drøftet og besvart? Er litteraturlisten korrekt satt opp?


Laste ned ppt "YrkesetikkYrkesetikk Førstelektor Knut-Rune Olsen Undervisning A1ab høst 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google