Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk som andrespråk Fellesforelesning, 08.09.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk som andrespråk Fellesforelesning, 08.09.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk som andrespråk Fellesforelesning,

2 Hva er norsk som andrespråk?
Et kulturelt og samfunnsmessig felt Et språklig anliggende

3 Hvem er den tospråklige eleven?
En definisjon: ”…en som i de fleste situasjoner uten videre kan anvende to språk som kommunikasjonsmiddel og gå over fra det ene til det andre dersom det er behov for det.” (Els Oskaar, sitert fra Skutnabb-Kangas: Tvåsprålighet, 1981)

4 Hvem er den tospråklige eleven
Elevens språksituasjon vil være avhengig av hjemmets språksituasjon: Tospråklige hjem Førstespråk/andrespråk og hjemmespråk/skolespråk

5 Elevens språklige ferdigheter

6 Antall minoritetselever i grunnskolen (1998)
Landsgjennomsnitt: 6,9% Vestfold: 4,0 % Oslo: 27,7% Dette er en uensartet gruppe - og definisjonen av minoritetselever har falt bort i nyere statistikker.

7 Antall minoritetselever i grunnskolen

8 Er det noen vits i at elevene skal være tospråklige?
Hva er språk? Det tar ca 2 år å beherske et språk fullgodt til kommunikasjon Det tar 5-7 år å lære et språk fullgodt til å kunne bruke det som redskapsspråk

9 Hva sier loven og Læreplanen?
”Elevar med anna morsmål enn norsk, samisk, dansk eller svensk har som alternativ til opplæring etter læreplan i faget norsk, rett til opplæring i samsvar med norsk som andrespråk for språklige minoritetar, dersom dei har behov for det.” Forskrift: Læreplan i norsk som andrespråk for språklige minoriteter

10 Hva sier loven og Læreplanen? (2)
I tillegg skal det ”iverksettes spesielle språkopplæringstiltak” for elever som kommer til landet i løpet av skolealder. Fører til tre ulike løp: fagplan i norsk fagplan i norsk som andrespråk begynnerkurs

11 Morsmålsopplæring Stortingsmelding nr. 25 (desember 1998): ”Elever med begrensede norskferdigheter får tilbud om morsmålsopplæring. Denne opplæringen vil det være størst behov for de fire første årene i grunnskolen, knyttet til den første lese- og skriveopplæringen. Tilbudet kan likevel strekke seg over de sju første skoleårene når det er behov for det.”

12 Morsmålsopplæring (2) ”Elever får tospråklig opplæring inntil de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.” Hva er "begrensede norskferdigheter"? Morsmålet blir kun et redskap til å lære norsk

13 Er norsk vanskelig? Alt man kan er lett…
Språk kan likne på hverandre på ulike måter Kunnskap om eget språk gjør det enklere å lære et nytt

14 Lydsystemet Fonemer er språkspesifikke
Norsk har mange fremre, rundede vokaler Fonemer kan eksistere, men mangle i ulike posisjoner Kort og lang vokal er ordskillende Konsonantgrupper kan være problematiske Tonem Trykk og tone

15 Språktypologi Språktypologi er studiet av språk ut fra grammatisk struktur Innen språktypologien forsøker man å gruppere språk på bakgrunn av grammatiske likheter

16 Analytiske og syntetiske språk
Analytiske språk har få eller ingen bøyingsendelser, men uttrykker grammatiske forhold gjennom separate grammatiske ord eller ordstilling Syntetiske språk har utstrakt bruk av bøyingsmorfemer

17 Analytiske og syntetiske språk
Analytisk Syntetisk Vietnamesisk Engelsk Norsk Bosnisk-serbisk-kroatisk Tyrkisk Tysk

18 Morfologi Norsk har relativ enkel substantiv- og verbbøying
Kjønn er alltid vanskelig Innfløkt artikkelsystem (dobbelt bestemthet) Innfløkt preposisjonsystem

19 Syntaks Norsk er et SVO-språk og deler trekk med andre SVO-språk (som engelsk, spansk, vietnamesisk) Norsk har stort sett fast leddrekkefølge Problem: Inversjon. Utslag av ”V2-regelen” - at det finitte verbalet alltid kommer som ledd nr to i norske fortellende helsetninger.

20 Mellomspråksteorien bygger på antakelser om at all språkbruk er regelstyrt og systematisk beskriver de strategiene som eleven bruker, både i kommunikasjon og i læring Et mellomspråk er under stadig utvikling og endring, alt etter som ferdighetene til eleven blir bedre. Karakterisert av flere eller færre feil i forhold til normert språk.

21 Karakteristiske trekk ved mellomspråk
Overføringer fra morsmålet Overføringer fra målspråket Overføringer fra undervisningsmaterialet Utelatelser Underdifferensiering


Laste ned ppt "Norsk som andrespråk Fellesforelesning, 08.09.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google