Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole!
Skolestart 2015/2016

2 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Oslostandard for skole-hjem samarbeid Skole-hjem samarbeid: Foreldremøter Utviklingssamtaler Skolens nettside Læringsplattformen It`s learning Tverrfaglige møter Driftsstyre Skolemiljøutvalg FAU Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

3 Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finnes hos Utdanningsdirektoratet: Fagene på 1. og 2. trinn er: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). De grunnleggende ferdighetene skal arbeides med i alle fag: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne skrive Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

4 Organisering av skoledagen
undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen. Timetall Nasjonalt og kommunalt fastsatt timetall. Leksehjelp Elever får tilbud om gratis leksehjelp. Aktivitetsskolen (AKS) Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse

5 Vurdering og oppfølging av elevene
Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elever i trygge og mobbefrie skoler. Elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår. Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Statlige kartleggingsprøver i lesing og regning på 1., 2. og 3. trinn. Nasjonale prøver på 5., 8., og 9. trinn. Mer om Prøveplan Oslo:

6 Om Osloskolen Satsingsområder
175 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring og PPT) elever og lærlinger ansatte 1800 lærebedrifter Satsingsområder Bedre grunnleggende ferdigheter Satsing på basisfagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og fremmedspråk Godt og trygt læringsmiljø Fullføre og bestå hele opplæringsløpet Fleksibel og tilpasset opplæring Funksjonelle og vedlikeholdte skolebygg

7 Skolens ledelse og ansatte
Rektor: Bjørg Tennum Sandvei Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen Øvrige ledelse: Assisterende rektor Per Olav Lystrup, 2 inspektører: May Britt Sundsbø og Christian Ljosland Sosiallærer: Jostein Hasselgård Kontaktperson til helsevesenet, sosialkontor, barnevern osv. Kontaktlærer Leder opplæringen i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) Gjør sakkyndige vurderinger i fht. støtte utover ordinær undervisning Øvrige Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste

8 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
Foreldrekontakter Foreldreråd Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. Samarbeid med Bymiljøetaten og bydelene.

9 Rammeplan Aktivitetsskolen
Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved: Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart Å ha en sterk forankring i skolens ledelse Å gi et kvalitativt leksetilbud De lokale planene og ukeplanene finnes på skolenes nettsider. Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret.

10 Oslostandard for Aktivitetsskolen
Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Standarden skal også bidra til å styrke dialogen mellom foresatte og Aktivitetsskolen. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: Innhold og ambisjoner Trygghet, trivsel og omsorg Struktur og forutsigbarhet Dialog og samarbeid

11 HØSTENS 1.KLASSER 77 elever pr. 1. juni 2015
1A: Kontaktlærer Charlotte Hornseth 1B: Kontaktlærer Mari Hauge 1C: Kontaktlærer Grethe Jørgensen Øvrige ansatte på 1.trinn: spesialpedagog Beate Koren, skoleassistent Nina Vie skoleassistent Lise Schjoldager, baseleder 1.trinn Kine Våge

12 Lykke til med førskoledag den 2. juni kl. 9. 00 – 11
Lykke til med førskoledag den 2. juni kl – Skolestart til høsten er den 17. august kl


Laste ned ppt "Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google