Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELFO Informasjon til pensjonister om rett til stønad til helsetjenester innenfor EU/EØS – landene eller Sveits Elin Cathrine Lund Grina 1 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELFO Informasjon til pensjonister om rett til stønad til helsetjenester innenfor EU/EØS – landene eller Sveits Elin Cathrine Lund Grina 1 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELFO Informasjon til pensjonister om rett til stønad til helsetjenester innenfor EU/EØS – landene eller Sveits Elin Cathrine Lund Grina 1 1

2 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) er en ytre etat under Helsedirektoratet. HELFO forvalter årlig ca. 30 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har HELFO ansvar for fastlegebytte, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd, samt Helsetjenestens veiledningssenter. For tiden består organisasjonen av omlag 580 ansatte fordelt på 25 steder i Norge. Utlandsområdet i HELFO er lokalisert i Oslo, og omfatter regler om rett til dekning av helsetjenester i utlandet for norske borgere, og regler om rett til dekning av utenlandske borgeres helsetjenester i Norge. Omfanget av norske borgeres bruk av helsetjenester i utlandet er økende. 2

3 Saksbehandling og utbetaling
Dokumentsenter Seksj. 1 Seksj. 2 Seksj. 3 Faglinje 1 Tann, fysio, Tak2, Jordmor, Logoped Lege, Psyk, Kiro, Tak 1, Rek, Opptren, Ettero.FK Faglinje 2 LM, Bidrag, Apotek, Bandagist, YS HELFO utland 52 årsverk «EØS» «Internasj.» §5-24a, j. Org.støtte

4 HELFO - for deg som er pensjonist, og bor eller oppholder deg midlertidig i Frankrike
HELFO servicesenter: Ansvar for Europeisk helsetrygdkort/hasteblankett. Helsetrygdkort kan bestilles på eller ved å ringe / HELFO utland: Ansvar for deg som er medlem av folketrygden og bor i utlandet. Søknad om refusjon for helseutgifter for deg med frivillig medlemskap i folketrygden. (Gjelder ikke når bosatt i Frankrike) Søknad om blankett E 121/S1 Spørsmål om rett til helsetjenester Ansvar for deg som er medlem av folketrygden og bosatt i Norge Søknad om refusjon for helseutgifter påløpt i Frankrike eller annet EU/EØS-land eller Sveits når du har vært på et midlertidig opphold/ferie I tillegg kommer følgende grupper: Norske studenter som studerer i utlandet Utenlandske studenter som studerer i Norge Utsendte arbeidstakere for norske arbeidsgivere. Arbeidstakere som jobber i Norge – men bor i et annet land. 4

5 Norsk pensjonist - du bor i Norge

6 Pensjonist bosatt i Norge på midlertidig opphold/ferie i Frankrike.
Rett til helsetjenester under midlertidig opphold/ferie i Frankrike og øvrige land innen EØS-området /Sveits etter EØS-reglene regulert i Rådsforordning 883/2004 Hva er et midlertidig opphold? - når du oppholder deg i utlandet kortere enn 12 måneder, har du rettigheter som turist - når du veksler mellom å være i Norge og i utlandet, må du oppholde deg i Norge i minst seks måneder i året for å beholde rettigheter etter folketrygdloven - skal du oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder anses du som bosatt i utlandet fra første dag etter folketrygdlovens regler. Rett til dekning av nødvendige helsetjenester innenfor det offentlige helsetilbudet på lik linje med oppholdslandets borgere Hva er nødvendige helsetjenester? - ytelser som fra et medisinsk synspunkt måtte bli nødvendig under oppholdet, sett i forhold til ytelsens art og oppholdets varighet 6

7 Pensjonist på ferie eller på annet midlertidig opphold i Frankrike
Rådsforordning 883/2004 og Gjennomføringsforordning 987/2009 – «EU-reglene»: Hensikten med bestemmelsene er at man skal kunne få nødvendig helsehjelp under midlertidig utlandsopphold og ikke måtte avbryte reisen/oppholdet. I utgangspunktet er det oppholdslandet som vurderer hva som skal anses som nødvendig helsehjelp i det enkelte tilfelle. Retten til nødvendig helsehjelp dokumenterer du ved å vise frem Europeisk helsetrygdekort utstedt av Norge. Helsetrygdkortet varer i tre år og det kan bestilles på eller ved å ringe HELFO’s servicesenter på 7 7

8 Pensjonist på ferie eller på annet midlertidig opphold i Frankrike
Du må betale egenandeler etter fransk lovgivning, uavhengig av om det er egenandeler eller ikke på tilsvarende helsetjenester i Norge. Dette kan det ikke søkes refusjon for. Hvem har rett til Europeisk Helsetrygdkort? - medlem i folketrygden og statsborger i et EU/EØS-land eller Sveits Helsetrygdkort gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved sykehus eller lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i Frankrike. Får du dekket reiseutgifter? Lovgivningen i Frankrike avgjør dette. Helsetrygdkort gir ikke rett til planlagt behandling. Det kan være lurt å ha reiseforsikring. En reiseforsikring vil normalt dekke forhold som helsetrygdkortet ikke dekker, for eksempel hjemtransport. 8

9 Nærmere om ”nødvendig” medisinsk behandling
Begrepet nødvendig behandling - omfatter også behandling ved kronisk sykdom og allerede konstatert sykdom. Nødvendig spesialisert medisinsk behandling forutsetter en avtale på forhånd. Ta kontakt med aktuell behandler/institusjon på forhånd Her nevnes særskilt: dialysebehandling oksygenbehandling særlig astmabehandling ekkokardiografi i forbindelse med kroniske autoimmune sykdommer kjemoterapi Kronisk sykdom/allerede konstatert sykdom - skal i utg. pkt. være tilstrekkelig å dokumentere retten med Europeisk helsetrygdkort. 9

10 Søke refusjon for utgifter etter Folketrygdlovens regler
Folketrygdlovens paragraf 5-24a: 1. januar 2011 ble det innført en ny refusjonsordning innenfor EU/EØS-land. Omfatter behandling og undersøkelse blant annet hos lege, fysioterapeut, kiropraktor og tannlege, i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge. Kjøp av visse legemidler og medisinsk utstyr vil også kunne dekkes etter denne ordningen. Det gis bare refusjon dersom helsehjelpen er medisinsk nødvendig og ville blitt dekket av det offentlige i Norge, i utgangspunktet på de samme vilkår. Behandling som anses som alternativ/eksperimentell i Norge og ren kosmetisk behandling omfattes ikke. Du har rett til å få refusjon for utgifter til helsetjenester etter denne ordningen hvis du er pliktig medlem av norsk folketrygd, og statsborger i Norge eller et annet EU/EØS-land eller Sveits. (E121 – ikke medlem, frivillig medlemskap omfattes ikke av ordningen). 10

11 Søke refusjon for utgifter etter Folketrygdlovens regler
For at du skal få refusjon etter denne ordningen, må du oppfylle de samme vilkårene som gjelder i Norge for den bestemte behandlingsformen du mottar. Helsetjenester som ikke er medisinsk nødvendig, gir ikke rett til stønad. Henvisning skal være utstedt av helsepersonell som praktiserer i Norge. Dersom det ikke foreligger henvisning fra Norge må det dokumenteres en begrunnelse for hvorfor. I Norge er det et krav om henvisning for å få dekket utgifter til behandlinger gitt av legespesialist, fysioterapeut og kjeveortoped. 11 11

12 Søke refusjon for utgifter etter Folketrygdlovens regler
Det er videre et krav at du må ha resept for å få refusjon for utgifter til legemidler og medisinsk utstyr. Resepten kan utstedes av helsepersonell som praktiserer i Norge eller tilsvarende helsepersonell som praktiserer i et annet EØS-land. Legemidler – du for dekket det samme som du ville fått dekket i Norge, dvs. legemidler som forskrives på blå resept. Skal du få tatt laboratorieprøver eller få gjort radiologiske undersøkelser/behandling, må du ha rekvisisjon. Rekvisisjon skal være utstedt av helsepersonell som praktiserer i Norge. Det du får refundert er begrenset til det tilsvarende helsehjelp antas å ville belaste det offentlige med i Norge. Du skal selv dekke samme egenandel som i Norge. Egenandelen påføres ditt frikort. De ordinære regler om fritak for betaling av egenandel kommer til anvendelse. Det skal altså ikke trekkes egenandel i de tilfellene hvor det ikke betales egenandel i Norge. 12 12

13 Søke refusjon for utgifter etter Folketrygdlovens regler
Ved bruk av denne stønadsordningen betaler du selv. Deretter kan du sende inn søknad om refusjon til HELFO utland. Det gis ikke forhåndsgodkjenning – fra 1. mars 2015 kan det søkes om forhåndstilsagn for utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten. Nødvendig dokumentasjon for at vilkårene er oppfylt, må vedlegges når du søker refusjon. Dette gjelder blant annet at behandleren du har benyttet har nødvendige godkjennelser og autorisasjon. Utgiftene må dokumenteres med spesifisert faktura fra behandleren i original. Kvittering eller annen dokumentasjon for at du har betalt. Fristen for å fremsette krav om refusjon er seks måneder etter at kravet tidligst kunne ha vært satt frem. Dvs. behandling er mottatt og betalt. Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du på 13 13

14 Planlegge å ta sykehusbehandling eller behandling hos legespesialist i annet EU/EØS-land. Pasientrettighetsdirektivet Pasientrettighetsdirektivet trådte i kraft for Norges del – 1. mars 2015. Innebærer at man nå også kan søke refusjon for utredning og/eller behandling på sykehus i annet EU/EØS-land. Denne retten gjelder både om du planlegger å reise ut for å få helsehjelp, og om du oppholder deg i et annet EU/EØS- land når behovet for helsehjelp oppstår. For at du skal kunne søke HELFO om forhåndstilsagn, må du være rettighetspasient. Det vil si at henvisningen din må være vurdert av spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved et sykehus, og at de mener du har krav på behandling av spesialist.

15 Planlegge å ta sykehusbehandling eller behandling hos spesialist i annet EU/EØS-land. Pasientrettighetsdirektivet Behandling i spesialisthelsetjenesten i utlandet kan være dyrt. For å redusere den økonomiske risikoen for deg, har du anledning til å søke HELFO om forhåndstilsagn. Når du søker om forhåndstilsagn, må du ha et konkret behandlingstilbud fra annet EU/EØS-land. Dersom du får innvilget et forhåndstilsagn, vil dette avklare om hele eller deler av den ønskede behandlingen kan dekkes. Forhåndstilsagnet vil også gi opplysninger om det høyeste beløpet du vil kunne få refundert for behandlingen du har søkt om. Det kan ta inntil åtte uker å få svar på søknad om forhåndstilsagn.

16 Planlegge å ta sykehusbehandling eller behandling hos spesialist i annet EU/EØS-land. Pasientrettighetsdirektivet Ved behandling i annet EU/EØS-land vil du kun få refundert opptil hva tilsvarende behandling ville kostet det offentlige i Norge. Du vil kun få refusjon for utgifter til behandling som tilsvarer den behandlingen du ville fått i Norge. Helsehjelpen du skal motta må enten være lik eller sammenlignbar med den helsehjelpen du ville fått i den offentlige helsetjenesten i Norge.

17 Planlegge å ta sykehusbehandling eller behandling hos spesialist i annet EU/EØS-land. Pasientrettighetsdirektivet Sende inn krav: Du må fylle ut kravskjemaet og sende dette  sammen med dokumentasjon til HELFO. Dette må gjøres innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato. For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Det kan ta inntil 5 måneder å få svar på om du har krav på å få refusjon og før beløpet eventuelt utbetales. For mer informasjon se

18 Norsk pensjonist - du bor i Frankrike

19 Pensjonist bosatt i Frankrike
Hva skjer når du som pensjonist bosetter deg i Frankrike? Du er ikke lenger medlem av norsk folketrygd. Retten til blant annet fastlege og frikort bortfaller. Du har ikke lenger rett til planlagt behandling i Norge. Eventuell oppfølging av nødvendig behandling du har fått utført i Norge før du flyttet, skal nå foregå i Frankrike. 19 19

20 Hvordan få rett til helsetjenester i Frankrike
Du kan søke om blankett E 121. Søknaden sendes til HELFO utland. E 121 gir deg rett til helsetjenester i Frankrike etter fransk lovgivning – på lik linje med franske pensjonister/borgere. Du må forholde deg til det franske helsevesenet på samme måte som franske pensjonister/borgere. Du må selv dekke de egenandeler Frankrike evt. måtte ha på de helsetjenester du har behov for. Du må benytte deg av behandlere som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i Frankrike (lege, tannlege, fysioterapeut etc.) Selv om du ikke er medlem i folketrygden skal du betale trygdeavgift til Norge for de rettighetene du har i Frankrike. 20 20

21 Hvem har rett til blankett E121
Følgende pensjoner omfattes: Pensjon fra Folketrygden Statens Pensjonskasse Pensjonstrygden for sjømenn Pensjonstrygden for fiskere Pensjonstrygden for skogsarbeidere Pensjonsordningen for sykepleiere Privat AFP, hvis du samtidig tar ut pensjon fra Folketrygden Trygdeavgift må betales til Norge. Ved spørsmål om dette – kontakt NAV Internasjonalt. Ved innvilgelse av blankett E-121 sendes denne i 2 eksemplarer til din franske adresse – du er selv ansvarlig for å levere denne til franske trygdemyndigheter for å få den registrert. Uten registrering – ingen rettighet. 21 21

22 Ikke rett til blankett E121 - Søke frivillig medlemskap i folketrygden
Pensjonister med andre former for pensjon, for eksempel offentlig avtalefestet pensjon (AFP) eller privat pensjon før fylte 67 år og folketrygden slår inn, faller imidlertid utenfor. Ønsker du å beholde rett til stønad til helsetjenester fra folketrygden, er det mulig å søke frivillig medlemskap, og få rett til ordinær stønad. Du må henvende deg til NAV Internasjonalt ved spørsmål eller søknad om frivillig medlemskap. Dekning etter reglene om ordinær stønad: full dekning av utgifter til ambulanse opphold på sykehus dekkes inntil et fastsatt beløp per døgn andre godkjente utgifter dekkes etter takster legemidler dekkes etter samme regler som i Norge 22 22

23 Frivillig medlemskap i folketrygden
Dekning for sykehusinnleggelser er begrenset. Du bør vurdere kostnader og mulighet for å få en privat forsikring. For 2015 er dette 3510 NOK per liggedøgn Når du er medlem i folketrygden med ordinær stønad kan du ved sykdom reise til Norge for å motta planlagt behandling. Du vil få dekket medisinsk behandling i Norge – som om du var bosatt i Norge. Folketrygden dekker imidlertid ikke hjemreisen og returen til Frankrike. Trygdeavgift må betales til Norge. Ved spørsmål om dette – kontakt NAV Internasjonalt. Du kan også søke frivillig medlemskap i folketrygden med innvilget blankett E121 – dette medlemskapet kan KUN benyttes i Norge, ikke i Frankrike. Du betaler da for rett til planlagt behandling i Norge! 23 23

24 Hvorfor betale trygdeavgift til Norge?
Du mottar din pensjon fra Norge. Du betaler trygdeavgift til Norge – som dekker helseutgifter. Dette innebærer at Frankrike har ingen ”inntekter” på deg som dekker kostnader på helsetjenester, som norsk pensjonist bosatt i landet. Du har allikevel full rett til helsetjenester i Frankrike med blankett E-121 gjennom Rådsforordning 883/2004 24

25 Rundsumsoppgjør Forordningen har hatt bestemmelser om "rundsumsoppgjør" mellom Frankrike og Norge, frem til og med For hvert kalenderår sendte Frankrike regning til Norge ved HELFO utland, for deg og eventuelt forsørgede familiemedlemmer uavhengig av hvilke tjenester dere har brukt. Fra fakturerer Frankrike Norge for faktiske utgifter. Dette har vist seg å være tilsvarende kostnader som ved rundsumsoppgjør. Rundsum for 2012 i Frankrike: Pensjonist/rettighetshaver 376,34 €/mnd € per. år. Familiemedlem ,76 €/mnd ,12 € per år Faktura for 12 mnd. i 2012 fra Frankrike for pensjonist = NOK Inkl. et forsørget familiemedlem (15.624,96)) = NOK Trygdeavgift betalt til Norge går til å dekke denne regningen. 25 25

26 Ønsker planlagt behandling i Norge – har blankett E121
Ønsker du å få/motta planlagt behandling i Norge - har for eksempel behov for å bytte et kne – har du som hovedregel ikke rett til dette. Du må da søke franske trygdemyndigheter, om de vil garantere for kostnaden og dekke kostnaden for operasjonen i Norge. Du søker da om blankett E-112/S2 til franske trygdemyndigheter, som er garantien Norge krever. 26 26

27 Europeisk helsetrygdekort
Norge skal utstede Europeisk helsetrygdekort til deg som er pensjonist med E121 blankett. Kortet har gul bakside. Dette bestiller du på Du må sørge for at du har meldt inn din franske adresse til folkeregisteret for å kunne motta kortet. Du vil ikke få flere/utvidede rettigheter Vær oppmerksom på at du fremdeles ikke har rett til verken å motta planlagt behandling i Norge eller ha fastlege i Norge. 27 27

28 På ferie til et annet EØS-land/Sveits – har blankett E 121
Skal du på ferie til annet EØS-land, inkludert Norge, må du ta med deg Europeisk helsetrygdkort fra Norge – dette har GUL bakside. Ved besøk i Norge – er du å anse som turist. Europeisk helsetrygdekort dekker utgifter til øyeblikkelige og nødvendige helsetjenester under oppholdet, da hos tjenesteytere som er tilknyttet det offentlige. Europeisk helsetrygdekort dekker ikke hjemreise ved alvorlig sykdom, som for eksempel ambulansefly. Det anbefales å ha egen reiseforsikring i tillegg. 28 28

29 Kontaktinformasjon HELFO servicesenter (Europeisk helsetrygdkort og hasteblankett) Telefon: Faks: E-post: HELFO utland : Postboks 2415 3104 Tønsberg Telefon: E-post: HELFO’s nettside: Elin 29 29


Laste ned ppt "HELFO Informasjon til pensjonister om rett til stønad til helsetjenester innenfor EU/EØS – landene eller Sveits Elin Cathrine Lund Grina 1 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google