Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lom, juni 2006 Personalseminar Sambandet mellom det individuelle og det institusjonelle i forsking og vitskap Har det nokon relevans for AØS? Øyvind Glosvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lom, juni 2006 Personalseminar Sambandet mellom det individuelle og det institusjonelle i forsking og vitskap Har det nokon relevans for AØS? Øyvind Glosvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lom, juni 2006 Personalseminar Sambandet mellom det individuelle og det institusjonelle i forsking og vitskap Har det nokon relevans for AØS? Øyvind Glosvik

2 Lom, juni 2006 Personalseminar Nokre utviklingstrekk Press i retning ”avprivatisering” av forsking –Særavtalen er sagt opp –Søkelys på produktivitet (Forskdok) HSF har produksjonsvanskar, det har også AØS, men nokre lyspunkt HSF har ein fou-administrasjon, men ikkje systematisk forskingsleiing Vi har ein lang veg å gå –Vi snakkar td aldri om kva vi meiner med forskingsleiing –Det er få (ingen?) fellesarenaer for dei forskingsaktive ved HSF

3 Lom, juni 2006 Personalseminar Krav om kvalitet og produktivitet er tungt forankra i offentleg politikk ”Forskningsinstitusjonenes arbeid med kvalitet skal styrkes. Dette innebærer blant annet oppfølging av fagevalueringer og institusjonsevalueringer og styrket faglig ledelse på alle nivåer”. (Mine uthevingar) St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning

4 Lom, juni 2006 Personalseminar Når søkelys blir flytta frå individ- til institusjonsnivået – ein spådom Institusjonen blir stilt ansvarleg for det den enkelte forskar gjer (kvalitet, publisering) Institusjonen HSF vil svare med kontrollhysteri og nytt kontrollbyråkrati (enkeltkretslæring) Dette fører til konflikter, vanskar og endringar mellom personale på fleire nivå Problemet kan løysast gjennom leiarutvikling og høgre kvalitet på forskingsleiinga i kombinasjon med at den enkelte forskars kompetanse kontinuerleg vert utvikla.

5 Lom, juni 2006 Personalseminar Dimensjonar i forsking Leiing handlar omRelasjonar til institusjon og overordna – forståing og tolking av rammer, mål og situasjon for institusjon og arbeidssituasjon Faglege visjonar og meistring handlar om Refleksjon over eige kunnskapsnivå og kunnskapsbehov. Idear om fagleg retning og bidrag til kunnskapsutvikling innan eige felt Gruppedeltaking handlar om Aktiv deltaking gruppe, nettverk eller praksis- fellesskap som systematisk forskar innanfor same felt som ein sjølv Publisering og formidling handlar om Å skrive!!! Forsking er ein Intersubjektiv aktivitet der tekstproduksjon er grunnleggjande viktig

6 Lom, juni 2006 Personalseminar Kva inneber: Forsking som individuell aktivitet Institusjonelt forankra forskingsleiing Leiing Arbeide utan overordna støtte og relasjon. Vere sjølvgåande på alle område. Skaffe finansiering sjølv Motivere, drive opplæring, delta i finansering, sjå til at rettleiing fungerer for alle på sine nivå. Faglege visjonar og meistring Vere ansvarleg for eige fagleg nivå, tileigning av ny kunnskap og innsikt. Vilje til å forandre seg sjølv Vere visjonær på avdelingens vegne, setje realistiske rammer for den enkelte – gjennom dialog Gruppe- deltaking Finne samarbeidspartnarar innanfor og utanfor eigen arbeidsplass. Ta ansvar for andre Krevje deltaking i faggrupper. Kople systematisk saman folk med komplementære kunnskapar. Korrigere manglande samarbeid Publisering og formidling Jamn produksjon av tekstar med høg kvalitet, til ulike formål og retta mot ulike målgrupper Stille krav om kvalitet i tekstar, bidra til kvalitetskontroll og kople inn naudsynt rettleiing for å heve tekstkvaltiet

7 Lom, juni 2006 Personalseminar Kva inneber: Institusjonelt forankra forskingsleiing Institusjonell forskings- administrasjon (Fou) Leiing Motivere, drive opplæring, delta i finansering, sjå til at rettleiing fungerer for alle på sine nivå. Sakshandsaming for leiinga om forvaltning av faglege saker som ikkje handlar om utdanning Faglege visjonar og meistring Vere visjonær på avdelingens vegne, setje realistiske rammer for den enkelte – gjennom dialog Ikkje knytt til visjonar og meistring, ikkje kopla til den substansielle, faglege delen av verksemda slik den kjem til uttrykk mellom folk Gruppe- deltaking Krevje deltaking i faggrupper. Kople systematisk saman folk med komplementære kunnskapar. Korrigere manglande samarbeid Kan administrativt vere knytt til opprettiing og drift av faggrupper. Budsjettering og rekneskapsspørsmål knytt til avdelingsvise avrekningar Publisering og formidling Stille krav om kvalitet i tekstar, bidra til kvalitetskontroll og kople inn naudsynt rettleiing for å heve tekstkvaltiet Kontrollere og forvalte publiseringssystem


Laste ned ppt "Lom, juni 2006 Personalseminar Sambandet mellom det individuelle og det institusjonelle i forsking og vitskap Har det nokon relevans for AØS? Øyvind Glosvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google