Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE I VESTFOLD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE I VESTFOLD"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE I VESTFOLD
Liv Torunn Eik, leder for Ny som lærer i Vestfold, Høgskolen i Vestfold

2 OVERGANG UTDANNING - YRKE Fra StudData, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo

3 Stortingsmelding nr 11 om veiledning av nyutdannede lærere
De første årene i lærerkarrieren er viktige. Det er særlig i denne perioden læreren utvikler sin profesjonelle identitet og legger grunnlag for videre faglig utvikling. Gode erfaringer med oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere, jf. SINTEFs evaluering av programmet Veiledning av nyutdannende lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring i Departementet vil derfor at alle nyutdannede lærere skal tilbys veiledning gjennom dette programmet fra

4 Satsing på veiledning av nyutdannede
I dobles tildelingen til veiledning av nyutdannede til totalt 33 mill. kroner nasjonalt. Dette åpner for at langt flere nye lærere kan tilbys veiledning. Også mulig å utdanne veiledere som kan utdanne nyutdannede senere. Ønskelig å se dette i sammenheng med videreutdanning i veiledning for praksislærere. Departementet har inngått en samarbeidsavtale med KS for å kunne tilby alle nyutdannede lærere i grunnskolen og videregående opplæring veiledning fra skoleåret

5 Nasjonalt program for nyutdannede lærere
Fra 2003 nasjonal satsing på frivillig basis Utdanningsinstitusjonene skal bistå skole- og barnehageeiere i å utvikle gode veilednings- og oppfølgingsordninger for nyutdannede og de skal utdanne veiledere Samarbeid med Utdanningsforbundet, KS og Fylkesmannen Tilbudet gjelder lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring i vikariater eller faste stillinger med mindre enn to års praksis etter avsluttet grunnutdanning/PPU

6 Ny som lærer i Vestfold Høgskolen i Vestfold tilbyr veiledning og tilrettelegging av mentorskapsordninger for nyutdannede lærere gjennom Ny som lærer. Flere nyutdannede fra barnehagen enn fra skolen har deltatt til nå I år er 7 nyutdannede lærere fra 3 kommuner er med i programmet. 35 nyutdannede førskolelærere deltar. Kun 2 av grunnskolelærerne har en lokal veileder på skolen sin En gruppe på 5 lærere får direkte veiledning fra høgskolen Temaer de fokuserer på i veiledningen på er bl. a. : Samarbeid skole-hjem, klasseledelse, utfordrende elever, elevvurdering og tilpasset opplæring.

7 Fra utdanning til yrke De nyutdannede får jevnlig veiledning enkeltvis og i gruppe. Veileder er en erfaren kollega fra egen arbeidsplass eller kommune. Veilederne får veilederutdanning i regi av HVE. Programmet tilpasses den enkelte arbeidsplass og til arbeidsplassens og kommunens øvrige kompetanseutviklingsplaner.

8 SKOLEEIERS ANSVAR Det er skole- eller barnehageeiers ansvar at nyutdannede lærere får veiledning og oppfølging. I Stortingsmelding nr. 11 står det: Det forventes at skoleeier tar inn veiledning av nyutdannede som en naturlig del av arbeidsgiveransvaret, og forankrer dette på ledelsesnivå (Stortingsmelding nr.11,side 36).

9 HØGSKOLENS ANSVAR Det forventes at lærerutdanningsinstitusjonene samarbeider med skoleeier om tilrettelegging/opplæring av lokale veiledere/mentorer og veiledning av nyutdannede lærere (Stortingsmelding nr.11,side 36). Høgskolen i Vestfolds oppgave blir å utdanne veiledere og å samarbeide med skoleeierne om å organisere og gjennomføre gode veilednings-programmer for nyutdannede lærere tilpasset forholdene i ulike kommuner og skoler.

10 Mulige modeller: Veiledning av nyutdannede i Norge har til nå har vært preget av ulike modeller bl.a. ut fra lokale tilpasninger. Disse kan inndeles i to hovedmodeller: Kommunemodellen: En modell hvor det etableres et lokalt korps av veiledere som har ansvar for veiledningen av alle nyutdannede i kommunen. Bl.a. Skien kommune har etablert denne modellen. De har et kommunalt veilederkorps med lærere som har inntil 30 % av sin stilling knyttet til veiledning av nyutdannede. Veilederne får en reduksjon på ½ undervisnings-time i uka pr. nyutdannet de veileder. I Skien kommune (og noen andre kommuner) er det etablert som et prinsipp at veileder skal komme fra en annen skole enn den nyutdannede. Veiledning en til en og i grupper med nyutdannede på tvers av skoler.

11 Arbeidsplassmodellen
En modell der veileder er en erfaren lærer ansatt på samme skole i den/de nyutdannede som får veiledning. Den vanligste modellen i veiledning av nyutdannede lærere i Vestfold til nå. Fordelen ved modellen har vært at de nyutdannede har hatt mulighet til både planlagt og mer spontan veiledning. Samtidig har denne modellen ført til lite ”gjenbruk” av utdannede veiledere hvis skolen de neste årene ikke har hatt nyutdannede lærere.

12 Mål for arbeidet i Ny som lærer i skole og barnehage i Vestfold 2009-2010
Å utdanne 60 nye mentorer i Vestfold neste år. For første gang kan vi utdanne veiledere som ikke har nyutdannede å veilede i år. Dette for å være forberedt til når alle skal få et tilbud. Å være med å gi tilbud til 65 nyutdannede (42 i år): 35 fra grunnskole, 10 fra videregående og 20 fra barnehage Viktig mål å få med flere nyutdannede fra grunn- og videregående skole.

13 Ny som lærer i skole og barnehage i Vestfold 2009-2010
Høgskolen har sammen med KS sendt brev til alle grunn- og videregående skoler og barnehager i Vestfold og bedt om tilbakemeldinger på deres behov, tanker og ønsker for samarbeid om dette Sender ut brev om påmelding til veiledningskurs med påmeldingsfrist før sommerferien Arbeider med en felles studieplan for veileder-opplæringen for praksislærere og veiledere som skal utdanne nyutdannede på 15 studiepoeng

14 Aktuelle nettadresser
SINTEFS evaluering av programmet Nyutdannedes opplevelse av ”praksissjokk” Stortingsmelding nr. 11


Laste ned ppt "VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE I VESTFOLD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google