Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighetspsykologi - PSY 2600

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighetspsykologi - PSY 2600"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighetspsykologi - PSY 2600
Introduksjon

2 PSY2600 forløp Larsen &Buss: kap 1-4,9-12 Seligman et al.
EKSAMEN!

3 Oversikt over forelesninger – Personlighet PSY2600

4 Multiple Choice Quiz Which of the following is not included in the definition of personality psychology? A) it deals with adaptations to the environment B) it deals with how traits influence the environment C) it deals with how the environment influences traits D) all of the above are included For something to be a part of personality it should A) always be evident. B) never change. C) be relatively stable over time. D) apply to all people

5 Personlighetspsykologi
Hvorfor? Hva? Konse- kvenser?

6 Personlighet - en definisjon
Personlighet er … et sett av psykologiske trekk … og mekanismer i individet … som er organisert og er relativt stabile … og som påvirker interaksjoner, og tilpasning, … til miljøet (indre og ytre)

7 3 nivå av personlighetsanalyse
Hvert menneske er ... …lik alle andre “menneskets natur” …lik noen andre “gruppenivå” …ulik alle andre “individnivå”

8 Nivå 1 - Menneskets natur
Personlighetens grunnleggende trekk og mekanismer er typiske for vår art, og finnes hos alle (eller nesten alle) individer

9 Nivå 2 - Gruppeforskjeller
Måter som noen personer kan være like på... Kultur Risikotaking

10 Nivå 3 - Individuelle forskjeller
Hvert eneste individ har personlige og unike egenskaper og kjennetegn som ikke deles med noe annet individ Nomothetic research Idiographic research

11 En skillelinje i feltet
De Store personlighetsteorier vs. Dagens personlighetsforskning

12 De store teorier Fokuserer primært på nivå 1 - dvs menneskenaturen
Er ikke representative for dagens forskning innen personlighetspsykologi

13 Dagens forskning De fleste studier fokuserer på hvordan grupper og individer er forskjellige dvs nivå 2 og 3

14 Brobygging Kunnskapsdomener skaper spesialisering
Integrasjon av ulike kunnskapsdomener gir helheten i personlighet K.D. Personlighet

15 Seks kunnskapsdomener
Biologisk Intrapsykisk Kognitiv-affektiv Disposisjonell Sosial og Kulturell Tilpasning

16 Biologisk domene Mennesket er en samling av biologiske systemer som utgjør byggestenene i atferd, tenkning og emosjoner Nevrofysiologi Genetikk Evolusjon

17 Intrapsykisk domene Personlighetens mentale mekanismer og dynamikk, som delvis opererer utenfor bevisstheten Psykoanalyse Motiver

18 Kognitiv-affektivt domene
Våre tanker, følelser, antakelser og ønsker som former og utgjør personligheten Kognisjon Emosjon Selvfølelse Hva kjennetegner mitt student-selvbilde? Er jeg en god eller ond person? Hva gjør meg redd?

19 Disposisjoner Fokuserer på individuelle forskjeller. Identifiserer dimensjoner som mennesker fordeler seg langs. Statistisk orientert. Trekk, dimensjoner og typer Måling Stabilitet og endring

20 Det sosiale og kulturelle domene
Personligheten eksisterer ikke i et vakum i hjernen og nervesystemet, men er delvis relasjonell, og påvirker og blir påvirket av vår sosiale og kulturelle kontekst. Interpersonlige aspekter Kjønn og personlighet Kultur

21 Tilpasningsdomenet Personligheten kan ha konsekvenser for mestring av livshendelser, helse, jobbfungering, etc. Visse personlighets-karakteristika er relatert til dårlig tilpasning Studiet av personlighetsforstyrrelser og -lidelser bidrar til vår forståelse av “normal” personlighet

22 Teorier... Fungerer som en guide for forskning
Organiserer empiriske funn Muliggjør prediksjoner Er mer enn bare antakelser/’troer’ Teori og empirisk forskning er gjensidig knyttet sammen


Laste ned ppt "Personlighetspsykologi - PSY 2600"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google