Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

An approach to multimodal and ergonomic nomadic services Marco Riva og Massimo Legnani.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "An approach to multimodal and ergonomic nomadic services Marco Riva og Massimo Legnani."— Utskrift av presentasjonen:

1 An approach to multimodal and ergonomic nomadic services Marco Riva og Massimo Legnani

2 Bakgrunn ● Stadig meir avanserte tenester på nettet ● Nettet har gått frå å vere «Table Web» til «Pocket Web» og «Handbag Web» ● Når ein bruker nett-tenester på mobile einingar, kan konteksten endre seg raskt ● Mobile einingar er forskjellig utrusta -> Multimodal levering av informasjon gir ei mogleg løysing

3 Multimodal levering Interaksjon med ei teneste gjennom forskjellige modusar, t.d.: Input: Tekst eller tale Output: Tale, lyd, tekst eller bilete

4 M3L ● MultiModal Markup Language: Eit rammeverk for multimodal hypertekst ● Støttar i dag hovudsakleg modusane «text» og «voice», men er laga for å kunne utvidast ● Brukaren kan bruke ulike interaksjonsmåtar på forskjellige delar av innhaldet, basert på kva som er best ● Designaren bestemmer kva som er best når hyperteksten blir skriven

5 M3L - Krav ● Tenesta må kunne skrivast ein gong, og deretter takast i bruk automatisk ● Tenestemodellen må lett kunne oversettast til XHTML ● Tilpassinga av tenesta må skje på tenarsida ● Brukaren skal kunne bruke ei eller fleire einingar med forskjellige interaksjonsmåtar (t.d. mobiltelefon og PDA) ● Rammeverket må vere ope, slik at det kan utvidast for framtidige teknologiar

6 M3L - Hovudmål ● Brukaren må kunne bruke den mest naturlege interaksjonsmodusen ● Forskjellige kanalar må brukast for å tilby ei teneste til eit breiare sett med brukarar ● Utviklaren av hyperteksten må definere ei teneste som er naturleg multimodal for å betre brukbarheit og brukarvenligheit

7 M3L - eigenskapar ● Bygger på XHTML ● Den som skriv hyperteksten kan spesifisere kva interaksjonsmodusar som kan brukast, og kva som er best å bruke. Han kan òg tvinge brukaren til å bruke ein bestemt input-metode ● Gir tilgang på tenester med einingar som er tilgjengelege i marknaden i dag ● Bruker eksisterande leverings-teknologiar, og krever ikkje spesiell programvare på eininga

8 M3L - Arkitektur

9 Eit problem Spørsmål: I M3L blir beste interaksjonsmåte bestemt når hyperteksten vert skriven. Men kan designaren eigentleg vite kva som er beste interaksjonsmåte? Svar: Ikkje for mobile brukarar. Då må tilpasninga skje i køyretid.

10 Ergonomisk multimodal levering ● Ergonomi: Vitskapen om korleis ein kan få best samspel mellom menneske, maskin, og miljø ● For å få til ergonomiske multimodale tenester må ein: – Definere ein modell for å skildre kontekstinformasjon – Definere ein modell for å skildre ei ergonomisk teneste

11 eML ● eML (ergonomic Markup Language) er eit nytt språk for å skildre ergonomiske tenester ● Består av to delar: – Ein statisk del som skildrar dei ikkje-ergonomiske delane av tenesta (innhald, navigeringsstiar, stil og layout) – Ein reaktiv del som bruker ei samling ECA-reglar (Event, Condition, Action) for å tilpasse tenesta ved forandring av kontekst

12 eML - Arkitektur

13 Konklusjonar ● M3L og eML er enkle måtar å produsere kraftige multimodale og ergonomiske tenester ved hjelp av eksisterande teknologiar ● Kan til ein viss grad brukast for å løyse problem med tenestetilgong for folk med funksjonshemningar


Laste ned ppt "An approach to multimodal and ergonomic nomadic services Marco Riva og Massimo Legnani."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google