Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Fjell kommune Nær 20 000 innbyggjarar Kommune i vekst - ung befolkning Matriseorganisasjon - 5 tenesteavdelingar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Fjell kommune Nær 20 000 innbyggjarar Kommune i vekst - ung befolkning Matriseorganisasjon - 5 tenesteavdelingar."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Fjell kommune Nær 20 000 innbyggjarar Kommune i vekst - ung befolkning Matriseorganisasjon - 5 tenesteavdelingar / 6 stabsavdelingar –3 nivå Omsorg: –197 årsverk –340 tilsette –Budsjett: ca 94 mill

3 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04

4 Mål for deltaking i nettverket... Styringsverkty: Rettar vi ressursane mot prioriterte målgrupper? Tilbyr vi tenester til dei brukarane som har behov for det? Produserer vi tenestene på ein kostnadseffektiv måte? Kvalitet på tenestene? Potensiale for forbetring? Kartlegging og konkrete tiltak Nytte resultat i politiske og administrative prosessar

5 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 EFFEKTIVITETSNETTVERK 1 - Deltakarar: Time, Klepp, Gjesdal, Hå, Strand, Fjell (nettverk 1 vest)- 2001/2002 Føremål: –systematisere nøkkeltal frå kostra –vurdere resultat - sjå tilhøve mellom oppnådd resultat og ressursinnsats –samanlikne med andre kommunar –samanlikne med seg sjølv over tid –brukarundersøking - viktig informasjon til forbetring og vidareutvikling 2 - Deltakarar: Os, Bømlo, Stord, Fjell - 2004 Føremål: –Vidareføre nettverk med kommunar som er naturleg å samanlikne seg med

6 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Heimetenesta Korrigerte brutto driftsutgifter per brukar

7 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Litt over og litt under?

8 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Strukturen i tilbodet…. Fordeling av ressurser mellom heimeteneste og institusjonsteneste? –Kva er billegast –Kva er det beste for brukaren Høg prioritering av aktivisering - eldre/funksjonshemma –Tiltak for at brukarane skal kunne bu heime lengst mogleg Låg dekningsgrad av institusjonsplassar –Andel 80-89 år: 6,9% i 2002 Prioriteringar av heimeteneste - –Kriterium for tildeling av offentleg hjelp – Del ikkje offentleg hjelp?

9 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Brukarundersøking…. To brukarundersøkingar: -02 og -04 Lite ressurskrevjande å gjennomføre brukarundersøkinga –moglegheit for og å samanlikne seg med andre kommunar enn nettverket –samanlikne med seg sjølv over år –samanlikne tenestestader i kommunen- lære av kvarandre Svarprosent: Ca 47% Relativt likt resultat frå begge undersøkingane –definere område til forbetring –definere nye tiltak

10 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Fjell -02

11 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 God praksis? Gjennomsnittleg brukartilfredsheit. Brukarar i heimetenesta - 04

12 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Informasjon - tiltak Informasjon –oppgradere nettside - teneste skildringar/informasjon om tenester - 05 –informasjon om frivillige lag og organisasjonar –strategi for informasjon til den einskilde tenesteyter - system for vidareføring av informasjon til brukar/pårørande - auka bruk av intranett og outlook for alle tilsette - 04 Målretta bruk av tenesteavtale og primærsjukepleie som reiskap - 2005 –informasjonsbrosjyre til bruk for tilsette- 04

13 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Brukarmedverknad - tiltak…. Individuell plan –Større medverknad i prosess før vedtak vert fatta - –heimebesøk og informasjon. Kurs for alle leiarar i sakshandsaming feb.05 Samarbeidsmøter - brukar/pårørande Samarbeidsavtaler med pårørande/brukar Informasjon om rettar og dei kriterium som vert lagt til grunn for tenester - avklare forventningar Årlege brukarundersøkingar

14 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Leiing/ organisering Teamleiing i heile avdelinga/organisasjonen Leiarteam - 7 leiarar + omsorgsjef - møte kvar veke Utvida leiarteam - møte x 1 pr månad - leiarteam + avd.leiarar/koordinatorar. Agenda: budsjett/handlingsprogram/brukarfokus/ tenesteutvikling/ organisering m.v. Skape felles kultur/haldningar - fokus på samhandling mellom einingane Fokus på korleis nytta ressursane optimalt innan omsorgstenesta –alle ledige stillingar vert vurdert Fokus på arbeidsmiljø og trivsel

15 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Korleis er resultata nytta i kommunal leiing... Politisk informasjon om nettverk / brukarundersøkinga - Informasjon i rådmannen sitt leiarteam Informasjon til eldreråd Informasjon til alle tilsette Nytte resultat frå effektiviseringsnettverk, agendarapport, kostratal m.v., i arbeid med handlingsprogram og i budsjettprosess - –i 04 er resultata nytta som grunnlag i planlegging og slutthandsaming av budsjett og handlingsprogram til omsorgstenestene

16 Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Satsing vidare... Gjennomføre medarbeidar undersøking - 05 –årleg Vidare samarbeid/nettverk med andre kommunar –bidra til å gjere tenestenivå meir likt for brukarane? –Oppretthalde fokus på effektivisering Gjennomføre brukarundersøking årleg –KS –Nettside: Kven kan vi lære noko av? –Målretta arbeid med definerte område for forbetring –Evaluering


Laste ned ppt "Effektiviseringsnettverk - Oslo 09.12.04 Fjell kommune Nær 20 000 innbyggjarar Kommune i vekst - ung befolkning Matriseorganisasjon - 5 tenesteavdelingar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google