Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ludvigsen-utvalet NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole Revisjon eller revolusjon av læreplanen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ludvigsen-utvalet NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole Revisjon eller revolusjon av læreplanen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ludvigsen-utvalet NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole Revisjon eller revolusjon av læreplanen?

2 Kompetansemål: Reflektere over mandatet til Ludvigsen-utvalet
Bli kjente med konlusjonane frå delutredninga til utvalet Bli kjente med og reflektere over tendensane som kan komme som eit resultat av hovudutredninga Vere førebudde til diskusjonar og kritisk refleksjon i klubbar, lokallag og styre(kanskje til og med årsmøtesak?) med bakgrunn i innblikket I Ludvigsen-utvalet sitt arbeid.

3 Ludvigsen-utvalet sitt mandat
Å vurdere innhaldet i grunnopplæringa opp mot krav til kompetanse i framtidig samfunns- og arbeidsliv(læreplanen) Føresetnader: Gjeldande formålsparagraf vert oppretthaldt Minst eit av framlegga skal kunne gjennomførast innanfor dagens ressursramme

4 Skulen før, no og i framtida…
Fram til 2006: Skulen styrt gjennom rammebetingelsar Innsatsorientert Etter 2006: Skulen styrt gjennom mål Resultat(informasjons)orientert 21. århundre: ? Utfordringar: Manglande grunnleggande dugleikar, «stofftrengsel»(bredde vs dybde), elevane sin motivasjon(selvregulering), manglande læringsstrategiar, fag eller tema…

5 Læreplanane før, no og i framtida…
Innhaldsorienterte Kva skal eleven møte/bli kjent med? No: Kompetanseorienterte Kva skal eleven meistre? 21. århundre: Å sjå på ulike alternativ til kompetanseorienterte læreplanar 2. generasjons kompetanseorientert læreplan, med større grad av prosessorientering av elevane si opplæring Korleis utvikle strategiar for livslang læring?

6 Spørsmål til summing Er det behov for ein revisjon av læreplanen(allereie)?

7 Konklusjonar for delutredninga
Det breie kompetansebegrepet «Stofftrengsel» Samspelet mellom fagleg, sosial og emosjonell kompetanse for å lukkast

8 Det breie kompetansebegrepet
Kompetanse avgjer kva val vi gjer som menneske Kompetanse avgjer korleis vi løyser oppgåver og møter utfordringar Kompetanse er ikkje berre kognitive dugleikar, men og praktiske, sosiale(t.d. kommunikasjon) og emosjonelle(t.d. motivasjon) dugleikar Det breie kompetansebegrepet er i dag stort sett definert i den generelle delen av læreplanen – «er den i live?» Dersom det brede kompetansebegrepet i større grad integreres i hele læreplanverket, vil det bidra til å løfte fram hele oppdraget som er gitt skolen og klargjøre forventningene til hva elevene skal lære.

9 «Stofftrengsel» Skulefaga er breie i omfang med mange kompetansemål
For å realisere dagens læreplan må ein fokusere på breddelæring(overflatelæring), noko som gjer det utfordrande å lære «i dybden» og ha ein god progresjon i innlæringa(mestring) Faga overlappar kvarandre – er dette hensiktsmessig? Skal noko meir inn i opplæringa, må vi først ta noko ut(«nullsumspelet»)

10 Fagleg, sosial og emosjonell kompetanse
Samanheng mellom fagleg, sosial og emosjonell kompetanse Sosiale dugleikar(kommunikasjon) og emosjonelle dugleikar(sjølvregulering: motivasjon, målsetting, sjølvrealisering…) kan bidra positivt til læringsresultat Systematisk arbeid med skulemiljø og læringsmiljø er av stor betydning Vurderingssystem(Nasjonalt kvalitetsvurderingsverkty) må reflektere det breie mandatet til skulen/opplæringa

11 Spørsmål til summing Er det behov for ein revisjon av læreplanen?

12 Hovudutredninga vil problematisere følgjande:
Det breie kompetansebegrepet Framtidig kompetansebehov(samfunn og arbeidsliv) Fagfornying Utforming av læreplan og vurderingssystem

13 Det breie kompetansebegrepet
Utvalet vil vurdere: Korleis skulen sitt arbeid med sosial og emosjonell kompetanse kan styrkast, korleis læreplanen eventuelt må endrast, og vurderingssystemet Korleis læringsstrategiar kan bli ein integrert del av læreplanen «Stofftrengsel» gjer til at dersom noko skal vektleggast meir, må noko anna ut

14 Det breie kompetansebegrepet Summeoppgåve
Korleis skal dette sjå ut i læreplanen? Bør det vere ein del av den generelle delen, eller bli ein integret del av kompetansemåla? Korleis skal ein vurdere sosial og emosjonell kompetanse?

15 Framtidas kompetansebehov
Utvalet vil vurdere: Kva kompetanse som gir «læring for livet» Vurdere om slik fagovergripande kompetanse(kritisk tenking, problemløysing, etisk handling, kommunikasjonsevne,samarbeidsevne…) er godt nok ivaretatt i dag, eller om det må vektleggast sterkare Sjå på andre læreplanar som har vektlagt dette tydelegare(Skottland, Finland, Danmark); Social skills…Science skills…

16 Framtidas kompetansebehov Summeoppgåve
Er det for stor eller for liten overlapping mellom fag i norsk skule? Er det fag som bør ut? Eller inn? Bør ein erstatte tradisjonelle skulefag med temabasert inndeling(tilbake til O-fag)? Bør ein tenke annleis om faginndeling?

17 Fagfornying Utvalet vil vurdere:
Om dei tradisjonelle faga er for breie(kompetansemåla) for å realisere oppdraget Fagfornying i skulen: om nokre fag bør gå ut, nye fag inn, faginndelinga endrast Vurdere heile organiseringa av dei tradisjonelle skulefaga(norsk) og vitskapsfaga(matematikk) i framtidig læreplan, til fordel for temabasert inndeling(Allmenndanning/Vitenskap og teknologi/Sosiale ferdigheiter)

18 Fagfornying Summeoppgåve
Er faga for breie i dag? Bør faga vere smalare og grundigare? Er det fag som bør ut? Er det fag som kunne vore slått saman? Bør ein sette heile faginndelinga på båten og tenke radikalt nytt?

19 Utforming av læreplanar og vurderingssystem
Utvalet vil vurdere: Utvikling av dagens læreplan ut i frå andre kompetanseorienterte læreplanar Utvikle eit vurderingssystem av læreplanen som skal gi informasjon for utvikling Utvikle eit vurderingssystem for å reflektere breidda i læreplanen

20 Utforming av læreplan og vurderingssystem Summeoppgåve
Grunnleggande dugleikar er det i dag informasjons- og vurderingssystem for. Bør desse stå sterkare i «ein ny læreplan»(styrande for organiseringa)? Korleis skal praktisk-estetiske fag organiserast best mogleg? Bør alle elevar ha alle praktisk-estetiske fag?

21 Læraren Sett at læreplanen blir radikalt endra;
Kva skjer med lærarrolla? Treng vi ny/anna kompetanse?

22 Til diskusjon i heimen…
UDF sitt sentralstyre skal drøfte saka i første omgang i desember. Kva signal treng dei? Skal no vere rusta til å ta debatten i klubbar, lokallag og styre… Bruk gjerne Vedlegg 3 til fylkesinfo 21/2014


Laste ned ppt "Ludvigsen-utvalet NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole Revisjon eller revolusjon av læreplanen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google