Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt samarbeid - interreg og muligheter i europeiske programmer
Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune Hamarregionen, den 25. november 2014

2 Hamarregionen, Hfk og EUs sektorprogrammer /Interreg B/C
Startet på godt samarbeid med kommunene Hedmark fylkeskommune har kompetanse på; Programkunnskap – hva er mulig i de ulike programmene? Søknadsskriving og “søknadologi” – hvordan skrive en god søknad som sikrer gjennomslag? Metodikk og arbeidsform – hvordan planlegge et europeisk partnerskapsprosjekt? Mål; nye program og muligheter skal gi forsterket samarbeid - utløse de gode prosjektene Ringsaker kommune tok kontakt i 2010 og ønsket bistand til alt fra partnersøk til skriving av søknad til at skoleutviklingsprosjekt. Daværende utviklingssjef var initiativtaker og motivasjonen var et genuint ønske om å bringe erfaringer fra skoler / regioner som lykkes i basisferdigheter inn i Ringsakerskolen. Initiativet var et av flere i Ringsaker for å styrke elevenes basisferdigheter. Programkunnskap – Programmer komplekse, ofte underprogrammer – vesentlig å være på rett sted, på rett nivå når det gjelder type aktiviteter det søkes støtte til, antall partnere, prosjektets størrelse og kompleksitet. Europeiske kontakter og partnerskap: HFK har mange europeiske partnerregioner og bredt kontaktnett i Europa. Benyttes ofte av aktører i Hedmark. Søknadsskriving: En viktig kompetanse. EIS kjenner godt hvordan vurderingskriterier fungerer, hvordan prosjektet må koples til aktuelle EU-dokumenter, hvordan mål, aktiviteter og resultater må settes opp. Og alle tekniske detaljer i søknadsdokumentet. I tillegg viktig når vi jobber med kommuner at kompetansen spres gjennom at de selv er delaktige i søknadsprosessen. Metodikk og arbeidsform. Søknadsfasen en tidkrevende. Koordinering av arbeidet er viktig. Kontakt med partnere viktig. HFK har ressurser og kompetanse i slike prosesser.

3 Eksempler på samarbeid og interregprosjekter i Hamarregionen
Increasing litteracy skills, Comenius Regio Preventing Early school leaving, Comenius Regio Fellesprosjekt mellom Hamarregionen, HFK v/VGO og Slagelse kommune og Xclass i Danmark Næringslivet som motor for inkludering (HrU) Kompetansetilførsel Hamar-Falun-Borlänge (HrU) Mangfoldskompetanse i foretak (HrU) Nordens beste innlandsregion (HrU)

4 Mål 2007 – 2014 : 400 mill Resultat 2007 – 2014: 520 mill
Europeisk samarbeid – interreg; Hvordan har det gått i perioden 2007 – Interreg Norge Sverige, Østersjøen og Europa? Mål – 2014 : mill Resultat 2007 – 2014: mill A programmet mill Nor/Sve B programmet mill Østersjøen C programmet mill Europa Hedmark fylkeskommune mill over 7 år

5 Norge Sverige programmet – interreg 2007 - 2014

6 Måloppnåelse Norge Sverige 2007 - 2014
Eksempel; 5.800 bedrifter har deltatt i aktiviteter 1.100 bedrifter fra Hedmark deltakere Bachelor Music Management etablert Bachelor Music Production etablert

7 Lekent samarbeid om entreprenørskap i skolen
Hedmark fylkeskommune satser i Interreg Sverige-Norge på entreprenørskap i hele skoleløpet. Entreprenørskap utvides til å bli et gjennomgående tema i både grunnskole og høyere utdanning Sammen med partnerne Dalarna, Värmland og Akershus, satser Hedmark fylkeskommune i Interreg Sverige-Norge systematisk på entreprenørskap i hele skoleløpet. Det vil si at entreprenørskap utvides fra hovedsakelig å utøves i Ungdomsbedrift i videregående skole, til å bli et gjennomgående tema både i grunnskolen og ved høgskolene og universitetet.

8 Regionalpolitikken i EU 2014 – 2020 Hva blir sentralt i neste programperiode?
Konsentrasjon og resultater Tematisk konsentrasjon om 11 prioriteter fra Europa 2020 –strategien Resultatorientert – investeringsstrategier i tråd med regionenes behov Konsentrasjon om tre kategorier av regioner, men alle er med

9 Internasjonalisering og globalisering - bakteppe
Globaliseringen og internasjonalisering innebærer sterkere internasjonal konkurranse større mobilitet raskere teknologiske endringer Det stiller krav til mer effektiv drift i næringslivet og i det offentlige mer målrettet og helhetlig politikk vilje og evne til omstillinger bedre utnyttelse av de samlede ressurser, - spesielt kunnskap og kapital Lykkes man med dette, kan internasjonalisering og globalisering bidra til vekst og utvikling …hvis ikke kan det lett bli en trussel..

10 Oss og omgivelsene Regionale utviklingstypologier Norden De sterkest voksende regionene i Norden er internasjonaliserte og med i den globale økonomien (Hedmark har relativt høy sysselsettingsgrad, - mens BNP per capita er relativt lav)

11

12

13 Grenseregionene har en spesiell posisjon i EUs regionalpolitikk og Lisboa-traktaten framhever rollen til grenseregionene, sammen med fjellregioner, øyer og områder med lav befolkningstetthet Regionalpolitikken - har fire elementer; i) Stimulere reduksjon av økonomiske forskjeller ii) Fremme økologisk bærekraft iii) Forsterke og forbedre de territorielle styringsnettverkene iv) Utvikle en balansert og fler-kjernet struktur av byer og tettsteder

14 Muligheter i Interreg Sverige-Norge programmet (2014-2020)
NN

15 Metode – grenseoverskridende samarbeid
Utnytte grenseregionenes samlede ressurser Redusere grensehinder Kople sammen små- og mellomstore byer over grensen

16 Budsjettmessige forutsetninger interreg Norge Sverige
Delområde tentativ SEK/NOK

17 Budsjett Indre Skandinavia 85,6 MSEK 42,1 MNOK
Øke organisasjonenes og bedriftenes FoU og innovasjons evne Budsjett Indre Skandinavia 85,6 MSEK 42,1 MNOK Bedrifter i klynger og nettverk som deltar i grense- overskridende FoU prosjekt FoU institusjoner i grenseoverskridende prosjekt Langsiktig formalisert samarbeid mellom FoU institusjoner Test- og demonstrasjons prosjekt

18 Øke konkurransekraften i SMB-er
Økt internasjonalt samarbeide og handel i SMB-er Økt etablerer frekvens Budsjett Indre Skandinavia 100,8 MSEK 49,6 MNOK Internasjonalisering av bedrifter i nettverk/ klynger gjennom innovasjonsprosesser marked, kompetanse, teknisk utvikling Ungt entreprenørskap, rådgivning – inkubatorfunksjon

19 en bærekraftig bruk av ressurser
Bevare miljø og fremme en bærekraftig bruk av ressurser Grenseregionens natur- og kulturarv skal utvikles på en bærekraftig måte Budsjett Indre Skandinavia 27,5 MSEK 13,5 MNOK Felles forvaltning av naturområder, vann, og biologisk mangfold Felles kulturarv og tilgjengelighet, kulturelle og historiske identitet i grenseregion

20 Fremme bærekraftig infrastruktur og fjerne flaskehalser
Økt andel reisende med grenseoverskridende kollektivtrafikk Budsjett Indre Skandinavia 27,5 MSEK 13,5 MNOK Kunnskapsunderlag og planlegging av infrastruktur- satsninger i grenseregionen Økt andel kollektiv- trafikk Gods- og persontrafikk på CO2 fri transport

21 Budsjett Indre Skandinavia 42,8 MSEK 21,0 MNOK Fremme sysselsetting og
arbeidskraftens mobilitet, felles sysselsettingsinitiativ og felles grenseoverskridende utdanning Økt grenseoverskridende mobilitet på arbeidsmarkedet Budsjett Indre Skandinavia 42,8 MSEK 21,0 MNOK Prosjekt som bidra til en bedre matching av kompetanse og arbeidsmarkedets behov, og utvikling av nye felles utdanningstilbud Grensetjeneste, om arbeidsmarked behov for kompetanse, informasjon, metoder og modeller samt grensehindringer

22 Muligheter i utvalgte programmer:
Horisont2020: EUs innovasjonsprogram Erasmus+: Eus program for utdanning, ungdom og idrett Urbact: Byutviklingsprogram

23 Bakteppe Omstilling og kutt i offentlig sektor – også norske kommuner
Krever ny kompetanse og nye arbeidsformer Fra egen virksomhet og utover….. EU-programmer som virkemiddel Hvordan kan europeisk samarbeid bidra til å løse konkrete utfordringer i kommunen? Hvordan kan europeisk samarbeid bidra til å løse konkrete problemer innenfor kommunens tjenesteområder?

24 H2020 – mulige prosjektideer
EKS 1: Problem: utgifter til elektrisitet, nye energikrav i eksisterende og nye bygg, effektivisering Pilot/demonstrasjonspartner i H2020 prosjekt for testing av energieffektive løsninger i offentlige bygg Kommunen som partner sammen med europeiske ledende FoU-miljøer og bedrifter Mulig samarbeid med fylkeskommunen? EKS 2: Problem: Behov for å bedre overgang mellom ungdomsskole og videregående skole. Hindre frafall Videreutvikle Comenius Regio prosjektet «Early School leaving» Flere europeiske partnere og utvikle allerede eksisterende forskingskomponent i prosjektet EKS 3: Problem: Utfordringer innen helse og omsorg Pilot demonstrasjonspartner for utprøving av teknologi / organisatoriske grep

25 ERASMUS+ (tidligere livslang læring) Arena for utveksling og kompetansebygging
Mer enn et rent elevutvekslingsprogram! Mulige aktiviteter: - Utveksling elever, lærere og ansatte i barnehager - Etterutdanning av skole og barnehagelærere - Utprøving av nye læringsmetoder og læringsmateriell - Tilnærminger til å fremme læring av nøkkelkompetanser, inkludert grunnleggende ferdigheter, entreprenørskap, fremmedspråk og digitale ferdigheter  - Samarbeid mellom utdanning, opplæring og arbeidsliv - Kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte - Samarbeid mellom regionale utdanningsmyndigheter for å sikre at utdanning og opplæring blir en integrert del av den lokale og regionale utviklingen

26 URBACT By- og planutvikling i europeiske partnerskap
Hamarregionens store potensiale Byutvikling Sjøfront/strandsoner - Skal ende i forpliktene tiltaksplaner Krever både administrativ og politisk oppfølging

27 Muligheter Interreg B og Interreg Europa (2014-2020)

28 Interreg Østersjøen

29 Interreg Nordsjøen

30 INTERREG V Europa – 2014-2020 Politikkutvikling
• Økt FoU-innsats • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi • Konkurransekraft for små- og mellomstore bedrifter • Skifte til lavkarbon-økonomi • Tilpassing til klimaendringer, risikoforebygging • Miljøbeskyttelse og effektiv ressursutnyttelse • Bærekraftig transport, fjerning av flaskehalser • Sysselsetting og støtte til arbeidskraftmobilitet • Sosial inkludering og bekjempelse av fattigdom • Utdanning, kompetanse og livslang læring • Institusjonell kapasitetsbygging og effektiv offentlig administrasjon

31 Ny programperiode 2013-2020 Interreg B og Interreg Europa
Interreg B Nordsjøen IKT og Digital Agenda Interreg B Østersjøen Ungdom og sysselsetting Interreg Europa «Silver economy».

32 EØS - finansieringsordning
Kommunene har mange muligheter her, Hedmark fylkeskommune har spesialkompetanse på EØS prosjekter Lively old Town, gamlebyer, Slovenia 2 prosjekter innen helse/utdanning, Litauen Kompetanseprosjekt med Zlin - regionen, Tsjekkia Bedre offentlige innkjøp, Estland Nye prosjekter inne for Tsjekkia og Slovenia Hva har vi fått ut av deltakelsen?; - lærerikt, utviklende, krevende og varige kontakter


Laste ned ppt "Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google