Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kan finansierings- systemer brukes for å bedre produktivitet? Om ISF I Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kan finansierings- systemer brukes for å bedre produktivitet? Om ISF I Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kan finansierings- systemer brukes for å bedre produktivitet? Om ISF I Kristiansand

2 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Bakgrunn: Omstillingsprosessen i Kristiansand 2000-2002 Bakgrunn: bydelsorganisering – store forskjeller Bestiller- utførermodell fra 1.3.2002 Ansvarlig bestiller var et hovedmål og betingelse for omstillingen Bestillerenheten EBT har budsjettansvar for alle omsorgstjenestene Innsatsstyrt finansiering (ISF) for alle omsorgstjenester fra 1.1.2003 Barnehage, skole og støttetjenester fra 2004/2005

3 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Aktivitets- og effektivitetsavvik Gjør det mulig å splitte budsjettavvik i to: Gjør det mulig å splitte budsjettavvik i to:  Aktivitetsavvik  Effektivitetsavvik Utgifter knyttet til aktivitetsnivået er bestillers/politikernes ansvar Utgifter knyttet til aktivitetsnivået er bestillers/politikernes ansvar Utgiftsnivå gitt aktivitet er utførers ansvar Utgiftsnivå gitt aktivitet er utførers ansvar Dette gjør aktørenes roller og valgmuligheter mer tydelige Dette gjør aktørenes roller og valgmuligheter mer tydelige Bestillerenhet Kommunestyret Bruker Utførerenhet Budsjettramme -Innsatsstyrt finansiering Resultat (Aktivitetsavvik) Innsatsstyrt finansiering -Utførers netto utgifter Resultat (Effektivitetsavvik) Innsatsstyrt finansiering Effektivitetsavvik Aktivitetsavvik

4 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E InnsatsStyrt Finansiering (ISF) Hvorfor ? Må ha en ansvarlig bestiller Må vite hva tjenesten koster Likt tjenestetilbud til brukere ut fra vedtak Legge til rette for en rettferdig ressurs- fordeling mellom resultatenheter ut fra produksjonen i enhetene

5 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Innsatsstyrt finansiering Med ISF finansieres virksomhetene etter innsats eller aktivitet. Aktivitetene kan for eksempel være målt i timer, brukere eller antall besøk. Hver aktivitet må ha en pris. All aktivitet må registreres for å beregne finansieringen.

6 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E ABC - kalkulasjon Hovedprinsipp: Tjenesteproduksjonen splittes i aktiviteter. Aktivitetskostnaden defineres, og tjenestens forbruk av aktiviteten angir hvor mye og hvilke kostnader som skal knyttes til tjenesten. Trinn i prosessen 1. Definere aktiviteter 2. Gruppere kostnader i kostnadsgrupper 3. Fordele kostnader på aktiviteter 4. Identifisere kostnadsdrivere 5. Beregne enhetspriser Vi måtte ha jordmorhjelp til dette – Se KS-rapport fra E&Y

7 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kalkyle- modell Metodikk – Kalkyle- og finansieringsmodell Fjorårets regnskap Aktivitetsdata for fjoråret Forventet pris- og lønnsvekst Finansierings- modell Enhets- priser Faktisk aktivitet Fagsystem Faktiske utgifter Økonomi- system ISF

8 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kostnadsfordeling (kalkylemodell)

9 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Månedsrapporten for utfører (finasnieringsmodell)

10 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Bestillerenheten 600 millioner kroners omsorgsbudsjett ca. 2000 serviceboliger Div. kommunale utleieboliger 45 Husbankmillioner til lån 8 millioner kroner til utbedring/ tilrettelegging 534 sykehjemsplasser 39 aldershjemplasser 22 rehabiliteringsplasser

11 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Bestillerrollen Rettsikkerhet for borgerne; økende krav om forutsigbarhet og likebehandling Likeverdig tilbud, uavhengig av bosted i kommunen, boligstandard og alder Fatter vedtak - og “bestiller” tjeneste utført av resultatenhetene Garanti for at tjenesten holder den kvalitet som er forutsatt

12 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Hva har utførerenhetene lykkes med? Større likheter mellom nivå på tjenestetilbudet i de ulike enhetene Forbedret saksutredning Endret oppgave for soneleder Fått større fokus på fag og muligheter for fagutvikling Tildeling av langtids- og korttidsplasser i sykehjem, service-/omsorgsboliger er enklere og oppleves rettferdig De som utfører praktisk bistand har fått konkretiserte oppgaver og beregnet tidsbruk

13 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Endringer etter ny styringsmodell – ISF for utfører Vedtak utløser finansiering Aktiviteten enheten har til enhver tid, utløser finansiering Får finansiert det som skal utføres: –Utfører tar ikke lenger støyten ved å løpe enda fortere ved økt behov og etterspørsel Ser bedre sammenheng mellom kostnader og produksjon Rettferdig ressursfordeling Mer effektiv ressursutnyttelse / samhandling sone/sykehjem Tidkrevende budsjettarbeid er borte –Utfører bruker ikke lenger tid på å ”lure” andre enheter Enhetene beholder del av evt. overskudd Incentiv til effektivisering

14 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E ISF som styringsverktøy for ”bestiller i stort” Oversikt over mengde (volum) – kostnad pr. tjeneste Gode prognoser pr. tjeneste Gir et helt annet styringsgrunnlag enn rammestyring

15 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Eksempel på månedsrapportering

16 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kostra tall for Kristiansand

17 K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Vi har rett kurs


Laste ned ppt "K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kan finansierings- systemer brukes for å bedre produktivitet? Om ISF I Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google