Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2015-2016

2 Minoritetsspråklige søkere
Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere

3 Minoritetsspråklige søkere
De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle andre i søkeprosessen De konkurrerer på karakterene og har nærskolepoeng

4 Minoritetsspråklige søkere
Ved innsøkinga i 2014 var det feil i vigo – vi håper det er rettet opp nå. Feilen handlet om at det så ut som det var en sammenheng mellom å være minoritetsspråklig og mangle karakterer i halvparten av faga.

5 Minoritetsspråklige søkere
Forskrift til opplæringslova § 6-8: Søknadsfrist «Søknadsfrist for inntak til vidaregåande opplæring er 1. februar for søkjarar som: […] har enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12 er nyleg komne til Noreg søkjer om individuell behandling etter § 6-25 og § 6-38 (i forskrift til opplæringslova) Fristen for søknad for andre med rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1 er 1. mars. […]»

6 Minoritetsspråklige søkere
Senere i samme paragraf (§6-8, 3. ledd) står det: «For seint innkomne søknader skal det takast omsyn til så langt råd er, eventuelt behandle dei som ein søknad om inntak det etterfølgjande skoleåret. Søkjaren skal få melding om at søknaden kom for seint, og om konsekvensane av det.

7 Minoritetsspråklige søkere
Den lokale forskrifta skal regulere behandlinga av søknader som kjem inn etter søknadsfristen. Fylkeskommunen må sikre at det ikkje skjer usakleg forskjellsbehandling […]»

8 Minoritetsspråklige søkere
Fra den lokale forskriften: Søknadsfrist Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til opplæringslova § 6-8, 1. ledd, og 1. mars for elever som søker seg inn i det ordinære opptaket, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8, 2. ledd. Søknader fra søkere med rett til videregående opplæring, som mottas etter søknadsfrist, vil bare bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8, 4. ledd.

9 Minoritetsspråklige søkere
Fristoverskridelsen må begrunnes. I den utstrekning det ikke er mulig å behandle søknaden/endringssøknaden, vil søknaden bli avvist og brev sendt søker.

10 Minoritetsspråklige søkere
Hvordan konkluderer vi da? Fint om søknadene kommer 1. februar – det hjelper! Vi tar imot søknader «så langt råd er» Det er ikke alltid vi rekker å behandle søknaden – da får ikke ungdommen skoleplass

11 Minoritetsspråklige søkere
Forskrift til opplæringslova § 6-13: «Vilkår for inntak til vidaregåande opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkjaren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarande. Dette kan dokumenterast ved vitnemål for fullført norsk grunnskole eller stadfesting av at søkjaren fyller eitt av desse vilkåra: Er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år

12 Minoritetsspråklige søkere
c. Har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for vaksne etter opplæringslova § 4A-1 og denne forskrifta § 4-33 Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må sjølve dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynleg at han eller ho oppfyller vilkåret. Om fylkeskommunen finner at vilkåret ikkje er oppfylt, skal saka sendast til kommunen som avklarar om søkjaren har tilsvarande realkompetanse etter bokstav c.

13 Minoritetsspråklige søkere
Kommunen har ansvaret for å vurdere om søkjaren har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av realkompetansen til søkjaren og gjer eit enkeltvedtak der det går fram om søkjaren oppfyller vilkåret i bokstav c etter krava i § 4-33, jf opplæringslova § 4A-1, eller om søkjaren treng meir grunnskoleopplæring. Når fylkeskommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringa er ansvaret for gjennomføring av realkompetansvurdering av søkjaren tilsvarande lagt til fylkeskommunen»

14 Minoritetsspråklige søkere
STFK sjekker om søkerne har karakterer fra H1 De søkerne som ikke har det, får brev fra oss der vi ber dem svare på om: de avslutter grunnskolen som elev/privatist våren 2015 de ønsker å bli realkompetansevurdert de ikke fyller kriteriene og derfor trekker søknaden

15 Minoritetsspråklige søkere
Opplæringslova § 3-1– tolvte ledd – nytt ledd «Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i Noreg. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av å få avgjort søknaden om opphaldsløyve, har likevel berre rett til vidaregåande opplæring etter denne paragrafen når dei er under 18 år og det er sannsynleg at dei skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Dei som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknaden om opphaldsløyve, og som fyller 18 år i løpet av eit skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For dei som får avslag på søknaden om opphaldsløyve, gjeld retten til vidaregåande opplæring fram til dato for endeleg vedtak.»

16 Minoritetsspråklige søkere
STFK ber om at følgende grupper leverer oppholdstillatelse: Søkere til Vg1 som er over 18 år og som har oppgitt på vigo at de er minoritetsspråklige som søker på papirskjema og som oppgir at de er minoritetsspråklige

17 Minoritetsspråklige søkere
Send oppholdstillatelsen i eget brev til STFK så raskt som mulig etter søknadsfristen!

18 Minoritetsspråklige søkere
Ved inntaket til skoleåret hadde vi utarbeidet et vedleggskjema for minoritetsspråklige søkere. Hva synes avgiverskolene om skjemaet? Hva synes mottakerskolene om skjemaet?

19 Minoritetsspråklige søkere

20 Minoritetsspråklige søkere

21 Minoritetsspråklige søkere
STFK har bestemt at Innføringsklasse ikke skal regnes som bruk av rett

22 Minoritetsspråklige søkere
§ 3-12 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elavar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen

23 Minoritetsspråklige elever
§ 3-12 fortsetter Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går på.»

24 Minoritetsspråklige elever
Fortsatt § 3-12 Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

25 Fortsatt § 3-12 Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

26 Minoritetsspråklige elever
Fortsatt § 3-12 Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nyankomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må det fastsetjast i vedtak om særskild språkopplæring.

27 Minoritetsspråklige elever
Fortsatt § 3-12 Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til det beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare i inntil to år. Vedtaket kan berre gjerast for eitt år om gongen.

28 Minoritetsspråklige elever
Siste del av § 3-12 I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykke frå elev eller føresette.» Sjå også Veileder: «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever» på Udir.no

29 Minoritetsspråklige søkere
Det er viktig at søkere som trenger særskilt norskopplæring markerer det på søknaden sin. Da får mottakerskolen mulighet til å forberede seg. Dette gjøres ved at søkeren haker av som meldingssøker Avgiverskolen sender vedleggskjema samtidig med søknaden

30 Minoritetsspråklige elever
Opplæringslova § 3-1, 5. ledd om utvida opplæringstid: «Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. […]»

31 Minoritetsspråklige elever
«Kravet om sakkunnig vurdering gjeld ikkje for elevar med rett til særskild språkopplæring» Dette er endret tekst i opplæringslova fra


Laste ned ppt "Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google