Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX"— Utskrift av presentasjonen:

1 Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX
Revisjonsteam: Revisjonsleder: Ola Nordmann Revisor: Kari Nordmann Fagrådgiver: Kari Trestakk Observatør: Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

2 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Revisjonens omfang Administrasjon av legemidler. Med ”Administrasjon av legemidler ” menes: fra legemidlet er ordinert, gitt pasienten og virkning/bivirkning er observert og dokumentert. Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

3 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Hensikten med internrevisjon er: Å vurdere behovet for forbedringer eller korrigerende tiltak. Revisjon er en arbeidsmetode for på en objektiv måte kunne bedømme om det vi gjør / måten vi handler på, er i overensstemmelse med eller avviker fra det som er planlagt, dokumentert, lovbestemt eller ønskelig. å imøtekomme myndighetskrav.i Internkontrollforskriften. Revisjon kommer fra latin og betyr å se på nytt. En revisjon er ingen heksejakt på enheten eller på personer, men en systemrevisjon Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

4 Internrevisjoner forts.:
Interne revisjoner utføres av personell som ikke har direkte ansvar for de områder der revisjonen utføres, men som fortrinnsvis samarbeidet med det personell det angår. Resultat av interne revisjoner danner grunnlag for eventuelle endringer i kvalitetsmål og aktiviteter; og skal inngå i underlaget for ledelsens gjennomgang Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

5 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Internrevisjoner forts.: Direktør og ledere kan initiere interne revisjoner. Årlig utarbeides et revisjonsprogram som godkjennes og underskrives av direktøren. Ledere har et selvstendig ansvar for å utarbeide revisjonsplaner og iverksette interne revisjoner innen sine områder. Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

6 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Det er tre typer kvalitetsrevisjoner: Første parts revisjon; gjennomføres av virksomheten selv, intern revisjon. Andreparts revisjon ; gjennomføres av underleverandører. Tredjeparts revisjon ; utføres av uavhengig part, eksempelvis helsetilsynet, arbeidstilsynet eller et firma som ISO-sertifiserer en virksomhet. Ekstern revisjon. Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

7 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Lov om helsepersonell § 16 Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. En revisjon er som sagt ingen heksejakt verken på enkeltpersoner Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

8 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Lov om helsepersonell § 5 Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Medhjelper er underlagt helsepersonellets kontroll og tilsyn. Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensyn til opplæring. Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

9 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Plan for dagen – 08.30: Åpningsmøte – 11.00: Intervju – 11.30: Verifikasjon – 12.00: Pause – 14.30: revisjonsteamet forbereder sluttmøte – 15.00: Sluttmøte– oppsummering og framlegg av funn Under sluttmøtet blir avvik og merknader gjennomgått og det er muligheter for å rette opp feil. Dersom det er funnet avvik skal disse godkjennes og underskrives. Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

10 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Rolleavklaringer Det er revisjonsteamets ansvar å påpeke avvik. Det er enhetens ( den revidertes) ansvar å finne frem til nødvendige tiltak, og å iverksette disse. Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

11 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
? Faglig forsvarlig God praksis Forbedringsområde I strid med lover, forskrifter og styrende dokumenter Avvik Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"

12 Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"
Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav gitt i lov og / eller forskrift. Mangel på oppfyllelse av interne krav. Forbedringsområde: Forhold der revisjonsteamet mener det er et forbedringspotensial Avvik skal lukkes ved å iverksette korrigerende tiltak. Merknader er opp til enheten å vurdere om tiltak skal iverksettes. Ved tilsvar på revisjonsrapporten skal det fremgå hvor vidt enheten prioriterer å iverksette tiltak i forhold til merknaden. Stadfeste at avvik og merknader skal godtas og underskrives på sluttmøtet. Stedfortreder for avd. stadfestes – denne skriver under. Vedlegg til dokumentet "Gjennomføring av intern revisjon"


Laste ned ppt "Intern revisjon ved XXXXX avdeling XX"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google