Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Leigar som ikkje kjøper Leigeretten blir ståande Verknad for oppseiingsvernet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Leigar som ikkje kjøper Leigeretten blir ståande Verknad for oppseiingsvernet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007

2 Leigar som ikkje kjøper Leigeretten blir ståande Verknad for oppseiingsvernet?

3 Bruksretten Eigarseksjonslova § 19 Seksjonseigaren har –einerett til bruk av brukseininga –rett til å bruke fellesareal Bruk av fellesareal –i samsvar med føremål, tida og tilhøva –ikkje til unødig skade eller ulempe for andre

4 Bruksføremål Endring av bruksføremål krev reseksjonering

5 Vedtekt om einerett til bruk av fellesareal Eigarseksjonslova § 19 femte ledd Einerett kan vedtektsfestast Vilkår for bruken Ikkje permanent bruksrett

6 Ordensreglar Sameigarmøtet kan fastsetje vanlege ordensreglar Kan ha forbod mot dyrehald Men unntak dersom gode grunnar og dyrehaldet ikkje til ulempe for andre

7 Vedlikehald Eigarseksjonslova § 20 Sameigaren har plikt til å halde brukseininga forsvarleg ved like Kvar sameigar har krav på at felleareal blir haldne forsvarleg ved like

8 Installasjonar Eigarseksjonslova § 21 Sameigaren må finne seg i røyr m.m. gjennom brukseininga Dei andre må finne seg i tiltak pga. funksjonshemming

9 Rett til å råde rettsleg Eigarseksjonslova § 22 Sameigaren rår som ein eigar Avgrensing kan vedtektsfestast med tilslutning Godkjenningordning for erverv kan vedtektsfestat Godkjenningsordning for utleige kan vedtektsfestast

10 Rt. 2004 s. 1711 Bustad innreidd i tilleggsdel Høgsterett godtok at dette låg innafor bruksrett Rett til å leige ut låg innafor rettsleg råderett

11 Rt. 2003 s. 288 Seksjonane ”forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn” Godteke som avgrensing av retten til å råde rettsleg over seksjonen

12 Toseksjonsregelen Hovudregel om at ingen kan erverve meir enn to seksjonar i sameiga Ei rekkje unntak, mellom anna for arv og for burettslag Vanskeleg å handheve

13 Tiprosentregelen Vedtektene kan ikkje hindre kommunen (mfl.) å erverve seksjonar Gjeld for sameige med fem eller fleire seksjonar

14 Vern for leigar med kjøperett Avgrensingar i råderetten ikkje bindande for leigar som nyttar kjøperett

15 Fordeling av felleskostnader Eigarseksjonslova § 23 Hovudregel: fordeling etter sameigebrøk Vedtektene kan ha ei anna fordeling Fordeling etter nytte eller bruk dersom særlege grunnar talar for det


Laste ned ppt "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Leigar som ikkje kjøper Leigeretten blir ståande Verknad for oppseiingsvernet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google