Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi?
Fagpolitisk konferanse NETF avd. Oslo 16. april 2010 Fagsjef Toril Laberg NETF

2 NETF ”Dette er en reform som vi er enig i og
som vi vil følge med interesse videre” Forbundsleder Mette Kolsrud 19. juni 2009, da reformen ble lagt frem

3 Samhandlingsreformen Bakgrunn
Mer helse for hver krone Samhandling på grunn av, ikke på tross av Økende antall eldre ”Nye” typer sykdommer Forebygging Samhandling skal lønne seg Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Befolkningsutviklingen og endringer i sykdomsbildet framover Langsiktig og koordinert planarbeid, der berørte aktører og brukergrupper involveres i oppfølging og implementering av reformen. På samme måte som det har vært et aktivt dialogarbeid i utviklingen av meldingen.

4 Samhandlingsreformen
Lagt frem for Stortinget Behandles Ny, nasjonal helse- og omsorgsplan 2010 Ny, kommunal helse- og omsorgslov 2010 Nytt finansieringssystem fra 2012 Tiltak fra 2010 Statsbudsjettet for 2010 – styrking av midler til samhandling på 273 mill kroner Forebyggende arbeid 240 mill kroner 33 mill kroner til forskning

5 1. Fragmenterte tjenester
Lite koordinerte tjenester Brukere må selv styre samhandlingen Få systemer retter seg mot helheten i tjenestene Brudd og svikt i overgangen mellom tjenestene og nivåene Fragmenterte og uoversiktlige tjenester - særlig for brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester ( eks personer behov for rehabilitering) 5

6 2. Demografisk utvikling
90 år og eldre 80-89 år 67-79 år 6

7 3. For lite forebygging For stort fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og for lite fokus på forbygging og reduksjon av kronisk sykdomsutvikling Det er både bedre for den enkelte bruker og mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette inn tiltak tidligere i tiltakskjeden. 7

8 4. Endringer i befolkning og sykdomsbildet
Livsstilsykdommer Forventet økning av mennesker med kroniske lidelser Endringer i sosiale mønstre Befolkningens forventninger og rettigheter 8

9 Aftenposten

10 Forslag til ”løsninger” Rett behandling - på rett sted - til rett tid
Pasientrollen Kommunerollen Økonomi Spesialisthelse Prioriteringer

11 1. Pasientrollen Utgangspunkt i pasient/brukers behov
Lovfestet rett til en koordinator Systematisk pasientforløpsarbeid Utvikle rollen som pasient/bruker som både tar utgangspunkt i enkeltmenneskets ansvar for eget liv og til brukers behov for helhetlige, koordinerte tjenester. Fokus på mestring, aktivitet og deltagelse – mindre på diagnose og funksjons-begrensninger Større fokus på individets egne ressurser Kommunale/interkommunale lærings- og mestringssentra

12 2. Kommunerollen Helhetlige forløp i 1. linjetjenesten Fagutvikler
Analyse og plan Proaktiv rolle Nærhet til tjenestene Tidlig intervensjon Kunnskap om skole, barnehage, frivillig sektor Sammenheng mellom OG tydeliggjøring av forebygging, behandling, rehabilitering og pleie- og omsorgstjenester Ikke spesialisthelsetjeneste light Kunnskap om ”lokale forhold”- tung fagdisiplin Faglig bredde, tverrfaglig arbeid Vurdere kvalitet og ressursbruk Utvikle helhetlige kommunale planer Universell utforming Forholde seg mer aktivt til problemstillinger som er viktige for helse

13 2. Kommunerollen Større enheter for samarbeid
Samarbeid mellom kommuner og foretak Ny lov kommunale helse og omsorgstjenester Fastleger gir synergi, større befolkningsgrunnlag for tjenester, kan gi større tilbud, utnytte kompetanse, attraktivt fagmiljø likeverdighet, avtaler, kunnskap og forståelse Oppgaveoverflytting Samarbeidsavtaler, oppfølging, veiledning Pasientkoordinator Kommunal styring Kvalitetskrav Gjennomgang av rammer

14 3. Økonomi Kommunal medfinansiering
Kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter Fremtidig vekst i kommunene

15 4. Spesialisthelsetjenesten
Understøtte og veilede kommuner Større grad av spesialisert kompetanse

16 5. Prioriteringer Tydeligere prioriteringer på tvers.
Utvikle strategier på områdene IKT, utdanning og forskning for å imøtekomme utfordringene.

17 NETFs bidrag Forløpsgrupper; 6 av 17 Skriftlige innspill på 4
Dialogmøter Slag Utviklingshemmede Multifunksjonshemmede barn Sykehjemsbeboeren Sjeldne funksjonshemminger Rehabilitering Diabetes, KOLS, psykisk helse og rusmisbruk

18 NETFs bidrag HOD KS Allmennlegeforeningen UNIO
Norsk Fysioterapeutforbund prosjektgruppen v/Stene Om reformen Spesielle utfordringer Finansiering Kommunehelsetjenesteloven

19 Hva med ergoterapeutene?
Ergoterapeutenes roller blir mer differensiert Nye og ulike arbeidsplasser Ulike faglige modeller Ulike funksjoner, ulike stillinger Ikke enten eller, men både og I går: Ergoterapi i kommune-helsetjenesten siden begynnelsen av Sengebasert psykiatri. I dag: Flest ergoterapeuter ansatt i kommunehelsetjenesten I morgen: Kommunehelsetjenesten; vekst og de største utfordringene for helsetjenestene

20 Hva med ergoterapeutene?
Hva styrer våre prioriteringer? Hva styrer våre tiltak? Hvordan dokumenterer vi effekt? Hvordan oppfatter andre vår kompetanse? Yrkesprofil og funksjoner i dag – og i framtiden? Synliggjøre og markedsføre ergoterapeuters bidrag til helse-Norges utfordringer på en kostnadseffektiv måte: Konkretisert innhold i tjenesten Vekt på resultater og kvalitet Kunnskapsbaserte begrunnelser

21 Hva med ergoterapeutene?
Har vi gode nok teorier og modeller? Hvordan brukes de? Har vi virksomme metoder? Hva viser forskning? Omsettes forskning i praksis? ”Nye oppgaver i kommunehelsetjenesten må kreve større bredde i faglig tilnærming og økt satsning på kompetanse. I dag er det alt for lite rom for faglig etter- og videreutdanning og spesialisering i de kommunale budsjettene. – Ikke minst vil nye og flere oppgaver kreve økt kapasitet i kommunehelsetjenesten” Aktivitets- og deltakelsesperspektivet er godt egnet til å imøtekomme fremtidens utfordringer Vår kompetanse må tydeliggjøres i alle våre tjenester Synliggjøre kompetansen på nye arenaer Imøtekomme nye organisasjons-modeller og politiske styringsidealer

22 Behov for ergoterapeuter med
Samfunnsforankring Systemforståelse Strategisk prioriterings-, planleggings- og påvirkningsevne Samfunnsforankring; som ser sin rolle i en større sammenheng og har kunnskap om helse- og sosialpolitikken Systemforståelse; som kjenner de politiske og administrative systemene og forstår hvordan de påvirker roller Strategisk prioriterings-, planleggings- og påvirkningsevne som kan begrunne sine valg i med kunnskapsbasert praksis, og som bidrar aktivt i plan- og utviklingsprosesser

23 Vår største utfordring: Vise vår nytteverdi og lønnsomhet
Vår største utfordring: Vise vår nytteverdi og lønnsomhet. Begrunne hvorfor vi gjør som vi gjør. Vise til resultater i tråd med brukernes og samfunnets behov.

24 Hva betyr ”diagnosen” i Samhandlingsreformen for NETFs fagpolitiske arbeid?


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google