Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 12.06.14
Presentasjon av kontaktlærerne Info fra Barnevern og andre samarbeidsinstanser Info ved ledelsen Skolefritidsordningen Valg av foreldrekontakter Forventninger til skoleåret 2014 / 2015 ved Kontaktlærerne Eventuelt

2 LEKSEHJELP Sosialisering utover høsten, tenkt som et tilbud for alle.
Fagarbeider/assistenter bemanner leksehjelp. Leksehjelp er mandag og onsdag kl Påmelding blir sendt ut til høsten.

3 Diverse arrangementer
17. mai: Det velges ut foresatte på hvert trinn som følger trinnene i 17. maitoget. Birkebeinerarrangementer: 6. trinn har ansvar for kafè under Birkebeinerrennet. Arrangeres i samarbeid med LIONS. 7. trinn har ansvar for kafè under Birkebeinerrittet. Arrangeres i samarbeid med LIONS. 2.-5.trinn vil ha foresatte som deltar på rydding og vasking i forbindelse med Birkebeinerarrangementene. Dugnadsinntektene går til klassekassene.

4 Diverse arrangementer
Juleavslutninger: Disse er ikke obligatoriske, men hvis det enkelte trinn vil ha juleavslutning skal det være et samarbeid mellom trinnets kontaktlærere og foresattegruppa på det enkelte trinn. Sommeravslutning: Det er felles sommeravslutning for 1. – 6. trinn. Skolen tar ansvar for gjennomføringen av avslutningen. Foresattegruppa på det enkelte trinn stiller med kaker etter nærmere beskjed. 7. trinn har egen sommeravslutning.

5 Samarbeid hjem-skole Foreldre i skolen: Skoleinnskriving
Foreldremøte vår før skolestart Foreldremøte høst FAU-møter: Dette er en samarbeidsarena mellom skole og foreldrene. Ca. 1 gang pr. mnd. arrangeres FAU-møter. Hver klasse representeres med en foreldrekontakt. På disse møtene har foresatte gjennom foreldrekontaktene mulighet for å ta opp aktuelle temaer som berører forhold mellom hjem og skole, elevenes hverdag og læringssituasjon. Referat fra møtene ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside. Planbok: Alle trinn skal benytte planbok som et ukentlig bindeledd mellom hjem og skole. Skolens hjemmeside: På skolens hjemmeside finnes blant annet informasjon om skolen og SFO, informasjon fra FAU, skjemaer om ulike rutiner, link til det enkelte trinns side i Moodle med årsplaner og ukeplaner, linker til relevant tilleggsmateriell til undervisning med mer.

6 Foreldremøter Hver klasse skal ha 2 foreldrekontakter, en av disse stiller i FAU, og minst 1 vara. Foreldrekontaktene får hver sin perm med diverse innhold om lovverk, planverk m.m. Det skal holdes minst to foreldremøter i skoleåret. Høstmøtet bør være avholdt innen høstferien og vårmøtet bør være avholdt innen utgangen av mars. Organiseres av kontaktlærerne i samarbeid med foreldrekontaktene I forkant av møtene skal kontaktlærer ta kontakt med foreldrekontaktene for å samarbeide om møtets innhold og tidsplan. Hensikten med foreldremøtene er å orientere om arbeidet i klassen/gruppen og FAU. Kontaktlærer har ansvaret for å innkalle til foreldremøtet.

7 Utviklingssamtaler Høstsamtalen gjennomføres innen utgangen av november.(Ledes av kontaktlærer) Vårsamtalen gjennomføres i løpet av våren.(Ledes av kontaktlærer) Samtalene er et tilbud fra skolen til hjemmene, der det legges til rette for en samtale vedrørende elevenes utvikling og trivsel ved skolen. Elevene deltar på dette.

8 Forventninger 1 Hva foresatte kan forvente av skolen:
Alle elever skal bli sett Tilrettelegging for den enkelte elev ut i fra elevens eget ståsted Kvalifiserte lærere Gjeldende læreplaner følges opp God dialog mellom hjem og skole Skolen skal skape et godt læringsmiljø Godt faglig innhold Disiplin og respekt Foresatte skal bli møtt med respekt og hørt

9 Forventninger 2 Skolens forventninger til elever og foresatte:
Elevene møter uthvilt og opplagt til undervisning Elevene har med seg nødvendige bøker og tøy til skoledagen Foresatte følger opp ukeplaner (lekser) og annen informasjon fra skolen. Foresatte og elever engasjerer seg i klassen og klassemiljøet Foresatte er flinke med tidlig tilbakemelding til skolen – åpenhet Foresatte skal stå for oppdragelsen av barna.

10 Rutiner ved elevskade el. Skade på eiendeler
Eleven sjekkes, og nødvendig førstehjelp utføres. Lege/tannlege kontaktes om nødvendig. Foresatte kontaktes for å følge elev til lege/tannlege hvis det er mulig. Skolen sender skademeldingsskjema når lege/tannlege er blitt oppsøkt. Skader på elevers briller erstattes i visse tilfeller mot regning inntil kr 5000,-. Elever som utøver skade på skolens eiendom meldes skolens ledelse. Erstatningskrav opp mot kr 5000,- kan bli sendt ut.

11 Rutiner ved elevfravær
På skolens hjemmeside finnes skjemaene ”Retningslinjer for permisjon”, ”Permisjonssøknad fra undervisning” og ”Prosedyrer ved fravær” Foreldrene har i hovedsak ansvaret når de vil ta eleven ut av skolen. Det kan søkes om permisjon fra undervisning inntil to uker i løpet av et skoleår. Ved fri i mer enn to uker skrives eleven ut av skolen. Skolen ser helst at ferier legges til skolens ferier. Fravær skal søkes skriftlig av foresatt. Fravær inntil tre dager skrives i planbok, fravær over tre dager skrives på eget skjema: ”Permisjon fra undervisning”. Gjelder ikke sykdom. Ved uanmeldte fravær skal det leveres skriftlig melding i meldingsbok så raskt som mulig i etterkant Ved stort fravær hos elev benytter skolen skjemaet ”Prosedyrer ved fravær”

12 Rutiner ved mobbing Dersom det avdekkes tilfeller med mobbing, skal Åmot kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø benyttes. Beskrivelse av tiltak m.m. finnes i denne planen (tilgjengelig via skolens hjemmeside).

13 Forebygging I samarbeid med LIONS i Åmot skal lærere kurses og ha oppfriskningskurs i bruk av ”Mitt valg” – et undervisningsopplegg for utvikling av klassemiljøet. 1. – 7. trinn skal bruke ”Mitt valg” regelmessig og planlagt gjennom hele skoleåret. Alle ansatte ved Rena skole skal være kjent med, og følge Åmot kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø.

14 Forebygging 2 Trivselsledere fra 4. – 7. trinn. Organiserer aktiviteter i storefri mandag – torsdag. Rena skole har elevinspektører fra 7. som er ute i storefri og observerer. De griper ikke inn i situasjoner som kan oppstå, men rapporterer til inspiserende lærere. Det skal holdes klasseråd minst en gang i måneden der klassemiljø / mobbing bør være ett av temaene. Det skal lages klasseregler for trivsel og mot mobbing. Kontaktlærer har ansvar for at skolens regler blir gjennomgått for elevene. Bevisstgjøring av elevene på hva som er mobbing og hva som ikke er mobbing. Fadderordning

15 Forebygging 3 I fellestiden til lærerne skal minst en økt i halvåret brukes til temaet mobbing og miljøtiltak på Rena skole. Elevrådet har temaet mobbing og miljøtiltak som tema to ganger pr år. Rena skoles sosiallærer kan benyttes til forebyggende samtaler med enkeltelever eller grupper. Rena skole har helsesøster på eget kontor i skolen ca 2. hver mandag. Sikkerhet: Alle skolens ansatte skal hver høst få kursing i førstehjelp / livredning. Trivselsundersøkelse, utviklingssamtale

16 Mobbemanifestet Rena skoles manifest mot mobbing
(skrevet av Bjørn Erik W. Vestli 6.kl 07/08) ”IKKE LOV Å MOBBE, IKKE LOV Å SLÅ, IKKE LOV Å SPARKE, SÅ SLUTT MED DET NÅ!” PÅ RENA SKOLE: er alle like verdifulle tolererer og respekterer vi hverandre uansett forskjeller snakker vi positivt om og til hverandre vil vi være ærlige og høflige mot hverandre hjelper vi hverandre bryr vi oss om hverandre sier vi i fra om vi ser at noen blir plaget passer vi på så ingen holdes utenfor

17 Satsninger Vurdering for læring
Vurdering og underveisvurdering fra 1.trinn- egenvurdering m.m. Utvikle en Åmot standard Kultur for læring Klasseledelse Foreldreskole Veiledet lesing i 2.trinn Trivselsledere


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google