Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av gruppearbeid til bolk A - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av gruppearbeid til bolk A - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av gruppearbeid til bolk A - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Datatilsynet - etablering og organisering Datatilsynet ble opprettet i 1980 –Tilsynet ble opprinnelig etablert i medhold av personregisterloven som ble vedtatt i 1978 –Datatilsynet har også myndighet etter statistikkloven, helseregisterloven, lov om elektroniske signaturer, SISloven og biobankloven. Datatilsynet har 27 fast ansatte medarbeidere og ledes av direktør Georg Apenes. Datatilsynet er delt inn i 4 avdelinger: –Juridisk –Tilsyn og sikkerhet –Informasjon –Administrasjon

3 Hva slags forvaltningsorgan er Datatilsynet? Datatilsynet er et statlig tilsynsorgan. Datatilsynet kalles ikke “direktorat”, men et “tilsyn” kan samtidig være “direktorat”: –f.eks.; “Direktoratet for arbeidstilsynet”, se http://www.arbeidstilsynet.no/om/ som har et hovedkontor (“direktoratet”) og 11 lokale arbeidstilsyn.

4 Hvilket/hvilke departement(er) er Datatilsynet underlagt? Datatilsynet er et selvstendig forvaltningsorgan som administrativt er underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) –Datatilsynets myndighet følger direkte av loven (og ikke av delegasjonsvedtak). –Personverndirektivet art. 28 nr 1 fastsetter at alle datatilsynsmyndigheter skal utføre sine oppgaver i full uavhengighet, –“Administrativt underlagt” innebærer at departementet har kompetanse i saker om økonomi, personal, lokaler og lignende se http://www.odin.dep.no/ud/norsk/publ/stprp/032005-034007/index-ved002-b-n-a.html –Datatilsynet har ikke noe styre, og ledes av en direktør Personopplysningsloven ligger inn under Justisdepartementet Personopplysningsforskriften ligger inn under AAD

5 Hvilke oppgaver har Datatilsynet? Oppgavene framgår av pol § 42: 1) føre en systematisk og offentlig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt etter § 31 eller gitt konsesjon etter § 33, […], 2) behandle søknader om konsesjoner, motta meldinger og vurdere om det skal gis pålegg der loven gir hjemmel for dette, 3) kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet, 4) holde seg orientert om og informere om den generelle nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger og om de problemer som knytter seg til slik behandling, 5) identifisere farer for personvernet, og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses, 6) gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og sikring av personopplysninger til dem som planlegger å behandle personopplysninger eller utvikle systemer for slik behandling, herunder bistå i utarbeidelsen av bransjevise atferdsnormer, 7) etter henvendelse eller av eget tiltak gi uttalelse i spørsmål om behandling av personopplysninger, og 8) gi Kongen årsmelding om sin virksomhet.

6 Hva slags avgjørelsesmyndighet har Datatilsynet? Gi pålegg for å sikre at bestemmelsene i lov, forskrift, konsesjon mv etterleves (§ 46) Avgjøre konsesjonssøknader og eventuelt fastsette vilkår (§§ 33 - 35) Avgjøre om behandling av personopplysninger er konsesjonspliktig Ilegge tvangsmulkt (§ 47) Gi samtykke til ordninger med personvernombud, jf forskriften § 7-12, se f.eks. Personvernombudet for forskning: http://www.nsd.uib.no/personvern/ombudet/pvo_Datafaglig.cfm

7 Kan noen overprøve Datatilsynets avgjørelser ? Ja, Personvernnemnda –Er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og AAD –Består av 7 medlemmer, hvorav 2 er oppnevnt av Stortinget og 5 av Kongen. Leder er prof. Jon Bing, IRI, UiO. –Publiserer sine av gjørelser på klagesaker. Se http://www.personvernnemnda.no/ Enkelte sakstyper kan klages inn for Kongen i statsråd –Se personopplysningsloven §§ 27 og 28


Laste ned ppt "Gjennomgang av gruppearbeid til bolk A - DRI Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google