Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orienteringsmøter november 2010 Sakkyndige vurderingar – nokre viktige element ACR/nov. 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orienteringsmøter november 2010 Sakkyndige vurderingar – nokre viktige element ACR/nov. 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orienteringsmøter november 2010 Sakkyndige vurderingar – nokre viktige element ACR/nov. 2010

2 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst2 Nye føringar Rutinar bygd på rundskriv 4 – 2009 “Rett til inntak til videregåande opplæring og utvidet rett til videregående opplæring m.v.” og delar av kapittel 6 i “veilederen om spesialundervisning” (U.dir september 2009).

3 Utdrag frå runskriv 4 – 2009 og veilederen  Sakkyndige vurderinger utarbeidet til inntak kan ikke legges til grunn for enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1.  Sakkyndige vurderinger fra grunnskolen kan ikke legges til grunn for et tilbud om spesialundervisning i videregående opplæring. ( Dette vil også kunne gjelde der PP-tjenseten er felles for grunnskolen og vgo)  Sakkyndige vurderinger fra grunnskolen kan bare legges til grunn for et midlertidig vedtak om spesialundervisning i vgo. Dette vedtaket kan bare gjelde inntil eleven er utredet (!) av PPT for vgo og det kan fattes nytt enkeltvedtak.  Det skal utarbeides ny sakkyndig vurdering i vgo som skal vurderer elevens behov knyttet til vgo og det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til.  P: Det er ikke viktig hvilken PPT som utarbeider den sakkyndige vurderingen (kommunal/fylkeskommunal), men det er fyk sitt ansvar å se til at det er gjort og at innholdskravene er oppfylt. Veilederen ser det som hensiktsmessig ar det er kommunens PPT som gjør denne sakkyndige vurderingen. 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst3

4 Tettare samarbeid i innsøkingsfasen  Tettare og meir formalisert samarbeid mellom PPT for grunnskolen og PPT for vidaregåande opplæring knytt til sakkyndige vurderingar ved overgang til vidaregåande opplæring. Gjelder spesielt tilrådingsdelen i den sakkyndige vurderingen.  Tilrådingsdelen i den sakkunnige vurderinga skal utformast i eit samarbeid mellom sakshandsamar for grunnskolen (som kjenner søkjaren) og sakshandsamar for vidaregåande opplæring (som kjenner skolane og det vidaregåande opplæringsløpet).  Det er utarbeidd ein rutine for den gjennomgåande tenesta og ein for «delt teneste». 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst4

5 Kvalitetssikring etter skolestart Etter skolestart skal skolen og PPT for vidaregåande opplæring gå igjennom alle søknadane om rett til spesialundervisning og sjå på om det er behov for ny tilråding/vedlegg til tilråding frå PPT vgo. PPT må saman med skolen kvalitetssikre den sakkunnige vurderinga, skolen tek endeleg avgjer om det er behovet for ny tilråding. Vurderingane på dette tidspunktet skal ma vere knytt til programfaget eleven er tatt inn til, gruppestorleik og samansetting av behov i gruppa, eventuell organisering i storgruppe i fellesfaga eller andre element som påverkar tilrådinga i den sakkunnige vurderinga. Dette er element som ein ikkje har fullgod kunnskap om ved søknadsfristen 1. februar. 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst5

6 Den sakkyndige vurderinga – nokre prinsipp «Den sakkyndige vurderingen skal være i samsvar med minstekravene i § 5-3 annet ledd. Dette innebærer blant annet at den skal være så utførlig at skoleeier/skolen ikke er i tvil om hva PP-tjenesten egentlig tilrår, for eksempel i forhold til omfang, når enkeltvedtak om spesialundervisning skal gjøres.» (Veilederen. Udir 2010) 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst6

7 Sakkunnig vurdering – nytt kodeverk – tilrådingsdelen Tydeleg nok informasjon til skolen «Dersom det er tale om gruppeundervisning, kan det også være aktuelt å uttale seg om gruppens størrelse ut fra elevens behov. En eventuell gruppe må ikke være større enn at alle elevene i gruppen får et forsvarlig tilbud. Det må i denne sammenheng også tas hensyn til gruppens sammensetning. Eleven skal ha en opplæring ut fra sine evner og forutsetninger, herunder at opplæringen skal virke inkluderende og bidra til at eleven kan ta aktivt del i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap. Dette innebærer en avveiing mellom differensiering og integrering. Det er viktig at PP- tjenesten foretar denne avveiingen.» (Veilederen, udir 2009) 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst7

8 Ingen innsøking til små grupper - nye krav til planlegging av opplæringstilbodet og til PPT sine vurderingar 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst8 Elevar med avvik frå ordinær læreplanen i alle fag/spesialundervisning i alle fag – PPT må vere tydlege:  Med utgangspunkt i eleven sine sterke sider og behov - god beskriving av læreføresetnadar samanholdt med læreplan for omsøkte programområde i Kunnskapsløftet. Med dette som utgangspunkt:  Behov for hovudtilhøyre i mindre gruppe  I kva for opplæringssituasjonar kan eleven ha utbyte av deltaking i den (ei) ordinære gruppe (m.a. ivaretaking av inkluderingsomgrepet og det faglege, sosiale og kulturelle fellesskapet)?

9 Forts  PPT kan setje ei ramme for gruppestorleik i mindre gruppe, men denne må vere fleksibel slik at skolen kan vurdere elevsamansettinga når dei ser den totale søkjarmassen og dei opplæringsbehova denne elevgruppa har. Dessutan  Kva skal innhaldet i opplæringa vere?  Beskriving av sluttkompetanse  Beskriving av måloppnåing for skoleåret som er så presis at skolen har nytte av det i utarbeiding av enkeltvedtak og IOP. 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst9

10 Og skolen.. ….skal syte for at den sakkunnige vurderinga er godt kjent (tilgjengeleg) for dei som har behov for den i planleggingsfasen og når den individuelle opplæringsplanen skal utformast. 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst10

11 Lykke til! 21.11.2014Endres i topp-/bunntekst11


Laste ned ppt "Orienteringsmøter november 2010 Sakkyndige vurderingar – nokre viktige element ACR/nov. 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google