Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats i matematikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats i matematikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats i matematikk
Anne Kari Sælensminde

2 NÅR er tidlig? Barnehage 1-2 trinn 3-4 trinn Mellomtrinn Ungdomstrinn

3 Tidlig innsats handler om
Forebygging Kartlegging Tiltak

4 Forebygge Lærere med gode kunnskaper om barns matematikkutvikling –
Undervisning som er føre var i forhold til vansker som kan oppstå Undervisning som motiverer og gir elever opplevelser av å mestre Holdninger til faget – noe å strekke seg etter!

5 Sosial konstruktivisme
Barn konstruerer sine matematiske begrep ut fra egne erfaringer Den som lærer er aktiv, og ikke en passiv mottaker Tilpasset og rikt læringsmiljø er viktig Samhandling med andre vesentlig i læringsprosessen

6 Kompetansemål i KL06 forståelse ferdigheter anvendelse

7 Læreren må ha solide fagkunnskaper, også på småskoletrinnet
Læreren må ha solide fagkunnskaper, også på småskoletrinnet. Det er læreren som vet hvor elevene skal i forhold til faget. Vi trenger faglærere / lærere med god faglig kompetanse i småskolen! Vi trenger lærere med god didaktisk kompetanse, som vet hvordan undervisningen skal tilrettelegges for alle elever.

8 Begrepsoppbygging i matematikk
Rike begreper – elevene må møte begrepene med flere ulike innfallsvikler 4 - 1 = Fire klosser i to tårn. Det er tre klosser i det ene, hvor mange i det andre?

9 Begrepsdannelse i matematikken…
Virkelighet Konkrete modeller Språk Bildemodell Symboler Kilde: Lisen Häggblom, På spaning efter räknespår

10 tekst tegning konkreter symbol
”Tenkeskjema” fra Alle teller, Allistair McIntosh

11 Kartlegge Lærere med gode kunnskaper om barns matematikkutvikling – og som vet hva de skal se etter Lærere med god vurderingskompetanse Ulike kartleggingsverktøy – bl.a. fra Utdanningsdirektoratet. Det viktigste med kartlegging er å vite hva man skal bruke den til.

12 Kartlegging for å lære Samle inn informasjon og bruke den underveis.
Informasjon – ”bevis på læring” – samles over tid. Hvordan kan lærer og elev bruke resultatene for å bli bedre?

13 Tiltak Lærere med gode kunnskaper om barns matematikkutvikling – og som vet hva som gir god kompetanse hos elevene Organisering av undervisningen på den enkelte skole – gode systemer for å følge opp raskt! Fokus på mestring Involvere foreldre

14 Tiltak i forhold til … ? Grunnleggende tallforståelse
Oppfatning av tall / mengdebegrep God forståelse for posisjonssystemet Forståelse for regneoperasjonene Hva er addisjon og subtraksjon – og hvordan henger disse sammen? Hva er multiplikasjon og divisjon – når bruker vi disse regneoperasjonene?

15 Tiltak i forhold til … ? Gode ferdigheter i tallbehandling
Gode strategier for addisjon og subtraksjon Automatiserte tabellferdigheter Egenskaper ved tall (tallrekker, tallmønster, …) Strategier for anvendelse av ferdigheter Regnefortellinger Problembehandling

16 Et eksempel fra Finland (Cygnaeus-skolan i Åbo)
Lærer kartlegger elevers kompetanse, og drøfter med ”spesiallærer”. Elever som strever gis undervisning i gruppe i en 6-ukersperiode. Målsettingen for denne perioden er tydelig, og realistisk. Ny vurdering etter 6-ukersperioden. Er målene nådd? Skal eleven fortsette i gruppe neste periode eller få undervisning i klassen? Spesiallærer kartlegger alle elevene hver vår i forhold til fastlagte tydelige kriterier. Spesialundervisning for neste år planlegges i forhold til disse kriteriene.

17 Hvor finner vi tips til de gode tiltakene?
Veiledninger i kartleggingsmateriale Lærerverkenes lærerveiledninger Nettsteder : , Forlagenes nettsteder, knyttet til læreverk Tangenten Andre pedagogiske tidsskrift Ulike kurs, konferanser og nettverk

18 Hvorfor må vi voksne vite mer?
Vi må vite hva som er hensikten med de aktiviteter vi setter i gang. Vi må være bevisste på hvor vi skal videre, slik at aktivitetene legger til rette for senere læring Det er viktig at de som underviser i begynneropplæringen vet noe om hvilken kompetanse elevene trenger, til eksamen og i sitt voksne liv!


Laste ned ppt "Tidlig innsats i matematikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google