Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLiK Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler i Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLiK Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler i Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 FLiK Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler i Kristiansand

2 Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. HVA ER FLiK? Omfatter alle barnehager og skoler i Kristiansand Aktiviteter i prosjektet retter seg i hovedsak mot de voksne Kunnskapen som formidles er basert på forskning og er relatert til pedagogisk praksis Gjennom pedagogisk analyse setter vi fokus på hele barnehage- og skolemiljøet. Motto: Alle barn er betydningsfulle personer i fellesskapet (Rammeplan for barnehagen) Alle barnehager og skoler i Kristiansand er med på dette prosjektet. De dreier seg i hovedsak om hvordan vi voksne jobber. Kunnskapen som formidles er basert på forskning og dreier seg om hvordan vi jobber i det daglige. Vi setter fokus på hele barnehage- og skolemiljøet

3 Hvorfor FLiK? Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap i vår praksis. Dette for å videreutvikle og sikre tilbudets pedagogiske kvalitet. Hvordan vet vi at det vi gjør virker positivt på barns utvikling og læring? Vi skal øke kvaliteten på den pedagogiske praksis innenfor de ordinære rammer i barnehage og skole. Slik at alle barn, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve tilhørighet, meningsfull deltakelse og læringsutbytte innenfor fellesskapet.

4 Hvorfor FLiK? Forskning viser at 12% av barna som blir spurt sier at de ofte blir plaget av andre barn i barnehagen (Bratterud m.fl. 2012) Revisjonsrapporten om mobbing viser store forskjeller mellom skolene i Kristiansand, når det gjelder mobbing Rapporten anbefaler systematisk satsing på læringsmiljøet. Kun 70% av elevene i videregående opplæring får studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Forskning viser at dette også henger sammen med kvaliteten på barnehagetilbudet.

5 FLiK er forskningsbasert
Kunnskapen vi bruker i FLiK er forskningsbasert det vil si at innsatsen i barnehage og skole skal bygge på kunnskap som forskere har dokumentert god virkning av. En kartlegging av læringsmiljøet i hver barnehage og skole gjennomføres ved oppstart og avslutning av prosjektet T1- gjennomføres i 2013 T2 – gjennomføres i 2016 Det skal forskes underveis i prosjektet. Et utvalg av de profesjonelle voksne i barnehage og skole skal intervjues. Det skal forskes på særlige viktige utfordringer som kartleggingen avdekker.

6 FLiK er forskningsbasert
Universitetet i Ålborg ved LSP, er hovedsamarbeidspartner Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Kristiansand kommune og universitetet i Aalborg (LSP-laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pedagogisk praksis) Andre samarbeidspartnere: Høyskolen i Telemark Høgskolen Borås Universitetet i Århus UIA deltar aktivt i forskningen

7 Inkluderende læringsmiljø!
Verdier i FLiK Barn og unge har en absolutt verdi. Barn og unge vil lære, og vil vise at de har lært. Barn og unge vil når de kan. Barn og unge som finner mening, deltar. Alle barn og unge har noe å tilføre felleskapet.

8 Mål med FLiK Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole Flere barn og unge deltar i det ordinære tilbudet i barnehage og skole Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret. Mobbing er redusert

9 FLiK- et barnehage og skoleomfattende utviklingsprosjekt.
Mål Utvikling av gode læringsmiljøer i barnehage og skole Metode Utvikle de profesjonelle voksnes kompetanse i pedagogisk analyse Redskap Pedaogisk analysemodell – T.Nordahl

10 Sentrale begreper i FLiK - Læringsmiljøet
Vennskap og relasjoner mellom barn. Relasjoner mellom barn og ansatte. Ansattes ledelse av gruppen og det pedagogiske arbeidet Normer og regler. Syn på barn og forventninger til barns utvikling. Det fysiske miljøet. Samarbeid med hjemmet Med ”læringsmiljø” mener vi et miljø som fremmer barns læring, helse og trivsel. Mer om læringsmiljø her:

11 Systemteori I FLiK- arbeidet jobber vi ut ifra en systemteoretisk tenkning. Det innebærer at vi flytter fokus fra individet til miljøet /sammenhengen barnet lever i. Vi blir som enkeltpersoner blir påvirket av omgivelsene vi lever i, og vi er også med på å prege miljøet som man selv er en del av.

12 Hvordan gjør vi det? Det skal organiseres PA-grupper (pedagogisk analysegrupper) på hver enhet. Alle ansatte deltar. Alle ansatte i barnehager og skoler skal i fellesskap jobbe systematisk med pedagogisk analyse. Det handler om at de voksne i stor grad retter fokus mot å reflektere over egen praksis, «tar nye briller på» og i fellesskap ser nye muligheter.

13 Sammen, som profesjonelle voksne, tar vi et felles ansvar for barn og unges læringsmiljø!


Laste ned ppt "FLiK Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler i Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google