Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdatert pr 20.9.2011 (NBJ) Barnehageloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdatert pr 20.9.2011 (NBJ) Barnehageloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdatert pr (NBJ) Barnehageloven

2 Lov- og avtalesystemet
Stortinget Parter Lover Tariffavtaler Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Et liknende bilde ble presentert for dere under økta om hovedtariffavtalen for å vise hvordan lover står i forhold til tariffavtaler. I denne økta skal vi konsentrere oss om en lov, nemlig barnehageloven. Som tillitsvalgt vil dere komme i befatning med flere av disse lovene på en eller annen måte. Andre lover vil bli tema på senere kurs. Som vi har nevnt tidligere gjelder dette arbeidsmiljøloven,. Det er Stortinget som vedtar lovene. Mens det er partene i arbeidslivet som forhandler fram tariffavtalene. Lovene er overordnet tariffavtalene.

3 Hvorfor skolere i denne loven?
Kunnskap om lov og forskrifter er et viktig grunnlag for godt tillitsvalgtarbeid Enkelte bestemmelser i selve loven eller merknadene regulerer de ansattes arbeidsvilkår for eksempel: - utdanningskrav/kompetansekrav - norm for pedagogisk bemanning For den tillitsvalgte er kunnskap om lov- og forskrifter i mange tilfelle avgjørende for å kunne ivareta medlemmenes interesser på flere områder. Det er en forutsetning for å kunne møte arbeidsgivers representant som en likeverdig part i drøftingsmøter. Noen av de viktigste bestemmelsene i barnehageloven, for eksempel utdanningskrav / kompetansekrav og norm for pedagogisk bemanning, vil vi komme inn på litt senere i denne økta. Disse bestemmelsene regulerer den ansattes arbeidsvilkår samtidig som de stiller krav til kvalitet og innhold i barnehagen. Barnehageloven er også et utgangspunkt for å fremme Utdanningsforbundets politikk. Viser i denne forbindelse til Utdanningsforbundets hefte: Barnehageloven i praksis. Heftet er ment å være til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i anvendelse av loven. I tillegg til at dere må ha kunnskaper om lovbestemmelsene, må dere bruke deres profesjonelle skjønn når dere anvender loven. Dere skal senere få tid til å jobbe individuelt med spørsmål og problemstillinger knyttet til barnehageloven.

4 Barnehageloven endres
Barnehageloven med forskrifter er det rettslige grunnlaget for barnehagen ( ) Følgeendringer grunnet ny formålsparagraf (Januar 2011) Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift ( ) Følgeendringer grunnet ny formålsbestemmelse ( 2011) Det rettslige grunnlaget for opplæringsvirksomheten i barnehagetilbudet finnes i barnehageloven med forskrifter. Den første loven ble vedtatt i Dagens barnehager med forskrifter er fra juni Lov og forskrifter gir barnehagen mandat fra samfunnet til å drive sin virksomhet, samtidig som de regulerer virksomheten. Loven vedtar Stortinget – merknader og forskrifter fastsetter departementet. Dagens rammeplan som er en forskrift, er fra 1. mars 2006. Alle ansatte i barnehagen burde være godt kjent med loven og forskriftene. Arbeidsgiver bør drive skolering av arbeidstakerne i sentrale bestemmelser.

5 Barnehageloven er lik for alle
Alle godkjente barnehager, både private og offentlige, må følge loven og forskriftene Barnehageloven en rammelov Barnehageloven; viktigste styringsdokument for å sikre kvalitet i barnehagene Loven framhever barnehagens pedagogiske oppdrag §1 Formål §2 Barnehagens innhold §3 Barns medvirkning Alle barnehager må følge barnehageloven med forskrifter. Barnehageloven er en rammelov. Den inneholder en del konkrete bestemmelser, men også formuleringer som åpner for skjønn. Det vil si at det ikke alltid er et fasitsvar på hva som er lovlig i følge barnehageloven. I arbeidet med barnehageloven må vi bruke både juridiske og faglige argumenter. Vi må bruke våre profesjonelle vurderinger og begrunnelser for å gi begrepene mening og innhold. Barnehageloven er det viktigste styringsdokumentet for å sikre kvalitet i barnehagen. En viktig oppgave for Utdanningsforbundet er å arbeide for at de kvalitetsrammer som er fastsatt i lov- og forskrifter, blir fulgt. Ved å bruke lov og rammeplan kan tillitsvalgte påvirke eiere og myndigheter til en god praktisering av loven. I tillegg kan de bidra til et kvalitativt godt barnehagetilbud for barna og gode arbeidsforhold for de ansatte. Det siste skal vi komme inn på snart. Den nye barnehageloven fra 2005 har gitt barnehagen et klarere pedagogisk mandat enn tidligere. §1 Formål og §2 Barnehagens innhold sier noe om barnehagens mål og oppdrag og hvilket innhold som det forventes at barnehagen skal ha. I §2 er det slått fast at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

6 Formålet med loven – NY § 1:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ………       §2 Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet Det kan være viktig å ha formålet i bakhodet når man skal tolke de ulike bestemmelsene i loven Det er og en viktig rettesnor som man kan ta opp i personalet og diskutere Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, hele dagen og under alle forhold……!

7 Årsplan og rammeplan Årsplan Merknad til §2 Barnehagens innhold: Årsplanen har flere funksjoner,: Må inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse og læring for å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Rammeplan, kap. 4: Barnehagens arbeid skal vurderes: beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier i barnehageloven, rammeplanen og eventuelt lokale retningslinjer og planer. Ifølge barnehagelovens § 2 skal hver barnehage utarbeide en årsplan som samarbeidsutvalget skal fastsette. Bestemmelsene dere ser her er vårt grunnlag for de faglige begrunnelsene vi må bruke i arbeidet med å sikre barnehagen den rammen som er gitt av Storting og departement.

8 Barnehageloven – innholdskapitler
Kapittel I – Barnehagens formål og innhold Kapittel II – Barns og foreldres medvirkning Kapittel III – Godkjenningsplikt og oppgavefordeling Kapittel IV – Barnehagemyndighetens generelle oppgaver mv Kapittel V – Personalet Kapittel VI – Forskjellige bestemmelser Kapittel VII – Ikrafttredelse og endringer i andre lover

9 Barnehageloven Loven og forskrifter med merknader:
Kompetansekrav/utdanningskrav §17 Styrer og §18 Barnehagens øvrige personale Norm for pedagogisk bemanning. 18Barnehagens øvrige personale Forskrifter om pedagogisk bemanning Vi har plukket ut noen viktige paragrafer i barnehageloven som gjennomgås kort her. Disse bestemmelsene har også innvirkning på de ansattes arbeidsforhold.

10 Krav til styrer § 17 Styrer Førskolelærer eller
Annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse - allmennlærer - faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktisk/estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse fra 1. klassetrinn) - Kompetanse lik den som kreves for pedagogisk leder

11 Krav til pedagogisk leder
Førskolelærer eller Annen treåring pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk (20vt) el. hovedfag/master i barnehage/førskolepedagogikk - allmennlærer - faglærer (noen varianter) - spesialpedagog - barnevernspedagog

12 Dispensasjon fra utdanningskravet
Det skal søkes dispensasjon dersom man ikke får søkere med godkjent utdanning (etter utlysning) Kan innvilges for inntil et år Det kan stilles spørsmål om hva eier har gjort for å skaffe kvalifisert søker Ved varig dispensasjon skal vurderingen være strengere Kommunen innvilger dispensasjon Tillitsvalgt skal være informert om de prosessene som er rundt en evt. dispensasjon. Kan man tilby økt lønn eller andre goder for å rekruttere? Dispensasjoner bør vare så kort som mulig sånn at man prøver utlysning igjen f.eks om et halvt år. Nedre grense for perioder det søkes disp for er ca 2 mndr. (sakbehandlingstiden) Det er ulovlig å ikke søke disp. Også viktig for å ha et bilde av førskolelærer-mangelen

13 Hva ligger i begrepet ”Hver barnehage” ?
”En lokal enhet som driver pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder” Styrer skal kunne være mest mulig tilstede Hver barnehage skal ha en styrer. Alle andre løsninger blir å betrakte som unntakstilfeller. Blir virksomheten for stor eller avstanden for lang vil styrer vanskelig kunne utføre de oppgaver loven krever. Alle politiske dokument, stortingsmelding etc de siste årene har understreket kravet om en styrer i hvert hus. Veilederen fra gjør det samme.

14 Pedagogisk bemanning § 18
Forskrift om ped. bemanning: Minimum en pedagogisk leder pr barn o/3 år Minimum en pedagogisk leder pr 7-9 barn u/3 år Blir det mer enn 18 barn skal det tildettes en pedagogisk leder til i 100 % stilling - Praktiseres på barnehagen som helhet De som utfører ped.leder arbeid kan regnes med i pedagogisk bemanning, ikke andre Pedagogisk bemanning § 18 Dette er et omstridt punkt, som PBL A har sagt at de ikke er enig i fordi det ikke følger penger med. Men det er viktig at vi etterspør det, det vil øke pedagogdekningen.

15 Tilstrekkelig bemanning
”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet” § 19 - Vurderes ut fra barnegruppens størrelse, barnehagens organisering og barnas behov. Bemanningen skal sikre at barnehagelovens formål og rammeplanens intensjoner blir oppfyllt Denne bestemmelsen gjelder til enhver tid, det vil si at hvis barnetallet varierer må også antall voksne variere- fra dag til dag eller gjennom dagen. Fylkesmannen i Hordaland har uttalt at den enkelte kommune må fastsette hva som er tilstrekkelig bemanning hos dem. Kan skje ved godkjenning eller ved tilsyn, evt. ved veiledning?

16 Godkjenning Hver barnehage har fått en godkjenning fra kommunen
Den sier bl.a. hvor mange barn man har lov å ha ut fra godkjent leke og oppholdsareal Den tillitsvalgte har rett til å se godkjenningen, det er et offentlig dokument

17 Fylkesmannen i Hordaland
Har som oppgave å føre tilsyn med kommunenes forvaltning av barnehagene De kommer på tilsyn og ser hvordan lovens krav blir oppfylt Driver opplæring for dem som er barnehage-ansvarlige i hver kommune Fylkesmannen er statens forlengede arm ut i fylkene. Opplæringsdirektør Kjellbjørg Lunde har hovedansvar for skole og barnehage I Hordaland har vi 33 kommuner. Fylkesmannen har en målsetning om å foreta 4-5 tilsyn pr år. Det sier seg selv at det er lenge mellom hver gang. I 2007 en kommune – Os. Resultat : Os kommune har ikke oppfylt sin tilsynsplikt, særlig i forhold til de private barnehagene De rykker også ut i en del tilfeller der de får melding om at ting ikke er som det skal, og ser på spesielle saksfelt Eks: Askøy – praksis rundt tilbud for barn med spesielle behov (ekstraressurser, PPT med mer) Man kan sende saker til fylkesmannen for å få en juridisk vurdering i forhold til barnehageloven. Eks: Sammenslåing av barnehager i Lindås Utdanningsforbundet har jevnlige møter med fylkesmannen der vi diskuterer ulike saksfelt som vi er opptatt av, f.eks bemanning, dispensasjoner, kompetanseoppbygging

18 Forskrifter og merknader
Forskriftene utdyper loven og er like bindende Merknader utdyper ytterligere og sier mer om intensjonen med bestemmelsene Veiledere fra departementet, f.eks - veiledere til ulike fagområder i rammeplanen - veileder om tilsyn - veileder om norm for pedagogisk bemanning

19 Barnehageloven i praksis
Et hefte utarbeidet av Utdanningsforbundet, Gir god hjelp i å sikre god praktisering av loven Lastes ned fra

20 Hvordan vil dere beskrive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet?
Forslag til case 1: Barnehagelovens § 18 – Barnehagens øvrige personale, har blant annet denne formuleringen: ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.” Hvordan vil dere beskrive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet? Hvilken bemanning trenger denne virksomheten?


Laste ned ppt "Oppdatert pr 20.9.2011 (NBJ) Barnehageloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google